Отношение школьников города Краматорск к вредным привычкам

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Ставлення школярів міста Краматорськ до шкідливих звичок
Холодний О.І.
Слав 'ямський державний педагогічний університет
Анотації:
Висвітлюються результати соціологічного дослідження серед школярів. Анкетування проведено серед учнів 5 — 9 класів. Для цього їх увазі була запропонована анкета закритого типу. Показано негативну тенденцію поширення серед школярів вживання алкоголю та тютюнопаління. Поширення шкідливих звичок серед учнів відбувається на фоні їх збайдужіння до відмічених звичок під час навчання у школі. Переважна більшість школярів знають про негативний вплив шкідливих звичок на організм людини та готові допомогти одноліткам у боротьбі з ними.
Ключові слова: школярі, шкідливі звички, навчання у школі, тютюнопаління, алкоголь.
Холодный А. И. Отношение школьников города Краматорск к вредным привычкам. Освещаются результаты социологического исследования среди школьников. Анкетирование проведено среди учеников 5−9 классов. Для этого их вниманию была предложена анкета закрытого типа. Показана отрицательная тенденция распространения среди школьников употребления алкоголя и курения. Распространение вредных привычек среди учеников происходит на фоне их безразличия к отмеченным привычкам во время обучения в школе. Подавляющее большинство школьников знают об отрицательном влиянии вредных привычек на организм человека и готовы помочь ровесникам в борьбе с ними.
школьники, вредные привычки, обучение в школе, табакокурения, алкоголь.
Holodnyy A.I. The Attitude schoolboy Kramatorsk city to bad habit. Light up the results of sociological research among schoolboys. A questionnaire is conducted among students 5−9 classes. For this purpose to their attention the questionnaire of the closed type was offered. The subzero tendency of distribution is rotined among the schoolboys of the use of alcohol and smoking. Distribution of harmful habits among students takes place on a background their indifference to the noted habits during teaching at school. Swingeing majority of schoolboys know about subzero influence of harmful habits on the organism of man and ready to help the persons of the same age in a t ght against them.
schoolchildren, bad habits, school, smoking, alcohol.
education in
Вступ.
В останні роки суспільство все більше занепокоєно поширенням негативних тенденцій щодо вживання алкоголю і тютюну серед школярів. Підвищення інтересу дослідників до вивчення здоров’язберігаючих технологій тісно пов’язано із зазначеною проблемою [1, 2, 6] та загальним зниженням рівня здоров’я населення України [5]. Разом з тим, найбільшого занепокоєння визиває поширення захворювань серед дітей та молоді шкільного віку [7]. Практика загальноосвітніх закладів показує, що на сучасному етапі спостерігається зниження рухової активності школярів та кількість дітей, що залучені до усіх форм фізичної культури [6]. Водночас спостерігається перевантаженість шкільних навчальних планів і програм, відсутність комплексного вирішення проблеми оздоровлення школярів та розповсюдження серед учнів шкіл шкідливих звичок [3, 6].
На цьому фоні виникає необхідність застосування нових підходів до аналізу шкільного навчального процесу, які б дозволили своєчасно корегувати педагогічні технології, виявляти негативні фактори, що впливають на загальний стан здоров’я учнів шкіл, виявляти рівень практичної та теоретичної підготовленості школярів та ступень їх соціальної адаптації [6]. Одним з інструментів такого аналізу є соціологічне опитування школярів щодо розповсюдженості у їх середовищі шкідливих звичок [6].
Дослідження виконано за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — проаналізувати ставлення школярів до шкідливих звичок (вживання алкоголю та палінню).
Методика дослідження. З метою реалізації завдань дослідження було проведено анкетування учнів 5 — 9 класів у школах м. Краматорськ Донецької області щодо їх ставлення до шкідливих звичок. Для цього їх увазі була запропонована анкета закритого типу у який містився ряд питань щодо вживання учнями алкоголю та тютюну, відповіді на які дозволили б вста-© Холодний О.І., 2010
новити їх відношення до цього процесу. Методика обробки анкет є стандартною та описана у науковій літературі [4]. Отримані дані узагальнювалися у таблицю 1 та діаграми.
Результати дослідження.
Аналіз отриманих результатів показує, що більшість школярів м. Краматорськ негативно ставляться до тютюнопаління. Тих учнів, що позитивно ставляться до паління у 11 років лише 0,9%, у 13 років — 1,4%, у 14 років — 1,4%. У інших вікових групах тих учнів, що позитивно ставляться до тютюнопаління немає (табл. 2). У той же час спостерігається зростання байдужого ставлення школярів до паління з 11,1% у 11 років до 32,6% у 14 років (рис. 1).
Переважна більшість школярів знає про негативну дію тютюну на здоров’я людини. Таких учнів, що не знають про шкоду паління становить 0,9% у одинадцять та 2,7% у тринадцять років (табл. 2, № 9 3). Не зважаючи на те, що школярі мають уявлення шкоду тютюну для здоров’я людини частина учнів шкіл палять. Кількість таких учнів коливається від 5,6% у дванадцять років до 13,5% у чотирнадцять років. Крім того, майже третина учнів спробували палити (рис. 2).
Важливим питанням у розповсюдженні тютюнокуріння серед школярів, є визначення першопричин, що спонукають школярів спробу палити (табл. 2, № 5). Рекламу зазначають 31,25% учнів у одинадцять років та 4% у чотирнадцятирічному віці. «Для самоствердження» починають палити 5,3% учнів тринадцятирічного віку та 14,3% чотирнадцятирічного віку. Одним з головних чинників, що сприяв спробі палити, школярі зазначають фактор «за компанію». Так, у одинадцять років таких учнів 37,5%, у дванадцять — 12,5%, у тринадцять 15,9%, у чотирнадцять — 22,5% та 33,3% у п'-ятнадцять років. Однак, в основному, пояснити причини вживання тютюну або спроби це зробити не може найбільша кількість учнів, що палять або пробували це робити. У одинадцять років їх 31,25%, у дванадцять — 87,5%, у тринадцять — 78,8%, у чотирнадцять — 59,2%, у п'-ятнадцять — 66,7% (табл. 1, № 5).
Таблиця 1
Відношення школярів Донецької області до шкідливих звичок (за результатами соціологічного опитування)
Вік респондентів (роки) 11 п=117 12 п=36 13 п=74 14 п=141 15 п=44
1 Чи знаєш ти, що вести здоровий спосіб життя дуже важливо для організму людини? (не знаю) 17,1 5,6 4,1 20,1 15,9
2 Як ти відносишся до того, що люди палять? Підтримую Байдуже 0,9 11,1 13,9 1,4 18,9 1,4 32,6 31,8
3 Чи знаєш ти, що паління шкідливе для здоров’я (визиває захворювання на рак)? (не знаю) 0,9 — 2,7 — -
4 Чи палиш ти? Так Пробував 6,8 6,8 5,6 16,7 8,1 17,6 13,5 21,3 6,8 29,6
5 Під впливом чого ти спробував палити? (% з тих що палять) За компанію За для самоствердження Просто так Під впливом реклами 37,5 31. 25 31. 25 12.5 87.5 15,9 5,3 78,8 22,5 14,3 59,2 33,3 66,7
6 Як ти відносишся до того, що люди вживають алкоголь? Підтримую Байдуже 4,3 17,2 5,1 35,9 4,1 29,8 9,5 35,4 19 54
7 Чи знаєш ти що вживання алкоголю шкідливе для здоров’я? (не знаю) 10 17,2 14,2 13,2 16,3
8 Чи пробував ти алкоголь? (загальна кількість відповідей по кожній позиції) Пиво Горілку Слабоалкогольні напої Вино 36,8 4,3 26,5 29,1 19.4 8.4 19.4 11,1 48.6 9.5 36.5 25.7 58.9 20,1 48.9 54,6 50 18,2 45.5 45. 5
9 Під впливом чого ти спробував алкоголь? (% з загальної кількості відповідей тих що вживають алкоголь) За компанію За для самоствердження Просто так Під впливом реклами 19.3 5.3 70,1 5.3 72,7 18,2 9,1 28,8 2 67,2 2 43,2 8 48 0,8 54.3 3,4 42. 3
10 Чи допоможеш ти однолітку позбутись шкідливих звичок? (так) 92,3 94,4 100 87,9 93,2
%
35
30
25
20
15
10
5
0
Рис. 1. Збайдужіння учнів до вживання алкоголю та тютюну під час навчання у школі (у %).
Одним з завдань даного соціологічного дослідження було з’ясування ставлення школярів до вживання алкоголю. Аналіз отриманих матеріалів свідчить про те, що вживання алкоголю не находить підтримки в школярів, але у віці тринадцять та чотирнадцять років невелика кількість учнів (по 1,4%) позитивно ставляться до цієї шкідливої звички. У ставленні до вживання алкоголю,
як й у ставленні до тютюнопаління, також в школярів спостерігається байдуже ставлення з віком до цієї шкідливої звички. Так, у 11 років байдужих учнів ЗНЗ лише 9,4%, то у 14 років таких школярів вже 28,4% % (рис. 1).
Дослідженням встановлено, що лише невелика частина школярів не знає про шкоду алкоголю, який він за-
вдає організму людини. Таких учнів у 11 років — 0,9%, у тринадцять — 4,1%, у чотирнадцять — 4,1%, і лише у дванадцять років, учнів, що не знають про шкідливу дію спиртного, 17,2% (табл. 2). Не зважаючи на те, що школярі мають знання про шкідливі звички, спостерігається динаміка зростання вживання учнями різних алкогольних напоїв. Пиво у 5-му класі пробував кожен третій (!) школяр (близько 36,8%), у 9-му класі пиво вживають половина учнів (!) (близько 50%). Слабоалкогольні напої школярі починають вживати з 11-річного віку — 26,5%, у тринадцять років таких учнів вже 36,5%, у чотирнадцять — 48,9%. Активна динаміка спостерігається з вживання школярами вина. Так, у 11 років
— 29,1%, у 13 років — 25,7%, у 14 років — 54,6%, у 15 років таких учнів 45,5%. Вживають горілку, переважно учні восьмого та дев’ятого класів (до 20,1%) (табл. 1 № 9 8). Результати аналізу опитування школярів, щодо вживання ними алкогольних напоїв відображено на рис. 3.
Дослідженням встановлені причини, що спонукають школярів вживати різні алкогольні напої. Пряму рекла-
му вказують від 0,8% - до 9,1% учнів ЗНЗ. Самоствер-дитись за рахунок вживання алкоголю намагаються до 8% школярів. Не можуть пояснити причин вживання алкогольних напоїв до 70,1%, «за компанію» вживають алкоголь до 54,3% школярів. Результати опитування школярів, щодо причин споживання спиртного, представлені на рис. 4 (табл. 1 № 9).
Аналізу одержаних матеріалів соціологічного дослідження показує, що у середньому по виборці у 12,6% учнів не сформувались відповідні знання, що вести здоровий спосіб життя дуже важливо для організму людини (табл. 1 № 1). Однак, переважна більшість школярів виявляє готовність допомогти своїм одноліткам позбутись шкідливих звичок: у одинадцять років таких учнів
— 92,3%, у дванадцять — 94,4%, у тринадцять — 100%, у чотирнадцять — 87,9%, у п'-ятнадцять — 93,2% (табл. 1 № 10).
Висновки.
1. Проведене дослідження дозволило встановити, що серед учнів м. Краматорськ Донецької області, у пе-
Пиво
— *
Горілка
Слабоалкогольні напої
Вино
Рис. 3. Вживання алкогольних напоїв школярами міста Краматорськ
100%
80%
60%
40%
20%
0%
11 12 13 14 15
За компанію ^ За для самоствердження ^ Просто так ^ Під вливом реклами
Рис. 4. Дольове співвідношення чинників, що впливають на вживання алкоголю школярами.
ріод навчання у школі, спостерігається тенденція до вживання алкоголю та тютюнопаління. Поширення шкідливих звичок серед учнів відбувається на фоні їх збайдужіння до відмічених звичок під час навчання у школі.
2. Переважна більшість школярів знають про негативний вплив шкідливих звичок на організм людини та готові допомогти одноліткам у боротьбі з ними. Подальшого вивчення потребують напрямки формування у школярів основ здорового способу життя.
Список використаних джерел
1. Бондар Т. С. Відношення учнів до деяких аспектів організації фізкультурно-масової роботи у школі / Т. С. Бондар, В. Г. Сенченко, Ю.О. Острікова, К.Є. Сенченко, Л. А. Хохлова // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. — № 2. — С. 138 — 140.
2. Булгаков О. І. Формування дієвого ставлення учнів загальноосвітніх шкіл до занять фізичною культурою, як основи здорового, фізично
активного способу життя / О. І. Булгаков і др. // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. — N° 2. — С. 157 — 160.
3. Концепція фізичного виховання в системі освіти України // Фізичне виховання в школі. — 1998. — № 2. — С. 2−8.
4. Сутула В. А. Лабораторный практикум по спортивной метрологии: Учеб. пособие. — Харьков: ХГИФК, 1994. — 68 с.
5. Платонов В. Н. Сохранение и укрепление здоровья здоровых людей — приоритетное направление современного здравоохранения / В. Н. Платонов // Спортивна медицина. — 2006. — № 2. — С. 3−14.
6. Сутула В. О. Формування фізичної культури особистості стратегічне завдання фізкультурної освіти учнів загальноосвітніх навчальних закладів / В. О. Сутула, Т. С. Бондар, Ю. В. Васьков // Слобожанський науково-спортивний вісник: Харків: ХДАФК, 2009. — № 1. — С. 15−21.
7. Українські школярі стали більше хворіти [Електронний ресурс]. -Режим доступу: http: //www. intv. ua/article/117 639/.
Надійшла до редакції 19. 02. 2010р.
Холодний Олександр Іванович tarasbondar@rambler. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой