Особливості типу росту нижньої щелепи у пацієнтів Північного та центрального регіонів України з аномаліями ІІ класу за Енглем

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 616. 716−007(477)
Галич Л. В., Куроедова В. Д., Галич Л. Б.
ОСОБЛИВОСТ1 ТИПУ РОСТУ НИЖНЬО1 ЩЕЛЕПИ У ПАЦ16НТ1 В П1ВН1ЧНОГО ТА ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГ1ОН1 В УКРА1НИ З АНОМАЛ1ЯМИ II КЛАСУ ЗА ЕНГЛЕМ
ВДНЗУ «Украшська медична стоматологiчна акаде1^я», м. Полтава Сумська обласна дитяча кп^чна стоматологiчна полiклiнiка, м. Суми
Прогнозування основного направлення росту нижньоУ щелепи мае велике теоретичне /'- практичне значення для вибору оптимального пероду початку ортодонтичного лкування сагттальних аномал1й прикусу, визначення плану лкування, вибору його засоб/'-в / прогнозування результат? в. Мета досл'-дження. Пор1вняти типи росту нижньоУ щелепи м'-ж патентами п1вн1чного та центрального регюн1 В УкраУни з аномал'-ями II класу за Енглем. Об'-ект та методи досл'-дження. Проведено рентгенолог1чне досл'-дження 76 пац1ент1 В з п1зн1м зм1нним прикусом у пор1внянн1 з даними 2006 року. Визначення типу росту нижньоУ щелепи проводилось за ортопантомограмами за методикою н'-шецьких автор'-т. Результати дослдження. Досл1дження типу росту нижньоУ щелепи пац1ент1 В п1вн1чного регону УкраУни? з аномалями II класу за Енглем показали, що нейтральний тип росту виявлено у 36,84% пац1ент1 В, що майже у два рази б'-тьше, н1ж в укра'-Унц1 В центрального регону. Така сама картина спостергаеться при пор! внянн!'- даних вертикального та горизонтального типв росту (19,74% / 18,42% вдповдно). I навпаки лише 25% припадае на пац1ент1 В з комб/'-нованим типом росту, що майже в два рази менше н1ж в групi полтавських пац1ент1 В. Висновки. У пац1ент1 В СумськоУ та ПолтавськоУ област/ ?з аномал'-ями II класу за Енглем встановлено р'-зн'-! типи росту нижньоУ щелепи.
Кпючов1 слова: аномал'- II класу за Енглем, тип росту, нижня щелепа, ортопантограф1я, глвннний та центральний репони Укра'-ши. НДР «Стан ортодонтичного здоров'-я та його корекц1я у пац1ент1 В р1зного ежу? з дистальним прикусом» № держреестрацп 0113 и 3 539
Висока розповсюдженють зубощелепних аномалш пояснюе високий вщсоток па^енпв, як потребують ортодонтичного втручання [6]. При '-х лкуванш рентгенолопчне дослщження використовуеться не тшьки з метою первинно'- дiагностики, але й в подальшому при здшсненш ряду лкувальних заходiв та контролю за '-х якютю. У зв'-язку з цим, стоматолопя займае перше мюце за зверненнями до рентгенолопчного методу дослщження з розрахунку на одного патента.
Серед рентгенографiчних методiв ортопантомографiя за останш 30 рош стала основною методикою рентгенологичного дослщження зубощелепного апарату. Цьому сприяло скорочення часу дослщження, низьк дози випромшювання па^енпв та висока шформативнють [1].
Ортопантомограма дозволяе прогнозувати ортодонтичне лкування, контролювати етапи та кшцевий результат [7].
Одним iз ведучих факторiв ступеня тяжкост морфолопчних змш зубощелепного апарату при аномалiях прикусу е тип росту нижньо'- щелепи. Прогнозуванню основного направлення росту нижньо'- щелепи стали придтять увагу лише в останш 20 рош. Таю дослщження мають велике теоретичне i практичне значення для вибору оптимального перюду початку ортодонтичного лкування сапттальних аномалш прикусу, визначення плану лкування, вибору його засобiв i прогнозування результат [3, 4, 5].
Велика кшьмсть роб^, як присвячеш цьому питанню, висвп& quot-люють вивчення типiв росту нижньо'- щелепи за допомогою телерентгенографiчного дослщження [4,5]. I лише поодинок вщомосл представленi у вiтчизнянiй та шоземнш лiтературi щодо вивчення типiв росту нижньо'-'- щелепи за даними ортопантомографи [1, 2, 7, 8, 9].
Мета дослщження
Удосконалення методiв дiагностики зубощелепного апарату у пацiентiв iз аномалiями прикусу II класу за Енглем в тзньому перiодi змшного прикусу, оцiнюючи тип росту нижньо'-'- щелепи за даними ортопантомографи. Порiвняння титв росту нижньо'- щелепи мiж пацiентами пiвнiчного та центрального репошв Укра'-ни з вище зазначеними аномалiями прикусу.
Об'-ект та методи до^дження
Для визначення типу росту нижньо'- щелепи проведено рентгенолопчне дослщження 76 па^етчв з шзшм змiнним прикусом на базi Сумсько'- обласно'- дитячо'- ктшчно'- стоматолопчно'- полiклiнiки, яким встановлений дiагноз зубощелепних аномалiй II класу за Енглем. Визначення типу росту нижньо'- щелепи проводилось за ортопантомограмами iз вимiрами нижньощелепних ку^в за методикою шмецьких авторiв (рис. 1) [7]
При вивченш рентгенiвських знiмкiв застосовувалися наступи iнструменти: лiнiйка, транспортир. Проведено 152 вимiри iз статистичною обробкою за Стьюдентом.
У 2006 роц полтавськ дослiдники провели аналiз ортопантомограм 102 украшав у вiцi 9−30 рош з дистальною оклюзiею зубних рядiв, якi знаходились на ортодонтичному лкуванш на базi кафедри шслядипломно'- освiти лiкарiв-ортодонтiв ВДНЗУ «Укра'-нська медична стоматолопчна
академiя».
Показник кута нижньоТ щелепи, що дорiвнюe 123+5°, свiдчить про нейтральний тип росту, менший за 118° - про горизонтальний, а бшьший за 128° вщповщае вертикальному типу росту. Якщо правий та лiвий кути вщповщають рiзним типам росту, то таке становище трактуеться як комбшований тип росту нижньоТ щелепи (рис. 1).
_Нейтральний тип росту-
------------Горизонтальний тип росту-
-.-.-.-.-.- Вертикальний тип росту Рис. 1. Схема визначення типiв росту нижньоТ щелепи за ортопантомограмами
Порiвняння тишв росту нижньоТ щелепи мiж полтавськими та сумськими патентами iз аномалiями II класу за Енглем проводили на пiдставi опублкованих даних 2006 року [2] та нашими дослщженнями 2013 року.
Результати дослщження та 1х обговорення
За даними дослщження встановлено, що у значноТ кшькосп обстежених пацiентiв (36,84±5,53%), якi знаходяться на ортодонтичному лкуванш в Сумськш обласнiй дитячiй клiнiчнiй стоматологiчнiй полклшщ^ спостерiгаеться нейтральний тип росту нижньоТ щелепи, тобто величина тотального кута була в межах 123±5° (таблиця 1).
Значення нижньощелепного кута менше за 118° визначено у 18,42±4,47% випадш, що говорить про горизонтальний тип росту. На 1,32% бтьше, а саме 19,74±4,56% складають па^енти iз вертикальним типом росту нижньоТ щелепи, гошальш кути яких були бiльшi за 128°.
Таблиця 1.
Типи росту нижньоТ щелепи у пацieнтiв пiвнiчного регiону УкраТни за даними ортопантомографи
Нейтральний тип росту п / % Вертикальний тип росту п / % Горизонтальний тип росту п / % Комбшований тип росту п / %
Хлопчики 17 5 4 12
(22,37%) (6,58%) (5,26%) (15,79%)
Дiвчатка 11 (14,47%) 10 (13,16%) 10 (13,16%) 7 (9,21%)
Всього 28 (36,84±5,53%) 15 (19,74±4,56%) 14 (18,42±4,47%) 19 (25±4,98%)
Необхщно зазначити, що у дiвчаток бтьш часто спостер^аються три типи росту нижньоТ щелепи: нейтральний, вертикальний та горизонтальний, в той час як у хпопчиш ведучим був нейтральний та комбшований типи росту.
У груш па^ен^в з комбшованим типом росту нижньоТ щелепи сполучення нейтрального та вертикального типу росту визначено у 63,16%, що майже у 2 рази бтьше шж комбша^я нейтрального та горизонтального типу росту (таблиця 2).
Стосовно гендерноТ приналежносп, то слщ зауважити, що у хлопав поеднання нейтрального та вертикального типу росту спостер^алося вдвiчi часпше шж у дiвчат.
Таблиця 2.
Характеристика комбнованого типу росту нижньоТ'- щелепи у пацieнтiв твшчного регону УкраТни за даними ортопантомограф'-Л'-
Комбшований тип росту
Нейтральний/вертикальний Нейтральний/горизонтальний
Хлопчики Дiвчатка Хлопчики Дiвчатка
8 (42,11%) 4 (21,05%) 4 (21,05%) 3 (15,79%)
Всього: 12 (63,16%) Всього: 7 (36,84%)
Викликае зацкавленють порiвняння тишв росту нижньоТ щелепи за даними ортопантомограм мiж патентами швшчного та центрального репошв УкраТни з аномалiями II класу за Енглем. Порiвняння даних дослщжень типiв росту нижньоТ щелепи полтавських па^ен^в 2006 року та сумських па^етчв з шзшм змiнним прикусом 2013 року представлен в дiаграмi 1.
Дiаграма 1.
Порiвняльна характеристика типiв росту нижньоТ'- щелепи у пацieнтiв пiвнiчного та центрального регiонiв УкраТни з аномалiями II класу за Енглем
У па^етчв центрального репону УкраТни (Полтава та Полтавська область) з дистальною оклюзieю при дослiдженнi 2006 року найбтьший вiдсоток приходиться на комбшований тип росту (40,23%), трохи менше — на горизонтальний тип росту (32,18%). Нейтральний тип росту складае 19,54%, та ттьки 8,05% складають пацiенти з вертикальним типом росту нижньоТ щелепи.
Дослiдження типу росту нижньоТ щелепи пацiентiв пiвнiчного репону УкраТни (Суми та Сумська область) i3 аномалiями II класу за Енглем показали дещо шшу картину. Нейтральний тип росту нижньоТ щелепи виявлено у 3б, 84% па^енпв, що майже у два рази бтьше, нж в украТнцiв центрального репону УкраТни порiвняно з дослiдженнями 2006 року. Така сама картина спостер^аеться при порiвняннi даних вертикального та горизонтального тишв росту (19,74% i 18,42% вiдповiдно). I навпаки лише 25% приходиться на па^енпв з комбшованим типом росту, що майже в два рази менше нж в груш полтавських па^етчв.
Висновки
Таким чином, у па^етчв iз аномалiями II класу за Енглем в шзньому перiодi змiнного прикусу за даними ортопантомограм встановлено рiзнi типи росту нижньоТ щелепи.
У переважнш бшьшосп обстежених пiвнiчного репону УкраТни спостер^аеться нейтральний тип росту (36,84±5,53%), горизонтальний та вертикальний типи росту складають 18,42±4,47% та 19,74±4,56% вiдповiдно. У 25±4,98% дослiджених спостер^аеться комбiнований тип росту нижньоТ щелепи, поеднання нейтрального та вертикального типу росту нижньоТ щелеп визначено в 1,7 рази бтьше шж сполучення нейтрального та горизонтального.
При порiвняннi тишв росту нижньоТ щелепи за даними ортопантомограм мiж украТнськими патентами iз аномалiями II класу за Енглем двох репошв УкраТни встановлено, що гармоншний нейтральний тип росту нижньоТ щелепи е ведучим у па^етчв СумськоТ областi. Для обстежених полтавського репону найбтьш поширеним е комбшований тип росту нижньоТ щелепи.
Лтература
1. Головко Н. В. Типи росту щелеп у па^енпв з глибоким прикусом та ретрузiею передых зубiв в рiзнi вiковi перюди / Н. В. Головко, Хейдари Мехдi Хоссейн // Вiсник «УМСА» Актуальш проблеми сучасноТ медицини. — 2013. — Т. 13, вип. 2 (42). — С. 28−30.
2. Куроедова В. Д. Функциональная характеристика зубочелюстной системы немецких и украинских ортодонтических пациентов по данным ортопантомограмм / В. Д. Куроедова, М. И. Дмитренко, Р. Рейнхардт // Ортодонтия. — 2006. — № 2 [34]. — С. 20−21.
3. Куроедова В. Д. Тип строения лицевого скелета у пациентов с зубочелюстными аномалiями, осложненными скученностью зубов в постоянном прикусе / В. Д. Куроедова, Н. В. Головко, М. И. Дмитренко // Матерiали мiжнарод. наук. -практ. конф. — Харюв, 2009. — 30−31 жовтня. — С. 238−239.
4. Польма Л. В. Изучение направления роста челюстных костей у пациентов с дистальной окклюзией / Л. В. Польма, И. С. Барцева, В. С. Карпова // Ортодонтия. — 2013. — № 2 (62). — С. 59.
5. Степанов Г. М. Изучение типа роста лицевого черепа у пациентов с зубоальвеолярным укорочением / Г. М. Степанов // Ортодонтия. -2012. — № 1. -С. 93−94.
6. Смаглюк Л. В. Мезю-дистальш параметри розмiрiв зубiв патент з рiзними формами дистальноТ оклюзп / Л. В. Смаглюк, Ель Буравi Абдулжалт Салах // Сучасна ортодонпя — шлях професшного розвитку: Матерiали наук. -практ. конф. з мiж нар. участю. — К., 2012. -С. 32.
7. Reinhardt R., Burwinkel M., Emmer D. Comparison of angular measurements in digital and conventional panoramic radiographs or lateral cephalograms / R. Reinhardt, M. Burwinkel, D. Emmer // Final Programme Abstract Book 81st Congress EOS European Orthodontic Society, Amsterdam — Netherlands. — 2005. — 3−7 june // Johannes Gutenberg University, MAINZ, Germany — № po-127.
8. Reinhardt R., Kurojedowa W.D. Comparison of angular measurements in panoramic radiographs of german and ukrainian patients / R. Reinhardt, W.D. Kurojedowa // Final Programme Abstract Book 81st Congress EOS European Orthodontic Society, Amsterdam — Netherlands. -2005. — 3−7 june // Johannes Gutenberg University, MAINZ, Germany Ukrainian Dental Academy, POLTAVA, Ukraine — № po-186.
9. Reinhardt R., Kurojedova V., Wehrbein H. Analysis of supporting areas and angles on dental pantomograms using a new program / R. Reinhardt, V. Kurojedova, H. Wehrbein // Final Programme Abstract Book 86th Congress EOS European Orthodontic Society, Portoroz, Slovenia. — 2010. — 15−19 june / Departments of Orthodontics, '-Dental Clinic of Johannes Gutenberg University Mainz, Germany and 2Dental Clinic of the Medical Academy Poltava, Ukraine — № SP 295.
Реферат
ОСОБЕННОСТИ ТИПА РОСТА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ У ПАЦИЕНТОВ СЕВЕРНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО РЕГИОНОВ УКРАИНЫ С АНОМАЛИЯМИ II КЛАССА ПО ЭНГЛЮ Галич Л. В., Куроедова В. Д., Галич Л. Б.
Ключевые слова: аномалии II класса по Энглю, тип роста, нижняя челюсть, ортопантомография, северний и центральный регионы Украины.
Прогнозирование основного направления роста нижней челюсти имеет большое теоретическое и практическое значение для выбора оптимального периода начала ортодонтического лечения сагиттальных аномалий прикуса, определения плана лечения, выбора его способов и прогнозирования результатов. Цель исследования. Сравнить типы роста нижней челюсти у
пациентов северного и центрального регионов Украины с аномалиями II класса по Энглю. Объект и методы исследования. Проведено рентгенологическое исследование 76 пациентов с поздним сменным прикусом в сравнении с данными 2006 года. Определение типа роста нижней челюсти проводилось по ортопантомограммам по методике немецких авторов. Результаты исследования. Исследование типов роста нижней челюсти пациентов северного региона Украины с аномалиями II класса по Энглю показали, что нейтральный тип роста виявлено у 36,84% пациентов, что почти в два раза больше, чем у украинцев центрального региона. Такая же картина наблюдается при сравнении данных вертикального и горизонтального типов роста (19,74% i 18,42% соответственно). И наоборот, только 25% приходится на пациентов с комбинированным типом роста, что почти в два раза менше, чем в группе полтавских пациентов. Выводы. У пациентов Сумской и Полтавской области с аномалиями II класса по Энглю установлены разные типы роста нижней челюсти.
Summary
FEATURES OF MANDIBLE GROWTH TYPE IN PATIENTS DWELLING IN NORTHERN AND CENTRAL REGIONS OF UKRAINE WITH CLASS II MALOCCLUSION Galych L.V., Kuroedova V.D., Galych L.B.
Keywords: Class II anomalies by Engle, type of growth, mandible, orthopantomograph^, northern and central regions of Ukraine.
Prognosis of the mandible development is of great theoretical and clinical significance for determining the proper time to start orthodontic correction of sagittal malocclusions, to make up the plan of treatment, to choose better techniques, and to prognosticate its outcomes. The aim of the research is to compare the mandible development in patients dwelling in northern and central regions of Ukraine with malocclusions II class by E. Angle. 76 patients with delayed mixed dentition were subjected to orthopantomography to determine the type of mandible growth. The study of mandible growth in the patients dwelling in the northern regions of Ukraine who have abnormalities class II by E. Angle has shown the neutral type of mandible growth is detected in 36. 84% of the patients that is twice as more as in the patients from the central region. The identical pattern is observed when comparing data that horizontal and vertical type of mandible growth (19. 74% i 18. 42%, respectively). Conversely, only 25% of the patients are diagnosed to have combined type of mandible growth that is a twofold decrease than in the group of Poltava patients. Thus, the patients from Sumy and Poltava regions with malocclusions II class by E. Angle show different types of mandible growth.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой