Особливості імуногістохімічного профілю інвазивних аденокарцином ендометрія

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ПАГОЛРТііЯ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
УДК: 618. 14−006. 66]-018. 74−091. 8
М. М. Баударбекова Особливості імуногістохімічного профілю інвазивних аденокарцином ендометрія
Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: інвазивна аденокарцинома ендометрія, ангіогенез, р53, ММР-9, TIMP-1 та СD34.
За допомогою імуногістохімічних методів досліджено рівень експресії маркерів р53, ММР-9, ТІМР-1 та СБ34 в інвазивній аденокарциномі ендометрія у 20 жінок. Визначено лінійну кореляційну залежність між експресією СБ34 та експресією матриксної металопротеїнази ММР-9.
Особенности иммуногистохимического профиля инвазивных аденокарцином эндометрия
М.М. Баударбекова
С помощью иммуногистохимических методов исследованы уровни экспрессии маркеров р53, ММР-9, TIMP-1 и СD34 в инвазивной аденокарциноме эндометрия у 2Q женщин. Выявлена линейная корреляционная зависимость между экспрессией СD-34 и матриксной металлопротеиназы ММР-9.
Ключевые слова: инвазивная аденокарцинома эндометрия, ангиогенез, р53, ММР-9, TIMP-1 и СD34.
Патология. — 2011. — Т. в, № 3. — С. 62−64
Features of immunohistochemical profile of invasive endometrial adenocarcinomas
M.M. Baudarbekova
The levels of р53, ММР-9, TIMP-1 and СD34 receptors expression in invasive adenocarcinomas of endometrium in 2Q women were investigated using immunohistochemical methods. Linear cross-correlation dependence between СD34 and ММР-9 markers was revealed.
Key words: invasive adenocarcinoma of endometrium, angiogenesis, р53, ММР-9, TIMP-1 and СD34.
Pathologia. 2011- 8(3): 62−64
Матеріали і методи дослідження
Досліджено операційний матеріал матки 2Q жінок віком від 43 до 59 років з діагнозом «аденокарцинома з інвазією менше ½ міометрія, pTNM» та «аденокарцинома з глибокою інвазією міометрія, pT^M^», а також біопсійний матеріал ендометрія 1Q жінок з комплексною атиповою гіперплазією ендометрія та 1Q жінок віком від 42 до 6Q років з аденокарциномою ендометрія без інвазії в міометрій.
Імуногістохімічні дослідження виконували в парафінових зрізах тканини ендометрія і матки, отриманих на прецизійному ротаційному мікротомі НМ 36QQ («MICROM Laborgerate GmbH», Німеччина) та розміщених на адгезивних скельцях Super Frost Plus («Menzel Glaser», Німеччина). Після депарафінізації та регідрата-ції зрізів проводили температурне демаскування антигенів (шляхом нагрівання на водяній бані в Трис-ЕДТА буфері з рН=9^) та пригнічували активність ендогенної пероксидази 3% розчином перекису водню. Рівень експресії матриксної металопротеїнази ММР-9 клітинами визначали при застосуванні поліклональних антитіл Rb a-Hu MMP-9 (92kDa Collagenase IV), рівень експресії її тканинного інгібітора TIMP-1 — за допомогою моно-клональних антитіл Mo a-Hu TIMP-1 Ab-2, Clone 102D1, рівень експресії маркеру CD34 — моноклональними антитілами Mo a-Hu CD34 (Endothelial Cell Marker), Ab-1, Clone QBEnd/10 (всі антитіла фірми «Thermo Fisher Scientific Inc. «, США), рівень маркера р53 визначали
© М. М. Баударбекова, 2011
Аденокарцинома ендометрія є найбільш поширеною злоякісною пухлиною жіночих статевих органів у мешканок розвинутих країн [1,2]. У 60−90% жінок виникає гормонально залежний варіант пухлини, що розвивається на фоні гіперестрогенії та комплексу складних ендокринометаболічних порушень, у тому числі, патології овуляторного процесу та порушень вуглеводного й ліпідного обміну [3].
Аденокарциному ендометрія вирізняє висока імовірність інвазії в міометрій, у якій ключову роль відіграє ма-триксна металопротеїназа ММР-9, що індукує протеоліз деяких компонентів екстрацелюлярного матриксу [4,5]. Активність ММР-9 пригнічує її тканинний інгібітор ТІМР-1, що стимулює рост пухлини, антиапоптотичну активність, а також про- та антиангіогенний ефект. Рост і прогресія аденокарциноми ендометрія супроводжуються зміною експресії гену р53, вивченню якої присвячено поодинокі роботи [6,7], а також активацією неоангіоге-незу [8]. Взаємозвязок між ескпресією ММР-9 і ТІМР-1 і кількістю мікросудин з експресією СБ34 в ендотелії в інвазивних аденокарциномах ендометрія вивчено недостатньо.
Мета роботи
Виявити особливості експресії маркерів р53, ММР-9, ТІМР-1 і СБ34 у тканині інвазивного раку ендометрія в порівнянні з неінвазивною аденокарциномою та комплексною атиповою гіперплазією ендометрія.
моноклональнии антитілами Mo a-Hu p53 (клон DO7) («DAKO», Данія). Після нанесення блокуючої сироватки й інкубації з первинними антитілами проводили візуалі-зацію відповідних антигенів системою детекції DAKO EnVision+ System з діамінобензидином або LSAB2 System (фірми «DAKO», Данія). Зрізи дофарбовували гематоксиліном Майєра.
Оцінку результатів експресії маркерів ММР-9, ТІМР-1 та р53 проводили в мікроскопі Axioplan 2 («Carl Zeiss», Німеччина). У кожному випадку аналізували від 200 до 400 клітин у 5 полях зору при збільшенні *200. Результати імуногістохімічної реакції оцінювали напівкількісним підрахунком відсотка позитивно забарвлених клітин у стандартизованому полі зору мікроскопа. Отримані дані для р53 оцінювали за такими параметрами: ІМ (індекс мічених ядер) & lt- 10,0% - низький рівень експресії, 10,0% & lt- ІМ & lt- 30,0% - високий рівень, ІМ & gt- 30,0%
— гіперекспресія. Рівень експресії маркерів ММР-9 і ТІМР-1 розцінювали як слабкий при 0−33% позитивно забарвлених клітин, як помірний — при 34−66% позитивно забарвлених клітин і як виразний — при 67−100% позитивно забарвлених клітин. У тих же полях зору за допомогою пакету програм KS 200 («Kontron Elektronik», Німеччина) обчислювали площу судин (у квадратних мікрометрах), в ендотеліальних клітинах яких визначалась експресія CD34. Кореляційний зв’язок визначали вирахуванням коефіцієнту Спірмена, який обчислювали за допомогою програми «STATISTICA for Windows 6. 0» (StatSoft Inc., ліцензія № AXXR712D833214FAN5).
Результати та їх обговорення
У жінок з інвазивною аденокарциномою ендометрія при імуногістохімічному дослідженні експресію р53 визначали в ядрах поодиноких клітин пухлинних залоз у вигляді коричневих гранул, що щільно заповнювали ядро. У 70% жінок з інвазивною аденокарциномою ен-дометрія рівень експресії гену р53 у клітинах пухлинних залоз був низький, у 20% пацієнток визначали високий рівень експресії р53, у 10% жінок спостерігали негативну реакцію. Основна функція гену р53 — регуляція мітотичного поділу клітин і контроль стабільності геному, цей ген постійно синтезується в клітинах як коротко існуючий білок. За необхідності репарації ДНК він гальмує мітоз клітини, а у випадках, коли пошкодження ДНК несумісне з продовженням життєдіяльності клітини, він активує її апоптоз [9−11]. Мутації гену р53, які часто виникають у клітинах злоякісних пухлин, призводять до синтезу функціонально неповноцінного білка, який має високу стабільність і накопичується в ядрі, що імуногістохімічно проявляється в чіткому ядерному забарвленні.
Виявлено певні відмінності експресії р53 у пухлинних клітинах інвазивної'- аденокарциноми ендометрія в порівнянні з його експресією в слизовій оболонці матки у жінок з комплексною атиповою гіперплазією ендометрія та у жінок з аденокарциномою ендометрія без інвазії в міометрій.
Серед жінок, хворих на комплексну атипову гіперпла-
зію ендометрія, у 9Q% пацієнток експресія р53 в епітелії залоз відсутня, у 1Q% жінок виявлявся низький рівень експресії р53 у клітинах залозистого епітелію. У групі жінок, хворих на неінвазивну аденокарциному ендометрія, у 3Q% пацієнток виявлено низький рівень експресії р53 у клітинах пухлинних залоз, у 7Q% пацієнток в епітелії залоз аденокарциноми експресія р53 відсутня.
При імуногістохімічному дослідженні інвазивної аденокарциноми ендометрія позитивну експресію матриксної'- металопротеїнази ММР-9 спостерігали в цитоплазмі клітин у вигляді великої кількості дрібних гранул коричневого кольору. Серед жінок, хворих на інвазивну аденокарциному ендометрія, рівень експресії ММР-9 коливався від 11,4±1,бВ% до 71, б±2,72% позитивно забарвлених клітин (середнє значення — 3B, 4Q±11,B5%). Експресію матриксної металопротеїнази ММР-9 визначали переважно в пухлинних клітинах інвазивної аденокарциноми ендометрія, а також у клітинах строми аденокарциноми в локусах її глибокої інвазії в міометрій. Найвищий ступінь експресії ММР-9 спостерігали в пухлинних клітинах аденокарцином з низьким рівнем її гістологічного диференціювання, а також у зонах глибокої інвазії пухлин.
Експресія матриксної металопротеїнази ММР-9 у групі жінок, хворих на комплексну атипову гіперплазію ендометрія, у всіх випадках була негативною. У жінок, хворих на неінвазивну аденокарциному, також спостерігали негативну експресію ММР-9 у 1QQ% випадків.
Експресію тканинного інгібітора матриксної металопротеїнази ТІМР-1 спостерігали в цитоплазмі клітин у вигляді дрібних гранул світло-коричневого кольору. У жінок, хворих на інвазивну аденокарциному ендометрія, експресію ТІМР-1 спостерігали в 1−3% пухлинних клітин і клітин строми. Оскільки відомо, що цей фермент блокує ММР-9, зрозуміло, що низький рівень ТІМР-1 сприяє активації функцій ММР-9, наприклад, спрямованих на стимулювання неоангіогенезу та пухлинної інвазії.
У жінок, хворих на комплексну атипову гіперплазію ендометрія, експресію ТІМР-1 в ендометрії не визначали. Серед жінок, хворих на неінвазивну аденокарциному ендометрія, у 2Q% пацієнток виявлено низький рівень експресії ТІМР-1 у клітинах пухлинних залоз і строми, у BQ% жінок цієї групи експресія ТІМР-1 у клітинах пухлинних залоз і строми негативна.
До сьогодні механізми, за допомогою яких матриксні металопротеїнази стимулюють пухлинну інвазію та ангіогенез, вивчено недостатньо. Численні дослідження довели, що для MMP-9 характерне стимулювання ангіогенезу в пухлинах [12] та активація прогресуючої генетичної нестабільності в пухлинних клітинах. Відомо, що пухлинні клітини секретують не тільки матриксні металопротеїнази, але й ангіогенні фактори, такі як васкулоендотеліальний фактор росту (VEGF), фактор росту фібробластів b (bFGF), тромбоцитарний фактор росту (PDGF) та протизапальні молекули інтелейкіну-8 (IL-8), оксиду азоту (NO), що беруть участь у процесі

ангіогенезу [13,14]. Експресія пухлинними клітинами зазначених компонентів зумовлена конститутивною активацією проліферативних сигнальних каскадів, що призводять до активації неоангіогенезу.
У жінок з комплексною атиповою гіперплазією ен-дометрія в ендотелії ендометріальних мікросудин визначали слабку експресію CD34. Серед жінок, хворих на неінвазивну аденокарциному ендометрія, слабку експресію CD34 визначали у 6Q% випадків, помірну — в 4Q% випадків.
У жінок, хворих на інвазивну аденокарциному ендометрія, привертала увагу виразна експресія CD34 у пухлинній тканині, який маркував ендотелій великої кількості судин, що розташовувались навколо злоякісних залоз. Встановлено, що кількість судин максимально зростала в аденокарциномах ендометрія з глибокою інвазією в міометрій, у яких також спостерігали виразну експресію ММР-9. Обчислена за допомогою комп’ютерної морфометрії площа мікросудин з виразною експресією CD34 складала від Вб3,4±25,бВ мкм2 до 4В75±25,бмкм2 у полі зору. Середній показник площі судин у випадках інвазивної аденокарциноми, обчислений за експресією CD34, склав 2712,11±В31,12 мкм2. При статистичному аналізі встановлено сильний взаємозв' язок між рівнем експресії MMP-9 та площею судин за позитивною реакцією CD34 — позитивно спрямований коефіцієнт кореляції Спірмена (r=+Q, 95, р^ДО^, що свідчить про наявність лінійної залежності між площею судин пухлинної тканини та aктивністю ММР-9 в інвазивній аденокарциномі ендометрія [15].
Висновки
У 7Q% жінок з інвазивною аденокарциномою ендоме-трія визначено низький рівень експресії гену р53 у ядрах клітин пухлинних залоз, у 2Q% пацієнток визначено високий рівень експресії р53, у 1Q% жінок відзначено негативну реакцію.
В інвазивній аденокарциномі ендометрія визначено слабку й помірну експресію ММР-9 у цитоплазмі клітин пухлинних залоз і строми, слабку цитоплазматичну експресію ТІМР-1 у поодиноких клітинах строми і залоз пухлини, а також помірну й виразну експресію CD 34 в ендотелії судин пухлинної тканини.
Встановлено наявність лінійної залежності між площею судин пухлинної тканини та активністю матриксної металопротеїнази ММР-9 [позитивно спрямований коефіцієнт кореляції Спірмена (r=+Q, 95, р^^^].
Література
1. Киселев В. И. Молекулярные механизмы регуляции гипер-пластических процессов / Киселев В. И., Лященко А. А.
— М.: Димитрейд График Групп, 2QQ5. — 34 В с.
2. Lukanova A. Circulating levels of sex steroid hormones and risk of endometrial cancer in postmenopausal women/ Lukanova A., Lundin E., Micheli A. et al. // Int. J. Cancer. -2QQ4. — Vol. 1Q8. — P. 425−432.
3. Бочкарева Н. В. Взаимосвязь апоптоза и неоангиогенеза с активностью ферментов метаболизма эстрогенов в опухолях эндометрия / Бочкарева Н. В., Кондакова И. В., Коломиец Л. А. и др. // Российский онкологический журнал. — 2QQ8. — № 1. — С. 18−23.
4. Пожарисский К. М. Иммуногистохимический профиль эндометриоидной аденокарциномы тела матки: ER, PR, HER-2, Ki-67 и их прогностическое значение/ Пожарисский К. М., Самсопова Е. А., Теп В. П. // Архив патологии.
— 2QQ5. — № 2. — С. 13−17.
5. Schrohl A.S. Tumor tissue concentrations of the proteinase inhibitors tissue inhibitor of metalloproteinases-1 (TIMP-1) and plasminogen activator inhibitor type 1 (PAI-1) are complementary in determining prognosis in primary breast cancer / Schrohl A.S., Christensen I.J., Pedersen A.N. // Molecular & amp- Cellular Proteomics. — 2QQ3. — Р. 1б4−172.
6. Новикова Е. Г. Лечение атипической гиперплазии эндометрия/ Новикова Е. Г., Чулкова О. В., Пронин С. М. // Практ. онкология. — 2QQ4. — № 5 (1). — C. 52−59.
7. Stetler-Stevenson W.G. Tumor cell interactions with the extracellular matrix during invasion and metastasis / Stetler-Stevenson W. G, Aznavoorian S., Liotta L.A. // Annu Rev Cell Biol. — 1993. — № 9. — Р. 541−573.
8. Werb Z. ECM and cell surface proteolysis: regulating cellular ecology / Werb Z. // Cell. — 1997. — № 14- 91(4). — Р. 439−442.
9. Nakopoulou L. Enhanced mRNA expression of tissue inhibitor of metalloproteinase-1 (TIMP-1) in breast carcinomas is correlated with adverse prognosis / Nakopoulou L., Giannopoulou I., Stefanaki K. // Journal ofPathology. — 2QQ2.
— № 197. -Р 3Q7−313.
10. Carmeliet P. Angiogenesis in cancer and other diseases / Carmeliet P, Jain R. // Nature. — 2QQQ. — Vol. 4Q7, № 6BQ1.
— P. 249−257.
11. Фільченков О. О. Апоптоз і рак. Від теорії до практики / О.О. Фільченков, РС. Стойка — Тернопіль.: ТДМУ «Ук -рмедкнига», 2QQ6. — 524 с.
12. Vu et al. Gelatinase B is a key regulator of growth plate angiogenesis and apoptosis of hypertrophic chondrocytes / Vu et al. // Cell. — 1998. — № 1−93 (3). — Р 411−422.
13. Brem S. Angiogenesis and cancer control: from concept to therapeutic trial / Brem S. // Cancer Control. — 1999. — №б (5). — Р 43б-45 В.
14. Ferrara N. VEGF and the quest for tumour angiogenesis factors / Ferrara N. // Nat Rev Cancer. — 2QQ2. — № 2. — Р 795−8Q3.
15. Орлов А. И. Прикладная статистика / Орлов А. И. — М.: Экзамен, 2QQ6. — б72 с.
Відомості про автора:
Баударбекова М. М., асистент каф. патологічної анатомії та судової медицини з основами права ЗДМУ Адреса для листування:
Баударбекова Мєруерт Монтаївна. 69Q35, м. Запоріжжя, пр-т Маяковського, 26, каф. патологічної анатомії та судової медицини з основами права ЗДМУ.
Тел.: (Q67) 613 88 29.
E-mail: baudarbekova@gmail. com

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой