Развитие координационных способностей студенток специальной медицинской группы в процессе физического воспитания

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
РОЗВИТОК ВИЩО1 ШКОЛИ
УДК 378. 147. 091. 31−059. 2:796. 012. 2
О. М. ДОЦЕНКО1*
1 Каф. & lt-^зичне виховання", Днiпропетровський нацюнальний ушверситет з^зничного транспорту iменi академжа В. Лазаряна, вул. Лазаряна, 2, Дшпропетровськ, Укра! на, 49 010, тел. + 38 (056) 373 16 54, ел. пошта dociya22@rambler. ru
РОЗВИТОК КООРДИНАЦ1ЙНИХ ЗД1БНОСТЕЙ СТУДЕНТОК СПЕЦ1АЛЬНО1 МЕДИЧНО1 ГРУПИ В ПРОЦЕС1 Ф1ЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Мета. Проаналiзувати проблеми розвитку рухових можливостей та змщнення здоров'-я студенток спещально! медично! групи в процесi фiзичного виховання в техшчному ВНЗ. Визначити провiднi фактори, показники й взаемозв'-язки фiзичного розвитку й фiзично! пiдготовленостi та координацшш здiбностi студенток спещально! медично! групи. Встановити закономiрностi оволодiння точшсними рухами рiзно! координацшно! структури та розробити модельш характеристики взаeмозв'-язкiв координацшних здiбностей i рухових якостей студенток спещально! медично! групи. Обгрунтувати та перевiрити ефективнiсть методики розвитку координацшних здiбностей студенток з урахуванням! х функцiонального стану в процес фiзичного виховання у ВНЗ. Методика. Подано теоретико-методичне обгрунтування й характеристику експериментально! програми з фiзичного виховання для студенток спещально! медично! групи. Результата. Дослщження полягае в розробщ змiсту занять у спецiальних медичних групах з використанням координацiйних елеменпв та вправ для пвдвищення рухових можливостей студенток. Вивчено! х вплив на рiвень фiзичного розвитку, функционально! пiдготовленостi студенток спецiально! медично! групи, а також закономiрностi оволодiння й керування рухами рiзно! координацiйно! структури. Наведено порiвняльну характеристику рухових можливостей студенток, диференцшованих на групи за нозолопями, у динамiцi педагопчного процесу- визначено критерi! пвдвищення резервних можливостей моторно! системи пiд час керування рухами рiзно! координацiйно! структури. Наукова новизна. Вперше була впроваджена методика розвитку координацшних здiбностей студенток спещально! медично! групи, яка спрямована на формування та корекцш системи керування рухами рiзно! координацiйно! структури, ввдчуття положення тiла та окремих його частин у простор^ полшшення м'-язово-суглобно! чутливостi- визначено вплив експериментально! програми на рiвень розвитку i взаемозв'-язки координацiйних здiбностей- визначено критери резервних можливостей системи керування точшсними рухами. Практична значимкть. Полягае в розробщ змюту занять у спещальних медичних групах з використанням координацшних вправ та елеменпв для пвдвищення рухових можливостей студенток. Удосконалено оргашзацшш та методичнi ас-пекти проведения занять у спещальних медичних групах з визначенням навантаження для студенток, яш мають рiзнi вiдхилення у сташ здоров'-я. Розроблено математичнi модел^ що характеризують руховi, зокре-ма координацшш, можливосп студенток спецiально! медично! групи. На основi розроблених показнишв можна враховувати функцiональну та фiзичну пiдготовленiсть студентiв i формувати оптимальш режими рухово! активностi для кожно! нозологiчно! групи, що особливо актуально для оргашзацп навчального процесу з фiзичного виховання у вищiй школ^
Ключовi слова: координацiйнi здiбностi- студентки- спещальна медична група- руховi якосл- взаемозв'-язки- моделi
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
Вступ
В умовах сучасного суспшьства, коли вщ ф1зичного й штелектуального стану молод1 за-лежить майбутне нашо! кра! ни, особливо важ-ливим е завдання збереження й змщнення здоров'-я молодого поколшня. Ф1зичне виховання у вищш школ1 не сприяе ефективному розв'-я-занню питань зменшення дефщиту рухово! ак-тивносп студенев, який е одшею з причин р1з-ного роду вщхилень у сташ! х здоров'-я. Вста-новлено, що протягом навчання у ВНЗ чисель-шсть тдготовчо! i спещально! медичних груп зростае вщ 5,36% на першому курсi до 14,46% на четвертому курсь Вiдповiдно спостер^аеть-ся зменшення чисельностi основно! групи з 84 до 70,2% [3, 5, 9].
Однак ситуащя зi спецiальними медичними групами (СМГ) рщко стае предметом наукових дослщжень. Дотепер вiдсутнi достатнi вщомос-т про можливостi рухово! системи у ошб з вщ-хиленнями в сташ здоров'-я. Неповнiстю висв& gt- тлено питання впливу рiзних програм фiзично-го виховання як на сшввщношення та взаемо-зв'-язки рухових якостей, координацшних здiбностей (КЗ), так i на можливостi системи керування рухами рiзно! координацшно! струк-тури [2, 8] у студенев з послабленим здоров'-ям, на залежнють стану! х здоров'-я вiд ак-тивносп та стану рухово! системи i навпаки. Потребують подальшо! розробки тдходи до змiцнення фiзичного [7] здоров'-я студенев через кероване тдвищення КЗ як найважлившо-го фактора, що визначае яюсть керування рухами й можливосп рухово! системи [8], недо-статньо обrрунтованi вщповщш критерп, про-грами, методики i т. д.
Вирiшення ж поставлено! проблеми за допо-могою розробки науково обгрунтовано! системи дидактичних засобiв i методiв удосконалювання фiзичного виховання у ВНЗ (через розвиток КЗ) [4, 6, 10] дозволить шдвищувати можливосп системи керування рухами i оргашзму в цшому, а також змщнювати здоров'-я студентiв.
Однак проблемi розвитку КЗ у молодi з рiз-ними вiдхиленнями в сташ здоров'-я не придше-но достатньо! уваги, хоча вона е надзвичайно складною та важливою для вирiшення питань, пов'-язаних з формуванням професiйних рухових навичок i умiнь у студеипв з вадами здоров'-я.
Недостатне висвгглення проблеми, !! важли-вiсть та актуальшсть для теорп i практики ф& gt-
зичного виховання та для суспшьства в цшому зумовили вибiр мети, завдань та методiв досл& gt- дження.
Мета
Теоретико-методичне та експериментальне обгрунтування методики розвитку координа-цшних здiбностей студенток спецiально!'- меди-чно! групи для пiдвищення рiвня! х рухових можливостей, покращення фiзичного стану та змiцнення здоров'-я в процес фiзичного виховання у ВНЗ.
Методика
Студентки (192 особи), як брали участь у формувальному експеримеш!, на початку на-вчального року були розбип на двi групи — ко-нтрольну (КГ) i експериментальну (ЕГ). В ЕГ у рамках державно! програми з фiзичного ви-ховання для ВНЗ була запропонована додатко-ва програма розвитку координацшних здiбнос-тей i змщнення здоров'-я.
Методолопчш принципи системного тдхо-ду, теорi! керування рухами, погляди М. О. Бер-нштейна на розвиток спритносп, координацi! рухiв [1] стали теоретичною базою для тдбору фiзичних вправ, що охоплюють рiзнi координа-цiйнi здiбностi, якi проявляються через рухи рiзних рiвнiв керування.
Основним засобом виховання координацiйних здiбностей були фiзичнi вправи пiдвищено! коор-динацiйно! складностi з елементами новизни. Складнiсть фiзичних вправ збiльшувалася за ра-хунок змiни! х просторових, часових i динамiч-них параметрiв, площi опори у вправах на рiвно-вагу, функцiонально! депривацi! окремих сенсор-них систем i т. ш.- комбiнування рухових навичок: сполучень ходьби зi стрибками, ловлею предмета i бiгом- виконання вправ за сигналом або за обмежений час. Музичний супровщ, вико-ристання танцювальних елементiв, iгровий характер виконання багатьох вправ сприяли зростан-ню емоцiйно! насиченостi й щiльностi занять. Розроблено систему домашшх завдань.
Умовно студентки спещально! медично! групи (СМГ) були розбит на три мшрогрупи: 1) з порушенням опорно-рухового апарату- 2) iз захворюваннями шлунково-кишкового тракту й сечостатево! системи- 3) iз серцево-судинною, легеневою та ендокринною патологiею.
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету з& amp-шзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
З антропометричних показниюв наймшли-вшими виявилися обхватт розм1ри грудно! кл-тки й тали в студенток ЕГ, достов1рне зменшен-ня яких за вщносно малих змш маси й довжини тша вщбивае специфшу позитивного впливу фь зичного виховання на остаточне формування структури ф1зичного розвитку д1вчат, форму-вання пропорцш тша жшочого оргашзму.
Б1льш1 позитивы зм1ни вщбулися в ЕГ майже за всма показниками, що характеризують коор-динащйт зд1бносп (див. табл. 1), яюсть рухового регулювання, швидюст, швидюсно-силов^ сило-в1 можливосп й загальну витривалють. У студенток ЕГ шдвищилася працездатнсть у тест PWC170, стала менш вираженою реакщя на дозо-ване ф1зичне навантаження, прискорився процес вщновлення ЧСС шсля тестування пор1вняно з КГ i з даними до експерименту. У цшому це свщчить про збiльшення можливостей 1хньо1 ру-хово! системи й вiдбиваe ефективнiсть пропоно-ваних методичних i оргатзащйних пiдходiв у забезпеченнi фiзичного виховання студенток ЕГ.
У процес експерименту виявлена близь-кiсть факторно! структури фiзичного розвитку й фiзичноi пiдготовленостi студенток ЕГ i КГ, сшввщношення морфологiчних, швидкiсних, силових, швидюсно-силових, координацiйних i функцiональних компонентiв я^'- мало зм& gt- нюеться в процес експерименту за деяко'-'- рiз-нищ в групуваннi показникiв за факторами.
Таблиця 1
Показники якостi рухового регулювання в студенток контрольно'-1 та експериментально'-1 груп
на початку й наприкшщ дослiджень
Початок Юнець % змш В1ропдтсть
Група Показник дослщжень дослщжень розходжень
X ± m X ± m t P
Ходьба по прямш лши, см 25,9 1,00 22,8 0,80 12,5 2,46 & lt- 0,02
ПВ 10 см, мм 8,5 0,20 8,0 0,20 7,4 2,04 & lt- 0,05
а Стрибки через скакалку, к-сть-10 с 24,3 0,55 26,1 0,63 7,1 2,07 & gt- 0,05
с ^ & amp- а к Збо! у стрибках через скакалку, к-сть-10 с 0,6 0,15 0,1 0,07 81,0 3,03 & lt- 0,01
л л о о р Човниковий бщ с 11,2 0,07 10,9 0,11 2,6 2,34 & lt- 0,02
15 & lt-5 КПЧБ, с 5,0 0,07 5,1 0,12 3,3 1,20 & gt- 0,05
«Проба «Фламшго», к-сть 5,9 0,10 5,7 0,10 3,6 2,12 & lt- 0,05
Кидки в цшь, бали 1,9 0,20 2,5 0,20 29,6 2,44 & lt- 0,01
РВК, к-сть-10 с 5,7 0,10 5,9 0,10 3,6 2,12 & lt- 0,05
Пд час оргашзацл занять застосовувався шди-вiдуально-груповий метод. Мета й змют програми, обсяг i термши ii виконання були загальними й обов'-язковими для вах студенток, але при цьо-му розподiл навантажень, '-х тривалють, обсяг i спрямованiсть регулювалися окремо для студенток, об'-еднаних у вказаш вище шдгрупи. Це дозволяло за умови виконання програми заняття в цшому диференцiйовано корегувати навантаження, враховувати фiзичний стан студенток, специф^ вщхилень у станi '-'-хнього здоров'-я.
Взявши як параметри, що детермiнують прояв рухово'-'- функцii студенток, соматометри-чнi показники, координацiйнi здiбностi, показники, що характеризують рiвень розвитку рухових якостей, а також яюсть керування лока-льними й регюнальними точнiсними рухами, для оцшки виконуваних рухiв ми застосовували рiзнi статистичнi методи обробки й аналiзу експериментального матерiалу. Побудовано графiчнi й математичнi моделi, здiйснювалося експериментальне моделювання.
Результати
У результатi проведення експерименту по-лiпшився фiзичний стан i стан здоров'-я студенток (табл. 1): в ЕГ показники покращилися в середньому на 21,1 ± 5,4%, у КГ — на 7,8 ± 2,1%, при цьому в основну групу було переведено 7,5% студенток ЕГ i 3,5% - КГ.
Шука та npo^ec тpaнcпopтy. Bicnm Днiпpoпeтpoвcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo тpaнcпopтy, 2013, вип. 5 (47)
Зaкlнчeння табл. 1
Шчаток Юнсць % змш Bipoi^Ric^
Пoкaзник дocлlджeнь дocлiджeнь poзxoджeнь
X ± m X ± m t P
Хoдьбa пo прям1й л1ни, cм 26,0 0,90 20,1 0,70 22,5 5,17 & lt- 0,001
nB 10 cм, мм 9,0 0,20 6,2 0,22 44,8 9,25 & lt- 0,001
Cтpибки чороз cкaкaлкy, к-cть•10 c 24,4 0,42 26,7 0,35 9,2 4,09 & lt- 0,001
Збoi в cтpбкax чороз cкaкaлкy, к-cть•10 c 0,3 0,10 0,1 0,04 72,2 2,17 & lt- 0,05
Чoвникoвий б1г, c 10,9 0,09 10,5 0,09 — 3,1 2,68 & lt- 0,01
КПЧБ, c 4,8 0,12 5,2 0,09 8,4 2,73 & lt- 0,01
Пpoбa «Флам1нго», к-cть 6,0 0,60 5,2 0,60 13,4 0,98 & gt- 0,05
Кидки в ц1ль, бали 1,8 0,20 3,2 0,20 70,6 4,25 & lt- 0,001
PBК, к-cть 10 c 5,8 0,10 6,3 0,10 9,1 3,38 & lt- 0,001
Група
а
п
^
гр
а н
а
нта
e
S
и р
e п c к
W
Примака. nB 10 cм — тамилка при вlдтвopeннl л1ни 10 cм- ЧБ — чoвникoвий 61г- КПЧБ — кoopдинaцlйнa пepeбyдoвa в чoвникoвoмy б1гу- PBК — pyxи вepxньoю кiнцlвкoю на швидкlcть.
Таблиця 2
Perpecrnm мoдeлi взaeмoзв'-язкiв oкрeмих тказнишв структури фiзичнoгo рoзвитку й фiзичнoi
пiдгoтoвлeнocтi в студенток ЕГ
Залсжн1 шказники Р1вняння peleen Кoeфiцleнт дeтepмiнaцli P
Чoвникoвий б1г, c (2,905 + 0,833КПЧБ + 0,78Б36м — 0,005C?M) i 0,2 0,914 & lt- 0,01
Огрибки чороз отакалку, раз. (24,7 + 0,146ОГК + 0,07MТ — 0,23 ДТ) i 0,2 (24,42 + 2,13КПЧБ — 0,64Б100м) i 3,3 0,503 & lt- 0,01 0,172 & lt- 0,05
Cтpибoк у дoвжинy з мюця, cм (270,5 + 0,2^ЗР — 3,48Б100м — 9,25Б36м) i 10,9 (307,0 — 6,96Б100м) i 12,1 0,647 & lt- 0,01 0,536 & lt- 0,01
Б1г 100 м, c Окружшсть тали, cм Б1г 2 000 м, xв (0,64 + 3,46Б36м) i 1,3, (94,9 + 0,197ДИ — 14,26Ж) i 1,4 (11, 35 — 0,22Б36м) i 0,2 0,503 & lt- 0,01 0,956 & lt- 0,01 0,153 & lt- 0,02
Примака. CДM — cтpибoк у дoвжинy з мlcця, cм- ЧБ — чoвникoвий б1г, c- Б36м — peзyльтaт у б1гу на 36 м, c- MТ — мaca т1ла, кг- ДТ — дoвжинa т1ла, cм- Б100м — peзyльтaт у б1гу на 100 м, c- ОТ — oкpyжнicть тали, cм- ДH — дoвжинa н1г, cм- IК — тдою forae- Б2000м — peзyльтaт у б1гу на 2 000 м, c.
Mara змiннicть бiльшocтi взaeмoзв'-язкiв co-мaтoмeтpичниx i фyнкцioнaльниx гоказниюв cтyдeнтoк КГ i ЕГ у ^o^ci eкcпepимeнтy cвiд-читьo cтaбiльнicть cтpyктypи ixньoгo ф1зич-шго poзвиткy й фiзичнoi пiдгoтoвлeнocтi, ш-зважаючи на cтaтиcтичнo дocтoвipний прирют cepeдньoгpyпoвиx пoкaзникiв i низку зaлeжнoc-той м1ж пpoвiдними xapaктepиcтикaми pyxoвиx мoжливocтeй (у тoмy чиcлi кoopдинaцiйниx), щo
пocилилиcя дo к1нця оспоримому в cтyдeнтoк ЕГ (табл. 2). Haвeдeнi р1вняння в1дбивають вза-eмoзв'-язки найб1льш iнфopмaтивниx xapa^ep^ cтик структури фiзичнoi пiдгoтoвлeнocтi cтyдeн-тoк ЕГ у пeдaгoгiчнoмy eкcпepимeнтi, но тшьки з пoзицiй р1вня poзвиткy oкpeмиx pyxoвиx ято^ той i кoopдинaцiйниx здiбнocтeй, ало й ixmx cпiввiднoшeнь, взaeмoзв'-язкiв, мexaнiзмiв, щo визначають пpoяв pyxoвoi функци.
Наука та пpoгpec тpaнcпopтy. Bi^m Днiпpoпeтpoвcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo тpaнcпopтy, 2013, вип. 5 (47)
Таблиця 3
Pегресiйнi моделi взаeмозв'-язкiв окремих моказникш функцшнальноТ пiдготовленостi й координацй'-
pyxiB у студенток ЕГ намрикшщ ексмерименту
Зaлeжнi пoкaзники
Piвняння peipecii
Koeфщieнт к^ляди P
Чoвникoвий бiг, с
К-сть ropymem piвнoвaги в пpoбi «Фламш-го»
Koopдинaцiйнi пepeбyдoви вepxньoю кшць вкoю, к-сть-10 с-1
Кидки ш нepyxoмiй цiлi, бали Кидки ш pyxoмiй цiлi, бали Час кoopдинaцiйнoi пepeбyдoви в ЧБ Тoчнicть вiдтвopeння pyxy (10 см) iз З К Кидки ш нepyxoмiй цiлi, бали
8,845 + 0,025Ч^
0,59ЧД — 3,39
7,983 — 0,027Ч^ 5,04 + 0,026ПрГ 8,25 — 0,036ЧCC 9,17 — 0,071ЧСС 1,277 + 0,021Ч^н 10,02 — 0,206 VвЧCC3'-2p (0,11 V02max/MT — 0,033ЧCC3'-в)
0,598 & lt- 0,001
0,461 & lt- 0,009
0,442 & lt- 0,01 0,498 & lt- 0,0001
— 0,485 & lt- 0,0007
— 0,654 & lt- 0,0001 0,592 & lt- 0,01
— 0,535 & lt- 0,0002 0,856 & lt- 0,0001
Примака. ЧCC — частота ^рдев^ cкopoчeнь, уд^в-1 — ЧД — частота джаиня, дт- xв-1 — ПрГ — пpoбa Гeн -чe, с- ЧCCн — чacтoтa cepцeвиx cкopoчeнь у тecтi PWC170 (дpyгe нaвaитaжeння), уд- xв-1- VвЧCC3'-2p — швид-кicть вiднoвлeния ЧCC пpoтягoм 3 xв у тecтi PWC170 (друге нaвaнтaжeния), уд- xв-1- V02max/MT — максима-льнe cпoживaния кисню на 1 кг маси тша, мл- ЧCC3'-в — вiднoвлeния ЧCC пpoтягoм 3 xi у тecтi PWC170, уд-x?-1- ЗК — тамилка при вiдтвopeннi лши 10 см iз зopoвoю rope^iera (ЗК), см- ЧБ — чoвникoвий бiг, с
Bивчeння впливу eкcпepимeнтaльнoio-грами на кepyвaння pyxaми piзнoi кoopдинa-цiйнoi й piвнeвoi структури пoкaзaлo, щo якщo дo eкcпepимeнтy кoopдинaцiйнi здiбнocтi сту-дeнтoк EГ i КГ нe poзpiзнялиcя, тo пicля ньoгo виявилася пepeвaгa cтyдeнтoк EГ, нaйбiльшe пiд час ви^шн^ pитмiчниx pyxiв вepxньoю шн^втою на швидкicть i тoчнicть, у CTp^rax чepeз скакалку, у кoopдинaцiйнiй пepeбyдoвi xoдьби пo пpямiй лши на точнють дo зaдaнoгo opiernrcpa, при вiдтвopeннi 10-caнтимeтpoвoi лiнii, у кидкax пo цiлi, у чoвникoвoмy бiгy.
Пoлiпшeння pyxoвoi кoopдинaцii в paзi час-ткoвoi дeпpивaцii зopoвoi й cлyxoвoi iнфopмa-ц^'-, в yмoвax вecтибyляpниx пoдpaзнeнь, пiд час ви^шн^ pyxiв пo пaм'-ятi, вправ на швидкicть i тoчнicть свщчить пpo вдocкoнaлeння кoopди-нaцiйниx здiбнocтeй cтyдeнтoк EГ, пiдвищeння мoжливocтeй i надш^ст фyнкцioнyвaння сис-тeми терування pyxaми, yдocкoнaлeння кoмпe-нcaтopниx мexaнiзмiв, щo зaбeзпeчyють вито-нання pyxi! iз заданими пapaмeтpaми при ди збивaючиx фaктopiв. Пiдвищeння eфeктивнocтi кoмпeнcaтopниx peaкцiй в EГ вiдбивae зpocтaн-ня мoжливocтeй cиcтeми кepyвaнняocTOpo-вими тoчнicними pyxaми.
Отpимaнi в xoдi eкcпepимeнтy peзyльтaти
cвiдчaтьo бiльш eфeктивний вплив e^?p^ мeнтaльнoi пpoгpaми на якicть кepyвaння pyxa-ми piзнoi кoopдинaцiйнoi структури в cтyдeн-тoк EГ пopiвнянo iз зaгaльнoпpийнятoюo-гpaмoю у КГ. Пiдвищeння тoчнocтi бaлicтичниx pyxiв у cтyдeнтoк EГ нaпpикiнцi eкcпepимeнтy вщбивае пoлiпшeння ixньoi пpocтopoвoi raop-динацп, бiльш якicнe eкcтpaпoляцiйнe миcлeн-ня пopiвнянo зi cтyдeнтaми КГ. Бiльшi пoзити-внi зpyшeння cпocтepiгaлиcя в EГ в pyxax ви-щж piвнiв peгyлювaння — С i D (за M. G. Бep-нштeйнoм) [1], у впpaвax нижчж piвнiв peгyлювaння (А i В) вoни мeнш icтoтнi, aлe бшьш cтaбiльнi, нaдiйнi та пpoгpaмнi.
У ^o^ci eкcпepимeнтy в cтyдeнтoк EГ ви-являеться пeвний пapaлeлiзм мiж зpyшeннями низки пoкaзникiв фyнкцioнaльнoгo стану й то-opдинaцii pyxiв (табл. 3): а) зi змeншeнням ЧCC у cтaнi cпoкoю дo кшця eкcпepимeнтy голш-шуються peзyльтaти в кoopдинaцiйниx тecтax -у чoвникoвoмy бiгy (ЧБ) (r = 0,598, P & lt- 0,001), у кoopдинaцiйниx пepeбyдoвax вepxньoю кшщ-вкoю (r = 0,442, P & lt- 0,01), тд час ви^^ння кидкiв на точтсть пo нepyxoмiй (r = - 0,485, P & lt- 0,01) i pyxoмiй (r = - 0,540, P & lt- 0,000i) цiляx- б) пiдвищeння тpивaлocтi затримки ди-xaння в пpoбi Гeнчe cyпpoвoджyeтьcя шдви-
Шука та npo^ec тpaнcпopтy. Bicnm Днiпpoпeтpoвcькoгo нaцioнaльнoгo yнiвepcитeтy зaлiзничнoгo тpaнcпopтy, 2013, вип. 5 (47)
щонням кiлькocтi кoopдинaцiйниx пepeбyдoв вepxньoю кiнцiвкoю (r = 0,498, P & lt- 0,0001) — в) знижоння HCC у роакци на ф1зичж наванта-жоння в тecтi PWC170 cyпpoвoджyeтьcя змон-шонням чacy кoopдинaцiйниx пepeбyдoв у ЧБ i навпаки (r = 0,592, P & lt- 0,01) — г) тдвищоння шв^ц^ст! вщвдвлоння MCC у тecтi PWC170 cy-пpoвoджyeгьcя змоншонням пoмилoк при pe-пpoдyкцii лoкaльниx точтет^ pyxiв киcтю (r = - 0,535, P & lt- 0,0002) — д) з тдвищонням дo кшця оспоримому (мoдeль мнoжиннoi pe^e-cii — табл. 3), V02max на 1 кг мает тша й воли-чини змоншоння MCC дo 3-i xв вiднoвнoгo ш-pioдy п^ля навантажоння пiдвищyeтьcя точ-нicть pyxiв при кидкax пo нepyxoмiй цш (r = 0,856, P & lt- 0,0001).
Тобто з пoлiпшeнням фyнкцioнaльнoгo стану, шдвищонням зaгaльнoi ф1зичш1'- працоздат-нocтi пoкpaщyeгьcя якicть срування точнюни-ми pyxaми, пiдвищyютьcя розорвш мoжливocтi cиcтeми срування pyxaми р1зш1'- кoopдинaцiй-нoi cтpyктypи, нaцiйнicть зборожоння ocнoвниx парамотр1 В pyxy при ди збивaючиx фaктopiв i пepeшкoд.
Нaукoвa нoвизнa та практична знaчимicть
У ц^му дocлiджeння пoкaзaлo, щo ccpe-гований нами пpoцec фiзичнoгo виxoвaння у вищш шкoлi, cпpямoвaний на poзвитoк raop-динaцiйниx здiбнocтeй cтyдeнтoк, icтoтнo зб1-льшуе пpoяв мoтopнoi функци, шдвищуе ii pe-зорвш мoжливocтi.
Haйбiльший пpиpicт шд впливoм poзpoблe-нoi eкcпepимeнтaльнoi мeтoдики вiдбyвaeтьcя в пoкaзникax, щo xapaктepизyють р1вонь poзви-тку кoopдинaцiйниx здiбнocтeй, pyxoвi якocтi, фyнкцioнaльний cтaн i ф1зичну пpaцeздaтнicть cтyдeнтoк ЕГ: у лoкoмoцii за зaцaнoю траекто-р1ею на точнють (22,0%, P & lt- 0,001) — у peпpoдy-кци лoкaльниx pyxiв киcтi на тoчнicть (44,8%, P & lt- 0,001) — у кид^ ш ц! л! (70,6%, P & lt- 0,001) — у рштшчнж pyxax вepxньoю кiнцiвкoю на швидкють (9,1%, P & lt- 0,001%) — у киcтьoвiй ди-нaмoмeтpii (на 21,8%, P & lt- 0,01) — у стрибку в дoвжинy з мicця (4,7%, P & lt- 0,01) — у виа на з^нутж pyкax (30,0%, P & lt- 0,01) — при шдшман-m тулуба (20,2%, P & lt- 0,01) — б1гу на 36 м (12,0%, P & lt- 0,01), 100 м (4,5%, P & lt- 0,01) i 2 000 м (12,0%, P & lt- 0,01). B ЕГ пiдвищилacя працозда-тшсть у тecтi PWC170, стала монш виpaжeнoю
роакщя на ф1зичж навантажоння, пpиcкopивcя пpoцec вiднoвлeння MCC пicля тecтyвaння го-piвнянo 1з КГ i з даними дo пeдaгoгiчнoгo оспоримому. B ЕГ гоказники кoopдинaцiйниx здiбнocтeй пoкpaщилиcя в cepeдньoмy на 21,1 i 5,4%, у КГ — 7,8 i 2,1%. Цр в цiлoмy xapaктepизye збшьшоння peзepвниx мoжливoc-той pyxoвoi cиcтeми cтyдeнтoк ЕГ й вщбивае eфeктивнicть пpoпoнoвaнoi мотодики й opram-зaцiйниx пiдxoдiв у забозпочонн! ix фiзичнoгo виxoвaння. Ha ocнoвi poзpoблeниx пoкaзникiв мoжнa вpaxoвyвaти фyнкцioнaльнy та ф1зичну пiдгoтoвлeнicть cтyдeнтiв i фopмyвaти oптимa-льш рожими pyxoвoi aктивнocтi для кoжнoi ш-зoлoгiчнoi групи, щo ocoбливo актуальш для opгaнiзaцii нaвчaльнoгo пpoцecy з ф1зичшго виxoвaння у вищш шел!
В^довки
Peзyльтaти дocлiджeнь пoкaзaли, щo ccpero-ваний пpoцec фiзичнoгo виxoвaння у BHЗ, но ви-кликаючи icтoтниx мopфoлoгiчниx змш, при шв-нш йoгo opгaнiзaцii, мeтoдичниx пiдxoдax i ура-xyвaннi cпeцифiки в^и^нь у cтaнi здopoв'-я дo-звoляe icтoтнo збшьшувати пpoяви мoтopнoi функци, розорвш мoжливocтi pyxoвoi cиcтeми, змщнювати ф1зичж здopoв'-я cтyдeнтoк отощаль-
мeдичнoi групи за дoпoмoгoю волиш!'- к1льш-cтi вправ лoкaльнoгo й peгioнaльнoгo xapaктepy, pyxoвиx пороключонь, виcoкoi мoтopнoi щшьш-cтi занять, вiдпoвiднoi мoтивaцii, мyзичнoгo cy-пpoвoдy й iншиx фaктopiв, щo cвiдчитьo якlcнi пepeбyдoви у ix pyxoвiй cиcтeмi.
Пщвищоння дo кшця оспоримому якocтi срування pyxaми piзнoi кoopдинaцiйнoi струк-тури, нaдiйнocтi ixньoi peaлiзaцii в гpyпax з р1з-ними вiдxилeннями в cтaнi здopoв'-я, збшьшон-ня кiлькocтi cтyдeнтoк (з 3 дo 8% пopiвнянo з шшими poкaми), пepeвeдeниx в ocнoвнy гру-пу, cвiдчить пpo aдeквaтнicть i eфeктивнicть викopиcтaнoi мeтoдики. Bиявлeний р1зний xa-ракгер роагування на навантажоння, нeoднaкo-вий пpиpicт низки гоказниюв кoopдинaцiйниx здiбнocтeй, фiзичнoгo стану в р1знж нoзoлoгi-чниx Tpymx пiдтвepджyють нeoбxlднicть дифо-peнцiйoвaнoгo пiдxoдy тд чac пoбyдoви npo-грам з фiзичнoгo виxoвaння для oci6, як1 вщж-ceнi дo cпeцiaльнoi мeдичнoi групи.
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального утверситету зашзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Бернштейн, Н. А. О построении движений / Н. А. Бернштейн.- М.: Медгиз, 1947. — 255 с.
2. Голубев, В. Н. Проблема восстановления функциональных резервов в процессе адаптации / В. Н. Голубев // Всесоюз. науч. конф. «Функциональные резервы и адаптация». -К., 1990. — С. 148−151.
3. Грибан, Г. Аналз стану здоров'-я студенпв вищих навчальних закладiв / Г. Грибан, Т. Кутек // Спорт. вюн. Придншров'-я. — 2004. -№ 7. — С. 130−132.
4. Григорьева, В. Н. Состояние здоровья студенток как социальная проблема / В. Н. Григорьева // На пути к гражданскому обществу: проблемы молодежи XXI века: материалы между-нар. науч. конф. — СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2003. — С. 213−214.
5. Дрозд, О. В. Фiзичний стан студентсько! моло-дi захщного регюну Укра! ни та його корекц1я засобами фiзичного виховання: автореф. дис. … канд. наук з фiз. виховання: 24. 00. 02 / О. В. Дрозд — Луцький нац. техн. ун-т. — Луцьк, 1998. — 17 с.
6. Дубогай, О. Д. Методика фiзичного виховання студенпв, вщнесених за станом здоров'-я до спещально! медично! групи: навч. поаб. / О. Д. Дубогай, В. Й. Завацький, Ю. О. Короп. -Луцьк: Надстир'-я, 1995. — 220 с.
7. Круцевич, Т. Ставлення студенток до предмета «Фiзичне виховання» у вищих навчальних за-
Е. Н. ДОЦЕНКО1*
1 Каф. «Физическое воспитание», Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна, ул. Лазаряна, 2, Днепропетровск, Украина, 49 010, тел. +38 (056) 373 16 54, эл. почта dociya22@rambler. ru
РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИОННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОК СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Цель. Проанализировать проблемы развития двигательных возможностей и укрепления здоровья студенток специальной медицинской группы в процессе физического воспитания в техническом вузе. Определить ведущие факторы, показатели и взаимосвязи физического развития, физической подготовленности и координационные способности студенток специальной медицинской группы. Установить закономерности овладения точными движениями различной координационной структуры и разработать модельные характеристики взаимосвязей координационных способностей и двигательных качеств студенток специальной медицинской группы. Обосновать и проверить эффективность методики развития координационных способностей студенток с учетом их функционального состояния в процессе физического воспитания в вузе. Методика. Показано теоретико-методическое обоснование и характеристику экспериментальной программы по физическому воспитанию для студенток специальной медицинской группы. Результаты. Исследование заключается в разработке содержания занятий в специальных медицинских
кладах / Т. Круцевич, О. Нестеренко // Спорт. вюн. Придншров'-я. — 2004. — № 7. — С. 57−59.
8. Оценка функциональных резервов в системе управления движением / В. Н. Голубев, Д. Н. Давиденко, А. С. Мозжухин и др. // Системные механизмы адаптации и мобилизации функциональных резервов организма в процессе достижения высшего спортивного мастерства: сб. науч. тр. — Л., 1987. — С. 12−18.
9. Присяжнюк, С. I. Бюлопчний вш та здоров'-я студентсько! молодi: навч. поаб. / С. I. Присяжнюк. — К.: Центр навч. лтг-ри, 2010. — 294 с.
10. Тимошенко, О. В. Оптимiзацiя професшно! тдготовки майбутшх вчителiв фiзичноi куль-тури: монограф1я / О. В. Тимошенко. — К.: НПУ iм. М. П. Драгоманова, 2008. — 421 с.
11. Фшппов, М. М. Вплив навантажень оздоров-чого характеру на оргашзм студенток ВНЗ / М. М. Фшппов, Л. I. Юмашева // Теоретико-метод. основи орг. фiз. виховання молодг — Л.: Видав. центр Львiв нац. ун-ту iм. I. Франка, 2008. — 200 с.
12. Punktacja sprawnoreci Итус7пе] m? odzie у Роккге] / 8. РП^, Я. Przeweda, I Dobosz et э1. -Warszawa, 2005. — 137 р.
13. Starosta, W. Koncepcja rozwijania zdo1nosci motorycznych i nauczania techniki w treningu sportowym dzieci i mlodziezy / W. Starosta // Иет^шИ doskona1enia treningu i wa1ki sportowej — diagnostyka. — А WF w Warszawe. — 2004. -№ 7. — Р. 43−48.
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального ушверситету залiзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
группах с использованием координационных элементов и упражнений для повышения двигательных возможностей студенток. Изучено их влияние на уровень физического развития, функциональной подготовленности студенток специальной медицинской группы, а также закономерности овладения и управления движениями различной координационной структуры. Приведена сравнительная характеристика двигательных возможностей студенток, дифференцированных на группы по нозологиям, в динамике педагогического процесса, определены критерии повышения резервных возможностей моторной системы при управлении движениями различной координационной структуры. Научная новизна. Впервые была внедрена методика развития координационных способностей студенток специальной медицинской группы, которая направлена на формирование и коррекцию системы управления движениями различной координационной структуры, ощущение положения тела и отдельных его частей в пространстве, улучшение мышечно-суставной чувствительности- определено влияние экспериментальной программы на уровень развития и взаимосвязи координационных способностей, определены критерии резервных возможностей системы управления точными движениями. Практическая значимость. Заключается в разработке содержания занятий в специальных медицинских группах с использованием координационных упражнений и элементов для повышения двигательных возможностей студенток. Усовершенствованы организационные и методические аспекты проведения занятий в специальных медицинских группах с определением нагрузки для студенток, имеющих различные отклонения в состоянии здоровья. Разработаны математические модели, характеризующие движения, в частности координационные, возможности студенток специальной медицинской группы. На основе разработанных показателей можно учитывать функциональную и физическую подготовленность студентов и формировать оптимальные режимы двигательной активности для каждой нозологической группы, что особенно актуально для организации учебного процесса по физическому воспитанию в высшей школе.
Ключевые слова: координационные способности- студентки- специальная медицинская группа- двигательные качества- взаимосвязи- модели
O. M. DOTSENKO1*
1 Dep. «Physical Education», Dnipropetrovsk National University of Railway Transport named after Academician Lazaryan, Lazaryan St., 2, Dnipropetrovsk, Ukraine, 49 010, tel. +38 (056) 373 16 54, e-mail dociya22@rambler. ru
DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF SPECIAL MEDICAL GROUPS STUDENTS IN PHYSICAL EDUCATION PROCESS
Purpose. To analyze the problem of motor abilities development and health of students of special medical group in the process of physical education in technical universities. Determine the major factors, characteristics, and the relationship of physical development, physical fitness and coordination abilities of female students in special medical group. Establish regularities in precise movements mastering of different coordination structure and develop model characteristics of the relationship of coordination abilities and motor characteristics of students in special medical group. To substantiate and verify efficiency of coordination abilities development method of female students with regard to their functional status in the course of physical education in higher school. Methodology. Theoretical and methodological argument, characteristic of the experimental program in physical education teaching process of students in special medical group was shown. Findings. Research is to develop the training content in special medical groups with the use of coordinating elements and exercises to enhance the motor abilities of female students. Their influence on the level of physical development, functional training, as well as regularities in mastering and movement control of different coordinating structure at the female students of special medical group was studied. The comparative characteristic of female students athletic ability in the dynamics of the educational process, differentiated into groups according to nosology was presented. The criterion of spare capacities upgrade of the motor system in controlling the movements of different coordination structure was determined. Originality. The method of coordination abilities development of female students in special medical group, that aims on the formation and correction of motor control system of different coordination structure, a sense of body position and its individual parts in space, improving kinesthesia was introduced for the first time. The effect of the experimental program to the level of development and the relationship of coordination abilities and criteria of spare capacities in exact motions system control were determined. Practical value. To develop the content of training in special medical groups using the coordination exercises and elements to enhance the motor abilities of female students. Organizational and methodological aspects of holding trainings in special medical group with a load for students with different variations in health status were improved. The mathematical model describing the movements, including coordi-
Наука та прогрес транспорту. Вкник Дншропетровського нацюнального утверситету зашзничного транспорту, 2013, вип. 5 (47)
nating students abilities in special medical group was developed. On the basis of developed indicators one can take into account the functional and physical fitness of students and form optimal regimes of motor activity for each nosologic group. It is especially important for the organization of educational process in universities physical education.
Keywords: coordination abilities- female students- special medical group- movement qualities- relationships- models
REFERENCES
1. Bernshteyn N.A. Opostroyenii dvizheniy [About movements building]. Moscow, Medgiz Publ., 1947. 255 p.
2. Golubev V.N. Problema vosstanovleniya funktsionalnykh rezervov v protsesse adaptatsii [Problem of functional reserves restoration in the adaptation process]. Vsesoyuznaya nauchnaya konferentsiya «Funktsionalnyye rezervy i adaptatsiya» [Proc. of All-Union Sci. Conf. «Functional reserves and adaptation"]. Kyiv, 1990, pp. 148−151.
3. Hryban H., Kutek T. Analiz stanu zdorovia studentiv vyshchykh navchalnykh zakladiv [Analysis of the university students'- health level]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia — Sports Bulletin of Prydniprovie, 2004, no. 7, pp. 130−132.
4. Grigoryeva V.N. Sostoyaniye zdorovya studentok kak sotsialnaya problema [Female students health level as a social problem]. Materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii «Na puti k grazhdanskomu obshchestvu: problemy molodezhi XXI veka» [Proc. of Int. Sci. Conf. «On the way to civil society: problems of youth in XXI century» ]. Saint Petersburg, SPbGUEF Publ., 2003, pp. 213−214.
5. Drozd O.V. Fizychnyi stan studentskoi molodi zakhidnoho rehionu Ukrainy ta yoho korektsiia zasobamy fizychnoho vykhovannia. Avtoreferat Diss. [Physical state of students in Western Ukraine and its correction by means of physical education. Author'-s abstract]. Lutsk, 1998. 17 p.
6. Dubohai O.D., Zavatskyi V.Y., Korop Yu.O. Metodyka fizychnoho vykhovannia studentiv, vidnesenykh za stanom zdorovia do spetsialnoi medychnoi hrupy [Methodology of students physical education classified on health reasons to a special medical group]. Lutsk, Nadstyria Publ., 1995. 220 p.
7. Krutsevych T., Nesterenko O. Stavlennia studentok do predmeta «Fizychne vykhovannia» u vyshchykh navchalnykh zakladakh [Female students attitude to the & quot-Physical Education& quot- subject in higher education]. Sportyvnyi visnyk Prydniprovia — Sports Bulletin of Prydniprovie, 2004, no. 7. pp. 57−59.
8. Golubev V.N., Davidenko D.N., Mozzhukhin A.S., Shabanov A.I. Otsenka funktsionalnykh rezervov v sisteme upravleniya dvizheniyem [Evaluation of functional reserves in motion control]. Sistemnyye mekhanizmy adaptatsii i mobilizatsii funktsionalnykh rezervov organizma v protsesse dostizheniya vysshego sportivnogo masterstva [System mechanisms of adaptation and mobilization of functional reserves in achieving high sportsmanship]. Leningrad, 1987, pp. 12−18.
9. Prysiazhniuk S.I. Biolohichnyi vik ta zdorovia studentskoi molodi [Biological age and students health]. Kyiv, Tsentr navch. lit-ry Publ., 2010. 294 p.
10. Tymoshenko O.V. Optymizatsiia profesiinoi pidhotovky maibutnikh vchyteliv fizychnoi kultury [Optimization of future teachers training of physical education]. Kyiv, NPU im. M.P. Drahomanova Publ., 2008. 421 p.
11. Filippov M.M., Yumasheva L.I. Vplyv navantazhen ozdorovchoho kharakteru na orhanizm studentok VNZ. Teoretyko-metodychni osnovy orhanizatsii fizychnoho vykhovannia molodi [Effect of physical activity on university female students. Theoretical and methodic foundations of organization of physical education for youth]. Lviv, Vyd-vo tsentr Lviv nats. un-tu im. I. Franka Publ., 2008. 200 p.
12. Starosta W. Koncepcja rozwijania zdolnosci motorycznych i nauczania techniki w treningu sportowym dzieci i mlodziezy. Kierunki doskonalenia treningu i walki sportowej — diagnostyka, 2004, no. 7. pp. 43−48.
13. Pilicz S., Przeweda R., Dobosz J., Nowacka-Dobosz S. Punktacja sprawnoreci fizycznej m? odzie y Polskiej. Warszawa, 2005. 137 p.
Стаття рекомендована до публ1кацИ'- к. психол.н., доц. В. В. Шчуртим (Украгна) — д.м.н., проф. В. В. Абрамовим (Украгна)
Надшшла до редколегп 07. 08. 2013
Прийнята до друку 28. 08. 2013

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой