ОСОБЛИВОСТі ОРГАНіЗАЦії САМОСТіЙНОї РОБОТИ У СИСТЕМі ПРОФЕСіЙНОї ПіДГОТОВКИ

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 371. 134
DOI: 10. 15 587/2313−8416. 2015. 42 751
ОСОБЛИВОСТ1 ОРГАШЗАЦП САМОСТ1ЙНО1 РОБОТИ У СИСТЕМ1 ПРОФЕС1ЙНО1 П1ДГОТОВКИ
© В. Б. Броншкова
У cmammi розкрито роль самостшно'- роботи як важливог'- складовог'- тдготовки висококвалiфiкованого фахiвця, особистостi, здатног'- до саморозвитку, самоосвти, тновацшно'- дiяльностi. Визначено особли-востi оргатзаци самостшно'- роботи студентiв у системi профестно'-г'- пiдготовки, врахування яких сприятиме пiдвищенню результативностi навчання, розвиватиме активтсть та самосттнкть як риси характеру
Ключовi слова: профестна освiта, профестна пiдготовка, самостшна робота, органiзацiя самостшно'-г'- роботи, самостiйнiсть, саморозвиток
In the article it was discovered the role of the self-educated work as the important component of the training of the highly skilled expert, personality which is able to self-development, self-education, innovatory activity. It was determined the peculiarities of the organization of the students'- self-educated work in the system of the professional training, their consideration will promote the increasing of the effective education, will develop the activity and self-sufficiency as the features of the character
Keywords: professional education, professional training, self-educated work, organization of the self-educated work, self-sufficiency, self-development
1. Вступ
Основна тенденщя сьогодення — стрiмкi змши в уах сферах життя i дiяльностi людини, коли Украша стала активним учасником теграци до? вропи в уах галузях. Не стала винятком i освгта. Складш соцiально-економiчнi проблеми в житп украшського сустльства обумовлюють новi тдходи до вах ланок освиньо! системи.
У таких умовах устшною i конкурентноспро-можною буде людина, здатна до постшних змiн, пе-реквалiфiкацi! Тому основне завдання професшно! освiти полягае у формуванш творчо! особистостi фахiвця, здатно! до саморозвитку, самоосвiти, шно-вацшно! дiяльностi. Вирiшення цього завдання мож-ливе не лише шляхом передачi знань в готовому ви-глядi ввд викладача до студента, а й за таких умов, коли студент сам зможе сформулювати проблему, проаналiзувати шляхи И виршення, знайти оптималь-ний результат i довести його правильшсть. Все це зумовлюе суттеве посилення ролi самостiйноl дiяль-носп студентiв, спрямовано! на засвоення ними змюту навчання, набуття професiйно! компетентност!
2. Постановка проблеми
Реформа вищо1 освiти, що вiдбуваеться сьо-годш, пов'-язана за своею суттю з переходом ввд парадигми навчання до парадигми освiти. У сучас-них умовах ВНЗ повинен забезпечувати не лише систему загальноосвпшх i спещальних знань, умiнь i навикiв студенпв, але також розвивати i формувати у них потребу самостшно поповнювати i набувати знання.
У цьому планi варто визнати, що самостшна робота студенпв е не просто важливою формою освь тнього процесу, вона мае стати його основою [1].
У таких умовах на перший план виходять проблеми шдвищення результативност самостiйноl роботи студенпв, розробки дидактично обгрунтованих щд-
ход1 В до И проектування та оргашзаци, впровадження ефективних метод1 В управлшня !! виконанням.
Це передбачае ор1ентащю на активш методи оволодшня знаннями, розвиток творчих зд1бностей студенпв, перехвд ввд поточного до 1ндив1дуал1зова-ного навчання з урахуванням потреб i можливостей особистосп. Посилення ролi самостшно! роботи сту-дентiв означае принциповий перегляд оргашзаци на-вчально-виховного процесу, який мае будуватися так, щоб розвивати вмiння вчитися, формувати у студента здатносп до саморозвитку, творчого застосування отриманих знань, способiв адаптаци до професшно! дiяльностi у сучасному свiтi.
Для ефективно! оргашзаци i проведення самостшно! роботи та контролю за нею потрiбна яшсна та доступна науково обгрунтована шформацшно-методична база. На жаль, сьогодш система освiти Укра! ни ще не мае належно! державно! тдтримки в забезпе-ченнi сучасними навчальними та iнформацiйними за-собами, змiцненнi матерiально-технiчно! бази навча-льних закладiв, здiйсненнi наукового забезпечення iнновацiйних технологш, майже вiдсутнi пiдручники i навчальш посiбники, як1 б стимулювали активне самостшне творче мислення студента. У зв'-язку з цим виникае необхвдшсть бiльш глибокого аналiзу поняття оргашзаци самостшно! роботи та пошук шлях1 В l! вдосконалення.
3. Л1тературний огляд
Проблема оргашзаци самостшно! роботи студенпв юнувала завжди i постшно хвилюе педагогiв психологiв, методистiв, осшльки глибок1 мiцнi знання й стшю вмiння можуть набуватися студентами тшьки в результат самостiйно! п1знавально! даяльност!
Сутнiсть поняття «самостiйна робота», цш, завдання, дидактичнi принципи, функцй'- самостшно! роботи, форми i методи l! органiзацi! в процесi навчання глибоко проаналiзовано у дослiдженнях Га-
рунова М. Г. [2], Королькова Б. ?., Ншьсона О. А., Орловського В. Г., Цукаря А. Я., Чшанцево! Н. I. та iH. Науков1 засади оргашзаци самостшно! роботи ви-свилено у працях Алексюка А. М., Аристова Л. П., Буряка В. К., Данилова М. А., Козакова В. А., Шдка-систого П. I., Сидорчук Н. Г., Солдатенка М. М. [3], Шамово! Т. I. та ш.
Значний внесок у розвиток теори самостшнос-тi i творчо! активностi учнiв у процесi навчання внесли видатнi педагоги Бабанський Ю. К., Данилов М. А., ?сшов Б. П. [4], Лернер I. Я., Махмутов М. I., Огородшков I. Т, Скатан М. Н. та ш- психологи Богоявленський Д. М., Виготський Л. С., Гальпе-П. Я., Давидов В. В., Занков Л. В., Матюшин О. М., Ме-нчинська Н. О., Леонтьев А. М., Рубiнштейн С. Л., Ельконш Д. Б., Есаулов А. Ф. та ш. Цi дослiдження показали, що одним з ефективних засобiв розвитку самостiйностi i творчо! активносп учн1 В е самостiй-на робота.
Не дивлячись на те, що поняття «самостшна робота» е предметом багатьох дослщжень науков-цiв, не iснуе едино! думки щодо класифiкацi! видiв, титв самостiйно! роботи, а також единого шдходу щодо визначення вимог до оргашзаци самостiйно! роботи.
4. Теоретичне обгрунтування педагогiчних умов оргашзаци самостшноТ роботи студенев
Мета статтi — визначити особливосп та запро-понувати низку вимог до оргашзаци самостiйно! роботи, особливо майбутшх педагогiв професшно! школи, що сприяе щдвищенню результативносл навчання, розвивае довiльну увагу студентiв, формуе в них здатшсть мiркувати, запобiгае формалiзму у за-своеннi знань, розвивае активнiсть та самостшшсть як риси характеру.
Сьогоднi усталена практика навчання та про-фесiйна пiдготовка орiентованi переважно на репро-дуктивний характер виконання професiйних функцiй, що не зовам ввдповвдае вимогам соцiального замов-лення. Професiйне становлення майбутнiх фахiвцiв мае бути нацiлене насамперед на розвиток умшь са-мостiйно! роботи.
Для ефективно! органiзацi!'- i проведення само-стiйно! роботи та контролю за нею потрiбна як1сна та доступна науково обгрунтована шформацшно-методична база. На жаль, сьогоднi система освгги Укра! ни, ще не мае належно! державно! пiдтримки в забезпеченш сучасними навчальними та шформацш-ними засобами, змщненш матерiально-технiчно! бази навчальних закладiв, здiйсненнi наукового забезпе-чення iнновацiйних технологiй. Також майже ввдсут-нi пiдручники i навчальнi поабники, якi б стимулю-вали активне самостiйне творче мислення студента. У зв'-язку з цим виникае необхвдшсть бiльш глибоко-го аналiзу поняття оргашзаци самостшно!'- роботи та пошук шляхiв !! вдосконалення.
Адже саме самостшна дiяльнiсть активiзуе розвиток особистосп як професiонала, висококвалiфi-кованого фах1вця, виступае гарантом формування потреби постшного пошуку, накопичення знань, розу-мiння !х сенсу та значення, самостiйного використан-
ня, що необидно для постшного професiйного зростан-ня особистосп з урахуванням вимог сучасносп.
На сьогоднi немае однозначного визначення поняття «самостшна робота». Ця проблема розв'-я-зуеться по-рiзному у педагопчнш науцi.
У сучаснiй впчизнянш дидактицi самостiйна робота студентiв розглядаеться, з одного боку, як вид навчально! працi, який здiйснюеться без безпосе-реднього втручання викладача, але шд його керiв-ництвом, а з шшого — як зааб залучення студентiв до самостiйного оволодшня методами самостiйно!'- пiзнавально!'- дiяльностi й розвитку штелектуальних потенцiйних можливостей кожно! особистостi, але цього можна досягти лише тод^ коли вона оргашзо-вуеться i реалiзуеться у навчально-виховному про-цесi як цiлiсна система, що пронизуе всi етапи навчання студенпв.
Гончаренко С. У., розв'-язуючи питання само-стiйно! роботи учшв, визначае, що самостiйна нав-чальна робота учнiв — рiзноманiтнi види iндивiдуаль-но! i колективно! навчально! дiяльностi школярiв, яка здшснюеться ними на навчальних заняттях або дома за завданнями вчителя, шд його керiвництвом, однак без його безпосередньо! участi. Реалiзацiя цих наста-нов вимагае в1д учнiв активно! розумово! дiяльностi, самостiйного виконання рiзних пiзнавальних завдань, застосування ранiше засвоених знань. Автор вважае, що ефектившсть самостiйно! роботи значною мiрою залежить вiд якостi керiвництва нею з боку вчителя, котрий, опрацьовуючи систему завдань i чiтко визна-чаючи мету кожного, навчае учнiв рацюнальним прийомам розумово! працi, iнструктуе учшв перед виконанням завдання, спостерiгае за ходом класно! самостiйно! роботи, а також своечасно надае допомо-гу учням у подоланнi труднощiв i виправленнi поми-лок, подводить шдсумки, аналiзуе i оцiнюе результа-ти кожно! роботи [5].
Самостшна робота — це найважливший компонент педагопчного процесу, що передбачае ште-грацiю рiзних видiв iндивiдуально!'- та колективно! навчально! даяльносп, яка здшснюеться без учасп викладача та шд його безпосереднiм керiвництвом [6].
Виходячи iз зазначеного, ми можемо конста-тувати, що самостiйна робота студенпв — це сплано-вана, оргашзацшно i методично спрямована пзна-вальна дiяльнiсть, що здiйснюеться без прямо! допомо-ги викладача для досягнення конкретного результату.
За формами оргашзаци самостшну роботу можна роздiлити на фронтальну, групову й iндивiду-альну, а за мiсцем у навчальному процесi — на ауди-торну й позааудиторну [7].
Професшна пiдготовка мае бути спрямована на формування здатносп до самостiйно! творчо! дiяльностi. Ця робота повинна носити систематич-ний, а не ешзодичний характер. Процес навчання мае оргашзовуватися так, щоб самостiйна дiяльнiсть студента реалiзувалася на всiх етапах: шд час аудитор-них занять (потокових та групових), у позааудитор-ний час, коли студент веде науково-дослщницьку роботу, виконуе домашш завдання, працюе над кон-трольними та курсовими роботами, працюе з щдруч-ником i т. п. Вона мае носити творчий характер.
Тому в оргашзацп самостшно1 роботи студенпв слщ враховувати змют навчально! дисциплши, pi-вень 1х освiти та ступiнь пiдготовленостi, необхщ-нiсть упорядкування навантаження студентiв при са-мостiйнiй pоботi, використання сучасних педагопч-них технологiй навчання. Необхвдно створити у сту-дентiв високу мотиващю до самостшно1 роботи, ор-ганiзувати вiдповiдну дiяльнiсть.
Все це вимагае теоретичного обгрунтування педагогiчних умов оргашзацп самостшно! роботи студентiв- розробки методичних pекомендацiй з оргашзацп самостшно1 роботи.
Поняття «оpганiзацiя» (англ. organization) походить вщ давньогрецького слова «органон», яке по-значае знаряддя або iнстpумент. Нинi поняття «ор-ганiзацiя» широко вживаеться в багатьох науках (фшософп, математицi, економщ, соцюлогп, педа-гогiцi та ш.) i в пpактичнiй дiяльностi. Це поняття ба-гатозначне. Одне з його значень: сукупшсть пpоцесiв або дш, що забезпечують досягнення цшей системи.
Дослвдження поняття «оpганiзацiя», здшснене в педагогiчному контекстi у свил сучасних наукових пiдходiв, дозволило тд оpганiзацiею самостшно1 роботи студенпв pозумiти впорядкування та взаемодш 11 структурних компонентiв за певними кpитеpiями, правилами, принципами з метою найкращо! pеалiза-цп мети професшно1 освгги [8].
Оpганiзацiя СРС, на думку багатьох дослвдни-к1 В, значною мipою впливае на як1сть пiдготовки майбутшх спецiалiстiв, формування! х особистостi, а отже, е одшею з умов усшшного навчання. Головне в стратепчнш лшп оргашзацп самостшно1 роботи студенпв полягае не в ошгашзацп и окремих видiв, а в створенш умов високо1 активностi, самостшносп та вiдповiдальностi студентiв в аудиторп i поза нею в ходi всiх видiв навчально1 дiяльностi.
Важлива роль у оргашзацп самостшно1 роботи належить викладачу, який плануе й спрямовуе, коор-динуе й контролюе самостiйну дiяльнiсть студентiв, створюе умови для! х навчально1 дiяльностi, ак-тивiзуе цю дiяльнiсть, удосконалюе шформацшно-методичне забезпечення самостшно1 роботи. Як шд-креслюе Алексюк А. М., студенти значно вище оцiнюють не спльки саму майстеpнiсть викладача, скшьки його слушнi поради щодо оргашзацп само-стшно1 роботи [9].
Оргашзащя самостшно1 роботи проходить у два етапи а) початкова оpганiзацiя, що передбачае безпо-середню участь викладача у дiяльностi студент1 В з ви-явленням причин появи помилок- б) самооргатзащя, що не вимагае безпосередньо1 участi викладача у про-цеа самостiйного формування знань студентiв.
Ефективне формування досввду самостiйноl роботи студенпв у контекстi пpофесiйноl подготовки можливе лише за певних умов. Тому буде доцшьним сформулювати низку вимог щодо оргашзацп само-стiйноl роботи:
— чггке визначення обсягу i структури змiсту навчального матеpiалу, що виноситься на самостшне опрацювання-
— забезпечення оптимального поеднання ауди-торно1 та позааудиторно1 роботи-
— конкpетизацiя вимог до знань, умшь i нави-чок, як1 потpiбно сформувати в студенпв в про-цесi pеалiзацil самостiйноl навчально-пiзнавальноl дiяльностi-
— врахування специфiки вивчення навчальних дисциплiн-
— здшснення iндивiдуального пiдходу при ро-зpобцi системи завдань piзних piвнiв складностi зг1дно з наперед визначеними piвнями засвоення знань-
— спрямовашсть завдань для самостiйноl роботи не стшьки на засвоення окремих факпв, ск1льки на розв'-язання проблем, що стануть у нагодi в май-бутнiй пpофесiйнiй дiяльностi-
— застосування новiтнiх технологiй оpганiзацil самостшно1 пiзнавальноl, науково1 та виробничо1 дiяльностi студентiв-
— стимулювання самостiйноl роботи-
— актуалiзацiя мотивiв навчально1 дiяльностi студентiв та тpансфоpмацiя характеру цих мотивiв вiд пiзнавального й наукового до професшного. Створенню високо1 мотиваци буде вiдповiдати цiлес-прямоване акцентування викладачем особливого зна-чення самостшно1 роботи серед усiх iнших форм навчання-
— забезпечення яшсною та доступною науково обгрунтованою iнфоpмацiйно-методичною базою, що включае програму дiяльностi, ваpiативнi завдання, нестандаpтнi завдання з урахуванням iндивiдуальних можливостей кожно1 особистостi-
— правильний вибip форм та методiв контролю за ll виконанням-
— грамотне упpавлiння самостiйною роботою студенпв i надання! м своечасно1 допомоги для усу-нення недолЫв.
Лише праця, яка привчае студенпв до постш-но! i активное'- розумово1 дiяльностi пiд контролем викладача як в аудиторп, так i поза нею, принесе плщш результати i допоможе сформувати у майбутшх фахь вцiв в1дчуття i бажання необхiдностi навчатися впро-довж всього життя i вдосконалювати особиспсш якостi, необхiднi для успiшного здшснення профе-сiйноl дiяльностi.
5. Апробащя результатiв дослiдження
Основнi 1де1, висновки, пропозицй'- були вико-
pистанi у доповвдях й виступах автора на м1жнарод-них науково-практичних конфеpенцiях та шших нау-ково-практичних конфеpенцiях, нарадах, семiнаpах.
Змiст теоретично1 та практичное'- частини ре-комендацiй може бути використаним при укладаннi «Методичних рекомендацш щодо оpганiзацil самос-тiйноl роботи студенпв з навчальних предмепв».
6. Висновки
Самостшна робота студентiв потребуе чiткоl оpганiзацil, планування, системи й певного керуван-ня, що сприяе пiдвищенню якостi навчального про-цесу. Усшх Д1е1 роботи багато в чому залежить в1д бажання, прагнення, iнтеpесу до роботи, потреби в дiяльностi, тобто в1д наявностi позитивних мотивiв. Велике значення пiд час самостшно1 роботи студента мають його спрямовашсть, психолопчна готовнiсть,
а також певний рiвень бази знань, на який будуть нашаровуватися новi знання.
Особливо актуальними е питання, пов'-язанi з професiйним спрямуванням самостшно! роботи, адже самостiйна робота е важливим резервом шдвищення ефективносп пiдготовки спецiалiстiв.
Отже, можна зробити висновок, що науково органiзована самостшна робота обумовлюе активiза-цiю навчально-шзнавально! дiяльностi студентiв- на-вчае самостшно працювати з науково-технiчною та методичною лгтературою, здобувати необхiднi знання, набувати практичш вмiння й навики для форму-вання готовностi майбутшх фахiвцiв до професшно! дiяльностi.
Л^ература
1. Стадник, Г. В. Стратепя посилення самостшно1 роботи студентiв у контекст! приеднання Украши до Бо-лонського процесу [Текст]: матер. Всеукр. наук. -метод. конф. / Г. В. Стадник та ш. — Х.: ХНАМГ, 2004. — 243 с.
2. Гарунов, М. Г. Самостоятельная работа студентов [Текст] / М. Г. Гарунов, П. И. Пидкасистый. — М.: Знание, 1978. — 27 с.
3. Солдатенко, М. М. Самостшна тзнавальна дшль-шсть у контекста Болонського процесу [Текст] / М. М. Солдатенко // Рдаа школа. — 2005. — № 1. — С. 3−5.
4. Есипов, Б. П. Самостоятельная работа учащихся на уроках [Текст] / Б. П. Есипов. — М.: Учпедгиз, 1961. — 239 с.
5. Гончаренко, С. У. Украшський педагопчний словник. [Текст] / С. У. Гончаренко. — К.: Либщь, 1997. — 376 с.
6. Журавська, Л. М. Концептуальт умови управ лшня самостшною роботою студентш у ВНЗ [Текст] / Л. М. Журавська // Освгта та управлшня. — 1999. — Т. 3, № 2.2.
7. Мороз, О. Г. Шдготовка майбутнього вчителя: змст та оргашзащя [Текст]: навч. пос. / О. Г. Мороз, В. О. Сластьошн, Н. 1. Фшпенко. — К., 1997. — 168 с.
8. Гулецька, Я. Г. Оргашзащя самостшно1 роботи мапстрш з використанням iнформацiйних технологш при вивченнi шоземно1 мови [Текст] / Я. Г. Гулецька // Вюник НТУУ «КП1». Фiлософiя. Психологш. Педагогжа. — 2009. -Вип. 3. — С. 75−80.
9. Алексюк, А. М. Педагогжа вищо1 освгги Украши. 1стор1я. Теор1я [Текст]: тдручник / А. М. Алексюк. — К.: Либвдь, 1998. — 560 с.
References
1. Stadnyk, H. V. (2004). Stratehiya posylennya samostiynoyi roboty studentiv u konteksti pryyednannya Ukrayiny do Bolons'-koho protsesu [The Strategy of Intensification of the Students'- Self-educated Work in the Context of the Adding Ukraine to the Bolonskii Process]: the Materialy Vseukrayins'-koyi naukovo-metodychnoyi konferentsiyi. KhNAMH, 243.
2. Garunov, M. G. (1978). Samostojatel'-naja rabota studentov [The Self-educated Work of the Students]. Znanie, 27.
3. Soldatenko, M. M. (2005). Samostiina piznaval'-na dial'-nisf u konteksti Bolons'-koho protsesu [The Self-educated Cognitive Activity in the Context of the Bolonskii Process]. Ridna shkola, 1, 3−5.
4. Esipov, B. P. (1961). Samostojatel'-naja rabota uchashhihsja na urokah [The Self-educated Work of the Students on the Lessons]. Uchpedgiz, 239.
5. Honcharenko, S. U. (1997). Ukrayins'-kyy pedaho-hichnyy slovnyk. [The Ukrainian Pedagogical Dictionary]. Lybid'-, 376.
6. Zhuravs'-ka, L. M. (1999). Kontseptual'-ni umovy upravlinnya samostiynoyu robotoyu studentiv u VNZ [The Conceptual Circumstances of the Control of the Students'- Self-educated Work in the Higher Education Institutions]. Osvita ta upravlinnya. — and Its Applications, 3 (2. 2).
7. Moroz, O.H. (1997). Pidhotovka maybutn'-oho vchytelya: zmist ta orhanizatsiya [The Training of the Future Teacher: Content and Organization]. Kiev, 168.
8. Hulets'-ka, Ya. H. (2009). Orhanizatsiya samostiynoyi roboty mahistriv z vykorystannyam informatsiynykh tekhno-lohiy pry vyvchenni inozemnoyi movy [The Organization of the Masters'- Self-educated Work Using Informational Technologies in the Learning of the Foreign Language. Philosophy. Psychology. Pedagogics]. Visnyk NTUU «KPI». Filosofiya. Psykholohiya. Pedahohika, 3, 75−80.
9. Aleksyuk, A. M. (1998). Pedahohika vyshchoyi osvity Ukrayiny. Istoriya. Teoriya [The Padagogics of the High Education of Ukraine. The History. Theory]. Lybid'-, 560.
Рекомендовано до публжаци д-р пед. наук Щербак О. I.
Дата надходження рукопису 22. 04. 2015
Броншкова Валентина Бориавна, астрант, Вщдш андрагопки, 1нститут педагопчно! освгги i освгги дорослих НАПН Украши, вул. Берлинського, 9, м. Ки1 В, Укра1на, 4 060, викладач, Кшвський професш-но-педагопчний коледж iменi Антона Макаренка, вул. В. Чорновола, 24, м. Ки1 В, Украша, 1 135 E-mail: valyushka_kiev@ukr. net

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой