Развитие точности штрафных бросков в баскетболе с использованием технических средств

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Физическая культура и спорт


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

— 5б с.
11. Шалманов Ал. А., Шалманов Ан. А. Основные механизмы взаимодействия с опорой в прыжковых упражнениях: Метод. реком. — М.: ГЦОЛИФК, 1990. — 48 с.
12. Шестаков М. П. Управление технической подготовкой спортсменов с использованием моделирования // Теория и практика физической культуры. — 1998. — № 3. — С. 51−54.
13. Шульгатый Л. П., Шпитальный В. Б., Фомиченко Н. Г. Повышение эффективности движений в прыжках в длину на основе использования современных информационных технологий // Теория и практика физической культуры. — №
3. — 1999. — С. 30−34.
14. Arampatzis A., Bruggemann G. -P., Walsch M. Long Jamp: Biomechanical Research Project Athens 1997 Final Report. -Oxford: Meyer& amp-Meyer Sport (UK) Ltd., 1999. — P. 82−113.
Поступила в редакцию 07. 03. 2007 г.
РОЗВИТОК ТОЧНОСТІ ШТРАФНИХ КИДКІВ У БАСКЕТБОЛІ З ВИКОРИСТАННЯМ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ
Кудімов В.М.
Харківська державна академія фізичної культури
Анотація. Розроблено та експериментально обґрунтовано методику вдосконалення точності штрафних кидків у баскетболі, що базується на розвитку вміння диференціювати й точно відтворити параметри кидка засобами термінової інформації. При вдосконаленні точності штрафних кидків у баскетболістів надійність управління тренувальним процесом забезпечує методика реєстрації кута кидка та величини початкової швидкості польоту м’яча.
Ключові слова: параметри кидка, тренажер, пристрій термінової інформації.
Аннотация. Кудимов В. Н. Развитие точности штрафных бросков в баскетболе с использованием технических средств. Разработана и экспериментально обоснована методика совершенствования точности штрафных бросков в баскетболе, базирующаяся на умении дифференцировать и точно воспроизводить параметры броска средствами срочной информации. При совершенствовании точности штрафных бросков у баскетболистов надежность управления тренировочным процессом обеспечивает методика регистрации угла броска и величины начальной скорости полета мяча.
Ключевые слова: параметры броска, тренажер, прибор срочной информации.
Annotation. Kudimov V.M. Formation and perfection of penalty shots skills in basketball with an application of technical aids. Here it is worked out methods of perfection of the penalty shots accuracy based on the skill to differentiate and correctly determine parameters of shot with a help of urgent information means. At perfection of accuracy of penal throws at basketball players reliability of management with training process the technique of registration of a corner of a throw and provides sizes of initial speed of flight of a ball.
Key words: parameters of shot, simulator, urgent information mean.
Вступ.
Важливість оволодіння точним штрафним кидком у баскетболі полягає в тому, що з одного боку, очки від реалізації штрафних кидків складають значну частину загального рахунку гри і від їх точності часто залежить результат зустрічі. З іншого боку, навичка виконання штрафних кидків є базовим для формування техніки кидка м’яча у стрибку [1, 3].
Про тісний взаємозв'язок між результатив-
ністю виконання в грі штрафних, двох — і трьох -очкових кидків свідчать високі коефіцієнти кореляції (у першому випадку г = 0,935, у другому г = 0,899), що отримані за підсумками чемпіонату Ук -раїни по баскетболу серед чоловічих команд Су-перліги [6].
У теперішній час у теорії і практиці спорту відбувається активний пошук нових форм, засобів, методів навчання та тренування. Деякі дослідження [2, 8, 9] показують, що підвищити ефективність спортивних рухів дозволяє цілеспрямований вплив на сенсорні системи спортсменів за рахунок застосування засобів термінової інформації і тренажерів. Однак, обґрунтованих науково-методичних рекомендацій відносно цього напрямку підготовки баскетболістів з високим рівнем результативності виконання штрафних кидків у наукових джерелах ми не змогли виявити.
Таким чином, актуальність обраного напрямку досліджень визначається не тільки важливістю самої проблеми, а й перспективою розробки її рішення за допомогою нового комплексного технологічного підходу до побудови спортивного тренування на основі застосування тренажерних пристроїв, приладів термінової інформації засобів педагогічного контролю.
Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури.
Формулювання цілей роботи.
Мета дослідження — підвищення ефективності процесу удосконалення точності штрафного кидка у баскетболі способом однією рукою зверху на основі застосування тренажерів та засобів термінової інформації.
Результати дослідження.
У педагогічному експерименті досліджувалась ефективність застосування в тренувальному процесі методики розвитку точності штрафних кидків у баскетболі на основі використання трена-жерних пристроїв та засобів термінової інформації.
Для реєстрації значень кута вильоту (0) й початкової швидкості польоту м’яча (У0) застосовувалася методика комп’ютерної обробки відеозйом-ки штрафних кидків [4]. Точність відтворення цих параметрів у серії кидків визначалася за величиною середньоквадратичного відхилення (О у о і Од).
Удосконалення точності відтворення кута
вильоту (0) і початкової швидкості (У0) польоту м’яча проводилося за допомогою сконструйованих нами тренажерів. Оптико-електронний тренажер дозволяє гравцям отримувати термінову інформацію про величину кута вильоту м’яча [6], електромеханічний тренажер — про швидкість руху платформи з м’ячем в імітаційних кидках [5].
У першій частині експерименту визначався кореляційний взаємозв'язок між результативністю штрафних кидків і такими показниками:
а) точністю відтворення кута кидка (г = -0,52- 1 = 1- 1 = 2,26- р & gt- 0,05) і точністю відтворен-
ня початкової швидкості (г = -0,69- 1 = 2,70- 1 = 2,26- р& lt-0,05) за даними відеозйомки-
б) точністю відтворення кута вильоту м 'я-ча у вправах на оптико-електронному тренажері (г = - 0,57- 1 = 3,6- ^ = 2,76- р & lt- 0,01) —
в) точністю відтворення швидкості руху м’яча в імітаційних кидках на електромеханічному тренажері (для групи КМС, І р г = -0,72- 1 = 4,3- 1 = 3,88- р & lt- 0,001- для групи ІІ спортивного розряду г = - 0,61- 1 = 2,4- 1гр = 2,26- р& lt-0,05) —
Оцінка ефективності запропонованої методики розвитку точності штрафних кидків здійснювалася в педагогічному експерименті на основі порівняння поточного приросту результативності у досліджуваної групи, що досягнуто в порівнянні з початковим. При цьому, за контрольні показники результативності нами були взяті програмні нормативи для груп спортивного удосконалення ДЮСШ України.
Так, якщо початковий рівень результативності - 67%, то експеримент повинен був продовжуватися до моменту перевищення експериментальною групою 74,5% влучення. В експериментальному періоді тренувальні мікроцикли були побудовані за схемою «6−1». В останній день кожного мікроциклу виконувався тест із 30 штрафних кидків (рис. 1).
Розрахункове значення рівня результатив-
ності, що відповідає умовам проведення експерименту, було досягнуте після восьмого мікроциклу, коли різниця між початковим і поточним показником склала 9% (при 1=2,47- 1гр=2,26- р& lt-0,05 — різниця достовірна).
З метою підтвердження достовірності отриманих результатів, було проведено ще два тренувальні мікроцикли за тією ж програмою.
Тестування результативності й точності відтворення параметрів траєкторії польоту м’яча після експерименту (рис. 2) показало, що середній показник влучення в експериментальній групі до-сяг значення 76,3%, що склало 9,3% приросту в порівнянні з початковим показником (1 = 2,54- 1гр = 2,26- р& lt-0,05).
За той же час показник точності відтворення кута вильоту м’яча Од зменшився з 2,37 до 1,63
(при 1 = 3,08- 1 = 2,82- різниця достовірна при р& lt-0,02), показник точності відтворення початкової
швидкості О у 0 також достовірно поліпшився — з
0,19 до 0,13 (1 = 3,9- 1гр = 3,25- р & lt- 0,01).
Отримані результати підтверджують ефективність застосування на практиці положення, висунутого В. М. Платоновим про необхідність цілеспрямованого впливу на сенсорні аналізаторні
%
80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60
До 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 П.
експ. експ.
м/цикли
Рис. 1. Динаміка результативності штрафних кидків у досліджувальній групі упродовж експерименту.
Рис. 2. Значення факторів, що визначають результат кидка, до і після експерименту.
системи, які забезпечують результативність діяльності спортсмена. У цілому, система розвитку точності баскетбольних кидків ґрунтується на перевірених на практиці положеннях теорії навчання тренування та управління рухами [7,8, 9, 10].
Висновки
1. Установлено, що при вдосконаленні
точності штрафних кидків у баскетболістів надійність управління тренувальним процесом забезпечує методика реєстрації кута кидка та вели-
чини початкової швидкості польоту м 'яча У0. Розроблена на основі відеозйомки з подальшим комп’ютерним аналізом методика дозволяє визначити рівень показників точності відтворення параметрів траєкторії кидка. За даними лабораторного експерименту коефіцієнт кореляції між результативністю виконання штрафних кидків і точністю відтворення кута вильоту м’яча склав — 0,52 (р& lt-0,05) — між результативністю і точністю відтворення початкової швидкості польоту м’яча він дорівнює -0,69 (р & lt- 0,005).
2. Розроблена нами методика експериментально доказала, що цілеспрямований вплив на сенсорні системи засобами термінової інформації сприяє підвищенню точності біомеханічних параметрів і результативності штрафних кидків. За період експерименту показник точності відтворення
кута вильоту м’яча (Од) з 2,37° зменшився до 1,63° (1 = 3,08- 1 = 2,82- р & lt- 0,02), показник точності відтворення початкової швидкості (О у 0) також достовірно поліпшився — з 0,19 м/с до 0,13 м/с (1 = 3,9- 1гр = 3,25- р & lt- 0,01). У результаті підвищення показників точності відтворення цих параметрів результативність виконання штрафних кидків в експериментальній групі досягла 76,3%, що на 9,3% більше, ніж порівнюючи з початковим показником, що дорівнює 67% (р& lt-0,05).
Подальші дослідження доцільно здійснювати у напрямку вивчання питань підвищення результативності штрафних кидків в умовах впливу на спортсменів збиваючих факторів, які присутні особливо на змаганнях високого рівня.
Література
1. Бабушкин В. З. Подготовка юных баскетболистов. — К.: Здоров’я, 1985. — 144 с., ил.
2. Ермаков С. С. Обучение технике ударных движений в спортивных играх. — Харьков: ХХПИ, 1996. — 292 с.
3. Корягин В. М. Подготовка высококвалифицированных баскетболистов: Учебник для вузов физического воспитания.
— Львов: «Край», 1998. — 191 с.
4. Кудімов В. М. Вивчення параметрів траєкторії польоту м’яча при виконанні штрафних кидків у баскетболі // Слобожанський науково-спортивний вісник. — Харків: ХДАФК, 2003. — № 6. — С. 43−46.
5. Кудімов В. М. Тренажер баскетбольного кидка // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. — Харків: ХДАДМ, 2004. — № 17. — С. 8−16.
6. Кудімов В. М. Удосконалення точності штрафного кидка в баскетболі методом термінової інформації про значення кута вильоту м’яча // Слобожанський науково-спортивний вісник. — Харків: ХДАФК, 2004. — № 7. — С. 249−252.
7. Матвеев Л. П. Основы общей теории спорта и системы подготовки спортсменов. — К.: Олимпийская литература, 1999. — 320 с.
8. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте. — К.: Олімпійська література, 1997. -583 с.
9. Ровний А. С. Сенсорні механізми управління точнісними рухами людини. — Харків: ХаДІФК, 2001. — 220 с.
10. Фарфель В. С. Управление движениями в спорте. — М.: Физкультура и спорт, 1975. — 208 с.
Надійшла до редакції 02. 03. 2007р.
ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ
ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ
Курок О.І.
Глухівський державний педагогічний університет
Анотація. У статті розглядаються поняття «професійна готовність», «загальнопедагогічна підготовка», дається аналіз структури готовності майбутніх вихователів до професійної діяльності, визначені критерії готовності майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників.
Ключові слова: професійна готовність, вміння, фізичне виховання дошкільників.
Аннотация. Курок А. И. Готовность будущих воспитателей дошкольных учебных заведений к физическому воспитанию дошкольников. В статье рассматриваются понятия «профессиональная готовность», «общепедагогическая подготовка», дается анализ структуры готовности будущих воспитателей к профессиональной деятельности, определены критерии готовности будущих воспитателей к физическому воспитанию дошкольников.
Ключевые слова: профессиональная готовность, умения, физическое воспитание дошкольников.
Annotation. Kurok A.I. Readiness of the future tutors of preschool educational institutions for physical training of preschool children. The article deals with the notions «professional readiness» and «general pedagogical training», the analysis of the structure of the readiness of future pre school teachers for the professional activity, the criteria of the future pre school teacher’s readiness for the physical training of pre school children are pointed out.
Key words: professional readiness, skills, physical training of pre school children.
Вступ.
Першочерговим завданням та необхідною умовою модернізації системи освіти в Україні є підвищення професіоналізму педагогів, формування педагогічного корпусу відповідно до запитів сучасного суспільства.
Завданням освітньої системи є організаційне забезпечення та змістова цілісність усіх її складових компонентів, які спільно вирішують питання професійної підготовки кожної людини з урахуванням актуальних та перспективних потреб суспільства. У свою чергу, перетворення усіх складових системи освіти багато в чому залежить від рівня професійної підготовки спеціалістів, їх здатності вирішувати педагогічні завдання, працювати в нових умовах. Тому, питання готовності майбутніх вихователів до фізичного виховання дошкільників набуває своєї актуальності саме сьогодні. Метою

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой