Аналiз фінансово-господарської діяльності підприємства

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Финансы


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ

імені Михайла Туган-Барановського

Кафедра фінансів

ЗВІТ

з бакалаврської внутривузівської фінансової практики

Виконав: студент Рудзинська Т.І.

групиФін-10-А

напряму підготовки

6. 30 508 «Фінанси і кредит»

спеціалізації «Фінанси»

Керівник: Якубовська О. О.

Донецьк — 2014 рік

Вступ

Бакалаврська внутривузівська фінансова практика є важливим етапом практичної підготовки фахівців згідно з навчальним планом, її основним завданням є формування у студентів практичних умінь і навичок проведення аналізу фінансової звітності в рамках практичної підготовки студентів. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах.

В процесі виконання роботи був поставлені комплекс питань, визначені методи їх реалізації та важливість ефективного їх вирішення для досягнення позитивних кінцевих результатів діяльності суб'єктів господарювання.

Предметом написання цієї роботи є дослідження фінансово — господарської діяльності підприємства, страхової організації, бюджетної установи та учасників фінансового ринку.

Метою роботи є аналіз використання ресурсів, виробничої (економічної) діяльності та фінансово-економічних показників суб'єктів господарювання.

Для досягнення мети роботи необхідно вирішити такі завдання:

1) вивчення майнового стану та капіталу суб'єкта фінансових відносин;

2) аналіз основних показників діяльності, включаючи аналіз фінансового стану;

3) вивчення нормативно — законодавчих актів;

4) аналіз показників ліквідності і фінансової стійкості;

5) оцінка вірогідності банкрутства;

6) використання даних первинного фінансового обліку, статистичної звітності та іншої інформації для проведення аналізу діяльності;

7) характеристика процесу формування доходів і фінансових результатів підприємства;

8) розробка пропозицій щодо покращення організації, змісту і методики аналізу з урахуванням всіх обставин і умов переходу до ринкової економіки.

Інформаційною базою для проведення дослідження є:

1. законодавчі та нормативні акти, закони:

— Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 № 436-IV;

— Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

2. Фінансова звітність суб'єктів господарювання:

— Форма № 1 «Баланс»;

— Форма № 2 «Звіт про фінансові результати»;

— Форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів»;

-Форма № 4 «Звіт про власний капітал».

Практична цінність роботи полягає в розробці рекомендацій щодо удосконалення фінансової діяльності обраного підприємства.

Розділ 1. Аналіз і оцінка фінансової звітності підприємства

1.1 Початкові данні

Об'єктом роботи є фінансово-господарська діяльність публічне акціонерне товариство «ДТЕК Донецькобленерго «, яке було зареєстроване виконавчим комітетом Горлівської міської ради з 12. 11. 1998.

Термін діяльності Товариства необмежений. Товариство є юридичною особою — суб'єктом господарської діяльності -у відповідності із законодавством України. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання. Підприємство має самостійний баланс, веде консолідовану звітність, має поточний та інші рахунки в банках, печатки, штампи і бланки із своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, вправі від свого імені набувати майнові та особисті права, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою у суді на території України та за кордоном. Товариство вільне у виборі напрямку своєї діяльності, встановленої статутом.

Основним видом діяльності підприємства є виробництво електроенергії тепловими електростанціями, розподілення електроенергії, медична практика.

Засновником Товариства є Мiнiстерство енергетики та електрифiкацiї України, правонаступником якого є Мiнiстерство енергетики та вугільної промисловості України. Відкрите акціонерне товариство «Донецькобленерго» засноване вiдповiдно до наказу Мiнiстерства енергетики та електрифiкацiї України № 153 вiд 15 серпня 1995 року шляхом корпоратизації виробничого енергетичного об'єднання «Донбасенерго» згiдно з Указом Президента України вiд 4 квітня 1995 року № 282/95 «Про структурну перебудову в електроенергетичному комплексі України». Ліцензія: Емітент, 12. 11. 1998

Законодавче регулювання діяльності здійснюється трьома документами: Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України та Законом України «Про господарські товариства». Основні показники господарської діяльності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «, наведені у Додатоку, А.

1.2 Майновий стан і капітал підприємства

Бухгалтерський баланс відображає наявність майна організації та джерел його формування на певну дату. Він складається з 5 розділів і складається у нетто- оцінці. У перших двох розділах відображено майно підприємства по зростанню його ліквідності, а в III, IV і V розділах відбивається капітал підприємства, за рахунок якого сформовано майно за зростанням терміновості оплати.

Структура майна залежить від специфіки діяльності підприємства. Оцінка структури майна має виходити з галузевих і індивідуальних особливостей конкретного підприємства.

У процесі оцінки майнового становища організації вивчаються склад, структура і динаміка її активів. Поза як активи організації можна розглядати як його інвестиції, то зміни у майновому становищі організації можна певному сенсі обумовлені змінами у інвестиційної політики. Отже, оцінка майнового становища організації може розглядатися як одне із інструментів аналізу її інвестиційної політики. У процесі аналізу складу, структури та динаміки майна, і джерел її формування використовуються прийоми як горизонтального, і вертикального аналізу.

Майновий стан підприємства визначається на підставі даних активу балансу.

В ході аналізу майна підприємства необхідно виявити:

— частку кожної групи активу і пасиву в загальному підсумку балансу;

— динаміку показників за рік та основні тенденції з погляду зміцнення чи послаблення фінансового стану підприємства;

— мобільність майна підприємства;

— наявність і динаміку власного капіталу;

— фінансову автономію підприємства;

— стан необоротних активів;

— структуру оборотного капіталу.

Аналіз динаміки складу і структури майна дає змогу встановити розмір абсолютного і відносного приросту або зменшення всього майна та окремих його видів.

Проведемо аналіз структури і динаміки активів підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «за 2011−2012 рр. (див. табл.1.1 табл.1. 2).

Таблиця 1.1 Структура майна ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «в період 2011- 2012рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

Відхилення

тис. грн.

частка,%

тис. грн.

частка,%

зміни (+,-)

темп змін, %

1. Необоротні активи-всього

1 222 026

38,57

1 362 476

46,67

140 450

111,49

1.1. Нематеріальні активи:

1542

0,05

1882

0,06

340

122,05

1.2. Незавершене будівництво

72 985

2,10

58 612

2,01

-14 373

80,31

1.3. Основні засоби всього:

2 079 530

65,63

2 409 604

82,54

330 074

115,87

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції:

1849

0,06

1849

0,06

0,00

0,00

2. Оборотні активи — всього

1 946 574

61,43

1 556 636

53,32

-389 938

79,97

2.1. Виробничі запаси

79 345

1,38

86 620

1,68

7275

109,17

2.2. Готова продукція

10

0,00

9

0,00

-1

90,0

2.3. Товари

129

0,00

69

0,00

-60

53,49

2.4. Векселі одержані

11 195

0,35

11 195

0,38

0,00

0,00

2.5 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

3 071 378

96,93

2 088 520

71,54

-982 858

68,10

2.6 Дебіторська заборгованість за рахунками:

19 436

0,61

23 203

0,79

3767

119,38

2.7. Інша поточна дебіторська заборгованість

119 543

3,77

118 200

4,05

-1343

98,88

2.9. Грошові кошти та їх еквіваленти

41 290

1,30

122 801

4,21

81 511

297,43

2. 10. Інші оборотні активи

139 940

4,42

150 282

5,15

10 342

107,39

3. Витрати майбутніх періодів

85

0,00

143

0,00

58

168,24

Загальна сума майна

5 744 913

100,00

5 169 261

100,00

-575 652

89,98

Загальна вартість активів підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» у 2012 р. зменшилася на 10,02%, що в абсолютному значенні становить 575 652 тис. грн. в порівняні з 2011 р. Водночас змінилася структура майна. Частка необоротних активів збільшилась з 38,57% до 46,67%. Одночасно зменшилась частка оборотного капіталу з 61,43% до 53,32%. Це зумовлено тим, що темпи зростання необоротного капіталу (111,49%) значно перевищували темпи зростання оборотного капіталу (79,97%). Адже оборотний капітал має нижчу швидкість обороту, а значить забезпечує менший приріст прибутку. Зменшення оборотного капіталу зумовлює підрив виробничої база для нарощування обсягів продукції в майбутньому. Основні засоби збільшились в абсолютних розмірах, а частка їх виросла з 65,63 до 82,54%. Найвищими темпами за звітний період зростали грошові кошти та їх еквіваленти (297,43%), у разі чого їх частка збільшилася на 2,91%, що позитивно відобразилось на русі грошових потоків підприємства. Це -- позитивна тенденція в умовах економічної кризи. Але постає питання, наскільки ефективно використовувались вільні грошові кошти. У структурі оборотних активів у 2012 р. зменшились дебіторська заборгованість на 25,39% в порівнянні з 2011 р.

Показники структурної динаміки відображають частку кожного виду майна в загальній зміні сукупних активів. Це дає змогу зробити висновки про те, в які активи вкладені довгостроково залучені фінансові ресурси, а які активи, навпаки, зменшились у результаті відтоку фінансових ресурсів.

Таблиця 1.2 Динаміка майна ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «за період 2011- 2012 рр.

Показники

2011 рік тис. грн.

2012 рік тис. грн

Відхилення

зміни (+,-)

темп змін, %

1. Необоротні активи-всього

1 222 026

1 362 476

140 450

111,49

1.1. Нематеріальні активи

1542

1882

340

122,05

1.2. Незавершене будівництво

72 985

58 612

-14 373

80,31

1.3. Основні засоби всього

2 079 530

2 409 604

330 074

115,87

1.4. Довгострокові фінансові інвестиції

1849

1849

0,00

0,00

2. Оборотні активи — всього

1 946 574

1 556 636

-389 938

79,97

2.1. Виробничі запаси

79 345

86 620

7275

109,17

2.2. Готова продукція

10

9

-1

90,0

2.3. Товари

129

69

-60

53,49

2.4. Векселі одержані

11 195

11 195

0,00

0,00

2.5 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3 071 378

2 088 520

-982 858

68,10

2.6 Дебіторська заборгованість за рахунками

19 436

23 203

3767

119,38

2.7. Інша поточна дебіторська заборгованість

119 543

118 200

-1343

98,88

2.9. Грошові кошти та їх еквіваленти

41 290

122 801

81 511

297,43

2. 10. Інші оборотні активи

139 940

150 282

10 342

107,39

3. Витрати майбутніх періодів

85

143

58

168,24

Загальна сума майна

5 744 913

5 169 261

-575 652

89,98

Аналіз динаміки майна підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» показав, що основні статті балансу — це необоротні та оборотні активи, витрати майбутніх періодів за період 2011- 2012 рр. зменшились на 58 тис. грн. відповідно. Необоротні активи значно збільшились в абсолютних сумах за рахунок основних засобів, зміна останніх 330 074тис. грн. порівняно з пришлим роком. Довгострокові фінансові інвестиції залишились без змін. Показники незавершеного будівництва зменшилось на 14 373 порівняно з 2011 роком.

З таблиці можемо побачити, що значно зменшились оборотні активи, на 389 938 тис. грн. Це зумовлено зменшенням показників дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги на 982 858 тис. грн. Але можна зазначити, що значно виросли показники грошових коштів та їх еквівалентів, на 81 511 тис. грн. порівняно з 2011 роком.

Проведемо аналіз структури і динаміки капіталу підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «за 2011−2012 рр. (див. табл.1. 3, табл.1. 4)

Таблиця 1.3 Структура фінансових ресурсів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період2011- 2012рр.

Показники

2012 рік

2013 рік

Відхилення

тис. грн.

частка,%

тис. грн.

частка,%

зміни (+,-)

темп змін, %

1. Власний капітал

-1 716 714

54,18

-1 766 117

60,46

-49 403

102,88

1.1. Статутний капітал

81 897

2,58

81 897

2,81

0,00

0,00

1.2. Інший додатковий капітал

524 623

15,56

475 189

16,28

-49 434

90,58%

1.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2 323 234

73,32

-2 323 204

80,10

30

100,01

2. Забезпечення наступних виплат та платежів

37 360

0,00

39 936

0,00

2576

106,91

2.1. Забезпечення виплат персоналу

32 449

1,02

34 796

1,20

2347

107,23

2.2. Цільове фінансування

4911

0,15

5140

0,18

229

104,66

3. Довгострокові зобов’язання

523 451

16,52

3 852 547

131,97

3 329 096

735,99

4. Поточні зобов’язання

4 288 500

135,34

759 856

26,03

-328 644

17,72

4.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

66

0,00

9000

0,31

8934

13 636,36

4.2. Векселі видані

706

0,02

706

0,02

0,00

0,00

4.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3 936 797

124,24

325 117

11,21

-3 611 680

8,26

4.4. Поточні зобов’язання за розрахунками:

-

-

-

-

-

-

4.4.1. з одержаних авансів

255 321

8,06

318 398

10,98

63 077

124,71

4.4.2. з бюджетом

40 533

1,28

31 894

1,10

-8639

78,69

4.4.3. зі страхування

3740

0,12

7561

0,26

3821

202,17

4.4.4. з оплати праці

7545

0,24

15 630

0,54

8085

207,16

4.4.5. Інші поточні зобов’язання

43 792

1,38

51 547

1,78

7755

117,71

5. Доходи майбутніх періодів

36 088

1,14

33 033

1,14

-3055

91,54

Загальна сума майна

3 168 685

100,000

2 900 251

100

-268 434

91,53

За 2011−2012 рр. структура джерел фінансування підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго «змінилась в сторону підвищення частки власного капіталу з 54,18 до 60,46%, зросли абсолютні обсяги власного капіталу з -1 716 714 тис. грн до -1 766 117 тис. грн, або на 102,88%. Так, значною мірою зменшились обсяги таких джерел фінансування як: поточні зобов’язання (на 82,28%), та доходи майбутніх періодів (8,47). В умовах спаду виробництва і високої ціни кредитних ресурсів скорочення обсягів залучення позикових коштів сприяє зміцненню фінансового стану підприємства. Без змін залишились статутний капітал та векселі видані.

Зростання власного капіталу відбулося за рахунок нерозподіленого прибутку (частка зросла на 6,2%). І що важливо, скоротилась заборгованість підприємства перед бюджетом на 21,31%, але з оплати праці збільшилися на 7,23%. У результаті таких змін загальна сума фінансових ресурсів зменшилась на 8,47%. Така тенденція в структурі джерел фінансування свідчить про зростання фінансової незалежності (автономії) підприємства.

Таблиця 1.4 Динаміка фінансових ресурсів ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період 2011- 2012рр.

Показники

2012 рік тис. грн.

2013 рік тис. грн.

Відхилення

зміни (+,-)

темп змін, %

1. Власний капітал

-1 716 714

-1 766 117

-49 403

102,88

1.1. Статутний капітал

81 897

81 897

0,00

0,00

1.2. Інший додатковий капітал

524 623

475 189

-49 434

90,58%

1.3. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-2 323 234

-2 323 204

30

100,01

2. Забезпечення наступних виплат та платежів

37 360

39 936

2576

106,91

2.1. Забезпечення виплат персоналу

32 449

34 796

2347

107,23

2.2. Цільове фінансування

4911

5140

229

104,66

3. Довгострокові зобов’язання

523 451

3 852 547

3 329 096

735,99

4. Поточні зобов’язання

4 288 500

759 856

-328 644

17,72

4.1. Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

66

9000

8934

13 636,36

4.2. Векселі видані

706

706

0,00

0,00

4.3. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3 936 797

325 117

-3 611 680

8,26

4.4. Поточні зобов’язання за розрахунками:

-

-

-

-

4.4.1. з одержаних авансів

255 321

318 398

63 077

124,71

4.4.2. з бюджетом

40 533

31 894

-8639

78,69

4.4.3. зі страхування

3740

7561

3821

202,17

4.4.4. з оплати праці

7545

15 630

8085

207,16

4.4.5. Інші поточні зобов’язання

43 792

51 547

7755

117,71

5. Доходи майбутніх періодів

36 088

33 033

-3055

91,54

Загальна сума майна

3 168 685

2 900 251

-268 434

91,53

Обсяги фінансових ресурсів підприємства за період 2011- 2012рр. мають динаміку до зменшення, як видно з табл.1. 4, їх загальна сума знизилась на 268 434 тис. грн. В цілому, власний капітал за 2011−2012 рр. зменшився на 49 403 тис. грн., що негативно впливає на фінансове становище підприємства. Нерозподілений прибуток має тенденцію на збільшення і склав в 2011 -2 323 234 тис. грн., в 2012 р.- -2 323 204 тис. грн., тобто збільшився на 30%, що в свою чергу свідчить про збільшення рівня прибутку даного підприємства. Поточні зобов’язання зменшились на суму -328 644, а доходи майбутніх періодів на 3055. Без змін зосталися графи статутний капітал та векселі видані. Але зросли зобов’язання з оплати праці у 2012р. на 8085 тис грн., а також з одержаних авансів на 63 077, та зі страхування на 3821тис. грн. Можна зробити висновок про те, що увесь приріст активів підприємства було досягнуто за рахунок власного капіталу. Зростання власного капіталу відбулося за рахунок перш за все нерозподіленого прибутку. Його обсяги збільшились у 0,1 рази. Другим вагомим джерелом зростання власного капіталу став інший додатковий капітал. Підприємство збільшило свій резервний фонд, що також відіграє стабілізуючу роль щодо зміцнення фінансового стану. Це свідчить про оптимальність складу власного капіталу підприємства та створює додаткові джерела фінансування діяльності підприємства. Один з позитивних факторів є те, що кредитна заборгованість зменшилась на 3 611 680 тис. грн. У результаті таких змін в джерелах фінансування виросли обсяги власного капіталу.

Не менш важливим етапом дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є оцінка його майнового стану на основі розрахунку основних показників.(див. табл.1. 5)

Таблиця1.5 Динаміка показників майнового стану ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за період 2011- 2012рр.

Показники

2011, тис. грн.

2012, тис. грн.

Зміни,+ -

Темп змін, %

1. Сума господарських коштів, які є в розпорядженні підприємства

3 168 685

2 919 255

-249 430

92,13

2. Частка необоротних активів в активах

0,65

0,94

0,29

-

3. Частка основних засобів в активах

0,38

0,49

0,11

-

4. Частка основних засобів в необоротних активах

0,97

0,98

0,01

-

5. Коефіцієнт придатності

0,49

0,51

0,02

-

6. Коефіцієнт зносу основних засобів

0,51

0,49

— 0,02

-

Сума господарських засобів, що знаходяться в розпорядженні підприємства. Цей показник дає узагальнену вартісну оцінку активів, що перебувають на балансі підприємства. Це облікова оцінка, що не збігається із сумарною ринковою оцінкою активів підприємства. Сума господарських засобів порівняно з 2012 роком зменшилася на 268 434 грн. або на 92,13%, що свідчить про зменшення майнового потенціалу підприємства.

Частка необоротних активів зменшується на 0,29% переважно з допомогою значного зниження вартості нематеріальних активів і тенденції зниження довгострокової дебіторську заборгованість. Але й було збільшено частина основних фондів і незавершеного будівництва, але ці не вплинув зниження частки необоротних активів.

Частка основних засобів в активах збільшилась на 0,11%, що характеризує частку коштів, інвестованих в основні засоби у валюті балансу, позитивним напрямом змін показника треба вважати зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації.

Частка основних засобів в нематеріальних активах збільшилася на 0,01% і відповідно зменшилась частка довгострокових фінансових вкладень, темп зростання яких у звітному році майже у чотири рази перевищував темп зростання основних засобів.

Коефіцієнт зносу основних засобів зменшився на 0,02%, він характеризує частку зношених основних засобів у загальній їх вартості. Доповненням цього показника є так званий коефіцієнт придатності, що зріс на 0,02%, він показує, яку частку складає залишкова вартість основних засобів від первісної вартості за певний період. Питома вага активної частини основних засобів зросла з 0,38 до 0,49, це позитивна тенденція.

Проаналізуємо ефективність використання капіталу підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за період 2011- 2012 рр. (див. табл.1. 6)

Таблиця1.6 Динаміка показників використання капіталу «Фірма «ЮГ» за період 2011- 2012 рр.

Показники

2011, тис. грн.

2012, тис. грн.

Зміни,+ -

Темп змін, %

1. Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

-1,20

0,51

1,71

-

2. Коефіцієнт покриття

0,45

2,05

1,61

-

3. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,44

1,94

1,5

-

4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,01

0,16

0,15

-

5. Чистий оборотний капітал

-2 341 926

796 780

3 138 706

-34,0

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами характеризує рівень забезпеченості ресурсами для проведення незалежної фінансової політики, який порівняно з 2011 роком зріс на 1,72%. Це свідчить про позитивну динаміку.

Коефіцієнт покриття вимірює загальну ліквідність і показує, якою мірою поточні кредиторські зобов’язання забезпечуються поточними активами, тобто скільки грошових одиниць поточних активів припадає на одну грошову одиницю поточних зобов’язань. Теоретичне значення цього показника — 1,5 — 2,5. Якщо значення цього показника є меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають недостатньо стійким.

Тобто з 2012 року спостерігається позитивна зміна коефіцієнту з 0,45% до 2,05%.

Коефіцієнт швидкої ліквідності за нормативним значенням повинен бути більшим за 1, зменшення його свідчить про негативну тенденцію. Отже, з 2012 року знов спостерігається покращення показників на 1,5%.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності, який є показником частини короткострокових зобов’язань, що можуть бути погашені негайно, незначно збільшився за 2012 р. на 0,15 та становить 0,16. Рекомендована нижня межа цього показника -- 0,2.

Недолік обігового капіталу у 2011 році свідчить про нездатність підприємства вчасно погасити короткострокові зобов’язання. Але у 2011 році ситуація нормалізувалась, обіговий капітал змінився на 3 138 706 тис. грн та складає у 2012 року 796 780 тис. грн.

1.3 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Фінансові результати діяльності підприємства характеризуються приростом суми власного капіталу (чистих активів), основним джерелом якого є прибуток від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності, а також отриманий унаслідок надзвичайних обставин.

Система показників фінансових результатів містить у собі не лише абсолютні, а й відносні показники ефективності господарювання. До них належать показники рентабельності. Розраховують й аналізують загальну рентабельність роботи підприємства, рентабельність продукції і ряд інших показників. Чим вищий рівень рентабельності, тим вища ефективність господарювання підприємств як самостійних товаровиробників.

Звідси головними завданнями аналізу фінансових результатів діяльності підприємства є:

— оцінювання динаміки абсолютних показників фінансових результатів (прибутку і рентабельності);

— визначення спрямованості і розміру впливу окремих чинників на суму прибутку та рівень рентабельності;

— виявлення й оцінювання можливих резервів зростання прибутку і рентабельності.

Основними джерелами інформації в аналізі фінансових результатів прибутку є накладні на відвантаження продукції, дані аналітичного бухгалтерського обліку за рахунками результатів, фінансової звітності ф. № 1 «Баланс», ф. № 2 «Звіт про фінансові результати», ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів», ф. № 4 «Звіт про власний капітал».

Проведемо аналіз фінансових результатів діяльності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за допомогою інформації, що мається у формі № 2 — «Звіт про фінансові результати» (див. табл.1. 7).

Таблиця 1.7 Динаміка фінансових результатів діяльності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за період 2011- 2012рр.

Показники

2011 рок, тис грн.

2012 рок, тис грн.

Відхилення

зміни (+,-)

темп змін, %

1

2

3

4

5

1. Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

4 567 056

5 733 588

1 166 532,00

125,54

2. Податок на додану вартість

761 176

955 598

194 422,00

125,54

3. Чистий доход від реалізації продукції (товарів), тис. грн.

3 805 880

4 777 990

972 110,00

125,54

4. Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

-3 409 509

-4 288 994

-879 485,00

125,80

5. Валовий прибуток: :

-

-

-

-

5.1. прибуток

396 371

488 996

92 625

123,37

6. Інші операційні доходи

130 823

624 332

493 509,00

477,23

7. Адміністративні витрати

-55 227

-67 702

-12 475,00

122,59

8. Інші операційні витрати

-425 242

-991 635

-566 393,00

200,00

9. Фінансові результати від операційної діяльності:

-

-

-

-

9.1. Прибуток

46 725

53 991

7266,00

115,55

10. Інші доходи

7171

58 994

51 823,00

822,67

11. Інші витрати

-1101

-46 275

-45 174

2,38

11. Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

52 795

66 414

13 619,00

125,80

12. Податок на прибуток від звичайної діяльності

-52 766

-66 355

-13 589,00

125,75

13. Фінансові результати від звичайної діяльності:

29

59

30,00

203,45

14. Оборотні активи, тис. грн.

1 946 574

1 556 636

-389 938

79,96

Наведені дані у табл. 1.7. свідчать, що у підприємства, яке аналізується, наявні істотні резерви збільшення чистого прибутку. Про це свідчить хоча б той факт, що дохід (виручка) від реалізації продукції підприємства в звітному періоді порівняно із минулим періодом зріс на 1 166 532 тис. грн., ефективність використання оборотних засобів у звітному році покращилась. Тоді як чистий прибуток підприємства збільшився на 30 тис. грн. Отже, темп зростання чистого прибутку був нижче, основною причиною цього є зростання на 879 485 тис грн у звітному порівняно із минулим періодом собівартості реалізованої продукції, а також зростання адміністративних витрат (на 12 475 тис грн.), інших операційних витрат (на 566 393 тис грн.). Ріст валового прибутку на 92 625 тис. грн. або 123,37%, зумовлений ростом виручки від реалізації продукції на 125,54% (1 166 532 тис. грн.).

Позитивним є зменшення собівартості реалізованої продукції за 2011−2012 рр. з 3 409 509 до 4 288 994 тис. грн.(на 879 485 тис. грн.).

Фінансовий результат від операційної діяльності збільшився на 7266,00 тис. грн. (123,37%), від звичайної діяльності на 30 тис. грн (203,45%).

Вартість оборотних активів підприємства теж зменшилась на 389 938 тис. грн (на 20,03%) за 2011−2012 рр.

В цілому фінансове положення підприємства є достатньо стабільне, щоб забезпечувати ефективну господарську діяльність.

Факторний аналіз прибутку — це методика комплексного системного вивчення та виміру впливу факторів на величину результативного показника, а саме прибутку підприємства. Фактори, які впливають на величину прибутку від реалізації продукції або надання послуг, є такими:

1. Зміна обсягу реалізації - збільшення обсягів продажу рентабельної продукції веде до збільшення суми прибутку, а нерентабельної - навпаки до її зменшення;

2. Зміна асортименту продукції - якщо збільшується частка рентабельної продукції в загальному обсязі реалізації, то і прибуток, відповідно, зростає;

3. Зміна собівартості продукції - її зростання є причиною зменшення прибутку, а зменшення собівартості - навпаки збільшує прибуток;

4. Зміна ціни реалізації - при збільшенні цін сума прибутку зростає, якщо ціна зменшується, то зменшується і прибуток;

5. Чисельність та склад персоналу — кількість працівників, достатня для повноцінного обслуговування технологічного процесу, забезпечує зростання прибутку, також велике значення має і кваліфікація працівників;

6. Економічне стимулювання працівників — вплив цього фактору можна оцінити через показники оплати праці та її продуктивність. Що ефективнішим є стимулювання персоналу, то кращою буде їх праця, і як наслідок — більшими випуск продукції та прибуток;

7. Продуктивність праці - її зростання, за інших однакових умов, спричиняє збільшення величини прибутку;

Визначимо ступінь впливу на прибуток підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» кожного з факторів (див. табл.1. 8).

Таблиця 1.8 Вплив факторів на величину прибутку підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за 2011−2012 рр.

№ з/п

Показник

Сума, тис. грн

1.

Зміна ціни

-1 166 532

2.

Витрати на управління, на збут, фінансові витрати

-578 868

3.

Інші операційні доходи

493 509

4.

Податок на прибуток

13 589

5.

Собівартість реалізованої продукції

879 485

6.

Чистий прибуток

30

1) Зміна відпускних цін на продукцію. Розраховується як різниця між доходом від реалізації продукції в діючих цінах і реалізацією у звітному році в цінах базисного року. У нашому прикладі вона дорівнює 1 166 532 тис. грн. (4 567 056−5 733 588)

2) Визначаючи вплив на прибуток витрат на управління, на збут та фінансових витрат, треба пам`ятати, що це фактори зворотного впливу, тобто у формули треба підставляти знак мінус:

?ЧПВ = (55 227+ 425 242) -(67 702 + 991 635)= -578 868тис. грн.

Отже, зменшення цих витрат у 2012 р., порівняно з 2011-м, призвело до збільшення прибутку на суму 578 868 тис. грн.

3) Вплив податку на прибуток розраховують за формулою:

?ЧППП = - (ПП2012 — ПП2011) = - (66 355−52 766) = -13 589 тис. грн.

Це означає, що збільшення величини податку на прибуток сприяло зменшенню прибутку.

Показники рентабельності діяльності підприємства ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» за 2011 -2012рр. наведені у табл.1.9.

Таблиця 1.9 Динаміка показників рентабельності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період 2011- 2012 рр.

Показники

2011 рік

2012 рік

Рентабельність майна (активів) ЧистПР/БН (с)*100

3,3

2,4

Рентабельність власного капіталу ЧистПР/ВК (с)*100

2,8

3,9

Рентабельність основних засобів ЧистПР/ОЗ (с)*100

3,5

5,6

Рентабельність продукції ЧистПР/ВирРП*100

3,2

4,9

Рентабельність основної діяльності ЧистПР/СобРП*100

4,7

6,1

Період окупності власного капіталу, міс. ВК (с)/ЧистПР

37

24

Рентабельність майна показує ефективність використання майна підприємства. Зниження рентабельності з 3,3 до 2,4 свідчить про зниження попиту продукцію. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу збільшився за аналізований період з 2,8 до 3,9, він характеризує рівень прибутковості власного капіталу, вкладеного в дане підприємство, тому найбільший інтерес представляє для наявних і потенційних власників й акціонерів й є одним з основних показників інвестиційної привабливості підприємства. Коефіцієнт рентабельності основної діяльності збільшився з 4,7 до 6,1, що свідчить про зростання ефективності господарської діяльності підприємства в цілому. Період окупності власного капіталу зменшився з 37 міс. до 24, що є позитивною динамікою.

1.4 Показники ліквідності і фінансової стійкості підприємства

Фінансова стійкість підприємства -- це більш узагальнена характеристика фінансового стану підприємства, яка певною мірою включає показники ліквідності та платоспроможності. Разом із тим, існує своя система критеріїв оцінювання фінансової стійкості, яку підприємства використовують для оцінки надійності партнерів у господарських відносинах.

Оцінювання фінансової стійкості підприємства має на меті об'єктивний аналіз величини та структури активів і пасивів підприємства і визначення на цій основі міри його фінансової стабільності й незалежності, а також відповідності фінансово-господарської діяльності підприємства цілям його статутної діяльності.

У короткостроковій перспективі критерієм оцінки фінансового стану підприємства виступає його ліквідність і платоспроможність. Ліквідність підприємства — це його здатність перетворити свої активи в кошти платежу для погашення короткострокових зобов’язань.

Оцінку ліквідності підприємства виконують за допомогою системи фінансових коефіцієнтів, які дозволяють зіставити вартість поточних активів, що мають різний ступінь ліквідності, із сумою поточних зобов’язань (див. табл.1. 10).

Таблиця1. 10 Динаміка показників ліквідності ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період 2011- 2012 рр.

Показники

2011

2012

Коефіцієнт покриття (ОА+ВМ)/(ПЗ+ДМ)

0,4

2,0

Коефіцієнт швидкої ліквідності (ОА-ЗЗ+ВМ)/(ПЗ+ДМ)

0,44

1,94

Коефіцієнт абсолютної ліквідності ГК/(ПЗ+ДМ)

0,01

0,16

Чистий оборотний капітал (тис. грн.) ВК+ДЗ-НА

-2 341 926

796 780

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу ЧистД/ВОК

-0,53

-1,23

Коефіцієнт покриття дає загальну оцінку ліквідності активів, показуючи, яка сума поточних активів підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Бачимо позитивну тенденцію, з 2011 року коефіцієнт піднявся з 04, до 2, це свідчить про можливість підприємства погасити поточні зобов’язання. Такий підхід пояснюється практикою, що склалася, згідно з якою при ліквідації активів їх продажна ціна на аукціоні становить приблизно половину їх ринкової вартості.

Коефіцієнт швидкої ліквідності враховує якість оборотних активів і є більш суворим показником ліквідності, оскільки при його розрахунку враховуються найбільш ліквідні поточні активи, він вказує на швидку платоспроможність організації і говорить, наскільки скоро її ліквідні кошти можуть покрити короткострокову заборгованість. Рекомендується, щоб цей показник був у межах 0,7 — 1,5. З таблиці 1. 10 мі бачимо, що коефіцієнт у 2011 року замалий (0,44), а у 2012 році зависокий (1,94).

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина поточних (короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. У 2012 році показник зріс з 0,01 до 0,16. В Положенні № 323 як орієнтовне наведено теоретичне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності, яке повинне бути не меншим 0,2−0,25. Отже, спостерігається позитивна тенденція росту коефіцієнту в порівнянні з 2011 роком, але все одно коефіцієнт не є достатньо високим.

Коефіцієнт оборотності оборотного капіталу відображає швидкість його обороту. Інтенсивність використання оборотного капіталу впливає на ліквідність підприємства, прибутковість діяльності, фінансову стійкість в цілому.

Б) Оцінка фінансової стійкості підприємства

Таблиця 1. 11 Динаміка показників фінансової стійкості ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» в період 2011- 2012рр.

Показники

2011

2012

Коефіцієнт платоспроможності (автономії) ф. 1р. 380/ ф. 1р. 640

0,54

0,61

Коефіцієнт фінансування ф. 1(р. 430+480+620+630)/ф. 1р. 380

2,85

2,65

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами ф.1 (р. 260 — р. 620)/ф. 1р. 620

— 0, 55

1,05

Коефіцієнт маневреності власного капіталу ф.1 (р. 260 — р. 620)/ф. 1р. 380

1,36

0,45

Коефіцієнт прогнозу банкрутства (ОА+ВМ-ПЗ-ДМ)/БН

-0,75

0,26

Коефіцієнт фінансової стабільності Ф. 1 (ряд. 380)/ ф. 1 (ряд. 420 + + ряд. 480 + + ряд. 620 + ряд. 630)

-0,97

-2,63

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу (Позиковий капітал (ряд. 430+480+ 620+630 ф. 1) / Активи підприємства (ряд. 080 + 260 + 270 ф. 1).

0,65

1,61

Найбільш повно фінансову стійкість підприємства відображає коефіцієнт автономії, тобто фінансової незалежності від зовнішніх позикових джерел фінансування. Чим вище значення цього показника, тим вищий рейтинг підприємства серед кредиторів. У зв’язку з цим стратегія зростання передбачає нарощування власного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку, додаткового капіталу.

Коефіцієнт фінансування показує, якою мірою активи підприємства сформовані за рахунок власного капіталу, і наскільки підприємство незалежно від зовнішніх джерел фінансування. З таб. 1. 11 бачимо, що коефіцієнт за 2011 та 2012 роки був вище рекомендованого значення коефіцієнта (понад 1), тож це вказує на позитивний фактор.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами. Оптимальним вважається результат, коли значення показника становить більше 0,1. З 2011 року він виріс до 1,05, що є хорошою ознакою та свідчить про його здатність фінансувати діяльність за рахунок оборотного капіталу, не вдаючись до позикових коштів.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує яку частину вкладено в оборотні кошти, а яку — капіталізовно. У 2012 році показник знизився з 1,36 до 0,45.

Коефіцієнт фінансової стійкості показує, яка частина активу фінансується за рахунок стійких джерел, тобто частку тих джерел фінансування, які організація може використовувати у своїй діяльності тривалий час. Коефіцієнт має бути більше за одиницю, з наведених в таблиці розрахунків можемо побачити невідповідність до рекомендованого теорією значення.

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу характеризує частку позикових коштів у загальній сумі коштів, вкладених у майно підприємства. Бачимо, що з 2011 року виріс на 0,96.

1.5 Вірогідність банкрутства підприємства

Модель Альтманає результатом обстеження та дослідження автором 66 підприємств (у яких 50% були визнані банкрутами, а інші продовжували функціонувати) із використанням 22 фінансових показників і являє собою п’яти факторну модель дескриптивного аналізу й ймовірності банкрутства підприємства -- об'єкта дослідження -- комбінацію із найважливіших чинників для оцінки рівня ймовірності банкрутства підприємств, що досліджуються. У 1977 р. Альтман удосконалив власну модель, сформулювавши ZETAтм модель. Із комерційних міркувань математична структура ZETAтммоделі автором не була оприлюднена, що не дає змоги проаналізувати підвищення рівня якості моделі Альтмана.

Загалом модель Альтмана маєтакийвигляд:

,

Де

X1= -0. 25

,

X2=0,19

,

X3=1,27

,

X4=0,03

,

X5=1,88

Z =2,9

Значення індексу Z

Ймовірність банкрутства

1,8 і менше

Дуже висока

Від 1,81 до 2,7

Висока

Від 2,71 до 2,9

Існує ймовірність

3,0 і вище

Дуже низька

Отже, використовуючи модель Альтмана показала, що у підприємства існує ймовірність банкрутства.

В 1997 році Таффлер запропонував наступну формулу:

,

Де ,

X1=0,02

,

X2=0,69

,

X3=0,83

,

X4=1,57

Z=0,795+0,16+0,01+0,096=3,11

Так як величина Z-рахунку є більшою за 0,3, то це говорить про те, що у підприємства непогані довгострокові перспективи.

Висновки за розділом 1

За проведеним аналізом бачимо, що основним джерелом доходу ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» є кошти від виробництва електричної енергії, розподілення та постачання електричної енергiї за 2012 рiк склав 5 733 588 тис. грн., що на 25,54 відсотка більше в порівнянні з 2011 роком (4 567 056 тис. грн.). Форма фінансування ПАТ «Донецькобленерго» — госпрозрахунок. За звітний період підприємством був одержаний фінансів результат від звичайної діяльності у вигляді прибутку в розмірі - 59 тис. грн. Аналiз фінансово-господарської діяльності підприємства, здійснений шляхом оцінки платездатностi підприємства, тобто його здатності своєчасно i повністю виконати свої платiжнi зобов’язання, якi витікають з торгових, кредитних i інших операцій. Платездатнiсть підприємства проаналізована на основі даних балансу про активи шляхом розрахунку коефiцiєнтiв абсолютної лiквiдностi, швидкої лiквiдностi. Чистий доход вiд реалiзацiї продукції (товарів, робіт, послуг) — 4 777 990 тис. грн. Позитивна динаміка економічних показників за 2011−2012 рр. таких як, збільшення прибутку від звичайної та операційної діяльності, погашення позик, дає змогу вести підприємству ефективну підприємницьку діяльність. Витрати Товариства за 2012 рiк склали 5 348 331 тис. грн. у тому числi: — собiвартiсть реалiзованої продукції - 4 288 994 тис. грн.; - адмiнiстративнi витрати — 67 702 тис. грн.; - інші операцiйнi витрати — 991 635 тис. грн. Iстотнi проблеми, якi впливають на дiяльнiсть є: в електричних мережах ПАТ «Донецькобленерго» необхідна повна заміна та реконструкцiя повiтряних лiнiй напругою. Однак у зв’язку з вiдсутнiстю фiнансування роботи по підвищенню ефективності плануються в недостатніх об'ємах. Аналіз оцінки технічного стану об'єктів електричних мереж, аналіз нормативних типових обсягів i фактично необхідних обсягів i номенклатури робіт показує, що в багатьох випадках відновити первiснi технiко-економiчнi характеристики об'єктів обсягами капітального ремонту практично вже неможливо. Потрібна реконструкцiя об'єкта або його повна заміна.

Підсумовуючи економічний стан підприємства, можна стверджувати, що існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, вивчені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб'єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, що існує суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність товариства безперервно продовжувати діяльність.

банкрутство лiквiдність фінансовий коефiцiєнт

Додаток

Баланс ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» станом на 2012 рік

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

— залишкова вартість

010

771

941

— первісна вартість

011

3318

3787

— накопичена амортизація

012

(2547)

(2846)

Незавершене будівництво

020

72 985

58 612

Основні засоби:

— залишкова вартість

030

1 039 765

1 204 802

— первісна вартість

031

2 139 466

2 367 490

— знос

032

(1 099 701)

(1 162 688)

Довгострокові біологічні активи:

— справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

— первісна вартість

036

0

0

— накопичена амортизація

037

(0)

(0)

Довгострокові фінансові інвестиції:

— які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

— інші фінансові інвестиції

045

1849

1849

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

11 510

10 029

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

(0

(0)

Відстрочені податкові активи

060

95 146

86 243

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

79 345

86 620

Поточні біологічні активи

110

0

0

Незавершене виробництво

120

0

0

Готова продукція

130

10

9

Товари

140

129

69

Векселі одержані

150

11 195

11 195

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

— чиста реалізаційна вартість

160

1 535 689

1 044 260

— первісна вартість

161

2 383 386

2 704 155

— резерв сумнівних боргів

162

(847 697)

(1 659 895)

Дебіторська заборгованість за рахунками:

— за бюджетом

170

95

12

— за виданими авансами

180

19 341

23 191

— з нарахованих доходів

190

0

0

— із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

119 543

118 200

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:

— в національній валюті

230

41 287

122 798

— у т.ч. в касі

231

3

3

— в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

139 940

150 282

Усього за розділом II

260

III. Витрати майбутніх періодів

270

85

143

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

81 897

81 897

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

524 623

475 189

Резервний капітал

340

0

1

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-2 323 234

-2 323 204

Неоплачений капітал

360

(0)

(0)

Вилучений капітал

370

(0)

(0)

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

-1 716 714

-1 766 117

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

32 449

34 796

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування

420

4911

5140

З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

421

0

Усього за розділом II

430

37 360

39 936

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків

440

0

19 000

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

523 451

3 833 547

Усього за розділом III

480

523 451

3 852 547

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

66

9000

Векселі видані

520

706

706

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

3 936 797

325 117

Поточні зобов’язання за розрахунками:

— з одержаних авансів

540

255 321

318 398

— з бюджетом

550

40 533

31 894

— з позабюджетних платежів

560

0

0

— зі страхування

570

3740

7561

— з оплати праці

580

7545

15 630

— з учасниками

590

0

3

— із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов’язання

610

43 792

51 547

Усього за розділом IV

620

4 288 500

759 856

V. Доходи майбутніх періодів

630

36 088

33 033

Баланс

640

Звіт про фінансові результати ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» станом на 2012 рік

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

5 733 588

4 567 056

Податок на додану вартість

015

955 598

761 176

Акцизний збір

020

(0)

(0)

025

(0)

(0)

Інші вирахування з доходу

030

(0)

(0)

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

035

4 777 990

3 805 880

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

040

(4 288 994)

(3 409 509)

Валовий прибуток:

— прибуток

050

488 996

396 371

— збиток

055

(0)

(0)

Інші операційні доходи

060

624 332

130 823

У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

061

0

0

Адміністративні витрати

070

(67 702)

(55 227)

Витрати на збут

080

(0)

(0)

Інші операційні витрати

090

(991 635)

(425 242)

У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності

091

(0)

(0)

Фінансові результати від операційної діяльності:

— прибуток

100

53 991

46 725

— збиток

105

(0)

(0)

Доход від участі в капіталі

110

0

0

Інші фінансові доходи

120

0

0

Інші доходи

130

58 994

7171

З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з благодійною допомогою (131)

131

0

Фінансові витрати

140

(296)

(0)

Втрати від участі в капіталі

150

(0)

(0)

Інші витрати

160

(46 275)

(1101)

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

165

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

— прибуток

170

66 414

52 795

— збиток

175

(0)

(0)

У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

176

0

0

У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності

177

(0)

(0)

Податок на прибуток від звичайної діяльності

180

(66 355)

(52 766)

Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності

185

0

0

Фінансові результати від звичайної діяльності:

— прибуток

190

59

29

— збиток

195

(0)

(0)

Надзвичайні:

— доходи

200

0

0

— витрати

205

(0)

(0)

Податки з надзвичайного прибутку

210

(0)

(0)

Частка меншості

215

0

0

Чистий:

— прибуток

220

59

29

— збиток

225

(0)

(0)

Забезпечення матеріального заохочення

226

0

0

. ur

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой