Особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та за умов експериментального цукрового діабету

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 37−002−036. 11−085. 032. 13 1.1. Савка
ОСОБЛИВОСТІ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ЯЄЧКА БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ ТА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (м. Львів)
Дана робота є фрагментом НДР «Морфологія яєчка та його кровоносного русла в нормі та при стрептозотоциніндукованому цукровому діабеті».
Вступ. Актуальним залишається сьогодні дослідження структурних особливостей та шляхів кровопостачання яєчка експериментальних тварин в нормі та патології [2,5]. Зміни ланок гемомікро-циркуляторного русла яєчка при цукровому діабеті є найчастіше і прогностично несприятливим проявом універсальної діабетичної мікроангіопатії [1,6,7,9]. Проте, у фаховій літературі трапляються лише поодинокі відомості щодо структурно-функціонального стану та гемодинаміки яєчок при цукровому діабеті [3, 4,8].
Мета дослідження — встановити особливості кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та в динаміці перебігу стрептозотоциніндукованого цукрового діабету.
Об'єкт і методи дослідження. Дослідження проведено на 20 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 4,5−7,5 місяців і масою тіла 130−150 г Утримання тварин та експерименти проводилися відповідно до положень «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, які використовуються для експериментів та інших наукових цілей» (Страсбург 1985), «Загальних етичних принципів експериментів на тваринах», ухвалених Першим національним конгресом з біоетики (Київ, 2001).
Експериментальний цукровий діабет моделювали одноразовим внутрішньоочеревинним введенням стрептозотоцину («Sigma» США), приготованому на 0,1 М цитратному буфері, рН =4,5, із розрахунку 7 мг на 100 г. маси тіла тварини. Розвиток цукрового діабету контролювали за збільшенням рівня глюкози в крові, який вимірювали глюкозооксидазним методом. Дослідження проводили на тваринах з рівнем глюкози понад 13,4 ммоль/л через 2,4,6,8 тижнів після початку експерименту.
Для ін'єкції судинного русла яєчка використовували водну суспензію казеїнової олійної газової сажі «Темпера». Для проведення морфометричного аналізу використовували наступні кількісні критерії: діаметр мікросудин, густина пакування обмінних судин, показник трофічної активності тканини. Терміном «обмінні судини» позначали гемокапіляри.
Статистичне опрацювання показників морфо-метричного дослідження ангіоархітектоніки яєчка щура в нормі та при експериментальному
цукровому діабеті проводили за допомогою пакетів прикладних комп’ютерних програм для варіаційно-статистичного аналізу «GraphPad іпБІаг».
Результати досліджень та їх обговорення.
Кровопостачання яєчка білого щура забезпечує яєчкова артерія, яка відгалужуються від черевної частини аорти, артерією сім'явиносної протоки та артерією підвішуючого м’яза яєчка. Яєчкова артерія щура розгалужується на зовнішню яєчкову артерію і внутрішню яєчкову артерію. Зовнішня яєчкова артерія під білковою оболонкою в ділянці вільного краю яєчка звивається, утворюючи «серпантин» (рис. 1).
Рис. 1. Яєчко білого щура. Ін'єкція судин. Зб.: х25. 1 — зовнішня яєчкова артерія.

Рис. 2. Яєчко білого щура. Ін'єкція судин. Зб.: х25.
1 — внутрішня яєчкова артерія.
Внутрішня яєчкова артерія проходить по задньому краю яєчка, заглиблюється в паренхіму органа і забезпечує внутрішньоорганне кровопостачання яєчка. Внутрішня яєчкова артерія розгалужується на 6−10 гілок, діаметром 150−200 мкм. Ці гілки, звиваючись, проходять від середостіння яєчка і розгалужується на дрібні гілки, діаметром 100−120 мкм (рис. 2).
Дрібні артеріальні гілки розпадаються на артеріоли, діаметром 27,0 ± 1,5 мкм. Одна артеріола живить декілька канальців одночасно. Завдяки такій структурі, одні і ті ж сім'яні канальці можуть живитися з різних артеріол. Проходячи між сім'яними ка-нальцями, артеріоли розгалужуються на прекапіля-ри. Прекапіляри переходять у капіляри. Розрізняють капіляри поздовжні та поперечні (рис. 3).
Поздовжні капіляри є безпосереднім продовженням прекапілярів, а поперечні відходять від прекапілярів або від повздовжніх капілярів. Діаметр поздовжніх капілярів становить 8,4 ± 0,1. Діаметр поперечних капілярів становить 7,0 ± 0,04. Капіляри, які йдуть поздовжньо переплітаються з капілярами, які йдуть поперечно, утворюючи у звивистих каналь-цях капілярні сітки. Капілярні сітки сусідніх звивистих канальців анастомозують між собою. Сполучна тканина навколо звивистих сім'яних канальців про-низона густою сіткою гемокапілярів. Посткапіляри збираються у венули, діаметром 30,2 ± 0,13 мкм, проходять паралельно до сім'яних канальців. Венули утворюють дрібні вени, діаметр становить 40−100 мкм, середні вени діаметром 100−150 мкм і крупні вени діаметром 150−300 мкм. З паренхіми сім'яників кров збирається у глибокі і поверхневі вени, котрі формують лозоподібне сплетення.
Через 2 тижні перебігу стрептозотоциніндукова-ного цукрового діабету проявляються перші зміни ангіоархітектоніки яєчка. Артеріоли яєчка мають нерівномірний просвіт, звивисті. Прекапілярні артеріоли і капіляри спазмовані. Спостерігаємо, що капілярна сітка на ін'єкованому препараті яєчка щура цього періоду експерименту ледь помітна, бачимо незначне розширення венул. При морфометрич-ному дослідженні спостерігається статистично достовірне зменшення, у порівнянні з нормою, густини пакування обмінних судин яєчка (р & lt- 0,05), діаметра капілярів капілярної сітки яєчка (р & lt- 0,05), достовірно збільшується показник трофічної активності тканини яєчка (р & lt- 0,05).
Через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету на препаратах яєчка щура з ін'єкованим судинним руслом виявляються явище деструктуризації ангіографічного рельєфу яєчка. Втрачається чітка впорядкованість розташування ланок гемомікроциркуляторного русла. Капілярна ланка гемомікроциркуляторного русла частково зруйнована. Артеріоли і венули розширені. Середній діаметр венул збільшується до 31,3 ± 0,07 мкм.
Через 6 тижнів перебігу експерименту відбувається подальша перебудова усіх ланок
гемомікроциркуляторного русла. Судини яєчка розширені, артеріоли і венули розширені, звивисті (рис. 4).
Розширеними є також і артеріоло-артеріоляр-ні та артеріоло-венулярні анастомози. Збережені капіляри розширені, формують мікроаневризми. Діаметр артеріол в цей термін експерименту становить 30,0 ± 0,08 мкм, повздовжніх капілярів 9,3 ± 0,04 мкм, поперечних капілярів 7,4 ± 0,02 мкм, венул — 31,8 ± 0,07 мкм.
Через 8 тижнів перебігу стрептозотоциніндуко-ваного цукрового діабету спостерігаються глибокі деструктивні зміни усіх ланок гемомікро-циркуля-торного русла яєчка. Діаметр збережених капілярів становить 9,9 ± 0,02 мкм і 7,4 ± 0,06 мкм поздовжніх і поперечних відповідно. Артеріоли розширені, діаметр їх становить 30,5 ± 0,12 мкм, звивисті, венули розширені діаметр їх 31,9 ± 0,03 мкм. Достовірне зменшення (р & lt- 0. 05), в порівнянні з нормою, густини пакування обмінних судин яєчка до 17,2 ± 1,59 та достовірне збільшення (р & lt- 0. 05) в порівнянні з нормою, показника трофічної активності яєчка до 84,4 ± 1,5 мкм свідчать про значне розрідження капілярної сітки яєчка за умов експериментального цукрового діабету, що призводить до різкого порушення його кровопостачання.
Рис. 3. Капілярна сітка яєчка білого щура. Ін'єкція судин. Зб.: х100.
Рис. 4. Яєчко білого щура через 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету. Ін'єкція судин. Зб.: х1о0. 1 — артеріола яєчка.
Висновки. Кровопостачання яєчка білого щура Виразно виступає зв’язок між глибиною струк-
забезпечує яєчкова артерія, яка відгалужуються турних перетворень ланок гемомікроциркуляторно-
від черевноі частини артерією сім явиносноі го русла яєчка щура при цукровому діабеті та морфо
протоки та артерією підвішуючого м’яза яєчка.
Застосований нами морфологічний та морфо-метричний аналіз ангіоархітектоніки яєчка дозволив
метричними показниками.
Перспективи подальших розробок. Отримані
оцінити ступінь його васкуляризації в нормі та за резульгати м°жуть п°служити м°рфологічним гмд
умов експериментального цукрового діабету. ґрунтям подальших наукових досліджень.
Література
1. Боровкова С. О. Питання патогенезу діабетичних ангіопатій I С. О. Боровкова, А. Г. Іфтодій II Буковинський медичний вісник. — 200б. — № 2. — С. 132−135.
2. Івасюк І. Й. Морфофункціональний стан кровоносних судин та паренхіми яєчка і сім'яників у нормі та після їх травми: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 03. 01 «Нормальна анатомія» I І. Й. Івасюк. -Тернопіль, 200б. — 20 с.
3. Лучицький Є. В. Роль судинного чинника у порушенні статевої функції у чоловіків, хворих на цукровий діабет (огляд літератури) I Є. В. Лучицький, Т. П. Безверха II Ендокринологія. — 200б. — № 1. — С. 55-б2.
4. Структурно-функціональний стан та кровопостачання яєчок у хворих на цукровий діабет I Є. В. Лучицький, С. К. Кобя-ков, В. М. Славноє [та ін.] II Буковинський медичний вісник. — 2002. — № 1. — С. 79−81
5. Пташник Г. І. Особливості кровопостачання оболонок яєчка у чоловіків зрілого віку I Г. І. Пташник II Галицький лікарський вісник. — 2007. — № 4. — С. 79−81.
6. Салтыков Б. Б. Диабетическая микроангиопатия I Б. Б. Салтыков, В. С. Пауков. — Москва, 2002. — С. 23−25.
7. American Diabetes Association: Periferal arterial disease in people with diabetes I Diabetes Care. — 2003. — Vol. 2б. -
P. 3333−3341.
8. Luchitsky E. V. Structural and functional state of testis patients with sexual function disfurbances I S. K. Kobykov, V. N. Slavnov, V. V. Markov II Andrologia. — 1997. — Vol. 5. — P. 5−11.
9. Stevens M. The aetiology of diabetic neuropathy: the combined roles of metabolic and vascular defects I M. Stevens, E. Feld-
man, D. Greene II Diabetic Med. — 1995. — Vol. 12. — P. 5бб-579.
УДК 616. 37−002−036. 11−085. 032. 13
ОСОБЛИВОСТІ КРОВОНОСНОГО РУСЛА ЯЄЧКА БІЛОГО ЩУРА В НОРМІ ТА ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Савка і. і.
Резюме. У роботі наведені результати дослідження особливостей ланок кровоносного русла яєчка білого щура в нормі та змін шляхів кровопостачання яєчка щура за умов експериментального цукрового діабету. Кровопостачання яєчка білого щура забезпечують яєчкова артерія, яка відгалужується від черевної частини аорти, артерією сім'явиносної протоки та артерією підвішуючого м’яза яєчка. Морфологічний та морфометричний аналіз ангіоархітектоніки яєчка дозволив оцінити стан його васкуляризації в нормі та за умов стрептозотоциніндукованого цукрового діабету. Глибина структурних перетворень ланок кровоносного русла яєчка білого щура при цукровому діабеті корелює з морфометричними показниками. Отримані результати можуть слугувати морфологічним підґрунтям наукових досліджень в урології.
Ключові слова: яєчко, щур, цукровий діабет.
УДК 616. 37−002−036. 11−085. 032. 13
ОСОБЕННОСТИ КРОВЕНОСНОГО РУСЛА ЯИЧКА БЕЛОЙ КРЫСЫ В НОРМЕ И В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО САХАРНОГО ДИАБЕТА
Савка И. И
Резюме. В работе приведены результаты работы по исследованию особенностей звеньев кровеносного русла яичка белой крысы в норме и изменений путей кровоснабжения яичка крысы в условиях экспериментального сахарного диабета. Кровоснабжение яичка белой крысы обеспечивают яичкова артерия, которая отходит от брюшной части аорты- артерия семявыносящего протока и артерии т. 1ев1: ісиІагі8. Морфологический и морфометрических анализ ангиоархитектоники яичка позволил оценить состояние его ва-скуляризации в норме и в условиях стрептозотоцинЬндуцированного сахарного диабета. Глубина структурных преобразований звеньев кровеносного русла яичка белой крысы при сахарном диабете коррелирует с морфометрическими показателями. Полученные результаты могут служить морфологической основой научных исследований в урологии.
Ключевые слова: яичко, крыса, сахарный диабет.
UDC б1б. 37−002−03б. 11−085. 032. 13
Features Bloodstream White Rat Testis in Normal and under Experimental Diabetes
Savka I. I.
Summary. For the present day it is topical to research the test animals testicle structural peculiarities and blood supply in the norm and pathology.
Research objective. To discover peculiarities of white rat testicle blood channel in the norm and over time of streptozotocin-induced diabetes mellitus.
Materials and methods. The research has been performed on 20 white mature male rats aged 4. 5 to 7. 5 months with body weight of 130 to 150g. Experimental diabetes mellitus modeling was performed through single intraperi-toneal injection of Streptozotocin («Sigma», USA), dissolved in 0. 1M citrate buffer, pH =4. 5 (7mg per 100g of body weight of animals). The diabetes mellitus progression was controlled according to glucose concentration in blood, which was measured by glucose oxidase test. Animals in whose blood glucose concentration in 2,4,б, 8 weeks after launch of experiment was above 13. 4 mmolIl were used for research.
Findings. Consideration. In 2 weeks run of streptozotocin-induced diabetes mellitus the first testicle angioar-chitecture changes are found. Testicle arterioles have irregular lumen and are twisty. Precapillary arterioles and capillaries are spasmed. We see that capillary network on the rat testicle injected preparation of this experimental period is scarcely noticed, and see some venule dilation. In the morphometric research we notice statistically reliable decrease, in contrast to the norm, of testicle circulation vessel packing density (р & lt- 0. 05), testicle capillary network capillaries diameter (р & lt- 0. 05), and the testicle tissue trophic activity index is evidentially grown (р & lt- 0. 05).
In 4 weeks run of experimental diabetes mellitus on rat testicle preparations with the injected vascular channel we see occurrence of testicle angiographic relief destructuring. The strict order of hemomicrocircular channel links location is lost. Capillary link of hemomicrocircular channel is partially destroyed. Arterioles and venules are dilated. Average venule diameter is increased to 31.3 ± 0. 07 |am.
In б weeks of experiment run we see further rearrangement of all hemomicrocircular channel links. Testicle vessels are dilated, arterioles and venules are dilated, twisty.
Arteriolo-arteriolar as well as arteriolo-venular anastomoses are dilated as well. The preserved capillaries are dilated and form microaneurysms. Diameter of arterioles in this experimental period is 30. 0 ± 0. 08 |am, longitudinal capillaries — 9.3 ± 0. 04 |am, latitudinal capillaries — 7.4 ± 0. 02 |am, venules — 31.8 ± 0. 07 |am.
After 8 weeks of streptozotocin-induced diabetes mellitus run we see deep destructive changes in all testicle hemomicrocircular channel links. Diameter of preserved capillaries is 9. 9 ± 0. 02 |am and 7. 4 ± 0. 0б |am of longitudinal and latitudinal respectively. Arterioles are dilated, their diameter is 30.5 ± 0. 12 |am, twisty, venules are dilated with diameter of 31.9 ± 0. 03 |am. Reliable decrease (p & lt- 0. 05), as compared to the norm, of testicle circulation vessel packing density to 17.2 ± 1. 59 and reliable increase (p & lt- 0. 05), as compared to the norm, of testicle trophic activity index to 84.4 ± 1.5 |am state on significant thinning of testicle capillary network in the experimental diabetes mellitus that leads to its abrupt circulatory failure.
Conclusions. White rat testicle blood supply takes place through testicular artery that derives from abdominal part of aorta- seminal duct artery and testicle suspensory muscle artery.
The morphological and morphometric testicle angioarchitecture analysis we applied allowed evaluating its vascularization state in the norm and in experimental diabetes mellitus.
We clearly see connection between the depth of diabetic structural changes in the rat testicle hemomicrocircular channel links, and morphometric values.
The findings obtained may serve as a morphological basis for further scientific inquiry.
Key words: testicle, diabetes mellitus, rat.
Рецензент — проф. Єрошенко Г. А.
Стаття надійшла 19. 07. 2013 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой