Особливості проведення санації порожнини рота у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення Частина i. лікування неускладненого карієсу тимчасових зубів у дітей дошкільного віку в умовах загального знеболення

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

© Прохно о. i.
УДК 616. 314−002−053. 4−085: 616−089. 5 Прохно О. I.
0С0БЛИВ0СТ1 ПРОВЕДЕНИЯ САНАЦП П0Р0ЖНИНИ РОТА У Д1ТЕЙ Д0ШК1ЛЬН0Г0 В1КУ В УМ0ВАХ ЗАГАЛЬН0Г0 ЗНЕБ0ЛЕННЯ Частина I. Л1КУВАННЯ НЕУСКЛАДНЕН0Г0 КАР1ССУ ТИМЧАС0ВИХ ЗУБ1 В У Д1ТЕЙ Д0ШК1ЛЬН0Г0 В1КУ В УМ0ВАХ ЗАГАЛЬН0Г0 ЗНЕБ0ЛЕННЯ
Нацюнальний медичний ушверситет? мен1 0. 0. Богомольця
(м. КиГв)
Дана робота е фрагментом НДР «Профтактика Kapiecy 3y6? B у д1тей р1зного B? Ky в залежност вщ на-явност фaктоpiв ризику», № державно! реестрацп 0107U002892.
Вступ. Kapiec тимчасових 3yaIB характеризу-еться високою поширенютю та iнтенcивнicтю серед дiтей раннього та дошктьного вiкy (Смоляр Н. i., Дубецька I. С., 2006- Хоменко Л. А, та ствав., 2010- Каськова Л. Ф., та ствав., 2010). Так, за даними Н. В. Бщенко (2011) поширенють кapiecy зyбiв серед дiтей вком до 3-х pокiв становить 33,63%, середня штенсивнють — 1,83% ± 0,18. 3 вком поширенють rapiecy тимчасових зyбiв y дтей суттево зростае, особливо у вМ 4−5 pокiв.
Лiкyвaння rapiecy тимчасових зyбiв у дiтей раннього i дошктьного вку е складним завданням. Це пов'-язано з психоемоцмними особливостями дiтей цього Bii& lt-y, !х непоcидючicтю, страхом перед стома-тологiчним кaбiнетом та болicнicтю л^вальних ма-нiпyляцiй [11].
Одним iз шляхiв виpiшення цieI проблеми е сана-цiя порожнини рота у дтей раннього та дошкiльного вку в умовах загального знеболення. В умовах за-гального знеболення вщбуваеться змiнa фiзiологiч-ного стану дитини, що характеризуеться зворотною втратою свщомост^ повною aнaлгезieю, aмнезieю та певним ступенем мюрелаксацп [9].
Цей метод мае певн переваги та недолки. До беззаперечних переваг належить збереження пси-хологiчноI piвновaги дитини та вщсутнють в подаль-шому негативного ставлення до стоматолопчного лiкyвaння. Основним недолком лiкyвaння в умовах загального знеболення е обмеження кiлькоcтi i об-сягу cтомaтологiчних мaнiпyляцiй. Це зумовлено тим, що для збереження життево важливих фyнкцiй дитини, л^вання зyбiв пiд загальним знеболенням в амбулаторних умовах обмежено у час (& lt-40хв.) та у кiлькоcтi вщвщувань [9]. 3гiдно Наказу Miнicтеpcтвa охорони здоров'-я Укра'-ши № 303 вщ 08. 10. 1997р. метод aнеcтезiологiчного забезпечення обирае лг кap-aнеcтезiолог та несе вщповщальнють за зро-блений вибip [2].
Мета досл1дження — обфунтування обсягу i по-cлiдовноcтi виконання стоматолопчних мaнiпyляцiй
для лiкyвaння неускладненого rapiecy тимчасових зyбiв у дiтей дошктьного вку в умовах загального знеболення.
0б'-ект i методи дослщження. Сaнaцiю порожнини рота у 29 дтей вком вщ 3-х до 6-ти роюв проведено на бaзi cтомaтологiчноI клiнiки Нaцiонaльно-го медичного уыверситету iменi О. О. Богомольця. Дтей було подiлено на 2 групи в залежнос^ вiд! х пcихоемоцiйних характеристик та обраного методу проведення caнaцiI порожнини рота.
До I групи (13 чоловк) увмшли дiти, здaтнi до cпiвпpaцi з лкарем- стоматологом, якi добре пово-дяться у cтомaтологiчномy кpicлi, здаты адекватно сприймати pекомендaцiI щодо ппени порожнини рота та не мали фобм стосовно вiдвiдyвaння стоматолога. В цм гpyпi дiтей санацю порожнини рота було проведено в умовах амбулаторного прийому, в 2 та бтьше вщвщувань. Всього вилкувано 46 зyбiв.
До II групи (16 чоловк) увмшли дiти, нездаты йти на контакт зi стоматологом, непосидюч^ якi вже мали негативний попереднм доcвiд вiдвiдyвaння стоматолога. Дiти цieI групи не можуть адекватно сприймати рекомендаци лiкapя щодо ппени порожнини рота. У цм грут дiтей caнaцiю порожнини рота було проведено в умовах загального знеболення в 1 — 2 вщвщування. Всього вилкувано 92 зуба.
Результати дослщжень та '-Гх обговорення. Характеристику стоматолопчного статусу дггей обох кгмычних груп залежно вiд вку представлено в табл.1.
Як свщчать даы таблицi 1, Ытенсивнють кapie-су тимчасових зyбiв у дггей I групи була доcтовipно нижчою, ыж у дiтей II групи i становила 4. 75 ± 0,31 та 7,21 ± 0,82 вщповщно (р & lt- 0,01). Основним мюце-вим фактором, що сприяв виникненню rapiscy зyбiв у дгтей був незaдовiльний стан ппени порожнини рота. В I грут дтей гiгieнa порожнини рота оцше-на як «незaдовiльнa», в II грут — як «дуже погана». Значення iндекcy Федорова-ВолодкiноI становили 2,47 ± 0,11 та 3,75 ± 0,43 вiдповiдно (р & lt- 0,01). Отри-мaнi дaнi можна пояснити вщсутнютю навичок по paцiонaльномy ппеычному догляду за порожниною рота, особливостями вкового та пcихологiчного статусу дтей обох груп.
Таблиця 1
Характеристика стоматолопчного статусу д! тей з р1зним психоемоцшним станом в залежност вщ в1ку
Примггка: * - достов1рн1сть в1дм1нностей показнигав в межах р & lt- 0,01.
Характеристика Kapiecy тимчасових зуб1 В за гли-биною ураження у дтей обох груп представлена в табл. 2.
Як свщчать дaнi, наведен в таблиц! 2, в I груп дiтей pозповcюдженicть кapiecy тимчасових зyбiв склала 69,56%. В II груп дiтей даний показник до-piвнювaв 32,61%. В обох групах дтей за глибиною ураження переважав середнм та глибокий кapiec.
В I гpyпi дтей лiкyвaння кapiecy тимчасових зyбiв проводили в амбулаторних умовах, згщно з «Протоколами надання медично! допомоги» затверджени-ми МОЗ Укра1ни (2013р.) [ 3]. В II груп дггей л^ван-ня зyбiв проводили в умовах загального знеболення. При цьому враховували особливост лiкyвaння зyбiв в умовах загального знеболення, таю як:
& lt- обмеження кiлькоcтi вщвщувань-
& lt- обмеження часу проведення л^вання (40 ± 20хв.) —
& lt- дотримання часового пpомiжкy мiж повтор-ними вщвщуваннями (з метою повно! реабтггацп оpгaнiзмy дитини) —
& lt- нaявнicть високо! iнтенcивноcтi кapiecy, що зумовлюе техычну cклaднicть виконання певних сто-матолопчних процедур за короткий пpомiжок часу-
& lt- неможливicть (cклaднicть) проведення до-помiжних методiв обстеження дитини до л^вання, а також пicля л^вання в нaйближчi теpмiни та при диспансерному спостережены-
& lt- безвiдповiдaльнicть батьюв (батьки можуть знехтувати повторним вщвщуванням, що спону-кае до застосування бтьш радикальних методiв лiкyвaння) —
& lt- неможливicть проведення навчання шдивщу-альнм гiгieнi порожнини рота в повному обсяз^ що пов'-язано з психолопчними особливостями даних дiтей.
Враховуючи викладене вище та власний кгмыч-ний досвщ, нами запропоновано нacтyпнi схеми ли кування неускладненого кapiecy тимчасових зyбiв на piзних етапах! х розвитку в умовах загального знеболення.
Початковий та поверхневий гострий i хрон1чний Kapiec на стадп росту кореня i стадп CTa6ini3au, i'-i (за умови: кп& lt-6−8, та I-III групп здоров'-я дитини):
• професмна ппена порожнини рота-
• глибоке фторування з наступними повторен-нями пщ час диспансерного спостереження дитини-
• застосування пасти «Tooth Mouse» в домаш-ых умовах-
• рекомендацп батькам щодо догляду за по-рожниною рота дитини, з наступним чищенням зyбiв пщ! х контролем.
Початковий та поверхневий гострий i хpонiчний кар '-°с на стадп'- росту i стадп cтaбiлiзauii кореня (за умови: кп& gt-6−8, IV-V групп здоров'-я), а також на стадп резорбци кореня:
• професмна ппена порожнини рота-
• cpiблення карюзних поверхонь, з наступними повтореннями пщ час диспансерного спостережен-ня дитини-
• рекомендацп батькам щодо догляду за по-рожниною рота дитини, з наступним чищенням зyбiв пщ! х контролем.
Гострий cеpеднiй кар '-°с на стадп росту та ста-бiлiзaui? кореня (за умови: кп& lt-6−8, та I-III групп
Групи дтей Kapiec
початковий поверхневий cеpеднiй глибокий
гострий хpонiчний гострий хpонiчний гострий хpонiчний гострий хpонiчний
1 (13чол.) (46 зyбiв) 2 (4,35%) 2 (4,35%) 4 (8,69%) 4 (8,69%) 6 13,04%) 4 (8,69%) 4 (8,69%) 6 (13,04%)
4 (8,69%) 8 (17,39%) 10 (21,74%) 10 (21,74%)
32 (69,56%)
II (16чол.) (92 зуба) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 4 (4,35%) 6 (6,52%) 4 (4,35%) 8 (8,69%)
4 (4,35%) 4 (4,35%) 10 (10,86%) 12 (13,04%)
30 (32,61%)
Iндекcнa оцiнкa Група! нтенсивнють кapiecy, (кп) Стан гiгieни порожнини рота, (шдекс Фе-дорова-Володюно!)
Дiти вком & lt- 3-х pокiв 3,85 ± 0,22 1,96 ± 0,9
е Дiти вком & gt- 3-х pокiв 5,65 ± 0,38 2. 98 ± 0,13
I- д со Всього 4. 75 ± 0,31 (piвень rapiecy -високий) 2,47 ± 0,11 (Ir — незaдовiльний)
Дiти вiком & lt- 3-х pокiв 5,1 ± 0,52 2,93 ± 0,21
й) Дiти вiком & gt- 3-х pокiв 9,32 ± 0,94 4,75 ± 0,57
е д CD Всього 7,21 ± 0,82 * (piвень кapiecy — дуже високий) 3,75 ± 0,43* (Ir — дуже поганий)
Таблиця 2
Характеристика стану твердих тканин тимчасових зуб1 В у д1тей 3−6 рок1 В з р1зним
психоемоцшним статусом
здоров'-я), та хрон1чний середн1й кар1ес на стади росту та стабш^заци кореня:
• професмна ппена порожнини рота-
• пломбування карюзних порожнин склоюно-мерним цементом х1м1чного твердшня-
• профтактичне закриття фюур склоюномер-ним цементом х1м1чного твердшня.
Гострий середн1й кар°с на стади росту та ста-бш1зацп кореня (за умови: кп& gt- 6−8, та 1У-У групп здоров'-я):
• професмна ппена порожнини рота-
• пломбування карюзних порожнин склоюно-мерним цементом х1м1чного твердшня-
• застосування лкувально! прокладки (твердГ юча гщроксидкальцмвмюна паста) —
• профтактичне закриття фюур склоюномер-ним цементом х1м1чного твердшня.
Гострий та хроычний середнм кар1ес на стади резорбцп кореня:
• професмна ппена порожнини рота-
• пломбування карюзних порожнин склоюно-мерним цементом або компомером.
Гострий глибокий кариес на стади росту та стаб1-л1заци кореня, хрон1чний глибокий кар°с на стади росту та стабш^заци кореня (за умови: кп& gt-6−8, та 1У-Угрупп здоров'-я).
Лкування проводиться в II етапи:
I етап:
• професмна ппена порожнини рота-
• довготривала тимчасова пломба (цинк-оксид-евгенол).
II етап:
• професмна ппена порожнини рота-
• постмна пломба з1 склоюномерного цементу або компомеру (при цьому залишаемо на дн1 карюз-но1 порожнини тонкий шар л1кувально1 прокладки? з цинк-оксид-евгенолу).
• профтактичне закриття фюур за допомогою склоюномерного цементу.
Гострий глибокий кариес на стади резорбци кореня:
• професмна ппена порожнини рота-
• постмна пломба зi склоюномерного цементу з л^вальною прокладкою антисептично! дм (йодо-формна паста).
Хрон! чний глибокий кар°с на стади стабШ1зацп кореня (за умови: кп& lt-6−8, та 1−111 групп здоров'-я). Лкування проводиться в I етап:
• професмна ппена порожнини рота-
• застосування лкувально! прокладки (тверд-нуча гщроксид кальцмвмюна паста) —
• постмна пломба зi склоюномерного цементу хiмiчного твердiння або компомеру-
• профтактичне закриття фюур склоюномер-ним цементом хiмiчного твердшня.
Результати лiкування неускладненого карieсу тимчасових зубiв за запропонованими схемами, яке було проведене в умовах загального знеболення, та! х порiвняння? з лiкуванням за стандартними схемами в амбулаторних умовах наведено в табл. 3.
Як свщчать даы таблиц! 3, через рк пюля сана-цiI порожнини рота у дггей дошкiльного вiку, поведено! в рiзних умовах, ускладнення карieсу виникли приблизно в однаковому вщсотку випадкiв: в I групi — в 21,87%, в II групi — в 26,66% випадюв (р& gt- 0,01). Ускладнення виникли переважно в зубах, яю л^ва-лися з приводу глибокого карieсу (40% та 33,33%
Таблиця 3
Результати л1кування неускладненого кар1есу тимчасових зуб1 В у д1тей в амбулаторних
умовах та в умовах загального знеболення
Групи дтей Kарieс
початковий поверхневий середшй глибокий
гострий хрошчний гострий хрошчний гострий хрошчний гострий хрошчний
1 (32 зуба) 2 (4,35%) 2 (4,35%) 4 (8,69%) 4 (8,69%) 6 (13,04%) 4 (8,69%) 4 (8,69%) 6 (13,04%)
1 (25%) 2 (33,33%) 2 (50%) 2 (33,33%)

4 (8,69%) 8 (17,39%) 10 (21,74%) 10 (21,74%)
1 (12,5%) 2 (20%) 4(40%)
32 (69,56%)
7 (21,87%)*
II (30 зуб^) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 2 (2,17%) 4 (4,35%) 6 (6,52%) 4 (4,35%) 8 (8,69%)
1 (50%) 1 (50%) 2 (50%) 2 (50%) 2 (25%)

4 (4,35%) 4 (4,35%) 10 (10,86%) 12 (13,04%)
1 (25%) 1 (25%) 2 (20%) 4 (33,33%)
30 (32,61%)
8 (26,66%)*
Прим1тка: * - достов1рн1сть в1дм1нностей показник1 В в межах р& gt- 0,01- - ускладнення кар/есупюлял/кування.
вщповщно), що може бути пов'-язано 3i складнютю обсяг стоматолопчних мантуляцм для л1кування в
проведения дiагностики. При лiкуваннi початкового умовах загального знеболення piзних форм каpieсу
rapiecy в I гpупi ускладнень не спостеркалось, тодi тимчасових зубiв з урахуванням стади розвитку зуба.
як в II групi даний показник виявився доcтовipно Oцiнка ефективноcтi /n^^m-i^ проведена через piк,
вищим i склав 25%. Така ситуа^я пояснюеться неза- заcвiдчye вiдcyтнicть д°ст°ырнЫ piзницi у кiлькоcтi
довiльною ппеною порожнини рота, пcихологiчними ускладнень, що виникають у дiтей, яким л^вання
особливостями д1тей даного BIKy, а також недбалим ставленням батьюв до стоматолопчного здоров'-я свое! дитини.
проводилося в умовах загального знеболення за за-пропонованими нами схемами, пор1вняно з д^ьми, яким л1кування проводилося в амбулаторних умовах
за традицмними схемами.
Висновки. л^кшня неускладненого карigсу Перспективи подальших дослщжень: Плану-
тимчасових 3Убiв у дiтей дошктшога вiкy, яке про- еться розробити схеми проведення стоматолопч-
водиться в умовах загального знеболення потребуе них маыпуляцм, а також обфунтувати обсяг i посли
чiткого та швидкого виконання вciх cтоматологiчних довнicть Ух виконання, для лiкyвання ускладненого
мантуляцм. На пiдcтавi власного клiнiчного досв^ каpiecy тимчасових зyбiв у дггей дошкiльного вiкy в
ду нами запропоновано послщовнють виконання i умовах загального знеболення.
Л1тература
1. Дежарле Р. Охрана психического здоровья в мире: проблемы и приоритеты в развивающихся странах. Пер. с англ. / Р. Дежарле. — 2001. — 536 с.
2. Заболотько В. М. Збipник нормативних докумен^в. Анестезюлопя i pеанiматологiя / В. М. Заболотько // Нормативно-пpавовi документи — 2007. — 432 с.
3. Заболотько В. М. Протоколи надання медичноУ допомоги за спе^альнютю «дитяча терапевтична cтоматологiя» / В. М. Заболотько // Нормативне виробничо-практичне видання. — 2013. — 236 с.
4. ЗЫченко О. М. Особливост розповсюдження пcихiчних та поведшкових pозладiв у мешканцiв мюта та села / О. М. Зшченко // Пcихiчне здоров'-я. — 2010. — Вип. 1 (26). — С. 69−78.
5. Максименко С. Д. Загальна психолопя / С. Д. Максименко // Психолопя. — 2004. — 272 с.
6. Москаленко В. Ф. Основи стоматолопчно'-У дiяльноcтi (оргашзацмно-правов^ гiгieнiчнi, деонтолопчш): навчально-довiдниковий поciбник. Видання 2-е. / В. Ф. Москаленко, В. Г. Бардов, В. О. Маланчук. — К.: Нова Книга, 2011. — 440 с.
7. Опанасюк Ю. В. Модель ведення стоматолопчного прийому патента (Оргашзацмно-техшчш рекомендаций / Ю. В. Опанасюк, О. В. Ляшенко, I. В. Опанасюк, В. В. Кривець. — К.: 1нститут прогресивних стоматолопчних технолопй, 2005. — 86 с.
8. Семенова Н. Страх боли в стоматологии / Н. Семенова // Московский психотерапевтический журнал. — 1992. -№ 2. — С. 114−130.
9. Стош В. И. Руководство по анестезиологии и оказанию неотложной помощи в стоматологи / В. И. Стош, С. А. Рабинович, Е. В. Зорян. — Москва, 2002. — 287 с.
10. Хоменко Л. О. Терапевтическая стоматология детского возраста / Л. О. Хоменко. — 2001. — 525 с.
11. Prokhno O. I. Clinical and psychological basis of indications for oral cavity sanation in children of different ages under general anesthesia / O. I. Prokhno, P. B. Koval // International conference Materials, Methods and Technologies. Bulgaria, 2014. -Vol. 8.
УДК 616. 314−002−053. 4−085: 616−089. 5
0С0БЛИВ0СТ1 ПРОВЕДЕНИЯ САНАЦП ПОРОЖНИНИ РОТА У Д1ТЕЙ Д0ШК1ЛЬН0Г0 В1КУ В УМОВАХ ЗАГАЛЬНОГО ЗНЕБОЛЕННЯ
Частина I. Л1кування неускладненого Kapiecy тимчасових 3y6? B у д1тей дошктьного BIKy в умовах загального знеболення
Прохно О. I.
Резюме. Мета даного дослщження — обфунтувати обсяг i послщовнють виконання стоматолопчних ма-нтуляцм для лкування неускладненого карieсy тимчасових зyбiв у дггей дошктьного в^ в умовах загально-го знеболення.
Був проведений порiвняльний аналiз результа^в лiкyвання неускладненого карieсy тимчасових зyбiв у дiтей вiком вщ 3-х до 6-ти рокiв, за запропонованими схемами, в умовах загального знеболення, та стан-дартними схемами в амбулаторних умовах. ГНкування неускладненого карieсy тимчасових зyбiв у дтей до-шкiльного вiкy, яке проводиться в умовах загального знеболення, обмежене у чаЫ, тому потребуе ч^кого та швидкого виконання вЫх стоматолопчних маыпуляцм. На пiдставi власного кгмычного досвiдy було запропоновано послщовнють виконання i обсяги стоматолопчних маыпуляцм для лкування в умовах загального знеболення рiзних форм карieсy тимчасових зyбiв з урахуванням стадiI розвитку зуба.
Через рк пiсля санаци порожнини рота у дiтей дошктьного вку, проведено! в рiзних умовах, ускладнення карieсy виникли приблизно в однаковому вщсотку випадкiв: в I грут — в 21,87%, в II грут — в 26,66% випадюв (р& gt- 0,01).
Оцшка ефективност л1кування, проведена через piK, засвщчуе вщсутнють достов1рно1 р1зниц1 у юлькост ускладнень, що виникають у дiтей, яким лiкування проводилося в умовах загального знеболення за запро-понованими нами схемами, поpiвняно з дiтьми, яким лiкування проводилося в амбулаторних умовах за тра-дицмними схемами.
Ключов1 слова/ неускладнений каpieс, дiти, загальне знеболення.
УДК 616. 314−002−053. 4−085: 616−089. 5
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РОТА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ОБЩЕГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
Часть I. Лечение неосложненного кариеса временных зубов у детей дошкольного возраста в условиях общего обезболивания
Прохно О. И.
Резюме. Цель данного исследования — обосновать обьем и последовательность выполнения стоматологических манипуляций для лечения неосложненного кариеса временных зубов у детей дошкольного возраста в условиях общего обезболивания.
Был проведен сравнительный анализ результатов лечения неосложненного кариеса временных зубов у детей в возрасте от 3-х до 6-ти лет, по предложенным схемам, в условиях общего обезболивания и стандартным схемам в амбулаторных условиях.
Лечение неосложненного кариеса временных зубов у детей дошкольного возраста, которое проводится в условиях общего обезболивания, ограничено во времени, потому требует четкого и быстрого выполнения всех стоматологических манипуляций. На основании собственного клинического опыта нами предложено последовательность выполнения и объемы проведения стоматологических манипуляций для лечения в условиях общего обезболивания различных форм кариеса временных зубов с учетом стадии развития зуба.
Через год после санации полости рта у детей дошкольного возраста, проведенной в разных условиях, осложнение кариеса возникло приблизительно в одинаковых процентах случаев: в I группе — в 21,87%, в II группе — в 26,66% (р& gt- 0,01).
Оценка эффективности лечения, проведенная через год, свидетельствует об отсутствии достоверной разницы в количестве осложнений, возникших у детей, которым лечение проводилось в условиях общего обезболивания по предложенным нами схемам, в сравнении с детьми, которым лечение проводилось в амбулаторных условиях по традиционным схемам.
Ключевые слова: неосложненный кариес, дети, общее обезболивание.
UDC 616. 314−002−053. 4−085: 616−089. 5
Peculiarities of Sanitation of Oral Cavity for Children (Preschool Age) under General Anesthesia
Part I. Treatment of Uncomplicated Dental Caries of Deciduous Teeth Providing General Anesthesia for Children (Preschool Age)
Prohno O. I.
Abstract. Objective this article — substantiate the scope and sequence of dental manipulation for the treatment of uncomplicated caries of deciduous teeth providing general anesthesia for children (preschool age).
A comparative analysis of results from treatment of uncomplicated caries of deciduous teeth of children aged 3 to 6 years, according to the proposed scheme, under general anesthesia, and standard charts on an outpatient basis.
To the I-st group (13 patients) there are gated children who are able to collaborate with doctor — stomatologist and decently behave in a dentist'-s chair, ones are able adequately to perceive recommendations in relation to the hygiene of cavity of mouth and they did not have phobias in relation to the visit to somatologist. In this group of children a sanation of cavity of mouth was performed in the conditions of ambulatory reception, in 2 and more visits. In all it is cured 46 teeth.
To the Il-d group (16 patients) there gated children are uncapable to go to the contact with stomatologist and they are restless that had negative previous experience of visit of stomatologist already. The children of this group cannot adequately perceive recommendation of doctor in relation to the hygiene of cavity of mouth. In this group of children a sanation of cavity of mouth was performed in the conditions of the general anesthesia in 1 — 2 visits. In all it is cured 92 teeth.
Intensity of a caries of permanent teeth in children of the Ist group was significantly lower, than for the children of the lld group and amounted 4. 75 ± 0,31 and 7,21 ± 0,82 accordingly (р & lt- 0,01). By a basic local factor that has been conduced the genesis of dental caries at the children there was an unsatisfactory state of hygiene of cavity of mouth. In the Ist group of children the hygiene of cavity of mouth is appraised as «unsatisfactory», in the lld group -as «very bad». The values of index of Fedorov-Volodkina presented 2,47 ± 0,11 and 3,75 ± 0,43 accordingly (р & lt- 0,01). The obtained data can be explained by absence of skills on a rational hygienical supervision upon the cavity of mouth, features of age-old and psychological status of children of both groups.
Prevalence of a caries of permanent teeth in the 1st group of children laid down 69,56%. In the lid group of children this index equaled 32,61%. In the both groups of children a middle and deep caries prevailed in the depth of defeat.
In the I-st group of children treatment of caries of permanent teeth was performed in the ambulatory terms, according to «Protocols of extention of medicare» ratified by the Health Ministry of Ukraine (2013.). In the ll-d group of children the treatment of the teeth was performed in the conditions of general anesthesia.
A year after the sanitation of oral cavity for children (preschool age), led in various conditions, complications of caries arose about the same percentage of cases: in the I group — at 21. 87% in the second group — in 26. 66% of cases (r& gt- 0,01).
Evaluating the effectiveness of treatment, carried out in a year, we are confirming the lack of significant difference in the number of complications that occur for children who were under the treatment, conducted under general anesthesia for the proposed scheme, compared with children who were under the treatment on an outpatient basis in the traditional way.
Keywords: uncomplicated caries, children, general anesthesia.
Рецензент — проф. Каськова Л. Ф.
Стаття надшшла 16. 09. 2014 р.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой