Особливості підготовки іноземних студентів на курсі клінічної фармакології з імунологією та алергологією

Тип работы:
Реферат
Предмет:
История. Исторические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

, Свт медицини та бюлоги& quot-, номер 2 2013рж
удк 615 + 378. 147
особливост1 п1дготовки 1ноземних студент1 В на курс1 кл1н1чно1 фармакологи
з шунологгсю та алерголопсю
У статп наведений досвiд впровадження положень кредитно-модульно! системи в навчальний процес на кафедрi кштчно! фармакологи та кл^чно!'- iмунолоrii з алергологieю в Укра!'-нськш медичнiй стоматологiчнiй академп. Обговорюються питання тдвищення якостi викладання предмету студентам-шоземцям.
Ключов1 слова: кредитно-модульна система, штегращя освiти та науки, клiнiчна фармаколопя, клiнiчна iмунологiя, алергологiя, студенти-шоземщ.
Вища освгта Укра! ни визначила як основний напрямок удосконалення свое! д1яльност1 штегращю в единий Свропейський освгтнш проспр. Болонською декларащею, тдписаною европейськими кра! нами у червт 1999 року, передбачено реал1защю багатьох перспективних проекпв у вищш освт. Остант насамперед сплановат на формування единого вщкритого простору вищо! освгти- впровадження кредитних технологш навчання- стимулювання мобшьносп студенпв 1 викладач1в- прийняття системи осв1тньо-квал1ф1кацшних р1втв «бакалавр-мапстр" — розвиток европейсько! ствпращ у сфер1 контролю за яюстю вищо! осв1ти тощо. Втшення Болонського процесу в освгтнш прост1р Свропи, у тому числ1, вищу медичну освггу Укра! ни, спрямоват на перетворення !! на найбшьш наближену до св1тового р1вня. Болонський процес несе багато нових позитивних можливостей, 1 разом з тим, у кожнш окремш кра! т збер1гае повагу до нацюнальних особливостей !! функцюнування [2,6]. Головною умовою Болонсько! системи формування единого европейського осв1тнього простору, до якого залучилася Укра! на, е тдвищення якосп вищо! медично! освгти, виведення !! на р1вень сучасних европейських стандарпв, надання конкурентноспроможтх можливостей. В умовах ствпращ Укра! ни з вищими медичними закладами шших кра! н ця проблема набувае надзвичайно важливого значения 1 потребуе негайного вир1шення. Зокрема, впровадження у педагопчний процес медичних вуз1 В Укра! ни кредитно-модульно! системи спрямовано на штенсифшащю навчання, тобто, п1двищення мотивацп у студент1 В, розкриття! х творчого потенщалу, п1дсилення якост1 засвоення матер1алу, оволод1ння нов1тньою сучасною 1нформац1ею, штегрування отриманих знань з 1ншими дисциплшами, розвинення кл1н1чного мислення задля майбутньо! роботи лшарем [4].
В Укра! нськш медичн1й стоматолог1чн1й академИ продовжуеться поступове впровадження елеменлв Болонського процесу. Курс клшчно! фармаколог^ з кл1н1чною 1мунолопею та алерголог1ею Укра! нсько! медично! стоматолопчно! академИ активно вступив на цей шлях у 2007 рощ. Максимальна спрямовашсть клшчно! фармаколог^ на оволодшш знаннями з сучасних л1карських засоб1 В та формування навик1 В рац1онально! фармакотерапп в медичн1й практиц1 в цшому зробила предмет зв'-язуючим ланцюгом уах кл1н1чних дисципл1н. Знання з клшчно! фармаколог^ займають важливе м1сце в формуванш квал1ф1кац1! майбутнього л1каря, його професшних вм1нь та навичок, яю у майбутньому зможуть бути високо оцшеш в усьому св1т1.
1нтерес 1ноземних держав до досягнень медично! науки в незалежнш Укра! н1 проявляеться збшьшенням к1лькост1 студент1в-1ноземц1 В, зокрема у ВДНЗУ «Укра!нська медична стоматолог1чна академ1я». Тому одним 1з першочергових напрямюв п1двищення якост1 викладання предмету вважаеться удосконалення роботи з цим контингентом. Навчальний процес в академп будуеться з урахуванням рел1г1йних, нац1ональних та мовних традицш студент1 В р1зних кра! н, як1 надають! м можливост1 бшьш комфортно почувати себе в закладах осв1ти Укра! ни [1]. У навчанш майбутн1×1ноземних спец1ал1ст1 В накопичений багатор1чний досв1д, який дозволяе зробити деяю узагальнення та рекомендацИ. Кл1н1чна фармаколопя викладаеться на заключних етапах навчання у ВУЗ1 (5 курс, медичний факультет, 4 курс стоматолопчний факультет). За пор1вняно короткий пер1од кнування в умовах стр1мкого розвитку фармацевтичного ринку !! мкце в структур! вищо! медично! освии як учбово! дисциплши набуло великого значення. Предмет поав важливе м1сце в систем! вуз1всько! п1дготовки, що обумовлено його значимктю у формуванн! кл! н1чного мислення майбутнього спещалкта з опануванням ним новишх досягнень св1тово! фармаколог! та фармацп [5].
За педагог1чними технолопями кредитно-модульно! системи передбачаеться, що у центр1 навчального процесу повинен знаходитись студент, якого необхщно активно залучати до засвоення знань [8]. Оргашзащя педагог1чного процесу з кл1н1чно! фармакологи будуеться з позицп ор1ентацИ !! на кшцеву мету — засвоення студентом-шоземцем навичок рац1онального застосування л1карських засоб1 В в умовах кл1н1ки. Майбутнш л1кар повинен не т1льки навчитись використовувати на практищ основн1 принципи вибору ефективно! та безпечно! фармакотерапп, а також засво! ти запоб1жш та захисш заходи при виникненн1 поб1чно! дИ та ускладнень, опанувати основш правила призначення комб1новано! фармакотерапп [3].
Не вс1 1ноземн1 студенти у р1внш м1р1 можуть опанувати учбовий матер1ал, тому що не вмють ефективно працювати, акцентувати увагу на бшьш важливих питаннях, як1 також мають прикладне значення, не володють у достатн1й м1р1 рос1йською мовою. Тому не можна не звернути увагу на першочергове значення у навчанш студента рол1 викладача, допомоги якого потребуе розгляд матер1алу шдручника, з'-ясування складних для розум1ння моменпв у механ1зм1 дИ л1к1 В, вибор1 фармакотерапп, дозуванн1, критер1ях ефективного та безпечного застосування лшв, принцип1 В попередження небажано! дИ л1к1 В тощо. Професшна компетентн1сть викладача, вм1ння викликати у студента
Ceim медицини та бюлогп& quot-, номер 2 2013piK
штерес до предмету та тдвисити мотивацшш стимули, спрямувати його роботу за найбшьш важливими напрямками, залишаеться важливою складовою ефективно! оргашзацп навчального процесу [7]. На 5 кура медичного факультету впроваджено проведения циклових занять. Сутнiсть останнiх полягае в тому, що студент бшьшу частину часу працюе самостiйно над виконанням iндивiдуальних завдань з фармакотерапи, опануванням рацiонального дозування лiкiв, корекцп! х побiчноl дц, врахуванням особливостей взаемодп лiкiв при одночасному призначенш Як було зазначено ранiше, шдвищенню ефективностi навчання студента-iноземця в значнш мiрi сприяе iидивiдуалiзацiя навчання, активна сшвпраця с викладачем [2]. Розвитку клiнiчного мислення у iноземних студенпв сприяе розв'-язування на практичному занят ситуацiйних задач, аналiз листiв призначення лiкiв з клiнiчних вiддiлень. При виршенш ситуацiйних задач студент за допомогою викладача пропонуе альтернативнi варiанти фармакотерапи з врахуванням особливостей переб^ хвороби, супутньо1 патологи, фармакокiнетики та побiчноl ди лiкiв. Самостiйна робота, як напрямок сучасно1 методологи оргашзацп навчального процесу, дозволяе студенту досягти бшьш високо1 рейтингово1 ошнки за шкалою ECTS. При виконанш навчально! програми студент пiд пильною увагою викладача отримуе навички працi з навчальним матерiалом, вчиться його аналiзувати [1,5]. Позитивний вплив Болонського процесу особливо вшображаеться для студентiв-iноземцiв у систематичнш плановiй працi, а для викладача — у об'-ективному ощнюваш одержаних студентами знань [8]. Положення Болонського процесу з 2013 навчального року втшюються у викладання клшчно! фармакологи на 4 курсi стоматолопчного факультету, де також запропоноваиi цикловi заняття. Викладачами кафедри для впровадження кредитно-модульно! системи п1дготовлена сучасна методична та теоретична база, застосування яко! буде сприяти штенсифкацп навчання студенпв стоматологiчного фаху з предмету. Безумовно при шдготовщ навчального матерiалу, а саме вхщних та вихщних контролiв знань акцентувалась увага на питаниях профшзацп. Вважаемо, що дана система оргашзацп навчального процесу тдвищить його ефективнють, надасть змогу бiльш якюно опрацьовувати знання та вмiния з рацюнального застосування лiкарських засобiв в умовах клшки. Це насамперед важливо тому, що практична стоматолопя у розвинутих кра! нах свiту набула високопрофесшного рiвию i для студенту цього фаху е актуальним здобуття освгга, що прирiвиюегься до европейських та свиових стаидартiв.
Доцiльно звернути увагу на значення в штенсифшацп навчального процесу написання протоколу з ефективносп та безпеки фармакотерапи. Викладачi кафедри мають багаторiчний досвiд виконання тако! роботи студентами в учбовому процеа на 5 кура медичного та на 4 кура стоматолопчного факультепв. Протокол запропонований на основi досв^ кафедр клшчно! фармакологи медично! академп 1.М. Сеченова та державного нацюнального медичного унiверситету iм. О. О. Богомольця. Цю важливу самостшну роботу студенти обох факультепв (у тому чи^ iноземцi) опрацьовують наприкiнцi семестру. Використовуючи запропоновану схему протоколу, студент складае найбiльш ефективну та безпечну програму фармакотерапи, кожне положення яко! вш захищае i доводить як оптимальне. Важливим етапом написання являеться визначення методiв контролю ефективностi лiкiв (клшчш, лабораторнi, параклiнiчнi). Для виконання ще! тдсумково! роботи студентами-iноземцями важливе значення здобувае консультативна допомога з боку викладача. Впровадження такого виду роботи навчання сприяе розвитку у майбутшх лiкарiв клшко-фармаколопчного мислення i самостшносл у прийняттi рiшень з фармакотерапи [5].
Впровадження у вищш медичнш школi кредитно-модульно! системи вщбиваеться на теорil та методах викладання клiнiчноl iмунологil та алергологil. При вивченш предмету широко застосовуеться самостшна робота студентiв, якi приймають участь у клшчних розборах, науково-практичних та патолого-анатомiчних конференцiях лiкарень, де вони можуть зробити доповiдь. Для удосконалення самостшно! роботи студентiв актуальним е активне впровадження електронних методiв навчання. На сьогодшшнш день ми маемо недостатню кшькють ново! навчально! лиератури з предмету i тому важливою перевагою комп'-ютерних технологш е можливкть пiдключения до мережi Internet для отримання i передачi iнформацil. За допомогою цих систем доступними стають контакти в режимах on-line i off-line з шшими навчальними закладами кра! ни та вiртуальна участь у наукових симпозiумах, семiнарах [1,3].
Кафедра багато роюв удосконалюе досвiд роботи стосовно предмету з клшчними ординаторами-iноземцями рiзних спецiальностей. Лiкарям пропонуються цикл лекцiй та практичних занять, яю побудованi з врахуванням! х спецiалiзацil, спрямованостi клiнiчних питань, особливостей використання фармакотерапевтичних заходiв у конкретнш галузi. На лекцiях лiкарi опановують знання з сучасних аспектiв застосування лшарських засобiв, а на практичних заняттях — бшьш детально обговорюють з викладачем проблемш теоретичш та практичш питання у формi ствбеади або дискусil, заслуховують реферативнi доповвд. Цикл навчання з клiнiчними ординаторами закшчуеться пiдсумковим залiковим заняттям. Прогресивним напрямком в наближеннi рiвия тдготовки студентiв-iноземцiв медичних вузiв до свиових стандартiв е застосування у навчальному процеа нових iнформaцiйних технологiй. Свиовий досвiд медично! освiти свiдчить про те, що ефективнють тдготовки висококвaлiфiковaного спещалкта заснована на використaннi у процеа навчання досягнень вщео- та телекомушкацш, комп'-ютерних технологiй, навчальнихор, тренaжерiв. Тому втiлення сучасних технолопчних досягнень в навчальний процес УМСА е важливою задачею. Перелiченi методи навчання сприяють пiдвищенню загального рiвня теоретично! та практично! пiдготовки майбутшх спешалкпв та створюють оптимaльнi умови для засвоення ними навичок ефективно! та безпечно! фармакотерапи [1].
Виклaдaчi кафедри постшно придiляють увагу пошуку нових форм i методiв викладання клшчно! фaрмaкологil, якi б сприяли покращенню процесу навчання студентiв шших кра! н [6]. Оптимiзaцiя викладання
«Ceim медицини та бюлогп& quot-, номер 2 2013piK
клшчно! фармакологи, на нашу думку, також пов'-язана з такими напрямками роботи, як створення росшською мовою пiдручникiв i учбових поабниюв та учбових кiнофiльмiв. Ствробиники iнтенсивно працюють у напрямку видання навчально! лiтератури для студентiв-iноземцiв. Безумовно для виходу вищо! освiти Укра1ни на свiтовий рiвень потребуеться подальше 11 реформування за рахунок, перш за все, переймання светового досвщу. Подальшою стратегieю розвитку медично! освиньо! системи мае бути 11 глибока модершзащя, iнтеграцiя освiти i науки, узгоджешсть навчальних програм та плашв, розширення iнновацiйних методiв навчання, розвиток креативних здiбностей студентiв та створення умов реалiзацil 1хнього особистого потенщалу.
1. Бобирьов В. М. Iнформацiйно-комунiкацiйнi технологи при викладанш фармакологи студентам з англомовною формою навчання / В. М. Бобирьов, О. М. Важнича, Т.О. Дев'-яткина [та ш.] // - Полтава, 2012. — С. 6−8.
2. Вульфсон Б. Л. Стратегия развития образования на Западе на пороге ХХ1 века / Б. Л. Вульфсон // - М.: изд-во УРАО, 1999. -152 с.
3. Грубшко В. В. 1ндивщуальна та самостшна робота студентв в умовах кредитно-модульно! системи оргатзаци навчального процесу / В. В. Грубшко // - Тернопiль: ТДПУ, 2004. — 3 с.
4. Кременя В. Г. Основт засади розвитку вищо! освгти Укра! ни в контекст Болонського процесу (документи: матерiали 2003−2004 рр.) / В. Г. Кремень // - Кшв-Терношль, 2004. — 106 с.
5. Петрова Т. А. 1нновацшт технологи у викладант кттчно! фармакологи з алерголопею та iмунологiею / Т. А. Петрова, Г. Ю. Островська, Л. А. Муляр [та ш.] // - Полтава, 2012. — С. 143−145.
6. Степко М. Ф. Болонський процес i навчання впродовж життя / М. Ф. Степко, Б. В. Клименко, Л. Л. Товажнянський //- Харгав: НТУ «ХП1», 2004. — 112 с.
7. Сисоева С. О. Педагоика та психолоия: Пiдручник для студентв вищих навчальних закладiв непедагоичного профiлю традищйно! та дистанщйно! форм навчання / С. О. Сисоева, Т. Б. Поясок // - К.: Мшещум, 2005. — 520 с.
8. Федоров И. Б. Высшее профессиональное образование: Мировые тенденции / И. Б. Федоров, С. П. Еркович, С. В. Коршунов // - М.: изд-во МГУ им. Баумана, 1999. — 120 с.
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ НА КУРСЕ КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ С ИММУНОЛОГИЕЙ И АЛЛЕРГОЛОГИЕЙ Бобирьов В. М., Петрова Т. А., Островська Г. Ю., Муляр Л. А., Капустянська А. А.
В статье приведен опыт применения принципов кредитно-модульной системы в учебный процесс на кафедре клинической фармакологии и клинической иммунологии с аллергологией в Украинской медицинской стоматологической академии. Обсуждаются вопросы повышения качества преподавания предмета студентам-иностранцам.
Ключевые слова: кредитно-модульная система, интеграция образования и науки, клиническая фармакология, клиническая иммунология, алергология, студенты-иностранцы.
PECULIARITY THE TRAINING OF FOREIGN STUDENTS ON THE COURSE OF CLINICAL PHARMACOLOGY WITH IMMUNOLOGY AND ALLERGY Bobyrev V.N., Petrova T.A., Ostrovskaya G. Yu., Mulyar L.A., Kapustyanskaya A.A.
The article contains experience of implementing credit-modular system to the teaching foreign students of clinical pharmacology and clinical immunology and allergy in Ukrainian Medical Dental Academy. This article discusses the subject of improving the quality of teaching foreign students.
Key words: credit-modular system, integration of education and science, clinical pharmacology, clinical immunology, allergy, foreign students.
удк 378. 147:376. 68
самостоятельная работа как один из важнейших факторов подготовки иностранных студентов подготовительного отделенияк обучению в вузе
Описаны некоторые элементы самостоятельной работы как педагогической проблемы и обоснована актуальность формирования навыков самостоятельной работы иностранных студентов на начальном этапе обучения. Рассмотрены аспекты формирования умения оценивать личные достижения с целью определения уровня своих результатов относительно предыдущих, а также определение своих слабых и сильных сторон, влияющих на организацию последующей работы по самоусовершенствованию.
Ключевые слова: самостоятельная работа (СР), виды СР, умения и навыки СР, самообучение, самомотивация, самоконтроль.
Одна из стратегических задач современного процесса обучения — изменение формулы & quot-образование на всю жизнь& quot- на формулу & quot-образование на протяжении всей жизни& quot-. Для реализации этой задачи необходимы существенно новые подходы относительно планирования, организации, проведения учебного процесса с опорой на один из главных принципов — принцип оптимизации. По мнению многих учёных, в частности Л. Журавлёвой, Э. Исаевой, И. Кандеевой, & quot-к факторам, оптимизирующим учебный процесс, относится и целенаправленная организация самостоятельной работы студентов& quot- [1]. Для обеспечения качественной подготовки будущих специалистов, развития их творческих способностей, ответственного отношения к роду своей деятельности необходимо помочь студентам приобрести способность & quot- познать себя& quot-, & quot- изменить себя& quot-, превратив из пассивного исполнителя в активную личность, умеющую самостоятельно добывать знания.
Согласно Болонской декларации современная система высшего образования направлена на формирование творческого потенциала и мотивацию саморазвития студентов. На сегодняшний день основной отличительной чертой организации учебной деятельности студента есть его ориентация в учебном процессе главным образом на самостоятельную работу. Прежде всего имеется ввиду переосмысление подхода к организации именно аудиторного

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой