Автоматизована система управління підприємством ВАТ "Полтавський завод медичного скла"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Вступ

Метою практики є збирання матеріалів для дипломної роботи, попереднє формулювання основних завдань, що будуть поставлені і розв’язані під час дипломного проектування з прив’язкою до вибраного виробництва, придбання практичних навичок у дослідженні роботи підприємства, вивчення можливостей використання математичних методів і моделей при рішенні управлінських задач.

Основна задача підприємства вироблення медичного скла. Скло це штучний матеріал який, має такі властивості, як прозорість, твердість, хімічна стійкість, термостійкість. Крім того скло має властивості, які залежать від його прозорості. Завдяки цьому скло широко використовують майже у всіх галузях техніки, у медицині, у наукових дослідженнях, та у побуті.

Скло отримують шляхом термічної обробки шихти, яка є сумішшю природних або штучних сировинних матеріалів. Шихту завантажують у піч, і при визначеній температурі та витримці, отримують розплав — скломасу. При охолодженні скломаси в`язкість її зростає, що надає можливість формувати вироби шляхом видування, прокатки, витягування, пресування чи пресовидування.

Перевагами скляної тари, що обумовлюють широке її використання є: тара різноманітних розмірів та форми, можливість герметичного закривання та багаторазового використання, доступна ціна. Крім того скляна промисловість забезпечена найбагатшими сировинними ресурсами.

Для проходження переддипломної практики було обрано підприємство по виробітку медичного скла ВАТ «ПЗМС». На цьому підприємстві працює відділ автоматизованої системи управління підприємством (АСУП).

1. Спеціалізація BAT «Полтавський завод медичного скла»

1. 1 Загальні положення

економічний менеджмент програмний технічний

Відкрите акціонерне товариство «Полтавський завод медичного скла» (надалі - Товариство) засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України в Полтавській області від 19 лютого 1996 року № 80-ПР шляхом перетворення державного підприємства «Полтавський завод медичного скла» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 32 від 17 січня 1995 року. Повна назва Товариства: Відкрите акціонерне товариство ''Полтавський завод медичного скла". Скорочена назва: ВАТ «ПЗМС». Місцезнаходження Товариства: 36 008, м. Полтава, вул. Фрунзе, 158, Україна. ISC Poltava plant of medical glass-158, Frunze str., Poltava, 36 008, UKRAINE

1.2 Мета і предмет діяльності товариства

Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності

для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Предметом діяльності Товариства є:

— Виробництво та реалізація медичного скла та виробів із нього, у тому числі склотрубок, ампул, флаконів та інших виробів медичного призначення.

— Виробництво іншої продукції, не забороненої законодавством України.

Здійснення внутрішньодержавних та міжнародних перевезень вантажним та пасажирським транспортом, надання транспортно-експедиційних послуг юридичним та фізичним особам в Україні та за її межами.

— Зовнішньоекономічна діяльність згідно з діючим законодавством.

— Здійснення торгових, торгово-посередницьких, комерційних, посередницьких, комісійних та фінансових міждержавних транзакцій та договорів.

— Надання послуг підприємствам та організаціям в підготовці та укладенні торговельних контрактів, проведення експортних та імпортних операцій, надання маркетингових, інформаційних і рекламних послуг.

— Комплексне проектування та введення в експлуатацію виробничих потужностей по виробництву продукції промислового, науково-технічного і споживчого призначення.

— Організація науково-дослідницьких, конструкторських, технологічних і проектно-розрахункових робіт, створення об'єктів інтелектуальної власності.

— Здійснення ремонту та відновлення деталей, машин і механізмів промислового, сільськогосподарського та побутового призначення.

— Здійснення робіт, пов’язаних з екологією, захистом сировинних ресурсів, переробкою первинних і вторинних мінеральних запасів.

— Виробництво, монтаж, введення в експлуатацію, пуско-налагоджувальні роботи, оптимізація, технічне обслуговування засобів виробництва та іншого обладнання, надання інженірингових послуг.

— Закупка, переробка, виробництво і реалізація сільськогосподарських і продовольчих товарів.

— Організація та здійснення оптової і роздрібної торгівлі промисловими товарами, товарами народного споживання, нерухомістю та засобами виробництва.

— Надання консультативних, рекламних, сертифікаційних, маркетингових, інформаційних послуг, в тому числі на абонементній основі українським та іноземним організаціям, підприємствам, фірмам, державним організаціям та громадянам в сфері науки, техніки, технології виробництва та інших галузях.

— Організація виробництва, закупок та реалізації товарів народного споживання, продукції народних промислів та ремесел, промислової продукції, будівельних матеріалів.

— Виконання оформлювальних робіт, розробка та впровадження дизайну при оформленні приміщень та будинків культурного, адміністративного виробничого та житлового призначення.

— Заснування спеціалізованих, універсальних комерційних, комісійних та фірмових магазинів.

— Організація та проведення аукціонів, ярмарків, виставок продажу, фестивалів, конкурсів, конференцій в Україні та за її межами.

— Розробка і надання програмної продукції, сервіс комп’ютерної, електронної та іншої техніки. Створення та експлуатація інформаційних систем і зв’язку.

— Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов’язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

— Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю та інших законодавчих актів з цього питання «.

— Товариство виконує раніше визначені йому мобілізовані завдання, у тому числі щодо створення та збереження мобілізаційних потужностей, мобілізаційних резервів, матеріальних ресурсів та страхового фонду документації.

Підприємство виконує:

— Валютні операції.

— Лізингова діяльність, в т. ч. фінансовий лізинг.

— Інвестиційна та фінансова діяльність.

— Туризм та готельний бізнес.

— Проведення виробничого навчання робітників.

— Оптова торгівля фармацевтичними виробами, роздрібна торгівля фармацевтичними та медичними виробами.

— Лікування та протезування зубів.

— Надання послуг перекладача. Інші види діяльності, котрі не заборонені законодавством України.

— Надання лікувально-оздоровчих послуг (сауна, масаж та інше).

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

1.3 Статутний капітал та акції товариства

Статутний капітал Товариства становить 2 617 500 гривень. Статутний капітал Товариства поділено на 52 350 000 простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 української гривні за кожну акцію.

Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

• збільшення номінальної вартості акцій;

• додаткового випуску акцій.

Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

• зменшення номінальної вартості акцій;

• купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим речами або майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства і повинна дорівнювати їх ринковій вартості. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

• при створенні Товариства — у строки, встановлені установчими зборами, але не пізніше року з моменту його реєстрації;

• при додаткових емісіях акцій — у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після реєстрації змін до статуту.

У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням наглядової ради Товариства.

Товариство зобов’язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

2. Організаційна структура

2.1 Ограни управління підприємства

Органами управління Товариства є:

• загальні збори акціонерів;

• наглядова рада;

• правління;

• ревізійна комісія.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. У загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це правління Товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю правління та захист прав акціонерів Товариства.

Наглядова рада обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 5-ти членів строком на три роки.

До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданих для вирішення наглядовою радою загальними зборами.

ПРАВЛІННЯ є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Правління створюється (обирається, призначається) за рішенням загальних зборів у кількості 3-х членів строком на три роки. До складу правління входять голова правління та члени правління: заступники голови правління.

До компетенції правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність правління Товариства.

Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3-х членів строком на три роки".

3. Економічний аналіз ВАТ «ПЗМС»

Аналіз і синтез у комплексі забезпечує наукове вивчення явищ і процесів у їхньому зв’язку та взаємодії. Економічний аналіз діяльності підприємства має бути тісно пов’язаний із системним підходом, тобто з комплексним вивченням об'єкта управління з урахуванням усіх його аспектів: економічного, соціального, технічного, організаційного, економічного, екологічного та психологічного. За системою підходу кожний об'єкт управління розглядають комплекс взаємозв'язаних елементів, котрим притаманні визначені загальні властивості і котрі об'єднані для досягнення певної мети. Вихідні дані для економічного аналізу ЦАТ «ПЗМС»

Таблиця 3.1 Дані для економічного аналізу

Показники

Роки

Відхилення (+,-) 2008- 2010

%

Одиниці

виміру

2008

2009

2010

Обсяг продукції в діюч цінах

тис. грн

96 157,9

107 523,8

113 078,5

16 920,60

117,60

Випуск продукції в натуральному виразі:

— склотрубка всього

тонн

6846,1

6793,13

6986,4

140,30

102,05

-в т.ч. товарна

тонн

91,2

137,04

1838,7

1747,50

2016,12

— ампули

млн. шт

1939,4

2043,1

1710,5

-228,90

88,20

— флакони

т. штук

47 444,4

-

-

-

-

— пробірки

т. штук

9808,8

5459

3830

-5978,80

39,05

Виручка від реалізації продукції

тис. грн

97 000

101 201

114 419

17 419,00

117,96

Чистий прибуток

тис. грн

23 527

15 020

25 329

1802,00

107,66

Випуск товарної продукції в контр. цінах

тис. грн

105 247

107 523

113 078,5

7831,50

107,44

Середньоспискова чисельн роб

чол.

648

597

568

-80,00

87,65

Фонд оплати праці штат прац

тис. грн

12 106

15 047

14 096,1

1990,10

116,44

Середня заробітна плата на одного робітника

тис. грн

18,6821

25,20 436

24,81 708

6,13

132,84

Вироб на одну люд за місяць

грн.

13,53

' 15,01

16,59

.

.

Проаналізувавши економічні показники діяльності підприємства за період 2009- 2010рр. можна зробити висновок, що обсяг виробленої продукції в діючих цінах в 2008 році становить 96 157,9, а 2009 році 113 078,5; відхилення має додатне значення 16 920,60 це означає, що на цю суму обсяг виробленої продукції збільшився у 2009 р. порівняно з 2008 р. (табл 1).

Виготовлена продукція в натуральному вигляді: ампули, флакони і пробірки. За період 2008−2010 p.p. виробництво ампул зменшилось на 228,90 млн. шт.; випуск флаконів в 2008 р. складав 7444,4 тис. штук, а в 2009 р. підприємство вирішило відмовитись від їх випуску. Виробництво пробірок в 2009 р. зменшилось на 5978,80 т. штук порівняно з 2008 р.

Чистий прибуток в 2008 р. становив 23 527 тис. грн., в 2010 р. — 25 329 тис. грн, відхилення додатне становить 1802,00 тис. грн. Це означає що підприємство є прибутковим. Прибуток підприємства збільшився в 2010 р. на 1802,0 гис. грн. Що стосується персоналу підприємства, то його середньоспискова чисельність становить в 2010 р. 568 чол., а в 2008 р. складало 648 чол. Враховуючи фонд оплати праці штатних працівників, середня заробітна плата на одного працівника в 2010 р. становить 2481,70 грн., в 2008 р. — 1868,21 грн. В порівнянні вона збільшилась на 613 грн.

Виробіток на одну людину за місяць розраховується діленням випуску продукції на чисельність робітників і на 12 місяців. Це демонструє об'єм виробленої продукції на одного робітника за один місяць.

Успіх підприємства значною мірою залежить від умілого керівництва виробничим колективом, правильної організації виробництва та праці, а також від раціонального використання всіх видів ресурсів і глибокого знання справи кожним конкретним виконавцем. У цьому визначенні чітко окреслено насамперед суттєву ознаку — багатосторонню діяльність підприємств, їх підрозділів та інших господарських формувань, спрямовану на пошуки відхилень показників від плану, норм і договірних зобов’язань, а також зіставлення результатів роботи підприємства з витратами. Кінцевою позицією досягнення успішної роботи є виявлення резервів підвищення ефективності виробництва. Це визначення відповідає всім основним вимогам, які до нього пред’являються. Наприклад, воно — повне, тому що звертається увага не лише на діяльність підприємства, а й на роботу його підрозділів, а також чітко підкреслюється цілеспрямований характер діяльності. Воно не містить нічого зайвого: терміна «господарська діяльність» немає, не перелічуються джерела інформації та окремі завдання аналізу.

Діяльність підприємств включає багато складових: виробництво і реалізація продукції, її собівартість, забезпеченість трудовими, матеріальними і фінансовими ресурсами і характер використання їх, фінансові результати роботи, фінансовий стан підприємства та інвестиційна його діяльність.

4. Технічне і програмне забезпечення підприємства

Вид ЕОМ

Кількість

Технічне забезпечення

Сервер

8

1. Сервер основний 4 процесорний Xeon 2000 Оперативна пам’ять: 8 Gb

Зовнішня память: 1 ТБ

2. 2 сервера аплікацій Оперативна пам’ять: 4 Gb 2 ядерний Pentium

3. Інтернет шлюз сервер Оперативна пам’ять: 4 Gb 2 ядерний Pentium

4. Полігон для резерва основного сервера 2-х процесорний Xeon

Оперативна пам’ять: 2 Gb

5. Архівний сервер Pentium 3800

6. Файл сервер Novell на 100 користувачів

7. Полігон серверів аплікацій

Клієнт

88

Материнська плата: Socket LGA775 Asus maximus extreme

Відеоадаптер: 512 Mb Radeon 2600 Pro Процесор: Intel Core 2 Duo E6750 Оперативна пам’ять: 2 Gb Вінчестер: 500 Gb Seagate Barracuda.

Під визначенням АСУП розуміється програмно-технічний, комплекс призначений для збору інформації, її обробки, обміну, аналізу, контролю для вироблення ефективного управлінського рішення. Призначення АСУП — зменшення часу на обробку інформації і їх оперативне представлення особам, що приймають управлінські рішення.

Функціонування і розвиток АСУП підпорядковано одній концепції, яка полягає в наступному:

— створення ефективної системи управління і підтримки прийняття рішень на всіх ієрархічних рівнях управління;

— забезпечення якісного оперативного управління підприємством;

— зниження затримок по збору, зберіганню, обробки і розповсюдженню інформації;

— забезпечення ефективної взаємодії між підрозділами підприємства;

— підвищення виробництва і якості праці за рахунок зниження об'єму звичайних операцій;

— збільшення швидкості проходження інформації і відсутність її копіювання;

Досягнення цих цілей забезпечується шляхом створення комплексної автоматизованої системи управління підприємством.

При створенні і розвитку АСУП враховуються наступні особливості:

— комп'ютери знаходяться безпосередньо на робочих місцях користувачів;

— всі комп’ютери на підприємстві з'єднані мережею типу Ethernet, що дозволяє розглядати дану інфраструктуру як єдину систему;

— дані в цій системі вводяться один раз в місці їх появи і в подальшому стають доступними для усіх користувачів, у кого є права доступу на цю інформацію;

— дані зберігаються в одному контейнері на серверах. Сервера знаходяться у відділі АСУП. Робота серверів — цілодобова. Використовується 3 сервера — сервер баз даних, файловий сервер і сервер швидкого резервування;

В якості єдиного контейнера даних використовується СУБД ORACLE:

— кожний користувач в мережі має унікальне ім'я і пароль для входу в мережу;

— кожний користувач в мережі має унікальне ім'я і пароль для входу у прикладну програму, з якою він працює. СУБД ORACLE дозволяє різним користувачам мати доступ до інформації на різних рівнях;

— для обеспечения надежности функционирования системы данные на

— серверах архивируются, копии сохраняются на архивном сервере;

— для забезпечення безпеки функціонування системи дані на серверах архівуються, копії зберігаються на архівних серверах.

На підприємстві ВАТ «Полтавський завод медичного скла» розташовано 99 АРМів і 7 сервера, які працюють цілодобово.

5. Охорона праці

Загальні положення

1.1. Дія інструкції поширюється на всі підрозділи підприємства.

1.2. По даній інструкції оператор (користувач) інструктується перед початком роботи (первинний інструктаж), а потім через кожні 6 місяців (повторний інструктаж).

Результати інструктажу заносяться в «Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці», в журналі після проходження інструктажу повинен бути підпис інструктуючого та оператора (користувача).

1.3. Власник повинен застрахувати оператора від нещасних випадків та професійних захворювань.

В разі пошкодження здоров’я оператора (користувача) з вини власника, він (оператор) має право на відшкодування заподіяної йому шкоди.

1.4. За невиконання даної інструкції оператор несе дисциплінарну, матеріальну, адміністративну та кримінальну відповідальність.

1.5. До роботи на ПЕОМ допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання, пройшли медичне обстеження, вступний інструктаж з охорони праці, інструктаж на робочому місці та інструктаж по пожежній безпеці.

1.6. Оператор (користувач) повинен:

1.6.1. Виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку.

1.6.2. Не допускати в робочу зону сторонніх осіб.

1.6.3. Не виконувати вказівок, які суперечать правилам охорони праці.

1.6.4. Пам’ятати про особисту відповідальність за виконання правил охорони праці та безпеку товаришів по роботі.

1.6.5. Вміти надавати першу медичну допомогу потерпілим від нещасних випадків.

1.6.6. Вміти користуватись первинними засобами пожежогасіння.

1.6.7. Виконувати правила особистої гігієни.

1.7. Основні небезпечні та шкідливі виробничі фактори, які діють на оператора (користувача).

1.7.1. Підвищений рівень шуму на робочому місці (від вентиляторів, процесорів та аудіоплат).

1.7.2. Підвищене значення напруги в електричному ланцюзі, замикання якого може статися через тіло людини.

1.7.3. Підвищений рівень статичної електрики.

1.7.4. Підвищений рівень електромагнітного випромінювання.

1.7.5. Підвищена напруженість електричного поля.

1.7.6. Нервово-психічні перевантаження (розумове перенапруження, перенапруження аналізаторів, монотонність праці, емоційні перевантаження).

1.8. При виборі приміщення для розміщення робочих місць ПЕОМ (персональні електронно-обчислювальні машини) необхідно враховувати, що вікна можуть давати блиск на екранах дисплеїв і викликати значне осліплення в тих, хто сидить перед ними, особливо влітку та в сонячні дні.

1.9. Приміщення з ПЕОМ повинні мати природне і штучне освітлення. При незадовільному освітленні знижується продуктивність праці оператора ПЕОМ, можливі короткозорість, швидка втомленість.

Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Оглянути робоче місце і привести його в порядок; впевнитись, що на ньому відсутні сторонні предмети; все обладнання і блоки ПЕОМ з'єднані з системним блоком за допомогою з'єднувальних шнурів.

2.2. Перевірити надійність встановлення апаратури на робочому столі. Повернути ВДТ так, щоб було зручно дивитися на екран — під прямим кутом (а не збоку) і трохи зверху вниз; при цьому екран має бути трохи нахиленим — нижній його край ближче до оператора (користувача).

2.3. Перевірити загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, з'єднувальних шнурів, штепсельних вилок, розеток.

2.4. Відрегулювати освітленість робочого місця.

2.5. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, зручний для оператора (користувача) нахил його спинки.

2.6. Приєднати до процесора необхідну апаратуру (принтер, сканер).

Усі кабелі, що з'єднують системний блок (процесор) з іншими пристроями, слід вмикати та вимикати тільки при вимкненому комп’ютері.

2.7. Ввімкнути апаратуру комп’ютера вимикачами на корпусах в послідовності: стабілізатор напруги, ВДТ, процесор, принтер (якщо передбачається друкування).

2.8. Відрегулювати яскравість свічення екрана ВДТ, мінімальний розмір світної точки, фокусування, контрастність.

2.9. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити про це керівника.

Час регламентованих перерв операторів (користувачів) ВДТ залежно від категорії та групи робіт

Категорія

робіт

Група роботи

Час перерви при 8-годинній праці

А кількість знаків

Б кількість знаків

В год

І

20 000

15 000

2

20

II

21 000−40 000

16 000−30 000

2,1−4

40

III

понад 40 000 *

понад 30 000

понад 4

60

Група, А — читання інформації з попереднім запитом (діалоговий режим роботи); Група Б — введення інформації; Група В — творча робота у режимі діалогу ПЕОМ (налагодження програм, переклад та редагування текстів та інше).

3.1.9. Навантаження за робочу зміну будь-якої тривалості має не перевищувати для групи робіт, А — 60 000 знаків, для групи робіт Б — 45 000 знаків, для групи робіт В — 6 годин.

3.1. 10. Тривалість безперервної роботи за ВДТ без регламентованої перерви має не перевищувати 2 години.

3.1. 11. Під час регламентованих перерв з метою зниження нервово- емоційного напруження та втоми зорового аналізатора, що розвиваються у операторів (користувачів), усунення негативного впливу гіподинамії та гіпокінезії, запобігання розвитку позотонічної втоми рекомендується виконувати комплекс вправ виробничої гімнастики, а також в спеціально обладнаних приміщенях проводити сеанси психофізіологічного розвантаження.

3.1. 12. У випадку виникнення у працюючих за ВДТ зорового дискомфорту слід застосовувати індивідуальний підхід у обмеженні часу робіт за ВДТ та корецію тривалості перерв для відпочинку або проводити заміну іншими видами робіт (не пов’язаних з використанням ВДТ).

3.2. На лазерних принтерах.

3.2.1 Розташувати принтер необхідно поруч з процесором таким чином, щоб з'єднувальний шнур не був натягнутий. Забороняється ставити принтер на процесор.

3.2.2. Перед тим, як програмувати роботу принтера, переконатися, що він знаходиться в режимі зв’язку з комп’ютером.

3.2.3. Для досягнення найбільш чистих, з високою роздільною здатністю зображень і щоб не зіпсувати апарат, має використовуватися папір, вказаний в інструкції до принтера (звичайно вагою 60−13 5 г/м типу Салоп Н Р або Хегох 4024). Зрізи паперу мають бути зроблені гострим лезом без задирок — це зменшить імовірність зминання паперу.

3.2.4. Забороняється використовувати папір:

3.2.4.1. Вага якого виходить за межі рекомендованої.

3.2.4.2. Ламінований.

3.2.4.3. Рваний, зморщений або папір з нерегулярними отворами від діркопробивача чи степлера.

3.2.4.4. Перфорований на декілька частин або цигарковий.

3.2.4.5. Фірмові бланки, заголовок яких надрукований не термостійкими фарбами, що мають витримувати 200 С протягом 0,1 с; ці фарби можуть перейти на термозакріплюючий валик і стати причиною дефектів друку.

3.2.5. Використовувати прозорі плівки, аналогічні плівки фірми ЗМ.

Для друкування на прозорих матеріалах, а також конвертах мають бути застосовані відповідні лотки.

3.2.6. При зминанні паперу відкрити кришку і обережно витягнути лоток з папером.

Необхідно бути уважним., щоб не обпектися під час витягування аркуша з термозакріплюючого пристрою.

3.2.7. Дотримуватися правил зберігання картриджа згідно з інструкцією фірми-виготовлювача (подалі від прямих сонячних променів, при температурі 0−35 С тощо).

3.2.8. Забороняється:

3.2.8.1 Зберігати картридж без упаковки.

3.2.8.2. Ставити картридж на торці, тобто вертикально.

3.2.8.3. Перевертати картридж етикеткою донизу.

3.2.8.4. Відкривати кришку валика і доторкатися до нього.

3.2.8.5. Самому заповнювати використаний картридж.

3.2.9. При погіршенні якості друку (сліди тонера на папері) почистити принтер зсередини від видимих слідів тонера. Перед чищенням принтер треба вимкнути.

3.2. 10. Необхідно бути уважним, щоб не порвати тонкий дріт, що охороняє нитку розжарення коронатора. Коронатор належить чистити з усіх боків за допомогою спеціальної щіточки до повного вилучення слідів тонера. Якщо щіточки не передбачено, можна скористатися бавовняним тампоном, змоченим ізопропиловим спиртом або водою. Слідкувати, щоб рідина з тампона не капала і не потрапляла на ролики або інші пластмасові деталі.

3.2. 11. Сріблястий валик і направляюючу паперопровідної системи чистити тільки серветкою, зволоженою водою. У такий спосіб чистять і замок папероподавального лотка.

3.2. 12. Дотримуватися обережності при чищенні термозакріплюючої системи, тому, що вона нагрівається до 200 °C.

3.2. 13. Необхідно бути уважним, щоб тонер не потрапив на одяг — він може залишити плями.

Вимоги безпеки після закінчення роботи

4.1. Закінчити та записати у пам’ять комп’ютера файл, що знаходиться в роботі.

4.2. Вимкнути принтер, інші периферійні пристрої, вимкнути ВДТ і процесор. Вимкнути стабілізатор, якщо комп’ютер підключений до мережі через нього

4.3. Прибрати робоче місце. Оригінали та інші документи покласти в ящик стола.

4.4. Ретельно вимити руки теплою водою з милом.

4.5. Вимкнути кондиціонер, освітлення і загальне електроживлення підрозділу.

4.6. Рекомендується в спеціально обладнаному приміщенні провести сеанс психофізіологічного розвантаження і зняття втоми з виконанням спеціальних вправ аутогенного тренування.

6. Постановка задач для дипломної роботи

Для окреслення плану майбутньої дипломної роботи було складено перелік питань, що потребують удосконалення. До списку було включено задачі:

1)впровадження нових та модернізації наявних технічних засобів і програмного забезпечення, що суттєво підвищує продуктивність праці;

2) розроблення планів розвитку виробництва на тривалий час, створення стратегічних планів;

Висновок

За час проведення практики було набуто навичок у проведенні техніко- економічного аналізу господарської діяльності ВАТ «Полтавський завод медичного скла «, визначено деталі управління і організації виробництва. Проведено аналіз інформаційного забезпечення існуючої системи, аналіз інформаційних потоків у постановці задач, розробці елементів програмного, інформаційного і технічного забезпечення окремих функціональних задач.

Проходячи практику у відділі АСУП було встановлно, що цей відділ займається однією з важливих робіт на підприємстві. Цілодобове забезпечення інформацією, обробка даних, передача інформації на відстані, її зберігання — все це є завданнями АСУП.

Що стосується програмного забезпечення, то воно досить різноманітне, відповідно до поставленої задачі використовується та чи інша програма. У поєднанні програмного забезпечення, технічного забезпечення і кваліфікованого робітника на підприємстві забезпечується автоматизоване робоче місце (АРМ). На даному підприємстві працюють 99 АРМів.

Діюча система АСУП постійно доопрацьовується в частині діючих підсистем і відкрита для розширення своєї функціональності. Розширення функціональності можливе як силами спеціалістів відділу АСУП, так і шляхом купівлі нових програмних продуктів інших розробників. Програмні продукти, що купуються, не заперечують функціонуванню і розвитку АСУП.

Література

1. Евдокимов В.В. і ін. Економічна інформатика. Підручник для вузів. — Санкт-Петербург: Пітер Паблишин, 1997.

2. Твердохлеб П. Н. і ін. Організація машинної обробки економічної інформації в промисловості. Київ: Вища школа, 1984.

3. Маміконов А. Г. Проектування АСУ, М.: Вища школа, 1987.

4. Иоффе А. Ф. Персональні ЕОМ в організаційному управлінні, М.: Наука, 1988.

5. Полковський J1. М. і ін. Автоматизація обліку на базі ПЕВМ, М.: Фінанси і статистика, 1991.

6. Економіка і організація обчислювальних установок (під ред. В. И. Подільського). М.: Фінанси і статистика, 1987.

7. Практичний консалтінг. Цілі. Стратегія. Результати. М.: Корпорація Галактика, 1998.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой