Оценивание бегового и тактического мастерства многоборцев военно-спортивного комплекса в преодолении полосы препятствий

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Оцінювання бігової й тактичної майстерності багатоборців військово-спортивного комплексу у подоланні смуги перешкод
Михайлов В. В. 1, Михайлов В. В. 2, Попович О.І. 3
Національний університет «Львівська політехніка «1 Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ2 Академія Сухопутних військ3
Анотації:
Розроблено методику визначення результатів на єдиній 400 м смузі перешкод. Оцінено біговий потенціал спортсменів. Представлено графік проходження стометрових частин смуги перешкод. Розроблена модель подолання кожного 100 м відрізку смуги перешкод для ба-гатоборців військово-спортивного
комплексу різної спортивної майстерності (1. 35,0 до 2. 15,0 с). Значна кількість спортсменів (46%) допускає помилки у подоланні дистанції. Підвищення результату на 0,5 с на смузі перешкод вимагає зменшення часу у бігу на 100 м на 0,1 с або на 3 с — на 3000 м.
Ключові слова:
смуга перешкод, бігова і технічна майстерність, багатоборство
військово-спортивного-комплексу.
Михайлов В. В., Михайлов В. В., Попович А. И. Оценивание бегового и тактического мастерства многоборцев военноспортивного комплекса в преодолении полосы препятствий. Разработана методика определения результатов на единой 400 м. полосе препятствий. Оценен беговой потенциал спортсменов. Представлен график прохождения стометровых частей полосы препятствий. Разработана модель преодоления каждого 100 м. отрезка полосы препятствий для многоборцев военно-спортивного комплекса разного спортивного мастерства (1. 35,0 к 2. 15,0 с.). Значительное количество спортсменов (46%) допускает ошибки в преодолении дистанции. Повышение результата на 0,5 с. на полосе препятствий требует уменьшения времени в беге на 100 м. на 0,1 с. или на 3 с. — на 3000 м.
полоса препятствий, беговое и тактическое мастерство, многоборье военноспортивного комплекса.
Mykhaylov V.V., Mykhaylov V.V., Popovich O.I. Running and tactical skill assessing in obstacle course run of Military Sports Complex’s athletes.
The method of determination of results is developed on single 400 m. to the bar of obstacles. Running potential of sportsmen is appraised. The chart of passing of стометровых parts of bar of obstacles is presented. The model of overcoming is developed each 100 i. of cutting-off of bar of obstacles for the multiathlonists of military sporting complex of different sporting trade (1. 35,0 by 2. 15,0 s.). The far of sportsmen (46%) assumes errors in overcoming of distance. Increase of result on 0,5 s. on the bar of obstacles requires diminishing of time in at run on 100 m. on 0,1 s. or on 3 s. — on 3000 m.
obstacle course, running and technical skill, Military Sports Complex.
Вступ.
Подолання перешкод є одним з основних розділів Настанови з фізичної підготовки особового складу Збройних сил України [7]. Тренування на смузі перешкод — це достатньо тривалий і складний процес розвитку рухових якостей, оволодіння технікою пересування, формування морально-вольових якостей [2]. Єдина 400 м смуга перешкод (ЄСП), зокрема, забезпечує отримання умінь та навичок, необхідних військовослужбовцям у їхній професійній діяльності (рис. 1). Для досягнення потрібної майстерності у подоланні ЄСП військово-спортивною класифікацією передбачені розрядні нормативи. Особливе значення у фізичній підготовці військовослужбовців подолання ЄСП відіграє як дисципліна багатоборства військово-спортивного комплексу (ВСК).
З багатоборства ВСК проводять чемпіонати Збройних сил України, першості України серед курсантів вищих військових навчальних закладів та присвоюються звання майстра спорту України. У попередніх дослідженнях встановлено, що смуга перешкод займає провідне місце у багатоборстві ВСК і має переважаючий вплив на підвищення результатів у інших дисциплінах багатоборства: бігу на 100 м, підтягуванні на перекладині та бігу на 3000 м [4].
Заняття багатоборством ВСК забезпечує всебічний розвиток військовослужбовців і сприяє досягненню високої спортивної майстерності. Ось чому значна увага приділяється розробленню різноманітних моделей їхньої підготовки [1, 5]. Зокрема модель змагальної діяльності у багатоборстві військово-спортивного комплексу встановлює оптимальне співвідношення результатів у вправах від початківців до майстрів спорту. Вимоги моделі дають своєрідні орієнтири у тренуванні воїнів-спортсменів. З підвищенням кваліфікації багатоборців їхні результати поступово наближаються до модельних,
© Михайлов В. В., Михайлов В. В., Попович О.І., 2010
що сприяє оптимізації процесу тренування [8].
Аналіз показує, що значна частина спортсменів демонструє різний рівень досягнень у дисциплінах багатоборства ВСК, серед яких результати на смузі перешкод -найнижчі. Це обумовлюється відносно пізнім початком тренувань на смузі перешкод, оскільки основний відбір кандидатів до занять військовим багатоборством проводиться за результатами бігу на короткі, середні або довгі дистанції. За таких умов навіть при наявності достатньо пристойних результатів у бігу на 100 або 3000 м, природно, потрібен додатковий час для досягнення відповідних результатів у подоланні смуги перешкод. Це вимагає періодичного використання критеріїв, які б оцінювали бігову та тактичну майстерність спортсменів. На теперішній час у практиці підготовки багатоборців ВСК такі критерії відсутні.
Дослідження виконувалося за планом науково-дослідної роботи Академії Сухопутних військ.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — удосконалення методики оцінювання бігової й тактичної майстерності багатоборців ВСК у подоланні смуги перешкод.
Завдання дослідження:
— розробити методику визначення результатів на єдиній смузі перешкод за часом бігу на 100 і 3000 м на основі моделі змагальної діяльності багатоборців ВСК-
— розробити модель подолання кожного стометрового відрізку смуги перешкод за результатами учасників Чемпіонату України з багатоборства ВСК-
Методи дослідження:
— метод аналізу та узагальнення даних науково-методичної літератури-
— метод педагогічного спостереження-
— метод моделювання-
— методи математичної статистики.
Результати дослідження.
Для оцінювання спеціальної бігової підготовленості багатоборців ВСК на смузі перешкод використана модель змагальної діяльності багатоборців ВСК різної кваліфікації, що розрахована за результатами виступів 690 спортсменів (табл. 1) [5].
Модель змагальної діяльності багатоборців ВСК включає середні результати у вправах, а також ±2/3 їхніх середніх квадратичних відхилень, що визначає «нормальний» інтервал досягнень для спортсменів певного рівня майстерності. Якщо результат у тій чи іншій дисципліні багатоборства знаходиться у певних границях моделі, то таку підготовленість спеціалісти назвали збалансованою, а атлетів — універсалами. Спортсмени з таким профілем досягнень мають значні успіхи у різних багатоборствах [3, 6, 8].
Дана модель результатів змагальної діяльності достатньо повно характеризує поетапну підготовку спортсменів. Але на цьому її можливості не вичерпуються. Вона може бути використана і для випадків, коли досягнення багатоборців у дисциплінах ВСК значно відрізняються від модельних вимог. Наприклад, для визначення результату на смузі перешкод достатньо скористатись рівнянням множинної регресії, розрахованого за даними моделі:
КВ = 4,895 729х? +0,155 252х? — 50,0365,
ЗКВ ' 100 м ' 3000 м ' '
деКВ — час подолання смуги перешкод,00 м — час бігу на 100 м, — час бігу на 3000 м.
3000 м
/г=ЕСЛИ (Л2=0−0-4. 895 729*Л2+0. 155 252*(Б2*6
0+C2)-50. 03 65)
А В С D
1 Біг 100 м Біг 3 км Смуга перешкод
2 11.6 9 27 94. 8
3 11.7 9 27 95. 3
4 12.0 9 44 99. 4
5 12.2 9 44 100. 4
6 11.8 9 40 97. 8
7 13.2 11 2 2 117. 4
8 13.2 11 19 120. 0
9 13 3 11 19 120. 5
10 13.2 11 22 120. 5
Рис. 2. Порядок проведення розрахунків часу подолання смуги перешкод за результатами бігу на 100 м та 3000 м на аркуші MS Excel
Розрахунки результату на смузі перешкод отримували за програмою MS Excel:
=ЕСЛИ (Л2=0−0-4. 895 729*Л2+0. 155 252*(Б2*60+
C2)-50,0365),
300 м
400 м
Р
-«•ФІНІШ
/іПГПГ
Jjl'-nm'n
200 м
СТАРТ
Рис. 1 Схема подолання єдиної 400 м смуги перешкод
Таблиця 1
Модель змагальної діяльності багатоборців ВСК різної кваліфікації (п=690)
Звання. розряд Біг на 100 м. с Підтягування Смуга перешкод. хв. с Біг на 3000 м. хв. с
МС 11. 63 ± 0. 21 32 ± 3 1. 34.9 ± 2.2 9. 27.4 ± 13. 4
11. 70 ± 0. 12 30 ± 3 1. 35.6 ± 2.2 9. 28.1 ± 16. 8
КМС 11. 83 ± 0. 21 29 ± 3 1. 37.0 ± 2.0 9. 33.6 ± 13. 3
11. 97 ± 0. 21 27 ± 3 1. 38.0 ± 2.4 9. 37.9 ± 14. 3
І 12. 06 ± 0. 21 26 ± 3 1. 39.8 ± 2.6 9. 44.7 ± 20. 9
12. 19 ± 0. 23 24 ± 3 1. 41.6 ± 2.6 9. 52.1 ± 19. 9
12. 34 ± 0. 20 23 ± 2 1. 43.9 ± 2.4 10. 02.0 ± 15. 4
ІІ 12. 46 ± 0. 19 22 ± 2 1. 45.8 ± 3.1 10. 10.6 ± 15. 9
12. 60 ± 0. 26 20 ± 3 1. 48.1 ± 3.5 10. 21.0 ± 21. 3
ІІІ 12. 76 ± 0. 28 19 ± 3 1. 50.9 ± 2.6 10. 34.0 ± 23. 5
12. 91 ± 0. 22 18 ± 3 1. 53.5 ± 4.4 10. 46.4 ± 17. 5
б/р. 13. 09 ± 0. 33 16 ± 2 1. 56.8 ± 2.8 11. 02.2 ± 20. 0
де А2 — комірка, у якій проставлявся час бігу на 100 м- В2 і С2 — час бігу на 3000 м у хвилинах та секундах. Час бігу на смузі перешкод розміщували у комірці Б2, яка перед тим була позначена курсором (рис. 2). Для формули розрахована її точність за коефіцієнтом детермінації (Б =99,98%), а також стандартна похибка у визначені часу подолання смуги перешкод (± 0,12 с).
Формула дозволяє за будь-якими результатами у бігу на 100 м і 3000 м, прогнозувати досягнення на смузі перешкод. Це особливо важливо, коли необхідно визначити біговий потенціал конкретного спортсмена. Проведені обчислення показали, що один і той же результат на смузі перешкод досягається різним поєднанням досягнень у бігу на 100 м і 3000 м. Наприклад, час
1. 49,0 с може бути показаний при подоланні 100 м за
11,5 с і 3000 м — за 11. 02,0 с або при 12,5 с і 10. 30,0 с відповідно.
Математично розрахований час подолання смуги перешкод за результатами бігу на 100 і 3000 м характеризує індивідуальні особливості реалізації швидкості та витривалості спортсмена у цій дисципліні. Провівши порівняння розрахованого і реального результату, нескладно з’ясувати підготовленість спортсмена. Якщо результати співпадають, значить багатоборець повністю реалізує свої бігові можливості на смузі перешкод. Для подальшого прогресу у цій дисципліні багатоборець повинен покращати свої результати або у бігу на 100 м або на 3000 м. При цьому необхідно прийняти до уваги встановлений у досліджені факт, що підвищення результату на 0,5 с на смузі перешкод вимагає зменшення часу у бігу на 100 м на 0,1 с або на 3 с — на
Час подолання ЄСП, хв., с
Рис. 3. Зв 'язокрезультату подолання єдиної смуги перешкод з графіком подолання перших 100, 200, 300 м
Таблиця 2
Модель подолання єдиної 400 м смуги перешкод в залежності від часу бігу по дистанції, п=28
Результат, Час подолання відрізків, с
хв., с 100 м 200 м 300 м
1. 35,0 15,6 51,3 79,1
1. 36,0 15,8 51,7 80,0
1. 37,0 16,0 52,2 80,9
1. 38,0 16,1 52,7 81,7
1. 39,0 16,3 53,1 82,6
1. 40,0 16,5 53,6 83,5
1. 45,0 17,4 55,9 87,8
1. 50,0 18,2 58,2 92,2
1. 55,0 18,9 60,6 96,6
2. 00,0 19,7 63,0 101,1
2. 05,0 20,3 65,5 105,5
2. 10,0 20,9 68,0 110,0
2. 15,0 21,5 70,5 114,5
3000 м. У випадку, коли реальний результат спортсмена на смузі перешкод нижчий за розрахований, то проблема його підготовленості зумовлюється іншими факторами, а саме: його тактичною та (або) технічною майстерністю.
У досліджені за показники тактичної майстерності бралось уміння правильно розподіляти час на подолання окремих частин дистанції. Для визначення такого графіку 400 м дистанцію ЄСП поділи на чотири однакових за довжиною частини (див. рис. 1) і послідовно фіксували час бігу на 100 м, 200 м, 300 м та кінцевий результат на фініші. За цим графіком обстежено 28 учасників змагань чемпіонату Збройних сил України. Результати дослідження та їх обробка представлені на рисунку 3.
Встановлено, що час бігу на смузі перешкод суттєво залежить від проміжних його показників. Як видно з рисунку, цей зв'-язок практично лінійний. Він статистично збільшується з кожними наступними 100 м дистанції. Найменший коефіцієнт кореляції отриманий для перших 100 м дистанції (г=0,870) — для 200 м — середній (г=0,966) — а для 300 м він найбільший (г=0,991). Різниця між коефіцієнтами кореляції статистично достовірна: між часом 100 і 200 м ґ, =2,68- між 200 і 300 м ґ, =2,15
а ' ' а '
(при а=0,05 і п=28, ґкр =2,06).
Значна статистична залежність результату на смузі перешкод від часу подолання її частин дозволило розробити графік бігу по дистанції. З цією метою були використані рівняння регресії, які представлені на рис. 3. Результати проведених розрахунків подані у табл. 2.
Розроблена модель бігу визначає вимоги до тактики подолання перешкод для спортсменів різної майстерності. Для оцінювання тактичної майстерності багато-борців ВСК необхідно провести порівняння отриманого графіку з реальним часом проходження дистанції ЄСП. Таке порівняння показує, що не всі багатоборці мають індивідуальний графік, який відповідає модельним вимогам. Серед 28 обстежених багатоборців відхилення мають: на перших 100 м — 6, на другій контрольній позначці - 6, на третій — 5 чоловік. Серед тих, хто допустив хоча б одну помилку у часі проходження дистанції було 13 осіб, що складає - 46% обстежених, безпомилкового графіку дотримались 15 спортсменів. Невідповідність індивідуального графіку модельним вимогам проходження дистанції зафіксовано як у спортсменів з низькими, так і з високими результатами. Встановлено середній статистичний зв’язок між покращанням результатів на смузі перешкод і зменшенням відхилень індивідуального графіку від модельних вимог проходження дистанції (г= 0,553).
Висновки
1. Розроблено методику визначення результатів на єдиній 400 м смузі перешкод за часом бігу на 100 і 3000 м на основі моделі змагальної діяльності багатоборців військово-спортивного комплексу. Це дозволяє оцінити біговий потенціал спортсменів, для чого необхідно порівняти реальні результати з розрахованими модельними вимогами. Якщо результати співпадають, значить багатоборець повністю реалізує свої бігові
можливості на смузі перешкод. Для подальшого прогресу у цій дисципліні багатоборець повинен покращати свої результати або у бігу на 100 м або на 3000 м. При цьому необхідно прийняти до уваги встановлений у досліджені факт, що підвищення результату на 0,5 с на смузі перешкод вимагає зменшення часу у бігу на 100 м на 0,1 с або на 3 с — на 3000 м. У випадку, коли реальний результат спортсмена на смузі перешкод нижчий за розрахований, то проблема його підготовленості його тактичною та (або) технічною майстерністю.
2. Визначено, що графік проходження стометрових частин смуги перешкод має високий статистичний зв'-язок з результатом подолання всієї дистанції (г=0,870−0,991). Порівняння реального часу бігу з модельними вимогами виявило, що значна кількість спортсменів (46%) допускає помилки у подоланні дистанції. У досліджені для усунення цього недоліку розроблена модель подолання кожного 100 м відрізку смуги перешкод для багатоборців військово-спортивного комплексу різної спортивної майстерності (1. 35,0 до
2. 15,0 с).
Визначено, що з підвищенням кваліфікації на смузі перешкод відхилення індивідуального графіку проходження дистанції від модельних вимог зменшується (г = 0,553), що свідчить про покращення тактичної майстерність виконавців.
В наступних дослідженнях планується розробити моделі технічної підготовленості багатоборців ВСК різної спортивної майстерності на смузі перешкод за різницею між часом гладкого бігу на 200 м (перший і четвертий стометрові відрізки) і часом подолання 200 м відрізку з перешкодами (другі та треті сто метрів дистанції). Також планується визначити оптимальний час подолання окремих перешкод (груп перешкод) багато-борцями ВСК різної спортивної майстерності.
Список літератури
1. Андрес А. С. Фізична підготовка багатоборців військово-спортивного комплексу: Метод. посіб. / А. С. Андрес, М. М. Ли-нець — Л.: Українські технології, 2006. — 76 с.
2. Анохін Є. Д. Подолання перешкод / Є. Д. Анохін, С. А. Єрьомін, Б. В. Климович, Д. О. Логінов: навч. -метод. посібник. — Л.: ЛВІ, 2002. — 123 с.
3. Комарова А. Ученые — многоборцам // Легкая атлетика. — 1985, №
8. — С. 4−6.
4. Михайлов В. В. Загальні закономірності підвищення спортивної майстерності багатоборців військово-спортивного комплексу / В. В. Михайлов // Сучасні технології у сфері фізичного виховання, спорту та валеології: зб. наук. пр. II Міжнар. (інтернет) наук. -практ. конф. Х., 2008. — С. 41−48.
5. Михайлов В. В. Структура моделі змагальної діяльності багатоборців військово-спортивного комплексу / В. В. Михайлов, В. В. Михайлов // Теорія і практика фізичного виховання. — 2009. — № 1: Донецьк: ДонНУ — С. 399−405.
6. Молодцов И. Модели семиборья / И. Молодцов, В. Михайлов, А. Ревзон // Легкая атлетика. — 1985, № 12. — С. 6−7.
7. Настанова з фізичної підготовки у Збройних Силах України — К.: Міністерство оборони України, 1997. — 397 с.
8. Платонов В. Н. Моделирование в спорте / В. Н. Платонов // Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — К.: Олимп. литература, 1997. — С. 459−470.
Надійшла до редакції 04. 02. 2010р. Михайлов Віталій Вікторович Михайлов Володимир Віталійович, Попович Олександр Ілліч vmykhaylov2005@rambler. ru

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой