Методические особенности формирования умений и навыков физического самосовершенствования на разных этапах реализации образовательных задач системы физического воспитания студентов

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Народное образование. Педагогика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
---- ---------------- проблеми фізичного
ПСИХОЛОГІЯ
виховання і спорту
Методичні особливості формування вмінь і навичок фізичного самовдосконалення на різних етапах реалізації освітніх завдань системи фізичного виховання студентів
Журавель О. О.
Національний університет харчових технологій
Анотації:
Розглянута проблема реалізації принципів гуманізму, свідомості та активності в процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Розроблена методика отримання студентами знань щодо користі систематичних занять фізичними вправами та визначені організаційні особливості здійснення відповідного контролю. Запропоновані методичні рекомендації також передбачають наявність декількох етапів формування вмінь та навичок самостійного проведення занять фізичною культурою з урахуванням інтересів і потреб студентського контингенту. На першому курсі пропонується отримання знань та забезпечення вмінь самостійного планування окремих занять. На другому курсі навчання передбачена реалізація власного творчого потенціалу студентів в процесі самостійного проведення занять фізичними вправами під керівництвом викладача. Пропонується розглядати особистість студента як відкриту динамічну систему з багатьма взаємозв'-язками та структурними з'-єднаннями, що здібна до самовдосконалення.
Ключові слова:
фізичний, виховання, студент, методика, знання, вміння, навички, самовдосконалення.
Журавель Е. О. Методические особенности формирования умений и навыков физического самосовершенствования на разных этапах реализации образовательных задач системы физического воспитания студентов. В статье рассмотрена проблема реализации принципов гуманизма, сознательности и активности в процессе физического воспитания студентов высших учебных заведений. Разработана методика получения студентами знаний относительно пользы систематических занятий физическими упражнениями и определены организационные особенности осуществления соответствующего контроля. Предложенные методические рекомендации также предусматривают наличие нескольких этапов формирования умений и навыков самостоятельного проведения занятий физической культурой с учетом интересов и нужд студенческого контингента. На первом курсе предлагается получение знаний и обеспечение умений самостоятельного планирования отдельных занятий. На втором курсе обучения предусмотрена реализация личного творческого потенциала студентов в процессе самостоятельного проведения занятий физическими упражнениями под руководством преподавателя. Предлагается рассматривать личность студента как открытую динамическую систему со многими взаимосвязями и структурными соединениями, которая способна к самоусовершенствованию.
физический, воспитание, студент, методика, знание, умение, навыки, самосовершенствование.
Jhuravel' O. O. Methodological aspects of forming abilities and skills of physical self-improvement at different stages of realization of educational objectives of the system of physical education of students. In this article is shown the problem of realization of humanism principles, consciousness and activity in the process of physical education of students of higher educational institutions. Developed a method of obtaining knowledge regarding the benefits of systematic exercise and determined organizational features of the implementation of the appropriate control. The proposed guidelines also provide for the presence of several stages of formation of skills of independent studies of physical culture taking into account the interests and needs of the student contingent. On the first course is offered to acquire knowledge and ensuring the skills of independent planning of individual classes. On the second year of education provides for the implementation of the personal creative potential of students in the process independent of physical exercises under the guidance of the teacher. It is suggested to examine personality of student as open dynamic system with many intercommunications and structural connections, which is apt at self-perfection.
physical, education, student, methods, knowledge, ability, skills, self-perfection.
Вступ.
Враховуючи, що система фізичного виховання студентської молоді, є відкритою і на неї здійснюється вплив таких чинників як законодавча база, матеріально-технічне та кадрове забезпечення, а також запит суспільства на фахівця, то формування методичних рекомендацій щодо реалізації освітніх, виховних та оздоровчих завдань системи педагогічних впливів в умовах вищого навчального закладу повинно з одного боку забезпечувати відповідність сучасним тенденціям у галузі освіти, а з іншого — відповідати реаліям економічного стану суспільства на даному етапі розвитку.
Однак, аналіз результатів досліджень різних авторів показав, що на фоні зниження мотивації до занять фізичним вихованням [2−5] відбувається й зниження рівню фізичної підготовленості та здоров’я студентів [1, 8, 10−13], що вказує на необхідність комплексного підходу до вирішення проблеми, але фундамент відповідної технології повинний передбачати дотримання принципу свідомості та активності ще на початкових етапах навчання.
Крім того, за даними О. З. Лєонова [6], Л. В. Ло-тоненка [7], О. В. Терещенка [9], забезпечити інтерес студентів до систематичного фізичного удоскона-
© Журавель О. О., 2012 doi: 10. 6084/m9. figshare. 105 443
лення як під керівництвом викладача, так і під час самостійних занять, можливо тільки за умов врахування їх потреб, що пов’язане з реалізацією принципів гуманізму.
Безумовно, одна-дві лекції на рік в процесі фізичного виховання виключають можливість повноцінного вирішення освітніх завдань, але з іншого боку спостерігається актуальність розробки методичних рекомендацій формування відповідного знаннєвого потенціалу у молодої людини, які б дали змогу не тільки підвищити мотивацію до занять фізичними вправами, а й забезпечити наявність вмінь та навичок фізичного самовдосконалення для подальшої активної життєдіяльності та реалізації власних здібностей.
Дослідження здійснено відповідно до тематичного плану та загальної проблеми наукових досліджень кафедри фізичного виховання Національного університету харчових технологій.
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження — розробити методичні рекомендації щодо формування знань, умінь та навичок фізичного самовдосконалення студентів.
Методологічною основою дослідження був обраний системний підхід, що дозволяє розглядати
особистість студента як відкриту динамічну систему з багатьма взаємозв'язками та структурними з'єднаннями, що здібна до самовдосконалення.
Для досягнення мети використовувалися такі методи: аналіз і узагальнення філософсько-методологічної, психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури, методи моделювання, концептуально-порівняльного та структурно-системного аналізу, які дали можливість з’ясувати сучасний стан теорії і практики щодо організації навчально-виховного процесу, систематизувати та узагальнити інформацію про об'єкт дослідження.
Результати дослідження.
Результати багаторічних досліджень свідчать, що найбільш доцільним шляхом формування педагогічних умов вирішення освітніх завдань є впровадження до системи контролю на 1-му курсі результатів обов’язкових письмових робіт, які виконуються самостійно за конкретними темами та напрямками. До переліку тем рефератів для студентів 1-го курсу у першу чергу необхідно включити наступні:
1. Особистість, та фактори, що її визначають-
2. Мета, завдання, види та основні принципи
фізичного виховання-
3. Засоби фізичного виховання та їх класифікація-
4. Вплив розвитку фізичних здібностей та ста-
ну фізичної працездатності на спроможність реалізації власного творчого потенціалу-
5. Вплив розвитку моральних та вольових здібностей
на спроможність реалізації власного творчого потенціалу-
6. Методичні основи розвитку загальних фізичних
здібностей-
7. Сила та вплив рівню її розвитку на стан здоров’я
та формування особистості-
8. Швидкість та вплив рівню її розвитку на стан
здоров’я та формування особистості-
9. Витривалість та вплив рівню її розвитку на стан
здоров’я та формування особистості-
10. Гнучкість та вплив рівню її розвитку на стан
здоров’я та формування особистості-
11. Спритність та вплив рівню її розвитку на стан
здоров’я та формування особистості-
12. Зміст професійно-прикладної фізичної підготовки
(за напрямом спеціальності) та вплив рівню розвитку відповідних психофізіологічних здібностей на формування особистості-
13. Методи організації впровадження фізичних наван-
тажень з урахуванням особистісно-розвивального навчання-
14. Форми організації фізичного виховання студентів-
15. Технологія побудови навчально-тренувального та
самостійного заняття фізичними вправами-
16. Анкетування та тестування фізичних здібностей і
функціональних можливостей в процесі самоконтролю.
Усі вказані завдання виконуються у першому семестрі, а контроль та корекція письмових робіт здійснюється у позаурочний час викладачем. Кожний реферат повинен бути написаний на п’яти сторінках,
32 012
включаючи титульний, «від руки», для виключення можливості механічного копіювання з Інтернету чи інших електронних джерел, а список літературних джерел дорівнює 10 або більше за останні 10 років.
П’ятибальна оцінка за кожну роботу дозволяє наприкінці семестру вирахувати середній бал, і у разі позитивної середньої відмітки «більше ніж 3,5», студент допускається до заліку.
На другому курсі необхідно переходити від аналізу результатів інших авторів до реалізації власного творчого потенціалу, що можна здійснити шляхом постанови завдання розробки підготовчої частини заняття. Причому основною з умов є забезпечення обсягу 50−60% на ті м’язові групи, які будуть найбільше навантажені в процесі реалізації завдань основної частини. Для написання планів-конспектів підготовчих частин використовується досвід загально прийнятих вказівок, наприклад (табл. 1).
Після виконання завдання у письмовій формі, за необхідністю здійснюється корекція та студент повинен на оцінку реалізувати власно розроблений план. Причому, якщо студент отримав оцінку менш ніж «3», то необхідно було доопрацювання, однак в той же час, юнаки та дівчати, конспект в яких оцінений задовільно, за бажанням мали можливість покращити результат впродовж ще однієї спроби.
Такий підхід, з одного боку дозволяв отримати той рівень знань та вмінь планування фізичних навантажень, який необхідний для подальшого фізичного самовдосконалення, а з іншого — забезпечував розвиток активності, наполегливості та витримки. Безумовно, більшість студентів будуть об'єднувати зусилля та дублюватимуть деякі засоби, однак такий підхід забезпечує удосконалення навичок працювати у команді, формує дух колективізму та сприяє розвитку відповідальності.
Крім того, опитування свідчать, що більшість студентів намагаються голосно тренуватися вдома біля батьків або товаришів, що сприяє збільшенню словникового запасу, дозволяє розвивати активність, рішучість та сміливість, що в сучасних умовах ринкових взаємовідносин є достатньо актуальним.
Розвиток подібних здібностей відбувається й в процесі самостійного проведення підготовчої частини для своїх однолітків, а крім вказаних компонентів вольової підготовленості, відповідне завдання дозволяє розвивати відповідальність, чесність та порядність в зв’язку з необхідністю керування колективом.
З іншого боку, існують непоодинокі випадки спроб деяких студентів, на які здійснюється педагогічний вплив з боку однокурсників, зірвати проведення підготовчої частини — підшучування, відмова виконувати вправу та ін. Однак, переважна частина студентського колективу самотужки сприяє вихованню недисциплінованого «колеги».
На 3-му курсі завдання ускладнюється і студент власними зусиллями повинен розробити комплекс вправ, спрямованих на розвиток однієї з фізичних здібностей таким чином, щоб кількість підходів, об-
І ПЕДАГОГІКА І та медико& quot-біол°гічні
проблеми фізичного виховання і спорту
Таблиця 1
Приклад плану-конспекту комплексу загально-підготовчих вправ
Засіб ФВ Методичні поради Час реалізації
Біг: 2 кроки правим боком- 2 кроки — лівим боком. Пересуватися на носках, дистанція не менше двох метрів. 0,5 хв
В.п. ноги на ширині плечей, руки на поясі. 1−2 колові рухи головою вліво- 3−4 — вправо. На рахунок 1−2 здійснюємо вдих, рахунок 3−4 видих 0,5 хв
сяг, інтенсивність та період відновлення відповідали запланованому обсягу у конкретному занятті.
Відповідно до плану занять на семестр будується графік виконавців, які самі обирають за власним інтересом спрямованість фізичних навантажень, причому у представниць жіночої статі даний графік повинен враховувати особливості жіночого організму.
У разі хвороби або прогулу, заняття у повному обсязі виконує викладач, однак за тиждень до реалізації власної розробки студент корегує за допомогою викладача свій план-конспект, а у разі його відсутності обирається той, хто має бажання виручити товариша та заробити зайві бали. Оцінка формування творчого потенціалу у студентів 1-го курсу, що забезпечується шляхом накопичення знань відповідно до представлених вище запитань, здійснюється наступним чином:
1 бал — відсутність взаємозв'язку з планами
(невідповідність завданням), відсутність послідовності (змісту або виконання фізичних вправ), помилки у термінології, недостатня к-сть літературних джгрел-
2 бали — відповідність завданням, відсутність
послідовності (змісту або виконання фізичних
вправ), помилки у термінології, недостатня к-сть літературних джерел-
3 бали — відповідність завданням, відсутність
послідовності (змісту або виконання фізичних
вправ), помилки у термінології, достатня к-сть літературних джерел-
4 бали — відповідність завданням, наявність
послідовності змісту або виконання фізичних
вправ, помилки у термінології, достатня к-сть літературних джерел-
5 балів — відповідність завданням, наявність
послідовності змісту або виконання фізичних вправ, відсутність помилок у термінології, достатня к-сть літературних джерел.
В процесі фізичного виховання, на 2-му та 3-му курсах запропонована наступна оцінка реалізації власно-розроблених планів впровадження засобів фізичної підготовки:
1 бал — не може висловити завдання, показує вправу, але з помилками-
2 бали — не може висловити завдання, показує вправу без помилок-
3 бали — формулює завдання з помилками, показує вправу без помилок-
4 бали — правильно, але не впевнено формулює та показує завдання-
5 балів — правильно та впевнено висловлює та показує завдання.
Таким чином, засоби фізичної підготовки сприяють не тільки розвитку фізичних здібностей та переходу функціонального стану на більш високий рівень, а й передбачають реалізацію освітньо-виховних завдань відповідно до принципів особистісно-розвивального навчання, що забезпечує удосконалення гармонійно розвиненої особистості та сприяє формування підґрунтя для соціального та психічного благополуччя індивіда.
Висновки:
1. Ефективність функціонування системи фізичного виховання студентської молоді визначається станом здоров’я та фізичної підготовленості студентського контингенту, який відображає не тільки доцільність реалізації специфічних оздоровчих завдань, а й якість взаємозв'язків усіх компонентів комплексу педагогічних дій, спрямованих на розвиток особистості майбутнього фахівця-
2. Технологія реалізації освітніх, виховних та оздоровчих завдань в умовах вищого навчального закладу є науково обґрунтованою тільки в тому випадку, якщо фундамент відповідних педагогічних дій передбачає дотримання принципу свідомості та активності та забезпечує цілеспрямоване та поетапне формування знань, вмінь та навичок фізичного самовдосконалення студентів ще з початкових етапів навчання-
3. Розроблені методичні рекомендації дозволяють вирішити ряд освітніх завдань у взаємозв'язку
з розвитком фізичних та морально-вольових здібностей, що забезпечує підґрунтя для формування самостійної особистості майбутнього фахівця з урахуванням загально-дидактичних та специфічних принципів системи вищої освіти.
У подальшому планується розробити зміст занять для самостійного фізичного удосконалення студентів у відповідності з майбутньою професійною діяльністю, віковими та статевими особливостями контингенту.
Література:
1. Грибан Г. П. Аналіз стану здоров’я абітурієнтів та студентів, які проживають в негативних умовах навколишнього середовища // Теорія і практика фізичного виховання, № 3, 2004, с. 145−149.
2. Драчук А. Соціально-психологічний портрет студентів за роки становлення України як самостійної держави // Теорія і методика фізичного виховання і спорту, 2005, № 4, с. 84−86.
3. Ковальчук С. И., Колесников В. В, Голубцова Г А., Гаврилова Л. П. Экспериментальное обоснование вреда табакокурения среди студентов // Мат. научного форума общественного движения «здоровый мир», Спб., 1998, с. 103.
4. Колбанов В. Социальные детерминанты здоровья и образа жизни // Здоровье: существо, диагностика и оздоровительная стратегия: материалы международ. научн. конф. Радом, 2001, С. 25−30.
5. Кузнєцова О. В. Вплив фізичної культури на стан здоров’я студентів економічних спеціальностей впродовж навчання їх у вузах // Актуальні проблеми розвитку руху «Спорт для всіх» у контексті європейської інтеграції України: мат. науково-практ. конф., 24−26 червн. 2004 р, Тернопіль, 2004, с. 301−302.
6. Леонов О. З. Основні складові системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах зарубіжних країн // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наукових праць, К., 2005., серія 15, вип. 1, с. 101−108.
7. Лотоненко Л. В. Стеблецов Е.А. Физическая культура и ее виды в реальных потребностях студенческой молодежи // Теория и практика физической культуры, 1997, № 6, с. 39−41.
8. Лошицька Т. І. Особливості фізичного розвитку юнаків призив-ного віку // Педагогіка, психологія та медико-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова, Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2005, № 6, с. 34−40.
9. Терещенко О. В. Вплив занять плаванням на фізичну підготовленість студентів основної медичної групи: авто-
реф. дис… канд. наук з фіз. вих. і спорту — спец. 24. 00. 02. -
«Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення», ХДАФК, Харків, 2011, 21 с.
10. Юхименко С. М. Аналіз адаптаційного потенціалу студентської молоді // Педагогіка, психологія та медико-педагогічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова, Х.: ХДАДМ (ХХПІ), 2007, № 4, с. 145−147.
11. Lars B. Andersen. Between-school variation in physical activity, aerobic fitness, and organized sports participation: A multi-level analysis //Journal of Sports Sciences, 2011, vol. 20, pp. 1−8. doi: 10.1 080/2 640 414. 2012. 723 818
12. Larson A. A. Students' perceptions of caring teaching in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sports, Supplement, 2004, vol. 76, A-65.
13. Portman PA. Who is having fun in physical education classes? Experiences of sixthgrade students in elementary and middle schools. Journal of Teaching in Physical Education, 1995, vol. 14, pp. 445 453.
Информация об авторе: Журавель Елена Олеговна
v2043828@ukr. net Национальный университет пищевых технологий ул. Владимирская, 68, г. Киев, 1 017, Украина
Поступила в редакцию 15. 10. 2012 г.
32 012
References:
1. Griban G. P. Teoriia i praktika fizichnogo vikhovannia [Theory and practice of physical education], 2004, vol. 3, pp. 145−149.
2. Drachuk A. Teoriia i metodika fizichnogo vikhovannia i sportu [Theory and methods of physical education and sport], 2005, vol. 4, pp. 84−86.
3. Koval’chuk S. I., Kolesnikov V. V, Golubcova G.A., Gavrilova L. P Eksperimental’noe obosnovanie vreda tabakokureniia sredi studentov [Experimental ground of harm of tobacco smoking among students], Sankt Petersburg, 1998, p. 103.
4. Kolbanov V. Social’nye determinanty zdorov’ia i obraza zhizni [Social determinanty of health and way of life]. Zdorov’e: sushchestvo, diagnostika i ozdorovitel’naia strategiia [Health: creature, diagnostician and health strategy], Radom, 2001, pp. 25−30.
5. Kuzniecova O. V. Vpliv fizichnoyi kul’turi na stan zdorov’ia studentiv ekonomichnikh special’nostej vprodovzh navchannia yikh u vuzakh [Influence of physical culture on the state of health of students of economic specialities during the studies of them in the higher institutes]. Sport dlia vsikh [Sport for all], Ternopil, 2004, pp. 301 302.
6. Leonov O. Z. Naukovij chasopis [Scientific journal], 2005, T. 15, vol. 1, pp. 101−108.
7. Lotonenko L. V. Steblecov E.A. Teoriia i praktika fizicheskoj kul tury [Theory and practice of physical culture], 1997, vol. 6, pp. 39−41.
8. Loshic’ka T. I. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicniproblemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2005, vol. 6, pp. 34−40.
9. Tereshchenko O. V. Vpliv zaniat' plavanniam na fizichnu pidgotovlenist' studentiv osnovnoyi medichnoyi grupi [Influence of engaged in swimming on physical preparedness of students of basic medical group], Cand. Diss., Kharkiv, 2011, 21 p.
10. Iukhimenko S. M. Pedagogika, psihologia ta mediko-biologicni problemi fizicnogo vihovanna i sportu [Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports], 2007, vol. 4, pp. 145−147.
11. Lars B. Andersen. Between-school variation in physical activity, aerobic fitness, and organized sports participation: A multi-level analysis. Journal of Sports Sciences, 2011, vol. 20, pp. 1−8. doi: 10. 10 80/2 640 414. 2012. 723 818
12. Larson A. A. Students' perceptions of caring teaching in physical education. Research Quarterly for Exercise and Sports, Supplement, 2004, vol. 76, A-65.
13. Portman PA. Who is having fun in physical education classes? Experiences of sixthgrade students in elementary and middle schools. Journal of Teaching in Physical Education, 1995, vol. 14, pp. 445 453.
Information about the author: Jhuravel' O. O.
v2043828@ukr. net National University of Food Technologies Vladimirskaya str., 68, Kiev, 1 017, Ukraine
Came to edition 15. 10. 2012.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой