МАРКЕТИНГОВі ДОСЛіДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ПРОДУКТОВИХ РОЗДРіБНИХ МЕРЕЖ В УКРАїНі

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 339. 372.5 Б01: 10. 15 587/2312−8372. 2015. 37 948
МАРКЕТННГ0В1 Д0СЛ1ДЖЕННЯ
розвитку продуктовнх
Р03ДР1БННХ МЕРЕЖ В УКРАШ1
Проаналгзована динамжа товарообщроздргбних тдприемств Украгни. Визначено, що найбшьш Iстотну роль у забезпеченнг зростання товарообщроздргбного сектора економжи забезпечують роздргбт мережг, деталгзоват топ-10укратськихритейлергв з товарообиу. Встановлет складов1, якг можуть здшснювати вплив на ргвень ттенсивностг конкуренщ та визначет? нструменти залучення споживачгв до торггвельних центргв.
Клпчов1 слова: товарооби, роздргбний сектор, торггвельт мережг, споживачг.
М1рошник М. В., Кггченко 0. М., Васильцова С. 0.
1. Вступ
Роздрiбна торпвля традицшно е одшею з найбшьш динамiчно зростаючих сфер вичизняно'- економжи. Але, з уах господарюючих суб'-ектiв, що здiйснюють дiяльнiсть у сферi роздрiбноi торгiвлi, тiльки мережевi торговi структури змогли утримати масштаби свого бiзнесу на вiдносно стабшьному рiвнi. На сьогоднi такий вид бiзнесу у роздрiбнiй торгiвлi активно розвиваеться як форма ринковоi взаемодп, але i йому в кризових умовах необхщш новi, сучаснi шструменти, методи i технологii. Вони розробляються в рамках маркетинговоi полiтики, що забезпечуе iх ринкову стiйкiсть у конкурентному середовищь Це обумовлюе значимость пошуку конкрет-них маркетингових напрямiв з удосконалення функщо-нування мережевих структур в роздрiбнiй торгiвлi.
2. Анал1з л1тературних даних та постановка проблеми
У процес роботи над статтею були вивченi працi класиюв економiчноi науки, вiтчизняних i зарубiжних вчених. Загальнi проблеми маркетингу як концептуаль-ноi основи бiзнесy який здшснюеться у конкурентному середовищi, розкрит в трудах Амблера Т., Асселя Г., Ансоффа I. [1−3] та ш. Рiзноманiтнi аспекти маркетингового управлшня мережевими структурами у роз-дрiбнiй торгiвлi дослiдженi у працях Н. Голошубово'-, А. Мазаракi, В. Новжова [4, 5]. Питання формування, розвитку та загальнi характеристики торпвельних мереж розглядалися в працях С. Бая, В. В. Мазурик [6−9] та ш.
Незважаючи на безлiч робiт з проблематики маркетингу мережевих роздрiбних пiдприемств, слiд визнати, що проблема маркетингового управлшня з залучення клiентiв до певно'- роздрiбноi мережевоi структури до теперiшнього часу е недостатньо розробленою, як в теоретичному, так i в прикладному аспектах.
3. 06'-ект, мета та задач1 дослщження
Об'-ект дослгдження: процес розвитку ринку торпвельних мереж роздрiбного сектору Укра'-ни.
Метою роботи стало проведення маркетингових до-слщжень розвитку роздрiбноi мережi в Украiнi на при-кладi и продуктових ритейлерiв.
Для досягнення поставлено'- мети необхiдно вико-нати таю задачк
1. Визначити передумови та динамжу розвитку роз-дрiбного ринку Укра'-ни.
2. Обгрунтувати роль роздрiбних мереж у забезпечен-ш зростання товарообiгу роздрiбного сектора економжи.
3. Узагальнити досвщ продуктових мереж кра'-н 6С за контролем роздрiбного ринку.
4. Провести аналiз основних складових, якi здшсню-ють суттевий вплив на рiвень iнтенсивностi конкуренцп мiж вiтчизняними продуктовими мережами.
5. Деталiзувати фактори впливу на покупщв та 1н-струменти залучення ктенпв до торгiвельних центрiв.
4. Матер1али та методи дослщжень роздр1бних тдприЕмств Украши
Основу дослiдження склали дiалектичний i системний пiдходи, економiчнi закони, методи дедукцп та шдук-ци, аналiзу та синтезу, прогнозування та моделювання соцiально-економiчних процесiв, методи маркетингового дослщження, окремi положення економiчноi теорп, маркетингу та менеджменту.
5. Результати дослщжень роздр1бного товарообиу торпвельних пщприЕмств Украши
Укра'-на е другим за величиною споживчим ринком у Центральнш та Схщнш 6вропi пiсля Росп, який об-числюеться 45,4 млн. чоловiк. Аналiз основних сощально-економiчних показникiв галузi внутрiшньоi торгiвлi за минуле десятирiча свiдчить про и реальну зростаючу роль в економiцi кра'-ни. Необхвдно вiдзначити, що з кожним роком частка торгiвлi у формуваннi валового внутршнього продукту Украши е все бшьш вагомою i мае тенденщю до збiльшення [10].
I навггь, не дивлячись на деяке уповшьнення його динамiки за результатами 2013 року, — показники
94 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 1/5(21], 2015, © МЙрошник М. В., Штчанко О. М. ,
Васильцова С. О.
в 14,8% i 15,9%, зростання в 2011 i 2012 роках сввд-чать про те, що галузь розвиваеться, характеризуеться кризо-стiйкими факторами i володiе достатнiм запасом мiцностi для подальшого зростання.
Так, за 2005−2013 роки сектор роздрiбноi торгiвлi продемонстрував середньорiчний темп зростання на рiвнi 21% i продовжуе залучати iнвесторiв.
У 2013-му роцi внутршт роздрiбнi продажi на украш-ському оргашзованому ринку склали $ 54 200 000 000, або близько $ 1200 на душу населення. У той же час, за даними дослщжень, украшсью споживачi витрача-ють близько 30% своiх доходiв на продукти харчу-вання (рис. 1) [11, 12].
300 ,_^ 2005 — 2013: 21%
i=n / 170
Непродовольч! товари
¦ Продовольч1 товари
Рис. 1. Динамша р? здрiбн?г? т? вар??бiгу тарпвельних шдприсмств Украши, млрд. грн.
Однак, слщ зазначити, що поточна геополиична ситуа-щя негативно впливае на споживчий попит, а девальващя нащонально! валюти знижуе кутвельну спроможтсть населення, тому зростання, натмов1ршше, забезпечено збшьшенням щн на товари.
Найб1льш штотну роль у забезпеченш зростання товарообку роздр1бного сектора економжи забезпечують роздр1бш мереж1, що мають величезш перспективи для 1х розвитку (табл. 1).
Таблиця 1
Тш-10 украшських рит9йл9рiв з товарообiгу
Згiдно з даними GT Partners Ukraine, першу десятку продовольчих prreanepiB за обсягом виручки очо-люе Fozzy Group, що розвивае мережi супермарке-TiB «Сшьпо», дискаунтерiв «Фора», гiпермаркетiв Fozzy i делжатесних супермаркетiв Le Silpo (частка 6,5%). Днiпропетровська компанiя «АТБ-маркет», що розвивае мережу дискаунтерiв АТБ, практично наздоганяе лвдера з показником 6,4%. Далi розташувалися «Metro Cash & amp- Carry Украша» (2,3%), ЗАТ «Фуршет» (1,5%), ТОВ «Ашан Украша Ппермаркет» (1,5%), ТОВ «Pi-тейл Груп» (1,4%), Одеське ТОВ «Таврiя В» (1,0%), ТОВ «ЕКО» (0,9%), ТОВ «Амстор» (0,9%) i ТОВ «Омега», що розвивае мережу Varus (0,6%) [13].
В щлому за даними «Держкомстату» в Украiнi частка найбшьших торгових мереж в 2012 р. в роздрiбно-му товарообку склала 27,6%, що на 4% бшьше шж у 2011 роцi (даних за 2013 рш немае). Враховуючи все бшьше прагнення краiни до штеграцп в 6С, необхiдно усвiдомлювати, що в перебку найближчого часу евро-пейськi тенденцп за рiвнем концентрацп ринку роз-дрiбноi торгiвлi можуть бути реалiзованi i в Украшь, А статистика свiдчить про те, що в бшьшосп краiн 6С «ТОП 10» найбiльших рiтейлерiв контролюють близько 60−90% всього ринку (табл. 2) [8, 14].
Таблиця 2
Контроль ринку продуктовими мережами у крашах ЕС
Краша? сновт роздрiбнi мереЖ Частка ринку, %
Словеня НемаЕ даних 99
Угорщина НемаЕ даних 88
Франщя Carrefour, Auchan, Intermarche, Teclerc, Casino 85
Великобриташя Tesco/Sainsbury, Wal-Mart/ASDA, Safeway i Somerfield & lt- 70
Шмеччина Aldi, Metro, Rewe, Tengelman, Edeka & lt- 65
Даня Ahold i Taurus & lt- 60
Шд час дослщження авторами дано1 статт були про-анал1зоваш основш складов1, як можуть здшснювати суттевий вплив на р1вень штенсивносп конкуренцп м1ж вичизняними продуктовими мережами. До них автори вщнесли: загрозу появления нових форматгв магазитв, ринкову владу постачальникгв, загрозу виходу на ринок нових конкурентгв та ринкову владу покупцгв. Автори вважають, що такий чинник як загроза появлення нових форматгв магазитв не мае ктотного впливу на суб'-екти сегменту, внаслщок наявност стшко! щльово! групи споживач1 В в кожному з формапв, чинник — ринкова влада постачальникгв сьогодш також не е впливовим, так як постачальники супермаркепв 1 гшермаркепв сам1 знаходяться в залежному сташ в1д торгових мереж за такими параметрами, як входження в мережу- розта-шування товару на полицях магазишв (мерчандайзинг роздр1бно1 мереж1 е непрямою рекламою постачальника) — затримка грошових розрахунюв торговельних мереж з постачальниками, яка сьогодш складае вщ 20 до 60 дшв тсля реал1зацп продукцп- чинник — загроза виходу на ринок нових конкурентгв також не е д1еспромож-ним внаслщок практично! вщсутносп його реал1зацп, так й за рахунок поглинання др1бних мереж б1льшими гравцями та банкрутством мереж з високим кредитним
Назва Товарообщ млрд. грн. (без ПДВ) Кшьтсть магазишв
Всього Вщкрито у 2013 р.
Концерн АТБ 28,16 829 143
Fozzi Group (Fozzi, Сшьпо, Фора) 26 452 42
Metro Cash & amp- Carry Украша 850 млн Евро (за 9 юс. 2013 р.) 31 0
Ритейл Групп (Велика Кишеня) 6,2 106 14
Auchan Украина (Ашан) 6 10 2
Фуршет 5 106 3
Амстор 4,9 (данш за 2012 р.) 32 3
Группа ЭКО (Эко-маркет) 3,42 104 14
Таврия В (Таврия В, Космос) 4 57 5
Varus & gt- 2,5 43 4
TECHNOLOGY AUDiT AND PRODUCTiON RESERVES — № 1/5(21], 2015

навантаженням. В той час як останнш чинник — ринкова влада покупщв мае сьогодш впливове значення для вах укра'-нських ритейлерiв, яю повинш постiйно вивчати попит на сво'-х покупцiв, платоспроможтсть попиту та застосовувати гнучку цшову полiтику, проведення акцiй, впроваджувати програми лояльност та iншi методи стимулювання збуту й залучення споживачiв, а саме: разовi та накопичувальнi знижки, акцп, подарунки тощо.
Маемо зауважити, що яюсний пiдбiр орендарiв не-обхiдно адаптувати до загально'- концепцп ТЦ (тор-гiвельного центру), рiзновид реалiзованоi продукцп i послуг, яю можуть включати наступнi: банкiвськi, страховi послуги, центр розвитку дiтей, вивчення шо-земних мов, конференц-зали з обладнанням для пре-зентацiй та семiнарiв. Зпдно з опитуванням, в ТОП-5 найбшьш бажаних орендарiв ТЦ увiйшли:
— одежний рггейл (приблизно 23%) —
— дитячi товари/дитячий одяг (16%) —
— мережевi бренди (3%) —
— товари для дому (7%) —
— побутова техшка та електронiка (15%) —
— продуктовий риейл (11%) —
— розваги (11%) —
— дрогери/косметика та парфумерiя (9%) —
— обувний риейл (5%) [11].
Залучати й утримуватиенпв за означеними ка-тегорiями орендарiв ТЦ допомагае розумшня, чому по-купець вибрав той чи шший товар. Дуже часто вибiр залежить саме вщ якостi сервiсу, наданого в магазин! Зокрема на покупцiв роздрiбних мереж можуть впливати:
— допомога/розумшня покупця-
— планування/викладка товару-
— естетика/чистота-
— персонал/враження-
— швидкiсть обслуговування.
Тому, серед ключових факторiв, що впливають на комфорт i сервiс в магазинi е:
— надання споживачам додаткових послуг, пов'-я-заних iз специфжою реалiзованих товарiв-
— висока квалiфiкацiя персоналу в торговому залi-
— дотримання правил продажу товарiв i порядку здiйснення торгiвлi в магазиш, як мiнiмальний стандарт обслуговування-
— використання засобiв реклами та iнформацii на торгових майданчиках магазишв — POSm, що сприяе формуванню нових напрямюв попиту на товари i тор-гiвельнi послуги, а також дозволяе економити час по-купця на придбання товару-
— робота програм лояльности дисконтно'- програми для постшних покупцiв.
Причому, перевiрку якост обслуговування покупцiв вiдповiдно встановленим стандартам, можливо здшснювати наступними методами контролю: «Таемний покупець» — дозволяе об'-ективно оцшити весь цикл роботи з покупцем в данш торговш точцi- «Екзит Пол" — оцiнка скарг i пропозицiй- введення посади «Черго-вий адмiнiстратор», яку може виконувати ствроби-ник магазина з адмшктративного складу (директор, заступник, адмiнiстратор, супервайзер) — впровадження «Чек-Листа» — iнструменту контролю стану магазину i систематизування виконання процесiв, особливо, при великiй юлькосп дiючих стандартiв i бiзнес-процесiв.
Яюсний сервк включае в себе бездоганну сервш-ну дiяльнiсть. Послуги мають задовольняти потреби
клiента, виправдовувати його очжування. Сучасний роздрiбний бiзнес прагне розширити спектр пропо-нованих послуг для свого покупця i зробити сервiс максимально комфортним, паралельно забезпечуючи прибуток компанп (рис. 2).
Зручшсть маршрутов бечшштовних
м1ста
9%
Рис. 2. 1нструменти залучення™енпв до ТЦ
Слiд пiдкреслити, що реклама передбачае рекламу яюрних орендарiв та рекламу торгового центру як в ЗМ1 та мережi 1нтернет, так й зовнiшню рекламу в торговельнш зонi, рекламу на транспорту у лiфтах житлових будинюв, бiгборди.
В свою чергу програми лояльносп повиннi включати маркетинговi та iмiджевi програми для вiдвiдувачiв: сощальш програми- дитячi програми- «Нiч знижок" — свята, концерти- спiльнi акцп, розiграшi призiв- знижки, подарунки за покупки.
До ключових принцитв впровадження маркетингу в формування iмiджу пiдприемства ми вiднесли:
— ефект емоцшного враження, маркетинг якого ба-зуеться в бiльшiй мiрi не на дизайт, а на створенш комфорту в магазинi. А вш можливий за умови, що i спiвробiтники магазину почуваються комфортно. Перш нiж створювати програму лояльностi дляен-тiв, необхiдно надати п для сво'-х спiвробiтникiв. Лише коли персонал буде лояльний до того, що продае, i покупець буде iз задоволенням вiдвiдувати магазин. Основний девiз цього принципу: «Комфорт не може створити людина, що перебувае в стат дискомфорту" —
— киент (покупець) — головне джерело бiзнесу. У споживача з'-явився вибiр, бшьш професiйний i обдуманий, у зв'-язку з цим вiдбуваеться розшару-вання споживчих категорш. На цьому рiвнi об'-ектом управлшня стають цiльовi клiенти. Розумiнняабо формування iнтересiв клiентiв — ключовий фактор устху. Сучасний маркетинг повинен бути орiенто-ваний на типолопю поведiнки. Технологiя полягае в чикому виборi аудиторii, орiентуваннi на сегменти, охоплеш ринком в найменшiй мiрi-
— креативнiсть, яка, маемо констатувати, на сьогод-нiшнiй день не приносить бажаного ефекту. У зв'-язку з цим у роздрiбнiй торгiвлi виникае проблема з архиектурою бренду, яку можливо нейтралiзувати тшьки впровадженням активно'- стратегГ'- комунiка-цп бренду, ефективними, новаторськими творчими вдеями, формуванням сильних команд та спшьних робочих груп-
— плановий внутрiшнiй маркетинг, який складае едшсть стратегiчних рiшень. Але, автори дано'- стати
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ И РЕЗЕРВЫ ПРОИЗВОДСТВА — № 1/5(21], 2015
вважають, що сьогодш головна ввдповщальшсть за просування товару/послуги лежить не тшьки на вщд1л1 маркетингу, а й на вищому кер1вництвг Маркетинг — сам по соб1 рефлексивний 1, чим ширше рамка уявлення керуючого про ринок, ринкове сере-довище 1, в тому числ1, про внутршне середовище компанп, тим бшьш ефективними виявляються дп з реал1заци власного (б1знес-) штересу. Головний месидж цього принципу: бачення — основний 1н-струмент сучасного маркетингу.
6. Обговорення результат1 В маркетинговых дослщжень розвитку роздр1бно! мереж1 в Укра'-иш
Сучасш формати торпвл1, незважаючи на економ1ч-ну кризу, демонструють стаб1льну популяршсть серед споживач1 В Украши. Зокрема, близько третини покупщв вважають супермаркет основним м1сцем для покупок товар1 В широкого вжитку.
Зпдно з результатами дослвдження гшермаркети, супермаркети 1 дискаунтери разом складають переважну б1льш1сть популярних канал1 В торпвл1 в Украшк 68% покупщв називають 1х основним м1сцем для здшснення б1льшост1 покупок. В щлому 30% вс1х покупщв назвали супермаркет основним м1сцем для покупок товар1 В широкого споживання 1 ще 25% покупщв купують б1льш1сть продукпв харчування в гшермаркетах. Дискаунтери е основним м1сцем для придбання продукпв харчування для 16% домогосподарств.
Ринок роздр1бно1 торпвл1 е найбшьш сконцентро-ваним у Словенп. При визначенш основного м1сця покупок майже 100% покупщв назвали одну з десяти найб1льших роздр1бних мереж. Також досить висока частка Топ-10 торгових мереж у Словаччиш та Угор-щиш (складае 90% 1 бшьше). Чех1я 1 Хорвапя на четвертому 1 п'-ятому м1сцях з 85% 1 81% вщповвдно. Найменш концентрованим е ринок Болгарп (48%), який нав1ть демонструе незначне зменшення консоль дацп протягом року.
Детал1зовано, що основними складовими, яю можуть здшснювати суттевий вплив на р1вень штенсивносп конкуренцп м1ж вичизняними продуктовими мережами е: загроза появлення нових форматгв магазингв, ринкова влада постачальникгв, загроза виходу на ринок нових конкурентгв та ринкова влада покупщв. Останнш фактор мае сьогодш впливове значення для вс1х украшських ритейлер1 В, яю повинш постшно вивчати попит сво1х покупщв, платоспроможшсть попиту та застосовувати гнучку щнову политику, проведення акцш, впроваджува-ти програми лояльност та шш1 методи стимулювання збуту та залучення споживач1 В, а саме: разов1 та нако-пичувальш знижки, акци, подарунки тощо.
Визначено, що серед ключових фактор1 В, що впли-вають на комфорт 1 серв1с в магазиш е: надання спо-живачам додаткових послуг, пов'-язаних 1з специфжою реал1зованих товар1в- висока квал1ф1кащя персоналу в торговому залг, дотримання правил продажу товар1 В 1 порядку здшснення торпвл1 в магазиш, як мшмальний стандарт обслуговування- використання засоб1 В реклами та шформацп на торгових майданчиках магазишв — POSm, що сприяе формуванню нових напрямюв попиту на товари 1 торговельш послуги, а також дозволяе економити час покупця на придбання товару- робота
програм лояльности дисконтно! програми для постш-них покупцiв.
7. Висновки
В результат проведених дослщжень:
1. Визначено, що Украша е другим за величиною споживчим ринком у Центральнш та Схiднiй бврот пiсля Росп. В цiлому показники галузi внутрiшньоi торгiвлi краши ктотно впливають на формування валового внутршнього продукту Украши, ix показники сввдчать про те, що характеризуеться кризо-стшкими факторами i володiе достатшм запасом мiцностi для подальшого зростання (зростання 21%).
2. Конкретизована роль роздрiбниx мереж у за-безпеченнi зростання товарообiгу роздрiбного сектора економжи, визначенi — 10 украшських ритейлерiв з товарообiгу та юлькосп магазинiв, лiдерами ринку признаш концерн АТБ (на рахунку якого 143 магазишв, що вiдкритi у 2013 р., товарообк — 28,16 млрд. грн.) та Fozzi Group (Fozzi, Сшьпо, Фора) з товарообком — 26 млрд. грн.
3. Обгрунтовано, що за рiвнем концентрацп ринку роздрiбноi торгiвлi украiнськi ритейлери значно вщста-ють вiд европейських тенденцiй (60−90% у крашах 6С проти 27−30 в Украш).
4. Деталiзовано, що основними орендаторами торп-вельних центрiв е: одежний рiтейл (приблизно 23%) — дитячi товари/дитячий одяг (16%) — мережевi бренди (3%) — товари для дому (7%) — побутова теxнiка та електрошка (15%) — продуктовий рiтейл (11%) — роз-ваги (11%) — дрогери/косметика та парфумерiя (9%) та обувний риейл (5%). Визначено, що основними шструментами залучення клiентiв до ТЦ е: реклама та презентацп (25 та 12% вщповщно), впровадження програм лояльности спонсорська пiдтримка практично всix заxодiв мiста, якiсний пiдбiр орендаторiв — по 9%, рiзноманiтнiсть асортименту (12%), безкоштовна доставка ктенпв до ТЦ (5%), сервш (10%) та видання власного журналу — 8%.
5. Визначет ключовi принципи впровадження маркетингу в формування iмiджу магазину ТЦ, а саме: ефект емоцшного враження, клгент (покупець) — головне джерело бгзнесу, креативнгсть, плановий внутрштй маркетинг.
Литература
1. Ассель, Г. Маркетинг: принципы и стратегия [Текст]: учебник для вузов / Г. Ассель. — М.: ИНФРА-М, 1999. — 804 с.
2. Амблер, Т. Практический маркетинг [Текст]: пер. с англ. / Т. Амблер- под общ. ред. Ю. Н. Каптурецкого. — СПб: Питер, 1999. — 400 с.
3. Ансофф, И. Стратегическое управление RTF [Текст]: пер. с англ. / И. Ансофф. — М.: Экономика, 1989. — 358 с.
4. Голошубова, Н. О. Оргашзащя торг1вл1 [Текст]: шдручник / Н. О. Голошубова. — К.: Книга, 2004. — 560 с.
5. Мазарага, А. А. Торговельне шдприемство: стратепя, пол1тика, конкурентоспроможшсть [Текст]: монограф1я / А. А. Ма-зарага, Д. М. Пшеслшський, I. В. Смолш. — К.: КНТЕУ, 2010. — С. 171−196.
6. Бай, С. I. Розвиток шдприемств торпвлг шновацшш прь оритети та сощальна спрямовашсть [Текст] / С. I. Бай, В. М. Жуковська // Вюник Полтавського ушверситету спо-живчо! коопераци Украши. — 2009. — № 6. — С. 125−131.
7. Мазурик, В. В. Сьогодення i майбутне роздр1бно'-1 торг1вл1 в Укра'-!ш [Електронний ресурс] / В. В. Мазурик. — Режим доступу: www/URL: http: //www. intkonf. org/mazurik-vv-sogodennya-ta-maybutne-elektronnoyitorgivli-v-ukrayini/
TECHNOLOGY AUDiT AND PRODUCTiON RESERVES — № 1/5(21], 2015
97-J
8. Zhukovska, V. Priority trends of trading networks competitive advantage formation [Text] / V. Zhukovska, N. Raksha // Economy and enterprises of European countries in overcoming the consequences of the crisis: VII International scientific symposium, 2010, June 24−25. — KNTEU, 2010. — 355 p.
9. Шкуш, Т. А. Критери та показники ощнки розвитку тор-говельно! мережi [Електронний ресурс] / Т. А. Шкуш // WEB-ресурс научно-практических конференций. — Режим доступу: www/URL: http: //www. confcontact. com/Okt/ 11_Pikus. php
10. Оборот розничной торговли вырос почти на 10% [Электронный ресурс] // Газета «Бизнес». — Режим доступа: www/ URL: http: //www. business. ua/articles/companies/%200borot_ roznichnoy_torgovli_vyros_pochti_na_-58 562/. — 16. 10. 2013.
11. Марченко, О. Роздрiбна торгова мережа великих мют: стан i основш тенденцп розвитку [Текст] / О. Марченко // Еко-номка. — К., 2003. — № 4. — С. 145−147.
12. Огляд роздрiбноi торгiвлi [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //www. ukrstat. gov. ua/express/expr2008/0408/ 87. doc. — 10. 10. 2008.
13. Потребительский рынок [Электронный ресурс] / Государственная служба статистики Украины. — Режим доступа: www/URL: http: //ukrstat. gov. ua/
14. Miller, M. B2B Digital Marketing: Using the Web to Market Directly to Businesses [Text] / M. Miller. — U.S.: Que Publishing, 2012. — 268 p.
МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОДУКТОВЫХ РОЗНИЧНЫХ СЕТЕЙ В УКРАИНЕ
Проанализирована динамика товарооборота розничных предприятий Украины. Определено, что наиболее существенную роль в обеспечении роста товарооборота розничного сектора обеспечивают розничные сети, детализированы топ-10 украинских ритейлеров по товарообороту. Установлены составляющие,
которые могут оказывать влияние на уровень интенсивности конкуренции и определены инструменты привлечения потребителей к торговым центрам.
Ключевые слова: товарооборот, розничный сектор, торговые сети, потребители.
Мiрошник Марiя Володимирiвна, кандидат економгчних наук, доцент, кафедра економжи I маркетингу, Нащональний техшчний утверситет «Хартвський полтехнчний Iнститут», Украта. Ктченко Олена Миколагвна, кандидат економгчних наук, доцент, кафедра економжи I маркетингу, Нащональний технчний утверситет «Хартвський полтехнчний? нститут», Украта. Васильцова Свтлана Олександрiвна, кандидат економгчних наук, доцент, кафедра економжи I маркетингу, Нащональний техшчний утверситет «Хартвський полтехнчний Iнститут», Украта.
Мирошник Мария Владимировна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и маркетинга, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина.
Китченко Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и маркетинга, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина.
Васильцова Светлана Александровна, кандидат экономических наук, доцент, кафедра экономики и маркетинга, Национальный технический университет «Харьковский политехнический институт», Украина.
Miroschnik Maria, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine.
Kitchenko Olena, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine.
Vasyltsova Svitlana, National Technical University «Kharkiv Polytechnic Institute», Ukraine
98
технологический аудит и резервы производства — № 1/5(21), 2015

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой