Развитие функции равновесия у женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитбол тренингом

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

РОЗВИТОК ФУНКЦІЇ РІВНОВАГИ У ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ ОЗДОРОВЧИМ ФІТБОЛ-ТРЕНІНГОМ
Лядська О. Ю.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту
Анотація. У статті розглядається вплив оздоровчого заняття фітбол — тренінгом на розвиток функції статичної рівноваги у жінок першого зрілого віку. До однієї з основних координаційних здібностей людини відноситься здібність до рівноваги, під якою розуміється здатність утримання тіла в стані рівноваги (статична рівновага) і здібність до повернення в достаток рівноваги під час руху (динамічна рівновага). Цю здатність потрібно регулярно тренувати, особливо в зрілому віці. І завдяки вмінню втриматися людина може впливати на свій біологічний вік, що має важливе значення для жінок.
Ключові слова: фітбол — тренінг, рівновага, вік.
Аннотация. Лядская О. Ю. Развитие функции равновесия у женщин первого зрелого возраста в процессе занятий оздоровительным фитбол — тренингом. В статье рассматривается влияние оздоровительного занятия фитбол — тренингом на развитие функции статического равновесия у женщин первого зрелого возраста. К одной из основных координационных способностей человека относится способность к равновесию, под которой понимается способность удерживания тела в состоянии равновесия (статическое равновесие). Эту способность необходимо регулярно тренировать, особенно в зрелом возрасте. И благодаря умению удержаться человек может влиять на свой биологический возраст, который имеет важное значение для женщин. Ключевые слова: фитбол — тренинг, равновесие, возраст. Annotation. Ljadskaja O.U. Development of function of equilibrium for the women of the first mature age in the process of employments health of fitball training methods. In the article influence of health employment of fitball training methods is examined on development of function of static equilibrium for the women of the first mature age. Ability to balance which is understood as ability of keeping of a body in a condition of balance (static balance) concerns to one of the main coordination abilities of the person. This ability is necessary regularly for training, it is especial at mature age. And due to skill be kept the person can to influence the biological age which has the important value for women.
Keywords: fitball — training, equilibrium, age.
Вступ.
В результаті недостатньої рухової активності в організмі людини порушуються певні нервово-рефлекторні зв’язки, закладені природою і закріплені в процесі важкої фізичної праці. Недостатньо охоплені оздоровчими формами фізичної культури і ведуть малорухливий спосіб життя особи середнього віку, особливо зайняті інтелектуальною працею [4]. В період першого зрілого віку жінок (21−35 років) відбувається зниження ряду показників фізичної підготовленості: максимальних показників сили
© Лядська О. Ю., 2009
гнучкості, спритності, координації рухів [2,5,6]. До однієї з основних координаційних здібностей, відноситься здібність до рівноваги, під якою розуміється: здатність утримання тіла в стані рівноваги (статична рівновага) і здібність до повернення в достаток рівноваги під час руху (динамічна рівновага) [8]. Можливість зберігати стійкість пози в тих або інших положеннях тіла, або по ходу виконання рухів має життєво важливе значення, оскільки виконання навіть щодо простих рухів вимагає досить високого рівня розвитку органів рівноваги. Підтримка певного положення тіла і пози в кожен даний момент часу здійснюється за рахунок статичної роботи м’язів [3].
В даний час існують різні напрямки у фітнесі, що розвивають таку здатність, як рівновагу. Такими направленнями є: пілатес, розумне тіло, різні види аеробіки, у тому числі, степ аеробіка, фітбол — аеробіка [9]. Фітбол-аеробіка є комплексом різноманітних рухів і статичних поз з опорою об спеціальний м' яч з полівінілхлориду з повітряним наповнювачем тіла діаметром від 45 см (дитячий варіант) до 85 см (призначений для людей у кого довжина тіла більше 190 см і маса тіла понад 150 кг) [7]. Розвиток вестібюлярного апарату за допомогою фітболу широко застосовуються на Заході при підготовці професійних спортсменів, таких, як велосипедистів, парашутистів, водних лижників і ін. [7]. Заняття на м' ячах тренують вестибулярний апарат, розвивають координацію рухів і функцію рівноваги, роблять стимулюючий вплив на обмін речовин організму, активізують моторно — вісцеральні рефлекси [10]. Вправи на рівновагу є хорошим засобом тренування зорової вестібюлярної і самотосенсорної систем. Останні дослідження показали, що рухи з м’ячем на лад результатівніше звичних вправ. М' яч не дає відвернутися ні на секунду, інакше втрачається рівновага. До того ж нестійкість м’яча включає в роботу десятки додаткових м’язів — стабілізаторів [7]. У доступній літературі на сьогоднішній день ми не знайшли достатньої інформації про позитивний вплив розвитку функції рівноваги при занятті фіт-бол — тренінгом в оздоровчому фітнесі з жінками першого зрілого віку.
Дослідження проводилося відповідно до теми 3.2.2. «Теоретико — методичні засади формування системи оздоровчого фітнесу» Зведеного плану НДР у сфері фізичної культури і спорту 2006
— 2010 рр. _
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи — оцінити вплив оздоровчого заняття фітбол — тренінгом на розвиток функції статичної рівноваги у жінок першого зрілого віку.
Завдання дослідження: визначити ефективність використання оздоровчої фітнес — програми, заснованої на вживанні засобів фітбол — тренінгу в розвитку функції рівноваги у жінок першого зрілого віку.
Методи досліджень: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел, педагогічний
експеримент, педагогічне тестування, метод математичної статистики.
Організація дослідження. Дослідження
проводилися в м. Дніпропетровську, на базі водно- оздоровчого комплексу «Терми» і спортивному комплексі при Дніпропетровській Державній медичній академії з вересня 2007 р. по травень 2008 р. У дослідженні взяли участь 60 жінок у віці 21
— 35 років. Контрольна група займалася за загальноприйнятою програмою степ — аеробіки, експериментальна по розробленій фітнес — програмі із застосуванням фітбол — тренінгу.
Результати дослідження.
Аналіз літературних джерел показав, що з віком здатність зберігати рівновагу починає погіршуватися [1]. Нездатність до збереження пози часто приводить до побутових травм, травмування в процесі оздоровчого тренування, занять різними видами спорту [10]. Посилення фізичної активності, тренування рівноваги і фізичні вправи зменшують ризик падінь і пов’язаних з ними травм [1]. Можливість зберігати стійкість пози на одній нозі із закритими очима (тест на рівновагу) — проба Ромберга дозволила оцінити біологічний вік випробовуваних. Отримані результати досліджень зіставлялися з даними, приведеними в таблиці 1[1].
На початку експерименту здатність утримувати рівновагу (статичну) практично не відрізнялася в двох групах — діапазон біологічного віку вагався від 20 до 65 років. Здібність до підтримки статичної рівноваги в середньому відповідало 55 — 60 рокам біологічного віку в експериментальній групі і 60 -65 рокам в контрольній групі, тоді як середній вік випробовуваних дорівнює 29 рокам (табл. 2)
На підставі таких показників як фізична підготовленість (в тому числі - здібність до підтримки рівноваги), фізичний розвиток та рівень соматичного здоров' я була розроблена експериментальна фітнес — програма, сприяюча розвитку функції рівноваги у жінок 21 -35 років, яка включала три рівні складності. Кожен рівень включав 3 мезоцикли -три періоди: що втягує, період «створення форми», період що підтримує, кількість занять — 3 рази на тиждень по 75хвилин. Заняття складалося з трьох частин: підготовчої - 21 хвилин- основної - 45 хвилин- завершальної - 9 хвилин. Тривалість макроциклу складала 9 місяців. Для максимального ефекту розвитку функції рівноваги необхідною умовою було правильно підібраний м’яч і правильне положення на м' ячі сидячи. Залежно від довжини руки (відстань від плеча до кінчика середнього пальця, в сантиметрах) вибирався діаметр м’яча [7] (табл.3.).
Для підтримки рівноваги на м' ячі необхідно правильно прийняти основне положення: сидіти точно на середині м’яча, зберігаючи правильну поставу. Неприпустиме прогинання в спині або нахил корпусу назад. Ноги знаходяться на ширині плечей, коліно — над стопою. Кут між тулубом і стегном і між кутом і коліном складає 90−100 град. Для стійкішого положення руки можуть знаходитися на м' ячі (мал. 1).
Мал.1. Основне (базове) положення сидячи
Рівень для початківців був втягуючим періодом і носив повчальний характер. У підготовчій частині - аеробному комплексі використовувалися прості базові кроки- виконуючи підськоки, стопи повністю від підлоги не відривали, а чергували або шкарпетки, або п' яти при підськоках, стрибках. Амплітуда рухів рук була невеликою. Допускалося використання м' ячів більшого діаметру, що полегшувало утримання рівноваги в положенні сидячи. У першому мезоциклі в основній частині занять використовувалися початкові положення, що не вимагають особливої уваги на утримання статичної рівноваги при виконанні вправ, а саме: вправи в партері
— ноги на м’ячі: розгинання стегна, підйом сідниць, корпуса- лежачи на м' ячі обличчям вниз з опорою на руки і ногу одночасно — згинання гомілки, з опорою на коліна — розгинання тулуба. У другому і третьому мезоциклах початкові положення на м' ячі ускладнилися, а саме: початкові положення сидячи на м' ячі з опорою на руки і ноги (одну ногу) лежачи на м’ячі з опорою лише на руки — підйом ніг, просування вперед, назад- лежачи на м' ячі обличчям вниз з опорою на прямі ноги — розгинання тулуба, що сприяло розвитку функції рівноваги і підключенню в роботу глибинних м’язів. Завершальна частина в початкуючому рівні практично не відрізнялася від завершальної частини в просунутому і рівні любитель. Всі вправи були направлені на розвиток гнучкості і м’язове розслаблення: прогинання на м’ячі, вигинання спини, бічне розтягання.
Рівень — любитель являвся періодом «створення форми». У підготовчій частині - аеробному комплексі підвищили навантаження за рахунок координаційної складності, амплітуди і інтенсивності рухів, комбінації аеробних кроків, стрибків з максимальною амплітудою Обов' язковою умовою було -правильно підібраний м’яч. У основному комплексі особлива увага приділялася утриманню рівноваги: початкові положення лежачи на м' ячі обличчям вниз з опорою на руки — підтягування колін до грудей, згинання — розгинання рук, підйом прямих ніг- положення стоячи з опорою на руки — згинання розгинання рук- стоячи з опорою на м' яч руками і одне коліно — підйом прямої ноги, стоячи з опорою на м' яч однією рукою — розгинання передпліччя.
Просунутий рівень являвся періодом, що вдосконалює і підтримує. Підготовча частина -аеробна — ідентична рівню — любитель. Основний комплекс відрізнявся вищою інтенсивністю за-
Таблиця 1
Оцінка біологічного віку жінок з врахуванням здібності до підтримки рівноваги
Час © 36 27 23 18 15 13 11 9 7
Вік (р) 20 30 35 40 45 50 55 60 65
Таблиця 2.
Показники біологічного віку жінок з врахуванням здібності до підтримки рівноваги експериментальної і
контрольної груп до експериментальних досліджень
Характери- стики Експериментальна група Контрольна група Достовірність відмінності експериментальної і контрольної груп
X с т Р X с т Р 1 — критерій Стью-дента Р
Рівновага 10,43 8,32 1,52 & gt-0,05 7,32 4,95 0,90 & gt-0,05 & gt-0,05
Таблиця 3
Залежність діаметра м 'яча від довжини руки

Довжина руки см. Діаметр м 'яча, см.
46−55 45
56−65 55
66−80 65
81−90 75
Таблиця 4.
Показники біологічного віку жінок з врахуванням здібності до підтримки рівноваги експериментальної і контрольної груп після експериментальних досліджень
Характери- стики Експериментальна група Контрольна група Достовірність відмінності експериментальної і контрольної груп
X с т Р X с т Р 1 — критерій Стьюдента Р
Рівновага 27,13 10,22 1,87 & gt-0,05 17,77 7,99 1,46 & gt-0,05 & lt-0,05
Характери- стики Експериментальна група Контрольна група Достовірність відмінності експериментальної і контрольної груп
X с т Р X с т Р 1 — критерій Стьюдента Р
Рівновага 27,13 10,22 1,87 & gt-0,05 17,77 7,99 1,46 & gt-0,05 & lt-0,05
нять за рахунок утримання рівноваги: траєкторії рухів, точок опори (бокове положення на м’ячі з опорою на прямі ноги — скручування корпусу, відведення прямої ноги) і скорочення відпочинку між підходами.
До кінця експерименту діапазон біологічного віку в експериментальній групі вагався від 20 до 45 років, в контрольній від 20 до 60 років. Середній біологічний вік випробовуваних зменшився і почав відповідати 20 — 30 рокам в експериментальній, 35
— 40 рокам в контрольній групі, що позитивно вплинуло на здібність до підтримки статичної рівноваги
в двох групах. Проте статистично достовірні зміни сталися саме в експериментальній групі - здібність до підтримки статичної рівноваги в експериментальній групі збільшилася на 17,44% в порівнянні із контрольною.
Висновки.
Фітбол — тренінг є одним з кращих видів оздоровчого направлення у фітнесі, який надає позитивну дію на підтримку і розвиток такої координаційної здатності, як статична рівновага у жінок першого зрілого віку. Тренуючи цю здатність, особливо в зрілому віці, людина може впливати на
свій біологічний вік, що має важливе значення для жінок.
Перспективи подальших досліджень в даному напрямку: подальше дослідження необхідно направити на вивчення інших направлень оздоровчого фітнеса, сприяючих розвитку функції рівноваги у жінок першого зрілого віку.
Література:
1. Барбараш Н. А., Шапошнікова В.И. Оціните своє здоров’я самі. — С. Петербург, 2003. -256 с.
2. Круцевич Т Ю. Спільні основи теорії та методики фізичного виховання. Т.2. — К., 2003. -392 с.
3. Макнер П. Тіло людини — К.: Країна мрій, 2007. — 128 с.
4. Мотилянська Р. Е., Каплан Э. Я., Велитченко В. К., Артамонов В. Н. Рухова активність — важлива умова здорового образу життя //Теорія і практика фізичної культури «Радянський спорт» 1990.- № 1. -С. 14−21.
5. Полукорд А. Фітнес. Ідеальна фігура. — М., 2006. -174 с.
6. Сатклифф Дж. Забудьте про болі в спині. — М., 2007- 112 с.
7. Навчальний посібник по фітбол — азробиці и фітбол -гімнастиці. /Під общ. ред. Сверчкової О.Ю., Левченкової ТВ., Веселовскої С.В. — М., 1998.- 31 с.
8. Шамардина Г Н. Основи теорії і методики фізичного виховання. — Дніпропетровськ, 2003.- 454 с.
9. Bishop J.G. Fitness through aerobics- seventh edition. — New York, 2006 — 262 page.
10. http: //www. u-dietologa. ru/sport/aerob/aes. 2008
Надійшла до редакції 16. 03. 2009р.
dgizfvs-nayka@mail. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой