Особливості оподаткування прибутку залізниці в умовах акціонування

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 656:2. 078:338. 47
Г. С. П'-ЯТИГОРЕЦЬ1*
: *Каф. «Обл1к, аудит та штелектуальна власшсть», Дшпропетровський нацюнальний ушверситет зал1знич-ного транспорту 1меш академжа В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дншропетровськ, Укра! на, 49 010, тел. (056)373−15−69, ел. пошта asp2008@ua. fm
ОСОБЛИВОСТ1 ОПОДАТКУВАННЯ ПРИБУТКУ ЗАЛ1ЗНИЦ1 В УМОВАХ АКЦЮНУВАННЯ
Мета. Стан зал1зниць Укра! ни, у тому числ1 його фшансова сторона, е вкрай критичним. Ввдсутшсть державно! шдтримки шновацшного розвитку галуз1 та недосконалють законодавчо! бази оподаткування по-глиблюють кризу. Робота присвячена дослщженню податково! системи Укра! ни та пошуку вар1ант1 В, як1 б були найбшьш вдалими для оподаткування зал1зниць Методика. Дослвдження закордонних систем оподаткування та можливе! х запозичення. Методи пор1вняння, анал1зу та системний шдх1д до виршення завдання. Результати. Анал1зуючи нов1 законопроекти, можна сказати, що держава на правильному шляху до рефор-мування галуз1. У робот1 наведено вар1анти системи оподаткування в умовах акцюнування. Наукова новизна. Систематизовано юнуючий шдх1д до оподаткування прибутку тдприемств зал1зничного транспорту. Практична значимiсть. Удосконалення податково! политики зумовить розвиток економ1ки, що в майбут-ньому покращить становище Укра! ни. Перех1д на бшьш прозорий спос1б оподаткування змшить ставлення до податшв взагалг
Ключовi слова: оподаткування- акцюнування- податки- зал1зниця- реформування- податок на прибуток- реоргашзащя- публ1чне акцюнерне товариство.
Постановка проблеми
Досвiд акцюнування у крашах Свропи пере-конливо свщчить про доцiльнiсть впроваджен-ня комплексу заходiв, пов'-язаних iз ак-цiонуванням залiзницi з метою тдвищення ефективностi и функцiонування. Механiзм акцюнування створюе умови для оновлення тех-нiчноi бази пiдприeмств, омолодження само! системи. Укрзалiзниця на вшх етапах розвитку податково! системи була одним iз основних платникiв податюв. Тому важливим напрямом при !! подальшому реформуваннi е дотримання тенденцш податково! гармонiзацii з нацiональ-ною податковою системою без негативного впливу на !! подальшу роботу, що сприятливо вплине на виконання податкових зобов'-язань перед державою.
Аналiз останшх дослiджень
Значний внесок у дослщження проблем, пов'-язаних з удосконаленням вщносин влас-ностi, роздержавленням i приватизащею засобiв виробництва, зробили такi вчеш, як В. П. Бабич, М. М. Г. Чумаченко, А. А. Чухно.
В Укра! ш дослщженням окремих питань оподатковування i найголовшших проблем ре-
формування податково! системи займаються вiдомi украiнськi економiсти, а саме: Д. Васи-лик [1], О. М. Воронкова, В. О. Орлова, В. I. Ляшенко [2], В. П. Вишневский [3], А. М. Соколовська [4] та ш. Значний внесок у дослщженш проблем формування ефективно! системи оподаткування, як одного з основних елеменлв макроекономiчноi пол^ики у ринко-вiй економiцi, зробили класики економiчноi думки, а саме: Дж. М. Кейнс, К. Рау, Д. Ршардо, А. Смiт, М. Туган-Барановський. Однак наяв-нiсть великоi кiлькостi наукових праць так i не вирiшило проблему. Податкова система Укра]. '--ни все ще далека вщ досконалоi i потребуе р& gt- шучих дiй.
Мета
Метою дослщження е розробка рекоменда-цiй щодо розвитку податковоi системи Украiни та пошук шляхiв оптимiзацii оподаткування прибутюв пiдприемств залiзничного транспорту в умовах проведення реформи.
Виклад основного матерiалу
Питання проведення акцiонування Укрзал& gt- зницi е питанням iнвестицiйного забезпечення
галуз^проблема джерел якого набула сьогодш ще бшьшо! актуальностi. Укрзалiзниця не була единим щлим механiзмом, а була шютьма окремими господарствами, якi фiнансувалися окремо одне вщ одного. Варто нагадати, що залiзничний транспорт е не тшьки базовою га-луззю економши, вiн також впливае на все жит-тя держави, сприяючи мiжрегiональним та мiжнародним культурним зв'-язкам, сощальним перетворенням, мiжнародному туристичному спiвробiтництву, торгiвлi тощо. Розвиток транспортного потенцiалу залiзничного транспорту входить до числа найактуальшших задач, вiд вирiшення яких залежить позицiонування Укра! ни на св^овому ринку транспортних по-слуг. Метою акщонування галузi е орiентацiя на досягнення И фшансово! незалежностi. Особливо! уваги заслуговуе формування май-нового комплексу залiзниць, що являе собою сукупшсть активiв i зобов'-язань, яю дозволя-ють вести окрему господарську дiяльнiсть. Ре-формування тiсно пов'-язано зi змiною ор-гашзащйно-правово! форми майнових ком-плексiв залiзниць, що забезпечить потенщал подальшого розвитку галузь
Визначення основних понять, якi викори-стовуються в цiй статтi, подано i розглянуто в багатьох джерелах. Найчастше можна зустрiти такi:
Акщонування — форма приватизаци майна державно! та приватно! форм власносл, за яко! здiйснюеться перетворення частини державно! чи приватно! власност в акщонерну, коли спiввласниками даного пiдприемства можуть бути його окремi працiвники, трудовий колек-тив i держава. Водночас вщбуваеться передача господарських функцiй вщ державних ор-ганiзацiй чи установ акщонерним товариствам. Держава може бути одним iз спiввласникiв ак-щонованого майна, як й iншi акщонери i брати участь у господарсьюй дiяльностi та розподiлi прибуткiв [5].
Оподаткування — законодавчо врегульова-ний процес встановлення та утримання подат-кiв у кра! нi, визначення! хшх розмiрiв i ставок, вiдповiдних об'-екпв та кола юридичних осiб, що тдлягають оподаткуванню, а також порядок сплати податюв [5].
Дослщження Свiтового банку та аудиторсь-ко! компанi! PriceWaterHouseCoopers показу-ють, що податкова система Укра! ни залишаеть-ся одшею з найгiрших у свт вже як мiнiмум
протягом останшх восьми роюв. На 2015 рш Укра! на посщае 108 мюце серед 186 проанал& gt- зованих кра! н. За показником «total tax rate» Укра! на мае повну податкову ставку 52,9, знач-но вищу за середш значенш св1тово! економши, з них 43,1 — це податки на зароб1тну плату. Для складання i подання податково! зв^носп та сплати податюв в Укра! ш витрачаеться 350 годин на рш [6].
Податковий кодекс Укра! ни (далi — ПКУ) ре-гулюе питання нарахування та сплати зобов'-язань за податками до бюджету. На сьогодшшнш день Податковим кодексом Укра! ни визначено таю види податкiв, як: за-гальнодержавнi та мiсцевi. В 2015 рощ юль-кiсть податюв скоротилася з 22 до 11.
До загальнодержавних вщносять: податок на прибуток тдприемств- податок на додану вартiсть- податок з доходiв фiзичних осiб- ак-цизний податок- еколопчний податок- рентна плата та мито.
У свою чергу до мюцевих належать: податок на майно- единий податок- збiр за мюця для паркування та туристичний збiр [7].
Укрзалiзниця сплачуе такi податки, як: податок на додану вартють, податок на прибуток, авансовi внески з податку на прибуток за основною та неосновною дiяльнiстю, сплата за-боргованостей по земельних дшянках, единий сощальний внесок, податок на доходи фiзичних осiб, екологiчний податок, збiр за забруднення навколишнього середовища тощо.
Податок на прибуток на сьогодш е одним з найважливших iз групи прямих податкiв у по-датковiй систем Укра! ни. Вiн мае дуже важли-ве фiскальне значення, чим вiдрiзняеться вiд аналогiчних податкiв в економiчно розвинених кра! нах. Перевага прямого оподаткування в змозi встановити пряму залежшсть мiж доходами платника i його платежами в бюджет. Також пряме оподаткування е важливим фшан-совим шструментом регулювання економiчних процесiв. До соцiальних переваг прямого оподаткування належать розподш податкових навантажень таким чином, що бiльшi податковi витрати припадають на тих члешв суспiльства, якi мають бiльшi доходи.
Нинiшнiй податок на прибуток тдприемств в Укра! ш мае значну зовнiшню схожсть iз по-датком на прибуток корпорацш. Основною формою реоргашзаци залiзницi стае акщонування, тобто перетворення державного
тдприемства у публ1чне акщонерне товарист-во. Таке перетворення свщчить про необ-хщшсть створення досконало! системи прибут-кового оподаткування, яка не буде, як ддачий ниш податок на прибуток, спиратися на систему платеж1 В державних шдприемств i ор-гашзацш з прибутку в бюджет, що iснувала ранiше.
З 1 шчня 2015 року набрав чинностi закон Укра! ни. № 71-VIII «Про внесення змш до По-даткового кодексу Украши та деяких законiв Укра! ни (щодо податково! реформи)», який бу-ло опублшовано у спецвипуску парламентсько!
газети «Голос Украши» вщ 31 грудня 2014 року.
Вiдповiдно до прийнятих нововведень зазнали змши положення Податкового кодексу щодо оподаткування податком на прибуток пiдприeмств.
Податок на прибуток обчислюсться виходя-чи з бухгалтерского фiнансового результату (за П (С)БО чи МСФЗ), вiдкоригованого на рiз-ницi, передбаченi ПКУ. При цьому, податковi рiзницi визначатимуть т платники податку на прибуток, як мають дохiд бiльше 20 млн грн на рш. Решта платниюв визначатимуть прибуток до оподаткування без таких коригувань. Базова (основна) ставка податку становить 18 вщ-сотюв.
Платником податку на прибуток вщ господарсько!'- дiяльностi залiзничного транспорту е залiзниця. Перелiк робiт i послуг, що належать до господарсько! дiяльностi залiзничного транспорту, затверджуе Кабшет Мiнiстрiв Укра! ни. Доходи усiх залiзниць, одержанi вiд господарсько! дiяльностi залiзничного транспорту, визначаються у межах доходних над-ходжень, перерозподiлених мiж залiзницями в порядку, затвердженому Кабiнетом Мшс^в Укра! ни. Платниками податку на прибуток, що одержаний не вiд господарсько! дiяльностi залiзничного транспорту, е пiдприемства залiз-ничного транспорту та! х структуры пiдроздiли. Ставка податку на прибуток за останш роки зменшилася, якщо у 2012 роцi во-на становила 21%, то в 2015 рощ — 18%.
За поданими декларащями з податку на прибуток можна проаналiзувати доходи та ви-трати Придшпровсько! залiзницi за перюд 2012−2014 рр., як визначили обсяги сплати за-лiзницями податку на прибуток в бюджет. Як показано на рис. 1, доходи та витрати знахо-дяться майже на одному рiвнi, це свiдчить про те, що Укрзалiзниця мае незначну рентабель-нiсть при розрахунку прибутку за правилами ПКУ та, вщповщно, платежi до бюджету ско-рочуються з року в рш.
я а
10 000
5000
2012
2013

2014
0
? Доходи ШВитрати
Рис. 1. Доходи та витрати Придшпровсько! зал1зниц1 зпдно з декларащями з податку на прибуток за 20 122 014 роки.
За I квартал 2015 року Укрзалiзниця сплати-ла податюв та обов'-язкових платежв до бюджету i державних цiльових фондiв 2,9 млрд грн, що на 130,1 млн гриве нь або на 4,6% б& gt- льше нiж за аналогiчний перюд минулого року. Зокрема, до державного бюджету сплачено 1,2 млрд грн, що на 508,2 млн гривень бшьше шж у I квартал 2014 року. Укрзалiзниця з початку 2015 року сплатила податюв до бюджепв усiх рiвнiв на суму близько 11,4 млрд грн.
Збитки «Укрзатзнищ» вщ пасажирських перевезень у дальньому i примiському сполу-ченнi в сiчнi-вереснi 2015 року скоротилися порiвняно з аналогiчним перюдом 2014 року на 5% - до 5,48 мшьярда гривень з 5,76 мшьярда гривень. Крiм того, протягом вказаного перiоду Укрзалiзниця недоотримала вiд мiсцевих бюджет 409,3 мiльйони гривень за перевезення пасажирiв пiльгових категорiй, яких перевезла на суму 537,7 мшьйона гривень, а компенсаци отримала лише 128,4 мшьйона гривень, або 24% вщ необхiдноi суми вiдшкодування. [10]
Реформа затзничного транспорту як рин-кове перевтiлення пiдприемств залiзницi — це спошб перетворення в нову структуру i виве-дення його на один рiвень з провщними залiз-ничними корпорацiями свiту. Реформи сього-дення показують змiни. Практика створення публiчного акцiонерного товариства на базi державного пiдприемства вiдповiдае мiжнарод-нiй практицi, а також вимогам мiжнародних органiзацiй та Свропейського союзу. Зокрема, аналопчна реформа залiзничноi галузi прово-дилася у Великiй Британп, Францii та Кмеччи-нi.
Двадцять першого жовтня цього року був виконаний перший етап реформування. Усшш-но пройшла реестрацiя Укрзалiзницi. Тепер це публiчне акцiонерне товариство (далi — ПАТ), де сто вщсотюв акцш перебувають у державнiй власностi. До перелшу пiдприемств, на базi якого утворюеться ПАТ, увiйшло шiсть залiз-ниць, залiзничнi держпiдприемства, вагоноре-монтш заводи. Затверджена Кабiнетом Мiнiстрiв Украши i чисельнiсть правлiння створюваного ПАТ «Украшська залiзниця» iз шести ошб, у тому числi голова правлшня. Але процес реформування ще не завершився, це тiльки перший крок до вагомих змш у май-бутньому [8].
Якщо говорити про св^овий досвiд, то мо-жемо побачити, що оптимальний рiвень сукуп-
ного оподаткування знаходиться в межах 30%. Найрозвинупшою у свiтi е економша Сполуч ених Штатiв Америки, де сукупний рiвень опо-даткування не перевищуе 33%. У крашах, де вiн досягае 40% (Шмеччина) або 45−50% (Швещя, Фiнляндiя), починае зростати держав-ний борг, знижуеться ефективнiсть економiки, виникае таке явище, як соцiальний паразитизм. Сьогодш краши iз високою нормою вилучення доходiв змушенi трансформувати систему опо-даткування, оскiльки iснуюча вже вичерпала себе [9].
Варiантами змш у податковш системi Укра1ни, яю б позитивно вплинули на май-бутнiй розвиток залiзницi:
— синхрошзащя бухгалтерського облiку та податкового облшу-
— ведення облiку на основi МСФЗ-
— змiна системи оподаткування пiдприемств податком на прибуток-
— рiвень податковоi ставки повинен установ-люватися з урахуванням можливостей платника податюв, тобто рiвня його доходiв-
— система i процедура сплати податкiв по-винш бути простими, зрозумiлими i зручними для платникiв й економiчними для установ, яю збирають податки.
— податкова система мае бути гнучкою i такою, що легко адаптуеться до мшливих сус-пiльно-полiтичних i економiчних потреб.
Висновки
Держава повинна будувати свою систему оподаткування так, щоб охопити податками рiзнi види доходiв i ефективно впливати на! х формування. При цьому слщ застосувати принцип: однаковi доходи обкладаються одна-ковими податками. Це дае змогу реалiзувати один iз аспектiв соцiальноi справедливости хто бiльше одержуе доходiв, той бшьше вщдае на фiнансування суспшьних потреб.
За пiдтримки держави повинно продовжува-тися реформування залiзничного транспорту, серед головних завдань якого е вщновлення галузi, пiдтримання надiйностi та безпечносп залiзничних перевезень.
Задля пошуку додаткових джерел фiнансу-вання каштальних вкладень в залiзничнiй га-лузi слiд залучити механiзми податковоi системи: тимчасове надання податкових пшьг та спiвпраця Державноi фiскальноi служби з
адмшютращею Укрзалiзницi. KpiM того, корпо-pатизацiя залiзниць спростить процедуру ро-зрахунюв з бюджетом через консолщовану сплату податюв.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Василик, О. Д. Податкова система Украши [Текст]: навч. поаб.: для студ. екон. спец. ви-щих закл. освгти / О. Д. Василик — Украшська держ. фшансова академ1я. — Ки! в: ВАТ «Полп--рафкнига», 2004. — С. 447−450. — ISBN 966−530 175−6.
2. Безоглюк, В. А. Окрем1 аспекти оподаткування податком на додану вартють [Текст] / В. А. Безоглюк, Л. I. Жщеева // Вюн. ДДФА. — 2012. — № 1 (27). — С. 142−145.
3. Вишневский, В. П. Принципи оподаткування: обгрунтування та емшрична перев1рка [Текст] / В. П. Вишневский. //Економжа Украши. — 2008. — № 10.- С. 55−72.
4. Соколовська, А. М. Податкова система держави: теор1я i практика становлення [Текст]: моног-раф1я / А. М Соколовська. — Кшв: Вид-во «Знання- Прес», 2004. — 454 с.
5. Вiкшедiя — вшьна енциклопедiя [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https: //uk. wikipedia. org/wiki. html.
6. Paying Taxes 2015: The Global Picture [Елект-ронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. doingbusiness. org/reports/thematic-reports/paying-taxes/
7. Податковi змши — 2015 [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //sfs. gov. ua/baneryi/podatkovi-zmini-2015
8. Про особливосп створення державного акцю-нерного товариства залiзничного транспорту загального користування [Електронний ресурс] / Проект Закону Украши. — Режим доступу: http: //www. mintrans. gov. ua/uk/ alias50/23 853. html
9. Розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв Украши вiд 23 грудня 2009 р. № 1612-р «Про схвалення Стратегii реформування податково! системи» // Портал Лiга: Закон [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //search. ligazakon. ua/l_doc2. nsf/link1/KR091 612. html.
10. УН1АН: [Електронний ресурс] - Режим доступу: http: //economics. unian. ua/transport/1 161 812-ukrzaliznitsya-z-pochatku-roku-splatila-do-deijbyudjetu-114-milyarda. html.
А. С. ПЯТИГОРЕЦ1*
: *Каф. «Учет, аудит и интеллектуальная собственность», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49 010, тел. (056) 373−15−69, эл. почта asp2008@ua. fm
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ПРИБЫЛИ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ В УСЛОВИЯХ АКЦИОНИРОВАНИЯ
Цель. Состояние железных дорог Украины, в том числе его финансовая сторона, является крайне критическим. Отсутствие государственной поддержки инновационного развития отрасли и несовершенство законодательной базы налогообложения углубляют кризис. Работа посвящена исследованию налоговой системы Украины и поиску вариантов, которые бы были наиболее удачными для налогообложения железной дороги. Методика. Исследование заграничных систем налогообложения и возможно их заимствование. Методы сравнения, анализа и системный подход к решению задачи. Результаты. Анализируя новые законопроекты, можно сказать, что государство на верном пути к реформированию отрасли. В работе приведены варианты системы налогообложения в условиях акционирования. Научная новизна. Систематизирован существующий подход к налогообложению прибыли предприятий железнодорожного транспорта. Практическая значимость. Усовершенствование налоговой политики обусловит развитие экономики, которая в будущем улучшит положение Украины. Переход на более прозрачный способ налогообложения изменит отношение к налогам вообще.
Ключевые слова: налогообложение- акционирование- налоги, железная дорога, реформирование, налог, на прибыль, реорганизация, публичное акционерное общество.
G. S. PIATYGORETS1*
1*Dep. «Accounting, Audit and Intellectual Property», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician V. Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. (056) 373−15−69, email asp2008@ua. fm
FEATURES OF RAILWAY INCOME TAXING IN TERMS OF CORPORATIZATION
The purpose. Ukrainian railway condition is in a critical state as well as its financial side. Lack of government support in this filed and imperfections of legislative taxing base deepen the crisis. This work is devoted to research of Ukrainian taxing system and search for variants which would be successful for railway taxing. Method. Research of foreign taxing system and their possible application. Methods of comparison, analysis and systematic approach to solve the task. The results. Judging from new bill drafts we may make a conclusion that the government is on its right way to reforming of the filed. The present work contains variants of taxing system. Scientific novelty. Systemized existing approach to taxing of railway transport enterprises. Practical value. Enhancement of taxing policy will cause development of economy which will improve Ukrainian condition in future. Transferring to transparent taxing approach will change attitude to taxing in general.
Keywords: taxing- corporatization- tax- railway- reforming- tax and income- reorganization- public joint stock company.
Надшшла до редколеги 03. 10. 2015.
Стаття рекомендована до друку д-ром екон. наук, проф. Барашем Ю. С. та канд. екон. наук, доц. Атамасом П .Й.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой