Медико-географічна характеристика умов проживання населення Закарпатської області на прикладі вивчення сумарної забрудненості природного середовища

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Медицина


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

D1−16 b. qxd 29. 02. 2016 14: 40 Page 59

MEDICO-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC OF RESIDING CONDITIONS OF THE POPULATION IN THE TRANSCARPATHIAN REGION BY WAY OF EXAMPLE OF THE TOTAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION STUDY

Yerem T.V., Yerem K.V.

МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УМОВ ПРОЖИВАННЯ НАСЕЛЕННЯ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ СУМАРНОЇ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

ЄРЕМ Т.В., ЄРЕМ Х.В.

Ужгородський національний університет

УДК 613. 31−083(477. 87)

Ключові слова: медико-географічна характеристика, умови проживання, забрудненість природного середовища.

ивчення зв'-язку між впливом факторів навколишнього природного середовища та станом здоров'-я населення є досить складним завданням, яке останнім часом стало однією з найактуальніших проблем гігієни, екології та клінічної медицини [1].

Встановлено, що шкідливі фактори навколишнього середовища можуть обумовлювати розвиток хронічної патології усіх органів і систем: імунної, ендокринної, органів дихання, шлунково-кишкового тракту, печінки тощо [2, 3].

Відомо, що успіхи у сфері охорони та зміцнення здоров'-я населення значною мірою залежать від стану довкілля. Незважаючи на те, що останніми роками при проведенні наукових досліджень вагома роль приділяється аналізу показників впливу екологічних факторів на здоров'-я різних

груп населення, є необхідність проведення подальших досліджень з оцінки та прогнозування взаємозв'-язків між змінами здоров'-я та факторами навколишнього середовища, що дозволить обґрунтувати комплекс адекватних профілактичних заходів, організаційних рішень, спрямованих на зниження несприятливих впливів [4, 5]. Кожен окремо взятий регіон, що має значні екологічні відмінності, характеризується & quot-оптимальним екологічним рівнем здоров'-я& quot- та наявністю особливостей компенсаторно-пристосувальних реакцій органів та систем організму у конкретній екологічній ситуації. Хоча довкілля є лише однією з багатьох причин розвитку захворювань, знання та розуміння ролі факторів середовища, що сприяють виникненню розладів здоров'-я, має вагоме значення. Екологічний підхід

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ ИЗУЧЕНИЯ СУММАРНОЙ ЗАГРЯЗНЕННОСТИ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ Ерем Т. В., Ерем К. В.

Ужгородский национальный университет

Цель исследования. Определить зоны, неблагоприятные для проживания в Закарпатской области на основе изучения особенностей экологической ситуации данного региона с последующим картографированием их расчетной физиологической адекватности. Материалы и методы. Для оценки экоусловий проживания населения использованы показатели территориальной концентрации производства, хозяйственной освоенности земель, плотности населения, загрязнения природной среды (химической, радиационной, атмосферного воздуха, природных вод, почв), природных условий (степени пораженности территории неблагоприятными антропогенными процессами). Первичную подготовку по систематизации полученных данных проводили с использованием программы Microsoft Excel. Результаты исследования. Проведенное картографирование результатов исследования

показало наличие в Закарпатской области зон повышенного риска, в которых условия проживания населения не соответствуют существующим санитарно-гигиеническим требованиям. Дальнейшим этапом исследования является медико-географический анализ этиопатогенетической взаимосвязи суммарной загрязненности региона (разной степени риска) с конкретными нозологическими формами заболеваний среди местного населения.

Выводы. Разработанная карта может быть использована специалистами в области медицинской географии, санитарными врачами и заинтересованными органами в качестве основы для проведения мероприятий по улучшению качества экологической ситуации в зонах риска.

Актуальным является объединение усилий врачей, гигиенистов и других специалистов в поисках альтернативных путей обеспечения населения области условиями проживания, качество которых соответствует физиологическим потребностям человека.

Ключевые слова: медико-географическая характеристика, условия проживания, загрязненность природной среды.

© Єрем Т.В., ЄремХ.В. СТАТТЯ, 2016.

59 Environment & amp- Health № 1 2016 s

D1−16 b. qxd 29. 02. 2016 14: 40 Page 60

наближає нас до розуміння причинності патології, оскільки екологічні фактори виступають як етіологічні.

Проблема медико-геогра-фічного вивчення взаємозв'-язку здоров'-я, захворюваності населення та демографічних показників з характеристиками стану об'-єктів навколишнього середовища природного та антропогенного походження висвітлена у чималій кількості наукових публікацій [6]. Одним з найважливіших факторів, що визначають індивідуальне та популяційне здоров'-я, є якість умов проживання [7]. Велику небезпеку несе підвищений вміст у довкіллі важких металів та радіонуклідів, що поєднують у собі високу токсичність, здатність до накопичення в організмі та міграційні властивості.

Мета дослідження. Визначити зони несприятливі для проживання у Закарпатській

області на основі вивчення особливостей екологічної ситуації даного регіону з подальшим картографуванням їхньої розрахункової фізіологічної адекватності.

1. Вивчити стан екологічної ситуації Закарпатської області.

2. Оцінити фізіологічну адекватність умов проживання місцевих мешканців.

3. Провести картографування Закарпатської області за умовами екологічної ситуації з виділенням районів підвищеного ризику.

Матеріали та методи дослідження. Для оцінки екоу-мов проживання населення використано показники територіальної концентрації виробництва, господарської ос-воєності земель, густоти населення, забрудненості природного середовища (хімічної, радіаційної, атмосферного повітря, природних вод, ґрунтів), природних умов (ступеня ураженості території несприятливими антропогенними процесами). Первинну підготовку з систематизації отриманих даних проводили з використанням програми Microsoft Excel. Математичну обробку одержаних результатів здійснювали за допомогою стандартного комп'-ютерного статистичного пакета програм SWISTOA.

Результати дослідження та їх обговорення. Стан здо-

ров'-я людини з повним правом можна розглядати як маркер екологічного неблагополуччя. Прід час проведення еколого-епідеміологічних досліджень було встановлено, що забруднення навколишнього середовища продуктами життєдіяльності людини (зокрема важкими металлами) призводить до розвитку еколого-залежних неспецифічних ефектів з боку систем та органів людини.

Останнім часом на території України, зокрема Закарпатської області, спостерігається напружена екологічна ситуація, яка значною мірою зумовлена підвищеним вмістом ВМ у навколишньому середовищі. Антропогенне навантаження у регіоні характеризується високою питомою вагою транспорту, високим ступенем хімізації сільського господарства, що зумовлює поширеність важких металів у біосфері. При вивченні особливостей екологічних умов проживання населення різних районів та біогеохімічних зон Закарпатської області та сумарної забрудненості природного середовища було встановлено, що до територій з високим ступенем ризику для здоров'-я населення належать Ужгородський, Мукачівський, Берегівський, частина Іршавського та Вино-градівського районів.

До помірно забруднених районів належать Рахівський, Хустський, Тячівський, частина Перечинського, Сваляв-ського та Іршавського районів (рис.).

Таким чином, проведене картографування результатів дослідження виявило наявність у Закарпатській області зон підвищеного ризику, в яких умови проживання населення не відповідають існуючим санітарно-гігієнічним вимогам. Подальшим етапом дослідження є медико-геогра-фічний аналіз етіопатогене-тичного взаємозв'-язку сумарної забрудненості регіону (різних ступенів ризику) з конкретними нозологічними формами захворювань серед місцевих мешканців.

Висновки

1. Створена карта може бути використана фахівцями у галузі медичної географії, санітарними лікарями та зацікавленими органами як основа для

Рисунок

Сумарна забрудненість природного середовища Закарпатської області

№ 1 2016 Environment & amp- Health 60

D1−16 b. qxd 29. 02. 2016 14: 40 Page 61

MEDICO-GEOGRAPHICAL CHARACTERISTIC OF RESIDING CONDITIONS OF THE POPULATION IN THE TRANSCARPATHIAN REGION BY WAY OF EXAMPLE OF THE TOTAL ENVIRONMENTAL CONTAMINATION STUDY Yerem T.V., Yerem K.V.

Uzhgorod National University We identified the areas unfavorable for residing in the Transcarpathian region on the basis of the study of the peculiarities of the ecological situation in the region followed the cartography of their calculated physiological equivalence. Materials and methods. For the assessment of the ecological conditions of residing of the population we used the indices of the territorial concentration of production, commercial cultivation of land, population density, environmental contamination (chemical, air, natural water, soil and radiation), natural conditions (degree of territory damages by the adverse anthropogenic processes). Primary preparation for the systematization of the obtained data was performed with the help of Microsoft Excel.

Results. Performed cartography of the study results showed a presence of high-risk areas in the Transcarpathian region where the living conditions of the population didn'-t correspond to the existing sanitary-and-hygienic requirements. Medico-geographical analysis of etiopathogenetic intercommunication of the total contamination of the region (different risk degrees) with the definite nosologic forms of the diseases among the local population will be a subsequent stage of the study. Conclusions. Developed map may be used by the specialists in the sphere of medical geography, by the sanitary inspectors and interested bodies as a basis for the measures on the improvement of the ecological situation in the areas at risk. A problem of day is a unification of the efforts of the doctors, hygienists and other professionals, looking for alternative ways to ensure the population'-s residing conditions whose quality corresponds to the physiological needs of a human.

Keywords: medico-geographical characteristic, residing conditions, environmental contamination.

проведення заходів з поліпшення якості екологічної ситуації у зонах ризику.

2. Актуальним є об'-єднання зусиль лікарів, гігієністів та інших фахівців у пошуках альтернативних шляхів забезпечення населення області умовами проживання, якість яких відповідає фізіологічним потребам людини.

ЛІТЕРАТУРА

1. Здоров'-я населення як інтегральний критерій оцінки стану навколишнього середовища / Є.Г Гончарук, Ю.І. Кун-дієв, В. Г Бардов та ін. // Загальна гігієна: пропедевтика гігієни: підручник. — Київ: Вища школа, 1995. — С. 458−478.

2. Ефимова Н. В. Методические подходы к выявлению экологически обусловленных нарушений здоровья населения при технологическом загрязнении атмосферного воздуха / Н. В. Ефимова, М. П. Дьякович // Биометрология человека. — СПб: СпБГМИ, 2000. — С. 85−86.

3. Мясников И. О. Гигиеническая характеристика антропогенних факторов, влияющих на здоровье населения / И. Ю. Мясников, И. Ф. Иванова // Проблемы теории и практики укрепления общественного и индивидуального здоровья в современных условиях. — СПб: СПбТМА, 1999. — С. 59−60.

4. Микита Х.І. Стан здоров'-я та фізичний розвиток підлітків м. Ужгорода / Х.І. Микита, Л. П. Пехньо // Науковий вісник УжДУ. Серія & quot-Медицина"-. — 2000. — № 12. — С. 253−256.

5. Стан здоров'-я населення України та результати діяльності закладів охорони здоров'-я. 2005 рік. — К., 2006. — 489 с.

6. Методи комплексної оцінки стану здоров'-я та гігієнічної оцінки фізичного розвитку дітей і підлітків / В. Г. Бардов,

І.В. Сергета, Г. П. Степаненко та ін. // Загальна гігієна та екологія людини. — Вінниця: Нова книга, 2002. — С. 175−177.

7. Foster H.D. Chonic Disease Mortality and Environmental Factors // International Symposium in Medical Geography. — Montreal (Canada), 3−7 July, 2000. — Montreal, 2000. — P 52.

REFERENCES

1. Honcharuk Ye.H., Kundii-ev Yu.I., Bardov V.H. etal. Zahal-na hihiiena: propedevtyka hihiie-ny: pidruchnyk [General Hygiene: Hygiene Propaedeutics: Manual]. Kyiv: Vyshcha shkola — 1995: 458−478 (in Ukrainian).

2. Efimova N.V., Dakovich M.P. Metodicheskie podkhody k vyiav-leniiu ekologicheski obuslovlen-nykh narushenii zdorovia nasele-niia pri tekhlogicheskom zagriaz-nenii atmosfernogo vozdukha [Methodological Approaches to the Revealing of Ecologically Stipulated Health Disorders in the Population under Technological Pollutions of Ambient Air]. In: Biometrologiia cheloveka [Biometrology of Human]. Sankt-Pe-terburg, 2000: 85−86 (in Russian).

3. Miasnikov I.O., Ivanova I.F. Gigienicheskaia kharakteristika antropogennykh faktorov, vliia-iushchikh na zdorovie naseleniia

[Hygienic Characteristic of the Anthropogenic Factors Affecting the Health of Population]. In: Problemy teorii i praktiki ukrepe-leniia obshchestvennogo i indivi-dualnogo zdorovia v sovremen-nykh usloviiakh [Problems of Theory and Practice of the Strengthening of Public and Individual Health under Modern Conditions]. Sankt-Peterburg, 1999: 59−60 (in Russian).

4. Mykyta Kh.I., Pekhno L.P. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho derzhavnoho universytetu. Seri-ia Medytsyna. 2000 — 12: 253 256 (in Ukrainian).

5. Stan zdorovia naselennia Ukrainy ta rezultaty diialnosti za-kladiv okhorony zdorovia. 2005 p. [Health State of the Population of Ukraine and Results of the Activity of Public Health Institutions]. Kyiv- 2006. — 489 p. (in Ukrainian).

6. Bardov V.H., Serheta I.V., Stepanenko H.P. et al. Metody kompleksnoi otsinky stanu zdorovia ta hihiienichnoi otsinky fi-zychnoho rozvytku ditei i pidlitkiv [Methods of the Complex Assessment of the Health State and Hygienic Assessment of Children'-s and Adolescents'- Physiological Development]. In: Zahal-na hihiiena ta ekolohiia liudyny [General Hygiene and Human Ecology]. Vinnytsia: Nova knyha- 2002 — 175−177 (in Ukrainian).

7. Foster H.D. Chonic Disease Mortality and Environmental Factors. In: International Symposium in Medical Geography. Montreal (Canada) — 2000: 52−52.

Надійшла до редакції 12. 07. 215

61 Environment & amp- Health № 1 2016

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой