Развитие страхового рынка и методов анализа показателей страховой статистики

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

УДК 368. Q1
Вадим Олександрович Кравченко
Луганский нацюнальний yнiвepcитeт iмeнi Tаpаcа Шeвчeнка
РОЗВИТОК СТРАХОВОГО РИНКУ ТА МЕТОД1 В АНАЛ1ЗУ ПОКАЗНИК1 В СТРАХОВОI СТАТИСТИКИ
Ринкoвi пepeтвopeння в У^аш зyмo-вили нeoбxiднicть заcтocyвання cтpаxyвання як важливoгo eлeмeнтy заxиcтy eкoнoмiки та життeдiяльнocтi людeй вiд нecпpиятливиx пoдiй. Самe заxиcт eкoнoмiчниx im^pe^ гpoмадян i cyб'-eктiв пiдпpиeмницькoi дiяль-нocтi бeзпocepeдньo пoв'-язаний з poзвиткoм cфepи cтpаxyвання. Пoчинаючи з 2QQQ p. у^а^^кий pинoк cтpаxyвання е oднieю з найбiльш динамiчниx галyзeй eкoнoмiки дepжави. Найважливiшим cтимyлoм poз-витку cтpаxoвoгo pинкy е тe, щo бiльшicть пpeдcтавникiв бiзнecy ycвiдoмили нeoбxiд-нicть cтpаxoвoгo заxиcтy cвoix iнтepeciв y pизик-мeнeджмeнтi. У npo^ci cтабiлiзацii фyнкцioнyвання cтpаxoвoгo pинкy витальна poль вiдвoдитьcя cтpаxoвим opганiзацiям (кoмпанiям), тoваpoм якиx е cтpаxoва no-cлyга i якi надають cтpаxoвий заxиcт. Ocra^ нiй голягае в нагpoмаджeннi й витpачаннi гpoшoвиx та iншиx pecypciв для зд^^н-ня заxoдiв iз пoпepeджeння, пoдoлання абo змeншeння нeгативнoгo впливу pизикiв i вщ-шкoдyвання пoв'-язаниx iз ним витpат.
Ефeктивна дiяльнicть вiтчизняниx cтpаxoвиx кoмпанiй пoв'-язана з peалiзацieю ix фiнанcoвиx iнтepeciв, якi здiйcнюютьcя чepeз збiльшeння oбcягiв cтpаxoвиx пpeмiй, пpибyткy вiд cтpаxoвoi та i^eci^m^!'- дь яльнocтi, дocтатнocтi влаcнoгo катталу, лш-вiднocтi активiв тoщo. Йдeтьcя npo фшанто-ву надiйнicть cтpаxoвoi кoмпанii, пiд якoю poзyмiють мoжливicть викoнати взятi на ce6e зoбoв'-язання пpoтягoм чаcy ix icнyвання. Oд-нак кoжна cтpаxoва кoмпанiя пpoxoдить piзнi cтадii poзвиткy, i якщo вчаcнo нe вiдpeагyва-ти на знижeння тeмпiв ii poзвиткy, мoжна дiйти i дo банкpyтcтва. Таку cитyацiю cтpа-xoвики мoжyть виpiшyвати за pаxyнoк ynpo-ваджeння стогеми фiнанcoвoi бeзпeки cтpа-xoвoi кoмпанii, яка мае icтoтнi вiдмiннocтi щoдo фopмyвання мexанiзмy забeзпeчeння фiнанcoвoi бeзпeки cyб'-eктiв виpoбничo-гocпoдаpcькoi дiяльнocтi.
© B.O. Кpавчeнкo, 2Q12
Питанням фiнанcoвoi бeзпeки на piв-нi пад^иема^ пpиcвячeнo пpацi такиx на-утовщв, як I.A. Бланк, O.I. Баpанoвcький, М.М. Gpмoлeнкo, К.С. Гopячeва, B.I.уш-кo, A.I. Сyxopyкoв, З.С. Ваpналiй та iн.ак-тики i! eoperam пpoпoнyють piзнi визначeн-ня та пiдxoди дo пoбyдoви cиcтeми фшанто-вoi бeзпeки пад^ием^'-в. Цe, наcампepeд, cтocyeтьcя вибopy ^ш^ив, iндикатopiв, мeтoдичниx пiдxoдiв дo визначeння piвня фiнанcoвoi бeзпeки cyб'-eктiв виpoбничo-гocпoдаpcькoi дiяльнocтi.
Змicтy фiнанcoвoi бeзпeки cтpаxoвoi кoмпанii та xаpактepиcтицi джepeл ii забeз-пeчeння пpиcвячeнi np^i пpoвiдниx yчeниx-eкoнoмicтiв: В.Д. Базилeвича, O.I. Баpанoвcь-кoгo, Я.П. Шyмeлди та iн. Пpoтe пpoблeма oцiнки piвня фiнанcoвoi бeзпeки в cтpаxoвo-му бiзнeci, зoкpeма щoдo poзpoбки cиcтeм забeзпeчeння фiнанcoвoi бeзпeки за гоказни-ками cтpаxoвoi статистики, пoтpeбye года-льшoгo наyкoвoгo виpiшeння.
Меmoю статп е визначeння ocoбливoc-тeй пoказникiв cтpаxoвoi статистики й poз-poбка лoгiчнoi мoдeлi фiнанcoвoi бeзпeки cтpаxoвoi кoмпанii.
Пpoвeдeний аналiз визначeння фшан-coвoi бeзпeки в наутовш лiтepатypi пoказав, щo icнyють piзнi пiдxoди дo цьoгo питання. Увага в дocлiджeнняx i пyблiкацiяxидь ляeтьcя здeбiльшoгo фiнанcoвiй бeзпeцi дep-жави та пiдпpиeмcтва. Так, I.O. Бланк вважае пiд фiнанcoвoю бeзпeкoю пiдпpиeмcтва & quot-кь лькicнo i якш^ дeтepмiнoваний piвeнь йoгo фiнанcoвoгo стану, який забeзпeчye стабшь-ну заxищeнicть йoгo пpiopитeтниx зба-ланcoваниx фiнанcoвиx iнтepeciв вiдernrc-фiкoваниx peальниx i пoтeнцiйниx загpoз зo-внiшньoгo i внyтpiшньoгo xаpактepy, паpамe-тpи якиx визначаютьcя на ocнoвi того фшан-coвoi фiлocoфii i cтвopюють нeoбxiднi пepeд-yмoви фiнанcoвoi пiдтpимки йoгo cталoгo poзвиткy в пoтoчнoмy й пepcпeктивнoмy те-pioдiм [1]. Вчeний визначае лишe oднy oco6-
Еттмта npoMurnoeocmi Economy of Industry
ливють фшансово! безпеки — захист фшансо-вих iнтересiв пiдприeмства — i не включае таку складову, як яюсну систему фiнансових iнструментiв.
Забезпечення фшансово! безпеки шд-приемств, на думку М. М. Срмошенко, К.С. Го-рячево! [2], вiдбуваеться за видами фшансо-вих iнтересiв суб'-ектiв господарювання, зок-рема таких: зростання ринково! вартостi шд-приемства- максимiзацiя прибутку- забезпе-ченiсть капiталом- забезпеченiсть швестищ-ями- оптимiзацiя вiдрахувань до бюджету.
Наведеш вище види фiнансових ште-ресiв пiдприемства притаманнi i страховикам. Але страховi компанп мають свою спе-цифiку, особливостi фшансово! дiяльностi. Тому фiнансову безпеку страховика, на думку провщних вчених, & quot-слщ розглядати через фiнансову стабшьнють страхово! оргашзацп, пiд якою розушеться 11 майновий i фшансо-вий стан, за якого величина i структура влас-них i прирiвняних до них коштiв, лiквiдних активiв е наслiдком ступеня досконалостi оргашзацп страхування, розвитку його нових видiв, а також масовостi проведення ефек-тивних страхових операцiй, режиму економи, забезпечують у будь-який момент часу пев-ний рiвень платоспроможностi& quot- [3]. Таке ви-значення фшансово! стабiльностi страхово! компанп пов'-язане перш за все з показником платоспроможносп.
На наш погляд, фшансова безпека страхово! компанп мае визначатися через систему показниюв, адже стан i розвиток страховика характеризуеться такими основ-ними показниками, як кшьюсть договорiв страхування- обсяг валових i чистих виплат страхових платежiв- обсяг валових i чистих виплат страхових вщшкодувань- мiсткiсть перестрахувального сегмента- обсяг сформо-ваних страхових резервiв- обсяги активiв та статутного капiталу страховиюв.
Отже, фiнансова безпека е одшею з найважливiших характеристик страхово! компанп з позицп як сьогодення, так i довго-строково! перспективи. Вона вщображае го-ловнi умови життедiяльностi й основу стабь льностi фшансового стану страхово! компа-нi!
Страхування займаеться фшансовою стороною таких явищ та процесiв, якi за своею природою е вiрогiдними, тобто мо-
— Економжа промисловостi
ISSN 1562−109Х
жуть вiдбуватися або не вщбуватися й котрi проявляються в сукупносп випадкiв. Для управлiння цими явищами та процесами не-обхiдно мати об'-ективну шформащю. Цiею стороною дiяльностi страхування займаеться статистика. I! функцп зосередженi на таких напрямах: 1) забезпечення страхових ком-панiй статистичною шформащею- 2) вияв-лення закономiрностей страхових подiй.
Перша функцiя охоплюе оргашзащю статистичних спостережень у страхуванш, обробку й аналiз статистично! шформацп, розробку методологi! визначення статистичних показниюв та обгрунтування! х для майнового й особистого, а також сощального страхування.
Другш функцi! страхування належить виявлення статистичних закономiрностей настання страхових подш, оцiнка! х частоти та важкосп. За другою функцiею страхування встановлюеться рiвень тарифних ставок, як мають бути достатньо обгрунтованими на основi статистичних закономiрностей. Це е головним завданням страхово! статистики, адже прорахунки в тарифних ставках спри-яють попршенню фiнансового стану страхових компанш та тдвищенню розмiру страхових платежiв.
Ураховуючи те, що за пiдсумками ос-таннiх рокiв майнове страхування в Укра! ш лiдируе в списку добровшьних видiв (його частка становить 69,4% зiбраних страхових премiй), подальшi дослщження фiнансово! безпеки страхово! компанi! проведемо за майновим страхуванням.
Майнове страхування трактуеться як галузь страхування, у якш об'-ектом страхових правовщносин е майно в рiзному вигля-дц його економiчне призначення — вщшкоду-вання збитку, що виник унаслщок страхового випадку. Тобто основним принципом майно-вого страхування е вщшкодування прямого фактичного збитку застрахованого об'-екта.
Майнове страхування об'-еднуе рiзнi види страхування, яю для цiлей страхування подшяються на двi групи — страхування майна юридичних i фiзичних осiб.
Зупинимось на одному з основних ви-дiв майнового страхування — страхуванш майна юридичних ошб, де застрахованим може бути майно, що е власнютю страху-вальника, а також таке, що перебувае у його користуванш або розпорядженш Стра-
Экономика промышленности —
хувальниками можуть виступати не тшьки власники майна, але й iншi юридичш та фь зичнi особи, що несуть вiдповiдальнiсть за його збереження.
Страхування майна включае страху-вання бущвель, споруд, устаткування, облад-нання, транспорту, вантажiв та багажу, то-варних запасiв, квартир, домашнього майна, урожаю, домашшх тварин, технiчних (у тому чи^ будiвельно-монтажних) ризикiв, фшан-сових ризикiв та iнших майнових ризиюв.
Для виконання сво! х функцш статистика майнового страхування повинна мати необхiдну iнформацiю про страховi випадки, !х частоти, страхову ощнку, страхову суму тощо, вимiрювання яких вщбуваеться за до-помогою системи показниюв страхово! статистики.
У найбшьш загальному виглядi страхову статистику можна подати за показ-никами, наведеними в табл. 1.
Таблиця 1
Показники страховог статистики та гх характеристика
Показники Характеристика показниюв
Кшьюсть стра-хових подiй Настання страхово! подi!, при якш виникае зобов'-язання страховика сплатити страхувальниковi страхове вiдшкодування або страхову суму. Перелш стра-хових випадюв передбачаеться правилами страхування, страховим договором або чинним законодавством
Страховий портфель 1. Фактична кшьюсть об'-екпв, якi постраждали в результат страхових подiй, або кшьюсть договорiв страхування. 2. Сукупна вщповщальнють страховика за всiма дiючими полюами
Страхова сума Межа грошових зобов'-язань страховика щодо компенсаци завданих страховою подiею збиткiв страхувальниковi. Страхова сума за майновим страху-ванням не повинна перевищувати вартостi об'-екта
Зароблеш стра-ховi платежi 1. Строковi платежi (премi!, внески). 2. Частка страхових платежiв (премiй, внескiв), що належать перестраховикам- 3. Резерви незароблених премш та залишки страхових платежiв з державного обов'-язкового страхування на початок та кшець звггного перiоду. 4. Частка перестраховикiв у резервах незароблених премш на початок i ю-нець звiтного перюду
Страховi випадки та страховi вiдшкодування Сума компенсацi!, що !! виплачуе страховик страхувальниковi за збиток, спричинений застрахованому майну страховим випадком. Сума страхового вщшкодування визначаеться трьома способами: 1) у разi вщповщальносп за першим ризиком збитки в межах страхово! суми вщшкодовуються повнютю, а понад цю суму — не вщшкодовуються- 2) пропорцшною вiдповiдальнiстю -розмiр шкоди обчислюеться пропорцiйно до вартост загиблого або пошко-дженого майна до рiвня застрахованого майна- 3) за граничною системою — у межах встановленого лiмiту вщшкодування
Аналiз одержаного статистичними методами масиву шформаци е систематизо-ваним вивченням натуральних i вартюних показникiв, якi характеризують страхову справу та показують закономiрнiсть настання страхово! поди. Таю показники е основою наукового передбачення майбутнього розмь ру збитковосп страхово! суми (табл. 2).
Найважлившими показниками стра-хово! статистики майнового страхування е збитковють страхово! суми й фшансова стш-
кiсть страхово! компани. У подальших до-слiдженнях пропонуеться розмежувати щ показники, а щодо майнового страхування -застосовувати окремi групи синтетичних по-казникiв i аналiтичних характеристик у кож-нiй iз них. 1стотна вiдмiннiсть цих показникiв полягае, зокрема, у тому, що вони стосують-ся рiзних об'-ектiв дослiдження, оцiнюються з рiзних точок зору, проводяться рiзними методами (щодо визначення показниюв) та за-безпечують отримання рiзних результатiв.
Економжа nромисловостi
Economy of Industry
Таблиця 2
Розрахунков1 показники страховог статистики
Показники Характеристика показникiв
Частота страхових подш Показник, що е елементом збитковосп страхово! суми. Визначаеться в розрiзi видiв страхування. Частота страхових подiй засвщчуе, скiльки страхових випадкiв припадае на один об'-ект страхування. Одна страхова подiя може спричинити кшька страхових випадюв. Вiдмiннiсть мiж поняттями «страховий випадок» i «страхова по-дiя» — подiею може бути град, ураган тощо, якi охоплюють сво! м шкiдливим наслiдком численнi об'-екти страхування (випадки)
Спустошенють страхово! поди Концентращя страхових ризикiв в однш страховiй органiзацi! в обся-зi, що може призвести до багатьох збитюв унаслiдок одного страхового випадку
Коефщент (стутнь) збитковосп Показник виражае сшввщношення мiж сумою виплаченого страхового вщшкодування i страховою сумою вшх об'-ектiв, що постраждали. Зворотне положення можна вважати неможливим, оскшьки воно означае можливють знищення всiх застрахованих об'-екнв бiльше, нiж один раз
Середня страхова сума на один об'-ект (договiр) страхування Вщношення загально! страхово! суми вшх об'-ектiв страхування до кiлькостi вшх об'-ектiв страхування
Збитковiсть страхово! суми Показник дiяльностi страховика, що характеризуе вщношення страхового вщшкодування до страхово! суми вшх застрахованих об'-екпв у ризикових видах страхування. Збитковють визначаеться у вщсотках i показуе ймовiрнiсть збитку. Складаючи фактичний i тарифний рiвнi збитковосп страхово! суми, оцiнюють ризики
Норма збитковосп Показник дiяльностi страховика, що характеризуеться сшввщношен-ням суми виплаченого страхового вщшкодування до зiбраних страхових платежiв, у вiдсотках
Страховий внесок У майновому страхуванш страховий внесок визначаеться як вщношення мiж загальною прогнозною величиною платежiв страхуваль-ника за певний перюд i загальною кiлькiстю застрахованих об'-екнв
Збитковють страхово! суми характе-ризуе вщносну величину страхового вщшко-дування. На рiвень цього показника впливае значна кшькють показникiв страхово! статистики. Доказiв на користь того, що саме якийсь iз наведених вище статистичних по-казникiв забезпечуе високий рiвень фшан-сово! безпеки страховика, у доступнш нам лiтературi не знайдено, i питання про те, який iз них (показниюв) точнiше характери-зуе майнове страхування, залишаеться вiд-критим.
Виходячи з цього, виникла необхщ-нiсть розробки моделi зв'-язку головних по-казникiв страхово! статистики, що можна подати у виглядi модели яка зводиться до визначення коефщента (ступеня) збитковосп майнового страхування (рис. 1).
Наведений у моделi зв'-язок мiж показ-никами збитковостi та окремими показника-ми страхово! статистики можна викорис-товувати в аналiтичних дослiдженнях фшан-сово! безпеки з метою своечасного прийняття управлiнських рiшень щодо стратегi! i тактики дiяльностi страховика в конкретних умо-вах, удосконалення процедури фшансово-економiчного аналiзу функцiонування страхово! компанп. Так, знаючи частку страхових подш, середню суму страхових виплат i страхового вiдшкодування, можна визначити прирют збитковостi страхово! суми. Припус-тимо, що частота страхових подш у загальнш сумi застрахованого майна знизилася на 5%, середня сума страхових виплат i вщшкоду-вань зросла на 7%, а середня страхова сума
Економта промисловостi Экономика промышленности
Рис. 1. Модель збитковост1 страховог суми застрахованого майна, авторське складання
застрахованого майна в розрахунку на один договiр знизилася на 9%.
Тодi прирют збитковосп страхово! суми (1ч) можна визначити за формулою:
& quot- & quot- 1,07 • 0,95
I =
ч
1−1й
«й
¦ = 0,933.
I- 1,09
Отже, рiвень збитковосп страхово! суми знизився на 6,7% (0,933^ 100−100). Змiна показника вщбулася пiд впливом окремих факторiв, вивчення яких потребуе таких ме-тодiв дослiдження, якi б являли собою де-який синтез середшх i вiдносних величин. Такого роду методи називаються iндексними, а результати! х застосування — iндексами.
Для факторного аналiзу динамiки середшх величин у страховiИ статистицi дощ-
льно використовувати iндекси змiнного, пос-тiИного складу i структурних зрушень.
Використавши наведенi в моделi (рис. 1) головш показники страхово! статистики зi страхування майна, !х взаемо-зв'-язок, розглянемо напрями шдексного ана-лiзу збитковостi страхово! суми (ч=W/S).
Чисельник формули — страховi виплати та страховi вiдшкодування — можна записати у виглядi добутку середшх страхових виплат
та вщшкодувань (Ж) на кшьюсть страхових подш (п), тобто = Ж •п, а знаменник у виглядi середньо! страхово! суми застрахованого майна (S) на страховий портфель (Ы) -^ S = S • N. Тодi збитковiсть страхово! суми (ч) можна визначити так:
Економгка промисловостг Есопоту of
¦ п П
4? ¦ N N '-
Отже, збитковють страхово! суми зна-ходиться у прямому зв'-язку iз середньою сумою страхових виплат та вщшкодувань, частотою страхових подш i у зворотному зв'-язку iз середньою страховою сумою за-страхованого майна.
Така форма зв'-язку дозволяе визначити за допомогою шдекив середнiх величин абсолютний i вщносний прирiст середньо! збитковостi страхових сум, обумовлений змшою рiвня збитковостi окремих видiв майна, а також структурними зрушеннями в страховiй сумi застрахованого майна.
Вщносний прирют середньо! збитко-восн за рахунок першого фактора визнача-еться шляхом розрахунку iндексу постшного складу:
1 = Е.
? Е О& lt-1 '-
за рахунок другого фактора — розраху-нок iндексу впливу структури:
У цiлому за двома видами майна збитковють страхових сум складала: у базисному перiодi
— 1649,2
00 =---100 = 0,507 грн-
0 325 379,8
у звггному перiодi
— 2230,8
о =---100 = 0,496 грн.
1 449 443,2
1 = Е О? А
стр х 1 7
Е О ?10
Абсолютний прирiст середньо! збитко-востi за рахунок змiни шдивщуально! збит-ковостi розраховуеться вiднiманням iз чисе-льника iндексу постiйного складу його зна-менника, тобто:
Ч (Ч) = Е ~Е О.
Абсолютний прирют середньо! збитко-восн за рахунок змiни частки майна з неод-наковим рiвнем збитковостi страхово! суми -це рiзниця чисельника i знаменника шдексу впливу структурних зрушень:
ч (ч)=Е о ~Е о ?10.
Таким чином, визначення рiвня приросту збитковосн страхово! суми за допомогою шдекив дозволяе ощнити динамiку показни-ка. З огляду на це було дослщжено середню збитковють страхово! суми залежно вщ фак-торiв за майновим страхуванням i страхуван-ням ризикiв. У розрахунках використано даш АСК «ХХХ» (Луганська фiлiя) (табл. 3).
Отже, у цшому за двома видами стра-хування збитковiсть страхово! суми зни-зилась на 0,011 грн зi 100 грн страхово! суми.
Прирют середньо! збитковосп страхово! суми, обумовлений змшою рiвня збитковосп за кожним видом страхування, визна-чено за формулою:
Таблиця 3
Збитков1стъ страхових сум за майновим страхуванням АСК «ХХХ»
Види страхування Базисний перюд Звггний перюд
страховi вщшкодування, тис. грн страхова сума застрахованого майна, тис. грн '- Б * ° к § 1? ? ^ со И ^ ^ 8 8 1 рс страховi виплати та страховi вiдшкодування, тис. грн страхова сума застрахованого майна, тис. грн '- Б * ° к § 1? ^ ~ ю о -В1 со и ^ ^ 8 8 1 рс
Страхування ризиюв 1344,6 164 449,9 0,818 1663,7 265 280,0 0,627
Майнове страхування 304,6 160 929,9 0,19 567,1 184 163,2 0,31
Разом 1649,2 325 379,8 — 2230,8 449 443,2 —
Економгка промисловостг Экономика промышленности
Z Чч = Z чЛ — Z 4qdsl = 0, 496 — (a 818.
265 280, 0 1 841 163,2 --- + 0,19--) = 0,094 гpн.
449 443,2 449 443,2
За pаxyнoк cтpyктypниx зpyшeнь poз-мipy cтpаxoвиx cyм абcoлютний пpиpicт ce-peдньoi збиткoвocтi cкладаe:
Z 4rnp =Z 4ods1 -Z 4odsQ =
= 0,31 — 0,507 =-0,197 грн.
Так, вплив пepшoгo фактopа на piвeнь збиткoвocтi cтpаxoвoi cyми е тогативним. За pаxyнoк дpyгoгo фактopа збиткoвicть cтpаxo-вoi cyми змeншилаcя.
Рoзглянyтi вищe фактopи cepeдньoi збиткoвocтi впливають такoж на змiнy cтpа-xoвиx виплат та cтpаxoвиx вiдшкoдyвань. Рoзpаxyнoк абcoлютнoгo пpиpocтy циx cyм за pаxyнoк oкpeмиx фактopiв базyeтьcя татож на iндeкcнoмy мeтoдi. Пpиpicт, oбyмoвлeний фактopами cepeдньoi збиткoвocтi, oдepжyють мнoжeнням абcoлютнoгo пpиpocтy cepeдньoi збиткoвocтi за pаxyнoк вiдпoвiднoгo фактopа, на загальну cтpаxoвy cyмy заcтpаxoванoгo майна y звигому пepioдi.
Визначити абcoлютнy змшу cтpаxoвиx виплат та cтpаxoвиx вщштодувань за pаxy-нoк змiни cтpаxoвoi cyми мoжна за фopмy-лoю:
AWs = (Z s, -Z Sq)4q.
За даними АСК «ХХХ» (табл. 3) абш-лютний пpиpicт cтpаxoвиx виплат та cтpаxo-виx вiдшкoдyвань y звигому пepioдi cкладав:
1) за pаxyнoк iндивiдyальниx piвнiв збиткoвocтi:
AWq = A44 Z S, = 42 247,7 rac. грн-
2) за pаxyнoк змши cкладy заcтpаxo-ванoгo майна:
AW =Aq Z S, = -8804,3 rac. гон-
сmp * emp ^^^ 1 '- г '-
3) за pаxyнoк змiни cтpаxoвoi cyми майна:
AWs = (Z S, -Z Sq)4q =-32 851,8 тиc. грн.
Таким чинoм, пpиpicт збиткoвocтi майна y звигому пepioдi oбyмoвив збшь-шeння cyми cтpаxoвиx виплат та cтpаxoвиx вiдшкoдyвань на 581,6 rac. гpн. Стpyктypнi змiни poзмipy cтpаxoвиx cyм мали гозитив-ний вплив на змшу загальнoi cyми cтpаxoвиx вiдшкoдyвань.
Пpoвeдeний iндeкcний аналiз збитто-вocтi майна дoзвoлив cфopмyвати у^уптет гpyпи пoказникiв, якi xаpактepизyють фшан-coвy cтiйкicть cтpаxoвoi кoмпанii за майто-вим cтpаxyванням (pиc. 2).
Фшантова cтiйкicть cтpаxoвoi кoмпанii за майтовим cтpаxyванням
W/N

Стpаxoвi платeжi, Ps
Сepeдня cтpаxoва cyма на oдин oб'-eкт (дoгoвip) cтpаxyвання, V
Нopма збиткoвocтi, W/Ps -z^-
Сepeднiй poзмip cтpаxoвoгo
внecкy, V/N -z^-
Сepeдня cтpаxoва cyма пoтepпiлиx oб'-eктiв, Sn/n
Стpаxoва cyма пoтepпiлиx Спycтoшeнicть cтpаxoвoi
oб'-eктiв, Sn -1- пoдii, W/Sn
Рис. 2. Мoдeль фiнaнсoвoi стттст! сmpaхoвoi кoмnaнii, aвmopськe складання
Екoнoмiкa npoмuслoвoсmi Economy of Industry
Розроблеш автономш моделi (рис. 1−2) надають можливiсть володiти даними про закономiрнiсть змiни збитковостi страхово! суми i фiнансово! стiИкостi страхово! компанп за майновим страхуванням.
Розроблена модель мютить 1-й рiвень фiнансово! безпеки страхово! компанп. На наш погляд, загальна модель мае мютити де-кiлька рiвнiв подiлу за системою показниюв, якi характеризують платоспроможнiсть, лш-вiднiсть, рентабельнiсть тощо.
За допомогою розроблених моделей можна одержати вщповда «як це може бути» та використовувати для прогнозування розвитку подш у страховiИ справi з метою одержання вiдповiдi на запитання «як це мае бути», тобто вщнести подану модель фшан-сово! безпеки до нормативно! Розроблена система моделей може бути реалiзована на персональному комп'-ютер^ оскiльки вона забезпечуе зручш можливостi виконання мо-дельних розрахункiв (машинних експери-менпв) за умов рiзних варiантiв (сценарпв) фiнансово! безпеки страхово! компанi!
Висновки. Забезпечення фшансово! безпеки страхово! компанп може вщбуватися через систему показниюв страхово! статис-
У подальших дослщженнях необхiдна побудова системи забезпечення фшансово! безпеки страхово! компанп, складовими яко! можуть бути показники страхово! статистики наведених вище моделей (рис. 3).
тики. Розробка системи генерування варiан-тсв зводиться до розрахунку величин, яю за-кладенi в моделi основних зв'-язкiв фшансо-во! безпеки iз промiжною системою показни-юв збитковостi страхово! суми та фшансо-вою стiИкiстю страхово! компанi! Схема зв'-язку мiж змiною окремих показниюв за-пропонованих моделей пiдлягае повнш по-слiдовностi, алгоритму.
Лiтература
1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. -К.: Эльга, Ника — Центр, 2004. — 784 с.
2. Срмошенко М. М. Фшансова складо-ва економiчно! безпеки: держава i тдприем-ство: наук. моногр. / М. М. Срмошенко, К. С. Горячева. — К.: Нащональна академiя управлiння, 2010. — 232 с.
3. Страхування: тдручник / за ред. В. Д. Базилевича. — К.: Знання, 2008. — 1019 с.
Надшшла до редакци 12. 10. 2012 р.
Рис. 3. Модель ф! нансовог безпеки страховог компанИ (1-й ргвень)
Економгка промисловостг Экономика промышленности

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой