Автоматизоване робоче місце менеджера

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Менеджмент


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Автоматизоване робоче місце менеджера

Зміст

Системи реінжинірингу бізнес-процесів

Практична частина

Список використаної літератури

Системи реінжинірингу бізнес-процесів

реінжиніринг бізнес моделювання перепроектування

Реінжиніринг бізнес-процесів (Business Process Reengineering — BPR) — це такий підхід до управління, який дозволяє зробити «прорив», дає різке підвищення продуктивності й ефективності діяльності підприємства, на відміну від постійного щоденного поліпшення бізнес-процесів. BPR — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування бізнес-процесів з метою досягнення істотного поліпшення якості функціонування.

Вперше поняття реінжинірингу бізнес-процесів з’явилося у наукових статтях (1990-ті рр.) американських вчених М. Хаммера, Т. Давенпорта та Дж. Шорта. Проте родоначальником терміну «реінжиніринг» вважається Майкл Хаммер. За його визначенням, реінжиніринг — це фундаментальне переосмислення і радикальне перепроектування ділових процесів з метою досягнення різких покращань таких сучасних показників діяльності компанії, як: вартість, якість, сервіс і темпи [16].

РБП — це сукупність методів і засобів, призначених для кардинального поліпшення основних показників діяльності підприємства шляхом моделювання, аналізу, перепроектування вже існуючих бізнес-процесів.

Визначення РБП містять в собі три ключові характеристики: «істотне поліпшення», «радикальне перепроектування» та «бізнес-процес». Саме розкриття змісту ключових слів приводить до розуміння суті реінжинірингу.

Істотне поліпшення — це не просто підвищення певного параметру підприємства або покращення роботи окремої ланки організації на визначений відсоток. Це якісний перехід до нового рівня ефективності бізнесу, здійснення прориву. Критерій реінжинірингу — разючий прорив в ефективності функціонування.

Радикальне перетворення означає звернення до першопричин речей. Тобто реінжиніринг — не поліпшення існуючого положення речей, не проведення косметичних заходів та часткових змін, не перетасування вже існуючих систем функціонування організації. Це відмова від того, що було раніше, новий винахід того, як робота повинна бути виконана [16].

Третя складова — «бізнес-процеси» — означає стійку, цілеспрямовану сукупність взаємозалежних видів діяльності (послідовність виконуваних робіт), що за певною технологією забезпечуватимуть створення цінностей у вигляді продуктів чи послуг для споживачів.

Споживачу однаково, яким чином усередині підприємства організовано виконання тих або інших завдань (робіт). Для нього важлива можливість задоволення потреб через придбання того чи іншого якісного і в достатній кількості товару або послуги.

У традиційній організації процеси відбуваються в численних організаційних підрозділах і можуть бути фрагментовані, приховані та навіть некеровані. Проте виробничі процеси є першоосновою організації, засобом створення цінностей для прискіпливих споживачів.

Отже, вся сутність реінжинірингу побудована на системі докорінних перетворень в організації. Реінжиніринг базується на інженерному підході до процесу управління і передбачає спочатку моделювання організації, а потім зміну існуючої моделі шляхом рішучого скасування нераціонально функціонуючих ланок. Як правило, РБП втілюється стрибкоподібно, передбачає великомасштабність, суттєві зміни в організаційній структурі. Цей підхід забезпечує можливості радикального оновлення продукту чи послуги, що виробляються, за рахунок створення та застосування інноваційних технологій бізнес-процесів. До того ж реінжиніринг базується на використанні сучасних найновітніших інформаційних продуктів.

Основною метою РБП вважається забезпечення виживання підприємства в екстремальній, кризовій ситуації, прискорення адекватності його реакції на зміни у вимогах прискіпливих споживачів.

Досягнення поставленої мети забезпечується завдяки наявності організаційних, методичних та інформаційних компонентів реінжинірингу, зокрема:

— формування стратегії розвитку організації з урахуванням перспективних потреб споживачів;

— визначення нового набору бізнес-правил або бізнес-процедур, який дозволить оптимізувати витрати та терміни щодо прийняття рішень;

— створення ефективної організаційної структури управління;

— покращання організації праці персоналу;

— чіткого розподілу обов’язків, прав, відповідальності між керівниками та виконавцями;

— застосування комунікаційних підходів, які конче необхідні для отримання інформації від споживачів;

— забезпечення функціонування всіх організаційних підрозділів на основі використання інформаційних систем та новітніх інформаційних технологій.

Об'єктом реінжинірингу є не організації, а процеси. Компанії піддають реінжинірингу не свої відділи продажів або виробництва, а роботу, що виконується персоналом цих відділів [4].

Реінжиніринг базується на використанні сучасних інформаційних технологій для досягнення нових ділових цілей. Сучасні інформаційні технологій, з одного боку, прискорюють зв’язки учасників бізнес-процесів, а, з другого боку, підвищують якість прийнятих рішень в ході виконання бізнес-процесів.

Реінжиніринг володіє наступними властивостями:

— відмова від застарілих правил і підходів і початок ділового процесу як би з «чистого аркуша». Це дозволяє здолати негативну дію господарських догм, що склалися;

— зневага системами, що діють, структурами і процедурами компанії і радикальна зміна способів господарській діяльності;

— якщо неможливо переробити своє ділове середовище, то можна переробити свій бізнес;

— приведення до значних змін показників діяльності (на порядок тих, що відрізняються від попередніх) [3].

Перш за все, треба зазначити, що впровадження РБП в Україні має специфічні особливості, пов’язані зі спадщиною, що дісталася вітчизняним підприємствам від командно-адміністративної системи управління економікою.

Організаційна структура більшості українських підприємств незалежно від їхньої галузевої приналежності і юридичного статусу була спрямована на виробництво; створена ієрархічна, авторитарна система управління, непрозора і найчастіше неадекватна система контролю, що зводить нанівець мотивацію персоналу. Недоліки такої структури полягають у:

— невідповідності планів реаліям,

— складності адаптації до змін навколишнього середовища,

— складності підтримки якості, необхідної споживачу,

— дублюванні функцій різноманітними підрозділами підприємства, що призводить до збільшення накладних витрат і затягнутого прийняття рішень.

Так, реінжиніринг припускає такі зміни в організації бізнесу вітчизняних компаній:

— скасування менталітету «плановиків»; трансформація бюрократичної системи управління підприємства, орієнтація на потреби споживача, а не на виробництво;

— оптимізація організаційної структури підприємства, тобто підпорядкування її ринку.

Для ефективного впровадження реінжинірингу необхідно абстрагуватися від існуючої функціональної організації бізнесу, піддавши сумніву прийняті методи управління компанією. Природно, що керівництву підприємств необхідно мати рішучість піти на зміни і намагатися сприймати ситуацію на підприємстві нібито «збоку» [20].

На думку Буценко І.Н. у вітчизняній практиці реінжиніринг доцільно застосовувати в наступних трьох основних ситуаціях [3].

По-перше, в умовах, коли підприємство знаходиться в стані глибокої кризи. Ця криза може виражатися в явно неконкурентному (дуже високому) рівні витрат, масовій відмові споживачів від продукту підприємства і тому подібне. У сучасній українській економіці така ситуація характерна для державних і приватизованих підприємств традиційних галузей — машинобудівної, текстильної, аграрної сфери. Ситуація кризи посилюється такими чинниками, як скорочення традиційних ринків сировини, відсутність сталих структур і процедур, що мінімально відповідають вимогам ринкового середовища, фінансова криза і низький рівень фінансового управління і т. д.

По-друге, в умовах, коли поточне положення підприємства може бути визнане задовільним, проте прогнози його діяльності є несприятливими. Підприємство стикається з небажаними для себе тенденціями в частині конкурентоспроможності, прибутковості, рівня попиту і т. д. Така ситуація характерна для багатьох українських банків, фінансових компаній, комерційних організацій.

По-третє, реалізацією можливостей реінжинірингу займаються благополучні, швидкорослі і агресивні організації і підприємства. Їх завдання полягає в прискореному нарощуванні відриву від найближчих конкурентів і створенні унікальних конкурентних переваг. Застосування реінжинірингу в цій ситуації є кращим варіантом ведення бізнесу. Багато підприємств вважають, що знайшли якнайкращу модель бізнесу, в якій не варто що-небудь істотно змінювати. З часом подібний підхід приводить до того, що конкуренти наздоганяють і випереджають такі підприємства, а самі підприємства все гірше адаптуються до попиту і ринкової кон’юнктури в цілому. Тому реінжиніринг виступає як засіб виживання в сучасних умовах [10].

Для більшості українських підприємств найбільш актуальний у наш час є кризовий реінжиніринг, потенціал якого служить основним чинником успішного і стабільного розвитку. Одна з найбільш істотних переваг реінжинірингу — здатність сприяння швидким змінам в бізнесі, що забезпечують можливість не тільки зберегти місце на ринку, але і добитися у відносно короткі терміни крутого перелому, міцного фінансового положення, високого суспільного іміджу.

Практична частина

Комп’ютерні інформаційні системи відіграють значну роль на сучасних підприємствах. Вони безпосередньо впливають на планування і прийняття управлінських рішень, номенклатуру і технологію виготовлення та реалізації товарів і послуг.

Діяльність господарського суб'єкта базується на трьох компонентах: системі управління підприємством; його економічній системі і інформаційних технологіях, що використовуються як інструментарій двох попередніх компонентів. Центральною ланкою комп’ютерної інформаційної системи підприємства є бухгалтерська інформаційна система, де хронологічно і систематично накопичуються і оброблюються дані, пов’язані з обліком, контролем, плануванням, аналізом і регулюванням. На основі цих даних формується інформація про роботу підприємства, порівнюються фактичні показники і нормативні, формулюються глобальні і локальні напрями діяльності, розроблюються пропозиції по встановленню причин відхилень і коригуванню результатів, здійснюється прогнозування ефективності політики управління підприємством.

Більшість інформаційних систем почала з’являтися в Україні на рубежі 90-х років, коли з отриманням більшої свободи в веденні бізнесу підприємства і фірми почали замислюватися про комп’ютеризацію. З об'єктивних причин ринкової економіки першими змогли виділити необхідні фінансові кошти підприємства торгівлі і сфери послуг.

Саме тому практично всі системи почали розвиватися як облікові. Багато з них продовжують залишатися суто обліковими, дозволяючи автоматизувати одну або декілька функцій підприємства, але не даючи цілісної картини для управління підприємством.

Практична робота виконана на матеріалах підприємства акціонерного товариства відкритого типу «Суми-Авто», що утворене на підставі рішення зборів акціонерів шляхом перетворення Сумського обласного орендного підприємства «Автосервіс» у акціонерне товариство відкритого типу, відповідно до Закону України «Про господарські товариства» та чинного законодавства.

АТВТ «Суми-Авто» включено до Єдиного Державного реєстру підприємства організацій України.

Форма власності - колективна. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Здійснює свою діяльність на підставі Статуту, в якому зазначено що головною метою утворення товариства є отримання прибутку та задоволення потреб населення.

Для досягнення мети підприємство здійснює наступні види діяльності:

— оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

— роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

— ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів на замовлення населення;

— посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;

— посередницькі послуги в галузі транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров’я і науки.

Фактично основним видом діяльності підприємства є торгівельна діяльність щодо реалізації транспортних засобів та надання послуг по технічному обслуговування, ремонту і діагностиці транспортних засобів.

Облікова політика, яка сформована на підприємстві АТВТ «Суми-Авто» відповідає вимогам повноти, обачності, принципам превалювання сутності над формою, послідовності, безперервності, періодичності та іншим принципам, передбаченим Законом України. Наказ про облікову політику на АТВТ «Суми-Авто» включає принципи обліку, всі законодавчі акти якими користуються на підприємстві, визначені теоретичні основи бухгалтерського обліку, положення та нормативні акти з питань організації обліку в Україні. Наказом про облікову політику передбачено використання таких елементів як документообіг, організація внутрішнього контролю, порядок складання регістрів обліку та форм звітності, проведення інвентаризації майна, форма бухгалтерського обліку яка є журнально-ордерна з використанням комп’ютерної програми «Універсал».

З метою удосконалення і спрощення ведення бухгалтерського обліку на підприємств була встановлена бухгалтерська програма «Універсал», яка носить індивідуальний характер, тобто розроблена спеціально для АТВТ «Суми-Авто». Якщо розглядати порядок складання звітності то вона заповнюється за рік головним бухгалтером.

Бухгалтерська комп’ютерна програма «Універсал" — це потужна програма нового покоління, її можливості дозволяють не тільки ефективно автоматизувати облік любої ділянки роботи бухгалтерії організації, а і вести паралельно облік в декількох облікових системах, а також в розрізі відокремлених підрозділів, що знаходяться на окремому балансі.

Основні характеристики цієї програми такі: універсальна; складається з одного модуля, який дозволяє обробляти всю бухгалтерську інформацію в одному середовищі; веде облік в єдиній базі даних; працює в реальному масштабі часу; розрахована як на роботу в комп’ютерній мережі, так і на персональну роботу, достатньо надійна при обробці декількох десятків тисяч операцій на місяць; адаптується до додаткових вимог замовника з використанням власної макромови програмування, що входить до стандартного комплекту поставки.

Програма «Універсал» дозволяє автоматизувати обробку облікової інформації за основними видами діяльності, якими займаються більшість підприємств: виробництво; гуртова торгівля; роздрібна торгівля; надання послуг; інші види діяльності.

Для того, щоб програма могла задовільно працювати необхідно мати:

— процессор INTEL 80 486 DX і вище;

— оперативну пам’ять 32 і більше Мбайт;

— накопичувач на жорсткому диску з достатнім обсягом місця (тільки при встановлені програми використовується 20 Мбайт);

— накопичувач на гнучких дисках 3,5 (для встановлення програми з дискет комплекта поставки);

— пристрій для друку інформації (лазерний або струйний принтер) VGA- сумісний дисплей (рекомендовано SVGA-дисплей);

— операційну систему Microsoft Windows 95/98.

Програма на комп’ютері може бути розміщена та працювати в таких режимах: «Конфігуратор», «Настроювач», «Монітор» і «Універсал», а також службові програми.

В АТВТ «Суми-Авто» бухгалтерський облік здійснюють 3 бухгалтери. Облік на підприємстві автоматизовано і ведеться з використанням комп"ютерної програми «Універсал», яка носить індивидуальний характер, тобто розроблена спеціально для АТВТ «Суми-Авто». Для обліку розрахунків в комп"ютерній програмі створені об"єкти нормативно-довідкової інформації:

— інформація про агентів;

— реквізити контрагентів;

— інформація про укладені договори.

За допомогою комп’ютерної програми автоматизовано наступні операції:

1. укладання договору;

2. надходження коштів на поточні рахунки підприємства;

3. формування звітів по договорах;

4. контроль зобов’язань як контрагента, так і самого підприємства за терміном виконання;

5. формування рахунків до сплати;

6. формування замовлення постачальникам і покупцям за товарними операціями договору;

7. контроль поточної дебіторської заборгованості.

Програма веде картотеку кредиторів. Вона включає його юридичну адресу, а також інші адреси, реквізити основного, валютного, депозитного та інших банківських рахунків.

Таким чином, облікового процесу в АТВТ «Суми-Авто» автоматизований, що дозволяє значно полегшити процес систематизації, узагальнення й аналізу облікової інформації.

АТВТ «Суми-Авто» бере товар на реалізацію і розраховується з постачальниками по мірі продажу товару. Для правильного проведення взаєморозрахунків для кожного товару на підприємстві введено код постачальника і застосовується партіонний облік.

Комп’ютерна програма забезпечує оперативну виписку товаросупроводжувальних документів при оприбуткуванні товарів від постачальника і продажу товарів покупцям; при цьому відбувається автоматичне формування бухгалтерських проводок

В залежності від використаних на підприємстві спеціалізованих програм фінансовий облік здійснюється таким чином: на першому етапі фінансового обліку призводиться документальне оформлення здійснених на підприємстві господарських факторів. Одночасно з вводом первинних даних формуються усі бухгалтерські проводки. Бухгалтер має можливість і вручну сформувати проводку, але це може привести до помилок, а також займає багато часу. Автоматизоване формування бухгалтерської проводки здійснюється на основі довідника типових господарських операцій.

На другому етапі фінансового обліку усі бухгалтерські проводки записуються в консолідований бухгалтерський регістр, який називається книгой обліку господарських операцій. Книга обліку господарських операцій представляє собою синтетичний та аналітичнй бухгалтерськй регистр, в якому у хронологічному порядку записуються проводки по рахунках. У книгу обліку заносяться усі проводки, які були здійснені у поточному розрахунковому періоді. Кожний бухгалтерський запис має свій регістраційний номер. В книзі обліку господарських операцій відображаються усі бухгалтерські операції і вона служить основним джерелом формування консолідованих фінансових звітів.

На третьому етапі фінансового обліку формуються регістри бухгалтерського обліку, регістри внутрішньої та зовнішньої звітності. Регістри внутрішньої бухгалтерської звітності предназначені для внутрішнього використання і потрібні для накопичення інформації для руху коштів та їх джерел на рахунках бухгалтерського обліку. На основі бази даних бухгалтерських проводок формуються регістри синтетичного обліку регістри і звіти аналітичного обліку, а також складаються документи спеціальної звітності.

Дані внутрішніх облікових регістрів призначені для фактичного визначення стану коштів на рахунках, залишків на рахунках, оборотів на рахунках, оборотів по кореспондуючим рахункам, а також для аналізу та контролю. До регістрів аналітичного обліку відносяться аналітичні відомості по рахунках і оборотно-сальдова відомість в аналітичному розрізі.

На четвертому етапі фінансового обліку здійснюється закриття розрахункового періоду, а також формування архіву облікових даних.

Як приклад розглянемо операції програми «Універсал» по обліку податків в бухгалтерії на АТВТ «Суми-Авто».

Облік податків реалізується в контурі оперативного управління.

Податки, що передбачається враховувати, потрібно описати в каталозі «Налоги «.

Типові податки, що застосовуються в окремих випадках об'єднуються в «Налоговые группы «.

Митні платежі розраховуються аналогічно до інших податків, їх можна виключити з розрахунків податків у документах, якщо для контрагента установити значення «Нет» в полі «Автоматически использовать налоги для таможенной декларации». Якщо це поле має значення «Нет» для власного підприємства, митні платежі не беруть участь у розрахунку цін товарів у прайс-листах.

Щоб автоматично розраховувати податки по позиції специфікації при формуванні оперативних документів, у каталогах запасів і послуг присутнє поле «Налоговая группа», де можна вибрати необхідну групу податків. При заповненні каталогу «Организации и банки» зазначається «Государство», резидентом якого є дане підприємство, в тому числі власне. Для держави, в свою чергу, задається, чи застосовуються податки. При оформленні документів оперативного контуру: документів-підстав, накладних, прайс-листів можна вказати, з податками чи без податків будуть задаватися ціни в позиціях специфікації. Включення податків до накладних, створених по документах-підставах, таке ж, як і у відповідному документі-підставі, і не може бути змінене.

Відомості про податки по документу в цілому і по позиції специфікації можна одержати за допомогою екранних кнопок і функцій локального меню. В цьому вікні можна змінити контрагента, на якого будуть віднесені податки, і при необхідності відредагувати їх суму. За допомогою функції локального меню «Расчет налогов по позиции по обрапой группе» надасться можливість змінити податкову групу для поточної позиції.

При оприбуткуванні податки, для яких у каталозі податків встановлене «всегда входить», включаються до облікової ціни, інші - залежно від значення відповідної ознаки для складу і параметрів налагодження. Прайс-листы формуються з податками чи без податків. Порядок розрахунку ціни в прайс-листі (спочатку націнка, потім податок чи навпаки) встановлюється в реквізиті «Настройка пользователя «. Таким чином, прийнятий на підприємстві механізм обліку податків необхідно відобразити при заповненні каталогів, встановленні параметрів налагодження, введенні оперативних документів. Суми податків можна побачити безпосередньо у вікнах введення документів, у відповідних звітах, а також розрахувати за допомогою програмних ключів при оформленні платіжних документів.

Технологія виконання певних комплексів функціональних завдань АСБО на АРМ бухгалтера повною мірою залежить від організації обміну між ними інформацією. Обмін між комплексами завдань, що виконуються на різних АРМ бухгалтера, може відбуватися з використанням паперових документів, проміжного машинного носія і каналами зв’язку.

Технологія виконання облікових робіт на АРМ бухгалтера передбачає введення нормативно-довідкової і оперативної інформації безпосередньо в ЕОМ з клавіатури, тобто без використання проміжного машинного носія. Однак якщо загальний обсяг первинної інформації, що обробляється, великий, то можуть виникнути проблеми через обмеженість обсягу пам’яті однієї ПЕОМ і необхідності розподілу роботи з обробки документів між кількома бухгалтерами і ПЕОМ. У даному разі виникає потреба використовувати проміжний машинний носій і включення в технологічний процес обробки облікової інформації на АРМ бухгалтера операцій підготовки машинного носія і автоматичного введення з нього даних в ЕОМ або організовувати обмін інформацією між ПЕОМ каналами зв’язку.

Склад, послідовність і способи виконання операцій технологічного процесу автоматизованої обробки облікової інформації на підприємстві має однорівневу обчислювальну систему, основану на мережі АРМ бухгалтера.

Первинні документи складаються вручну. Дані цих документів для завдань синтетичного і аналітичного обліку на відповідних АРМ бухгалтера вводяться в ЕОМ з клавіатури.

Якщо первинні документи складаються на АРМ матеріальної особи багаторівневої обчислювальної системи, що діє автономно, то їх дані водночас записуються на проміжний машинний носій, з якого потім (за окремим технологічним підходом) вони автоматично вводяться в ЕОМ АРМ бухгалтера для подальшої обробки. Якщо ж АРМ матеріально відповідальної особи входить до складу об'єднаних в локальну мережу каналами зв’язку АРМ фахівців, на базі яких основана багаторівнева обчислювальна система, то необхідність запису на проміжний машинний носій даних первинних документів, що складаються на ПОЕМ, відпадає. Вони за спеціальними командами автоматично передаються в інформаційні бази відповідних АРМ бухгалтера каналами зв’язку.

Отже, впровадження в дію автоматизації бухгалтерського обліку на підприємстві дає змогу швидко складати необхідні бухгалтерські документи, знаходити необхідні дані в автоматизованій системі.

Дана програма «Універсал» відрізняється зручністю інтерфейсу, швидкістю проведення операцій, зрозуміла для використання користувачу.

Автоматизація бухгалтерського обліку дає змогу:

— забезпечувати повну відповідність номенклатури об'єктів обліку необхідному рівню узагальнення інформації;

— автоматизувати процес відображення господарських операцій на машинних носіях;

— підвищити оперативність обліку;

— зменшити трудомісткість алгоритму складання балансу та звітності;

— автоматизувати процес розрахунків показників;

— здійснювати введення інформації на місці її виникнення;

— спрощувати схему документообігу, а підприємстві;

— безпомилково формувати бухгалтерські проведення;

— раціоналізувати працю бухгалтерів.

Узагальнюючи вищенаведене, можна визначити, що автоматизація обліку має дві основні оцінки ефективності - кількісну та якісну. Кількісна оцінка полягає в скороченні трудомісткості і водночас сприяє скороченню персоналу. Якісна сторона характеризує покращення культури фінансово-господарської діяльності на підприємстві.

Список використаної літератури

1. Ананьєв, О.М. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності: підручник/ О. М. Ананьєв, В. М. Білик, Я. А. Гончарук. — Львів: Новий Світ-2000, 2006. — 584 с.

2. Буров, Є.В. Ком`пютерні мережі: підручник/ Є. В. Буров. — Львів: Магнолія 2006, 2010. — 262 с.

3. Буценко И. Н. Реинжиниринг — зарубежный подход к обновлению бизнеса в Украине // Экономика и управление. — 2005 — № 6., с 11−16.

4. Быкова А. Реинжиниринг корпорации «Экономические стратегии», 2000, № 3, с. 107−117.

5. Гордієнко, І.В. Інформаційні системи і технології в менеджменті: навчально-методичний посібник/ І. В. Гордієнко; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. — 2-е вид. перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2003. — 259 с.

6. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: навчальний посібник/ С. В. Івахненков. — 4-ге вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2008. — 343 с.

7. Конноли Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и практика, 2-е изд.: Пер. с англ.: Уч. пос. / Т. Конноли, К. Бегг, А. Страчан. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2000. — 1120 с.

8. Король И. А. Интеграция разнородных автоматизированных информационных систем на базе портальных технологий / И. А. Король // Международный научный информационно-аналитический журнал «Социальный вестник пенсионных и социальных фондов стран СНГ и Балтии», 2008. № 3 (33). — С. 55 — 60.

9. Лозікова, Г. М. Комп`ютерні мережі: навчальний посібник/ Г. М. Лозікова; Мін-во освіти і науки України, Донецький економ. -гуманітарний ін-т. — К.: ЦНЛ, 2004. — 128 с.

10. Момот А. И. Экономический механизм управления качеством // Министерство образования и науки Украини. ДонНТУ. — Донецк: Норд-Пресс, 2005. — 383 с.

11. Ойхман Е. Г. Реинжиниринг бизнеса: реинжиниринг организаций и информационные технологии / Е. Г. Ойхман, Е. В. Попов. — М.: Финансы и статистика, 1997. — С. 15.

12. Основи інформаційних систем: Навчальний посібник / За ред. проф. В. Ф. Ситника. — К.: КНЕУ, 1997. -252 с

13. Перевозчикова, О. Л. Основи системного аналізу об`єктів і процесів комп`ютеризації: посібник/ О. Л. Перевозчикова; Нац. ун-т «Києво-Могилянська Академія». — К.: КМ Академія, 2003. — 432 с.

14. Татарчук, М.І. Корпоративні інформаційні системи: навчальний посібник/ М. І. Татарчук; Мін-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. — К.: КНЕУ, 2005. — 291 с.

15. Фролов А. В. Базы данных в Интернете: практическое руководство по созданию Web-приложений с базами данных / А. В. Фролов, Г. В. Фролов. — Изд. 2-е, испр. — М.: Русская Редакция, 2000. — 448 с.

16. Хаммер M. Реинжиниринг корпорации: манифест революции в бизнесе / М. Хаммер, Д. Чампи. — СПб., 2000. — 332 с.

17. Хотинская, Г. И. Информационные технологии управления: учебное пособие/ Г. И. Хотинская; Московский гос. ун-т сервиса. — М.: Дело и Сервис, 2003. — 128 с.

18. Чубар О. Міфи і правда про реінжиніринг // Журнал «Круглий стіл». — 2005. — № 12 (36).

19. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: практикум/ В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай. — К.: Знання, 2006. — 429 с.

20. Щегельська О. Реінжиніринг бізнес-процесів -- необхідність в умовах динамічного ринку «Рынок капитала» 1999 р. № 1−2.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой