Методические подходы к управленческому учету и анализу эффективности инновационной деятельности и инновационной активности предприятий

Тип работы:
Реферат
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Н.В. Сжакова
МЕТОДИЧН1 П1ДХОДИ ДО УПРАВЛШСЬКОГО ОБЛ1КУ ТА АНАЛ1ЗУ ЕФЕКТИВНОСТ1 ШНОВАЦШНО1 Д1ЯЛЬНОСТ1 Й ШНОВАЦШНО1 АКТИВНОСТ1 ПВДПРИСМСТВ
Оцiнка ефективностi шновацшно! д& gt- яльност залишаеться однieю з найважливiших економiчних проблем сучасностi. З того, наскшьки активно впроваджуються шноваци на шдприемств^ вже можна судити про ефектившсть шновацшно! дiяльностi суб'-екта
господарювання.
Отже, ефектившсть шновацшно! д& gt- яльностi — це майже завжди результат 11 активiзаци, тобто поеднання техшчно! досконалостi виробництва, новизни техшки i технологи з якнайповшшим i бiльш економiчним використанням ушх
виробничих ресурсiв.
Питання анатзу та оцiнки ефективностi шновацшно! дiяльностi i дальшо! И активiзаци е актуальним з погляду як теоретичних, так i прикладних аспектiв шновацшно! дiяльностi. Науковi дослiдження з приводу аналiзу ефективностi шновацшно! дiяльностi провадили такi зарубiжнi i вiтчизнянi учет, як С. Крилов, I. Журавкова [1], О. Кантаева, С. Галушко [2], О. Волков, М. Денисенко, А. Гречан [3], В. Чабан [4], А. Трифшова [5] та шш.
Ефектившсть шновацшно! дiяльностi багато в чому визначаеться аналiтичним опрацьовуванням ухвалюваних
управлшських рiшень. В економiчнiй науцi не сформоване чггке цiлiсне уявлення про аналiз ефективностi iнновацiйно! дiяльностi як самостшного напряму дослiджень у рамках того або шшого виду економiчного аналiзу. У той же час використання сучасних iнструментiв аналiзу iнновацiйно! дiяльностi дозволяе найефективнiше здiйснити управлшня iнновацiйними процесами.
Закономiрно, що щ проблеми стосуються також i управлшського облiку, оскiльки саме вiн повинен надати необхщну iнформацiю для оцшки альтернативних варiантiв iнновацiйно! дiяльностi.
Це обумовлюе необхiднiсть побудови методики управлшського облшу i аналiзу
iнновацiйно! дiяльностi на основi вiтчизняних напрацювань, зарубiжного досвiду з урахуванням розвитку нацюнальних особливостей ринково! економiки.
Слiд звернути особливу увагу на те, що система управлшського облшу виходить за рамки бухгалтерського облiку i включае елементи планування, контролю, аналiзу та оцшки вшх видiв та напрямюв дiяльностi пiдприемства та! х ефективность
Органiзацiя ефективно! iнновацiйно! дiяльностi шдприемства залежить вiд достовiрно! iнформацi!, формування та надання яко! е одним з основних завдань управлiнського облшу. Основним недолiком сучасного облiку е те, що iснуючi облiковi репстри, бухгалтерськi рахунки i статистична зв^шсть не е джерелом достовiрних даних для проведення економiчного аналiзу шновацшно! дiяльностi пiдприемства.
Таким чином, проблема полягае в тому, щоб створити бухгалтерсько-аналiтичнi iнформацiйнi модел^ на основi яких можна ухвалювати управлiнськi рiшення з метою активiзацi! iнновацiйно! дiяльностi. Найбiльш важливою у створенш цих моделей е анал^ична складова, яку i розглянемо детальшше.
Мета статтi — формування методичних пiдходiв до аналiзу й оцшки ефективносп iнновацiйно! дiяльностi пiдприемств, як дозволять суб'-ектам господарювання дiагностувати свою поточну науково-технiчну дiяльнiсть, ефективно !! прогнозувати, виявляти найважливiшi тенденци та проблемнi питання, а також вести облш показникiв iнновацiйно! активносп й одержаних результатiв для обгрунтування управлiнських рiшень щодо напрямiв штенсифшаци iнновацiйного розвитку пiдприемства.
Для оцшки ефективносп iнновацiйно! дiяльностi промислового шдприемства
© Сжакова Наталiя Володимирiвна — кандидат eROHOMi4Hnx наук, доцент. Кримський економiчний iнститут ДВНЗ «КНЕУ iMeHi Вадима Гетьмана», Сiмферополь.
ISSN 1562−109X
використовують pi3Hi джерела шформаци: данi спещальних спостережень, статистичнi данi, регiстри бухгалтерского облiку, фiнансову та поточну зв^шсть.
На жаль, органи статистики не обробляють, а тому не вимагають вiд пiдприeмств усю iнформацiю про шновацшну дiяльнiсть. Статистика мае у своему розпорядженш лише такi даш: скiльки було витрачено грошових коштдв на рiзнi види шновацшно! дiяльностi i з яких джерел здшснювалося фiнансування, який був обсяг вироблено! й реалiзовано! iнноващйно! продукци. Тому статистичш показники щодо iнновацiй, яю наводяться у статистичнiй звггносп, не дозволяють зробити остаточного висновку про ефективнiсть iнновацiйноl ддяльностд, ii активiзацiю на конкретному пiдприемствi.
Отже, ми вважаемо, що розробка i використання нових показникiв ощнки ефек-тивност iнновацiйноl дДяльност
промислових шдприемств украй потрД6ш для надання
повно! характеристики шновацшно1 активностi пiдприемств i неупереджено1 шформаци, необхiдно! для прийняття управлшських рiшень.
На думку В. Крилова та I. Журавково1, & quot-… ефектившсть iнновацiйноl ддяльносп характеризуеться системою показниюв, що вiдображають кiнцевi результати реагазацл, а також спiввiдношення результатiв i витрат, обумовлених розробкою, виробництвом i експлуатацiею нововведень& quot- [1,111].
О. Кантаева та С. Галушко, проаналiзувавши зарубiжний досвщ проведення аналiзу iнновацiйноl ддяльносп i можливост його адаптацп до укра1нських пiдприемств, видшяють такi напрями аналiзу:
1) аналiз i оцiнка ефективностi iнновацiй-
2) розрахунок нормативное'- собiвартостi для визначення пордвняно-аналiтичних показникiв ефективностi шновацш-
3) аналiз взаемозв'-язкiв мдж показниками ефективностi iнновацiйних проектiв i показниками ефективносп господарсько1 ддяльност пiдприемств-
4) аналiз впливу iнновацiй на ефектившсть виробничо1 ддяльност [2 ].
Колектив учених пiд керiвництвом А.1. Волкова, М. П. Денисенка запропонував свою ощнку ефективностi шноващйно! дiяль-ност пiдприeмств. Автори вважають, що «метою даного аналiзу е обгрунтування найбшьш ефективних напрямiв шноващйно! дiяльностi, шновацшних програм i проектов» [3, 478]. Iснуючi методики аналiзу ефективностi шновацшно! дiяльностi пiдприeмств дозволяють видiлити таю етапи аналiзу.
1. Загальна оцiнка зовнiшнього науково-технiчного середовища шдприемства (аналiз досягнень НТП у данш галузi, аналiз ринку iнновацiй).
2. Аналiз внутрiшнього iнновацiйного середовища шдприемства (ощнка швестищйно! привабливостi, iнновацiйного потенщалу, конкурентоспроможностi продукци, органiзацiйно-технiчного i управлшського рiвня пiдприeмства).
3. Аналiз ефективносп iнновацiйних проектiв (оцiнка показникiв ефективносп iнновацiйних проектiв, визначення беззбиткового обсягу продажу).
4. Аналiз ефективностi шноващйно! дiяльностi та шновацшно! активност (оцiнка показникiв i тенденцш динамiки результатiв iнновацiйноl дiяльностi шдприемства, аналiз чинникiв, що сприяють, i причин, що перешкоджають дальшiй активiзащ! iнновацiйноl дiяльностi на пiдприeмствi).
Пщприемство може успiшно розвивати iнновацiйну дiяльнiсть тiльки за умов достатнього шновацшного потенцiалу. Аналiз вiдповiдного рiвня шновацшного потенщалу шдприемства провадиться з метою визначення достатносп у пiдприeмства матерiальних, кадрових i фiнансових ресурсiв для здшснення iнновацiйноl дiяльностi. Як зазначае В. Чабан, «неможливе впровадження нових технологш на пiдприeмствi без попередньо! оцiнки його iнновацiйного потенцiалу, оскшьки може не вистачити фiнансових ресуршв для завершення початих шновацшних проектiв, а також iнших ресуршв, що е складниками iнновацiйного потенщалу» [4,142].
1нновацшний потенцiал е також сукупшстю продуктiв, що перебувають на рiзних стадiях розробки, освоення або розширення виробництва, можливостей для
виробництва й удосконалення продукци, а також умшня оргашзовувати розробку, виробництво i продаж тако! продукцii.
Вважаемо, що шновацшний потенцiал е здатнiстю i готовшстю пiдприемства досягати поставлених шновацшних цшей за наявних матерiальних, трудових, фiнансових, iнформацiйних та iнших ресуршв, тобто
На наш погляд, необхщно також визначитися i3 системою характерних ознак i показникiв вияву iнновацiйноi активностi пiдприемств. Так, для визначення iнновацiйноi активностi пiдприемств пропонуемо використовувати систему ознак i показниюв.
1. Зростання обсягiв виробництва i реалiзацii iнновацiйноi продукцii:
зростання частки вироблено1'- iнновацiйноi продукцii (робiт, послуг) у загальному обсязi виробництва-
зростання частки реалiзованоi iнновацiйноi продукцii (робiт, послуг) у загальному обсязi реалiзацii.
2. Пщвищення технiко-економiчного рiвня iнновацiйноi продукци:
являе собою систему, що складаеться з багатьох компонентов. Ц компоненти по-рiзному впливають на iнновацiйний потенщал пiдприемства. Тому ними потрiбно постшно ефективно управляти.
Характеристику структурних елеменпв iнновацiйного потенцiалу наведено в табл. 1.
Таблиця 1
тдвищення частки оновленого устаткування, на якому виробляеться шновацшна продукцiя-
зростання впроваджених нових технологш виробництва-
тдвищення частки витрат на шновацшну дiяльнiсть у загальному обсязi витрат шдприемства-
зростання частки науково-техшчного персоналу в загальнш кшькосп робiтникiв пiдприемства-
пiдвищення частки прибутку, спрямованого на шноваци у загальному обсязi використаного пiдприемством прибутку.
3. Щцвищення конкурентоспроможностi iнновацiйноi
продукцii:
Характеристика структури? нновацтного потенщалу
Структурш елементи Характеристика структурних елементiв
Виробничi ресурси Необхщш для ефективного ведення виробничо1'- дiяльностi (оборотнi кошти, основнi виробничi фонди)
Технологiчнi ресурси Наявнють прогресивних технологiй, яю забезпечують iнновацiйний характер продукцii, що випускаеться
Кадровi ресурси Визначають виробничий i науковий рiвень квалiфiкацii персоналу пiдприемства, здатного до сприйняття, освоення нових технологiй та виробництва ново1'- продукцii
Оргашзацшно-управлiнськi ресурси Представляють здатнють органiзацiйноi структури управлiння пiдприемством забезпечити здшснення ефективно1'- iнновацiйноi дiяльностi
Маркетинговi ресурси Забезпечують маркетинговi дослiдження у виглядi сучасних видiв рекламування iнновацiйноi продукцii
Науково-дослщш ресурси Представлен у виглядi наявностi власних наукових розробок, «ноу-хау», а також наявнють науковцiв, зайнятих в шновацшнш сферi
Iнвестицiйнi ресурси Власнi засоби пiдприемства, а також наявнють сприятливого iнвестицiйного клiмату для залучення додаткових iнвестицiй (кошти iнвесторiв, банкiвськi кредити, бюджетнi кошти та ш.)
!нформацшш ресурси Забезпечують пiдприемство шформащею, яка необхiдна для ухвалення шновацшних ршень, обмiн знаннями i досвщом в iнновацiйнiй сферi, пiдвищення шновацшно!'- культури суспшьства
зростання обсяпв iнновацiйно! про-дукцi!, яка вщповщае нацiональним i мiжнародним стандартам якостц
розширення асортименту iнновацiйно! продукци-
вихiд пiдприемства на свiтовий ринок, збiльшення обсягiв експорту iнновацiйно! продукци.
4. Скорочення термiнiв створення, ос-воення i комерцiалiзацi! iнновацiй:
скорочення термiну проведення НДДКР, прийняття ршення про постановку ново! продукцi! у виробництво, упровадження !! на ринок-
скорочення термшу окупностi шновацш-
5. Полiпшення параметрiв штелекту-ально! власностi на iнновацiйну продукцiю (роботи, послуги):
шдвищення частки самостiйних розробок шдприемства у загальному обсязi шновацшно! продукци (робщ послуг) —
збшьшення частки об'-ектiв штелекту-ально! власноси, якi мають правовий захист.
6. Стутнь iнтегрованостi пiдприемства з науково-техшчними установами (збiльшення спiльних розробок шдприемства i науково-дослiдних установ у виробницга iнновацiйно! продукцi! (робiт, послуг).
Дана система характерних ознак i показниюв iнновацiйно! активностi
пiдприемств мае стати важливим доповненням вiдповiдно! статистично! зв^ность
Проблемi активiзацi! iнновацiйно! дь яльносп на пiдприемствах придiлено достатньо уваги в працях сучасних вiтчизняних i зарубiжних учених. Так, А. Трифшова шд iнновацiйною активнiстю розумiе штенсившсть здiйснення
економiчними суб'-ектами дiяльностi з розробки та залучення нових технологш або вдосконалених продуктiв у господарський оборот. Для формування методики оцшки шновацшно! активносп вона пропонуе розраховувати коефщенти i порiвнювати! х з установленими величинами. При цьому залежно вщ досягнутих результатiв в шновацшнш сферi i спiввiдношення! х iз нормативними показниками вибираеться стратегiя або iнновацiйного лiдера, або послщовника. Пiд нормативними слiд розум^и показники iнновацiйно! активностi за минулий рш або середньогалузевi значення, або даш щодо iнновацiйно! дiяльностi конкурента. А. Трифiлова пропонуе використовувати розрахунковi показники [5], якi допоможуть визначити стушнь забезпеченостi пiдприемства економiчними ресурсами в шновацшнш сферi (табл. 2).
Таблиця 2
Показники забезпечення шдприемства ресурсами для тновацтног д1ялъност1_
Показник Розрахунок показника Нормативне значення
1. Коефщент забезпе-ченосп штелектуальною власнiстю Ш. в Сума шдсумюв за рах. 123, 124, 125 / (ряд. 010 активу балансу «нематерiальнi активи») Ш. в = 0,10−0,15 — стратегiя шновацшного лiдера Ш. в = 0,05−0,10 — стратепя iнновацiйного послiдовника
2. Коефщент квалiфiкацi! персоналу, зайнятого в шновацшнш сфер^ Кпер Чисельшсть працiвникiв, зай-нятих в шновацшнш сферi / Середня чисельнiсть пращвниюв пiдприемства Кпер = 0,20−0,25 — стратепя шновацшного лщера Кпер = 0,15−0,20 — стратепя шновацшного послщовника
3. Коефщент забезпе-ченостi устаткуванням, необхiдним для шновацшно! сфери, Кз. у Вартiсть виробничого устаткування, пов'-язаного з технолопчними iнновацiями / Вартють устаткування виробничого призначення Кз. у = 0,25−0,30 — стратепя шновацшного послщовника Кз. у = 0,15−0,25 — стратепя шновацшного лщера
4. Коефщент освоення ново! техшки Кн. т Вартiсть уведених основних фондiв / Середньорiчна вартють основних виробничих Кн. т = 0,35−0,40 — стратепя шновацшного лщера Кн. т = 0,30−0,35 — стратепя
фондiв шновацшного послщовника
5. Коефщент освоення ново1 продукци Кн. п Обсяг реалiзацil ново1 продукци / Загальний обсяг реалiзацil Кн. п = 0,45−0,50 — стратепя шновацшного лщера Кн. п =0,40−0,45 — стратепя шновацшного послщовника
6. Коефщент шновацшного зростання Ki.3 Витрати шдприемства на шновацшну дiяльнiсть / Загальний обсяг витрат шдприемства Ki. 3=0,55−0,60 — стратепя шновацшного лщера Ki. 3=0,50−0,55 — стратегiя iнновацiйного послщовника
Примггка: доповнено автором на 0CH0Bi [5]
На думку А. Трифшово!, шдприемства, використовуючи наведеш показники, можуть адекватно ощнити свою поточну шновацшну актившсть i ухвалити ршення про напрями подальшого iнновацiйного розвитку. Така ощнка суттево допоможе уникнути нерацiонального використання всiх видiв ресурсiв i покаже шляхи нарощування шновацшно1 дiяльностi [5, 55].
Необхщшсть активiзацil шновацшно1 дiяльностi промислових пiдприемств висувае новi вимоги до ощнки шновацшно1 дiяльностi суб'-екпв господарювання. Для цього потрiбнi вщповщний аналiз тенденцiй розвитку шновацшно1 дiяльностi, виявлення чинникiв, що негативно позначаються не тiльки на економiчних результатах виробниюв iнновацiйного продукту, але й на швидкосп iнновацiйних перетворень. Тобто необхщна методика оцiнки шновацшно1 активносп на промислових пiдприемствах.
У зв'-язку з цим розроблено шють груп показниюв, а також методику! х розрахунку, надану в роботi [6], яю дають змогу дослiджувати шновацшну актившсть промислових шдприемств:
1) показники шновацшно1 активностi галузi (конкретного виду економiчноl дiяльностi) —
2) показники шновацшносп продукци-
3) показники зростання ефективносп виробництва за рахунок збiльшення шновацшно1 активностi пiдприемства-
4) показники фшансово1 забезпечено-стi шновацшно1 дiяльностi-
5) показники витрат на шновацшну дiяльнiсть-
6) показники штелектуально1 власностi шновацшно1 продукци.
Висновки. Запропонованi методичнi шдходи до аналiзу й оцiнки шновацшно1
активностi промислових пiдприемств дають можливють:
аналiзувати та контролювати поточну шновацшну актившсть i створювати всi умови для подальшо1 активiзацil шновацшно1 дiяльностi на пiдприемствах-
ефективно планувати шновацшну д& gt- яльнiсть-
цiлеспрямовано органiзовувати
шновацшш процеси i комплексно управляти шновацшною дiяльнiстю на пiдприемствах-
вести облш одержаних результатiв показникiв шновацшно1 активносп для ухвалення управлiнських рiшень про напрями подальшого шновацшного розвитку шдприемства.
Л^ература
1. Крылов Э. И. Анализ эффективности инвестиционной и инновационной деятельности предприятия / Э. И. Крылов, И. В. Журавкова. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 384 с.
2. Кантаева О. Совершенствование методики анализа инновационной деятельности для принятия управленческих решений / О. Кантаева, Е. Галушко // Бухгалтерский учет и аудит. — 2008. — № 7. -С. 35−46.
3. 1нновацшний розвиток промисловос-т Украши [Волков О.1., Денисенко М. П., Гре-чан А.П. та ш. ]- тд ред. проф. О.1. Волкова, проф. М. П. Денисенка. — К.: КНТ, 2006. -648 с.
4. Чабан В. Г. 1нновацшний потенщал шдприемства та його ощнка / В. Г. Чабан // Фшанси Украши. — 2006. — № 5. — С. 142−148.
5. Трифилова А. А. Управление инновационным развитием предприятия / А. А. Трифилова — М.: Финансы и статистика, 2003.- 176 с.
6. Gжaковa Н.В. Iнформaцiйне зaбезпечення aнaлiзy тa облiкy ефективноcтi iнновaцiйноi дiяльноcтi пiдприeмcтв / Н.В.
Gжaковa // Kyльтyрa нaродов Причерноморья. — 2009. — № 171. — C. 130 133.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой