Біоенергетична оцінка енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічного використання консервованих кормів

Тип работы:
Статья
Предмет:
Сельскохозяйственные науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

БІОЕНЕРГЕТИЧНА ОЦІНКА ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯЛОВИЧИНИ ЗА ЦІЛОРІЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОНСЕРВОВАНИХ КОРМІВ

А.Ю. Медведєв, кандидат сільськогосподарських наук

Луганський національний аграрний університет, Україна

Вступ

Розроблення, наукове обґрунтування та апробація в Україні енергозберігаючої технології виробництва яловичини за сталого цілорічного використання консервованих кормів зі сховищ є актуальними питаннями, які в умовах сучасного вітчизняного тваринництва мають велике практичне значення [1]. Однак, при цьому є необхідною комплексна загальна оцінка альтернативної технології відгодівлі худоби, на основі якої можна робити висновки щодо удосконалення її окремих елементів.

В умовах нестабільної економічної ситуації, коли собівартість кормів, транспортні витрати та вартість експлуатації приміщень при виробництві яловичини у господарствах навіть одного регіону значно відрізняються, вивчити економічну ефективність нової альтернативної технології відгодівлі бугайців з високим ступенем вірогідності практично неможливо. Сьогодні єдиним способом дати їй об'єктивну оцінку є розрахунок біоенергетичної ефективності, заснований на використанні енергетичних коефіцієнтів, що не залежать від впливу економічних факторів [2, 3]. Важливо, що після аналізу біоенергетичних розрахунків з’являється можливість оптимізації окремих, найбільш енергомістких статей технології виробництва яловичини високої якості [4, 5].

Мета досліджень: провести порівняльну біоенергетичну оцінку традиційної сезонної та альтернативної енергозберігаючої технології виробництва яловичини за цілорічної відгодівлі бугайців консервованими кормами зі сховищ.

Методика досліджень

Методичне обґрунтування полягало у модельному проектуванні технологічного процесу на спеціалізованій фермі з виробництва яловичини, де заплановано помірно-інтенсивну відгодівлю бугайців симентальської породи молочно-м'ясного напряму продуктивності, у кількості 200 голів на забій щорічно, до живої маси 470−480 кг у віці 18 місяців. При цьому формування технологічної групи бугайців проводять у віці 5−6 місяців з живою масою 160−170 кг.

Загальні витрати енергії у технологічному процесі виробництва яловичини на спеціалізованій фермі (Q, ГДж) розраховували за формулою:

Q = Q1 + Q2 + Q3 + Q4 + Q5 + Q6, (1)

де Q1 — сукупна енергія на відтворення поголів`я стада, ГДж;

Q2 — сукупна енергія, яку переносять на основні засоби виробництва (крім поголів`я стада), ГДж;

Q3 — сукупна енергія, яку переносять на оборотні засоби виробництва (крім кормів та підстилки), ГДж;

Q4 — сукупна енергія, що пов`язана з прямими та непрямими витратами праці, Гдж;

Q 5, 6 — сукупна енергія, матеріалізована у кормах та підстилці, ГДж.

Розрахунок коефіцієнта біоенергетичної ефективності виробництва приросту живої маси худоби на фермі з виробництва яловичини (КБЕ) проводили за формулою:

(2)

де V1 — сукупна енергія, яку накопичено у прирості живої маси худоби на фермі з виробництва яловичини, ГДж/рік;

Q — загальні витрати енергії у технологічному процесі виробництва яловичини на спеціалізованій фермі, ГДж/рік [6, 7].

Результати досліджень

На спеціалізованій фермі з виробництва яловичини телят протягом молочного періоду не утримують, і технологічні групи бугайців формують у 5−6 місячному віці. На відтворення поголів`я стада енергію тут не витрачають, Q1 дорівнює нулю, а виробничий цикл вирощування бугайців на м`ясо фактично складає 365 діб, тобто 1 рік.

При використанні типових машин та обладнання (КТУ-10А, МТЗ-80, НСС-55, ЗСК-10, ПТС-4М) і подрібнювача-змішувача кормів Labrador-120 (фірма «Storti», Італія) витрати енергії, яку переносять на приріст живої маси бугайців машини та обладнання, для обох технологій склали 868,6 ГДж/рік. За умови використання типового приміщення на 200 голів худоби м’ясного призначення, сховищ консервованих кормів, ветеринарно-профілактичного пункту, забійно-санітарного пункту та гноєсховища витрати енергії, яку переносять на приріст молодняку будівлі та споруди досягали (для обох технологій) 472,9 ГДж/рік. Таким чином, сукупна енергія (Q2), яку переносять на основні засоби виробництва (крім поголів'я стада), для обох технологій, що порівнюються, була однаковою і склала 1341,5 ГДж/рік.

Розрахунок сукупної енергії (Q3), яку переносять на оборотні засоби виробництва (крім кормів та підстилки), довів, що за альтернативної технології виробництва яловичини її значення було на 8,5% меншим порівняно з відповідними витратами сукупної енергії при традиційній сезонній технології (3278,8 ГДж/рік та 3583,8 ГДж/рік відповідно). Виходячи з цього, альтернативну технологію виробництва яловичини за цілорічного використання консервованих кормів зі сховищ можна назвати енергозберігаючою.

Втім, необхідно відзначити, що ці різниці, здебільшого, обґрунтовують витратами паливно-мастильних матеріалів. За нашими даними, витрати сукупної енергії (Q3) при виробництві яловичини з використанням влітку кормів зеленого конвеєру стають більшими відносно витрат енергії при цілорічному використанні консервованих кормів зі сховищ, якщо відстань між фермою та полем, де вирощують культури зеленого конвеєру, перевищує 6−8 км.

Сукупні витрати енергії, пов’язані з прямими та непрямими витратами праці (Q4) становили для обох технологій 460−470 ГДж/рік, і значно не відрізнялися. Поряд з цим, витрати сукупної енергії, закладеної у кормах, та витраченої на їх виробництво (Q5), в умовах сезонної відгодівлі бугайців за традиційною технологією дорівнювали 17 817,2 ГДж/рік, і були більшими на 1,6% порівняно з альтернативною технологією за цілорічної відгодівлі консервованими кормами зі сховищ. Водночас, витрати сукупної енергії, матеріалізованої у підстилці (Q6), виявилися однаковими для обох технологій виробництва яловичини, і склали 3197,7 ГДж/рік.

Таким чином, загальні витрати сукупної енергії на спеціалізованій фермі з виробництва яловичини (Q) при щорічній помірно-інтенсивній відгодівлі 200 бугайців симентальської породи молочно-м`ясного напряму продуктивності до живої маси 470−480 кг у віці 18 місяців, за сезонної технології виробництва яловичини, були на 2,3% більшими, ніж за енергозберігаючої альтернативної технології при цілорічному використанні консервованих кормів зі сховищ (табл. 1).

енергозберігаючий яловичина корм сховище

Таблиця 1. Структура витрат сукупної енергії процесу виробництва яловичини за традиційною сезонною та енергозберігаючою технологіями

Об'єкт витрат сукупної енергії

Технологія виробництва яловичини

Традиційна сезонна

Енергозберігаюча

сукупні витрати енергії, ГДж/рік

% від загальних витрат енергії

сукупні витрати енергії, ГДж/рік

% від загальних витрат енергії

Машини та обладнання

868,3

3,29

868,3

3,36

Приміщення та споруди

472,9

1,79

472,9

1,83

Електрообладнання

229,8

0,87

229,8

0,89

Паливно-мастильні матеріали

3338,9

12,65

3033,9

11,75

Інвентар і препарати

15,1

0,06

15,1

0,06

Витрати праці

465,8

1,76

465,8

1,80

Енергія кормів

12 844,7

48,64

12 251,8

47,44

Енергія виробництва кормів

4972,5

18,83

5290,8

20,49

Енергія підстилки

3197,7

12,11

3197,7

12,38

Всього

26 406

100

25 826

100

Аналізуючи структуру витрат сукупної енергії за традиційної та альтернативної технології виробництва яловичини, необхідно відзначити високу питому вагу енергії, матеріалізованої у кормах (48,64 і 47,44%), та енергії, яку витрачено на їх виробництво (18,83 і 20,49%). Економія енергії за рахунок на 10,1% меншого енерговмісту паливно-мастильних матеріалів, при виробництві яловичини за енергозберігаючою технологією, коли немає потреби у періодичному транспортуванні з поля зелених кормів протягом весняно-літнього періоду, дозволяє нівелювати більші на 6,4% витрати енергії на їх виробництво (внаслідок більшої енергоємності виробництва консервованих кормів у порівнянні з зеленими).

За умови одержання протягом року від 200 бугайців валового абсолютного приросту живої маси на рівні 64 т, накопичена у ньому сукупна енергія (V1) дорівнює 627,2 ГДж/рік.

Виходячи з того, що витрати сукупної енергії при виробництві яловичини за енергозберігаючою альтернативною технологією у наших розрахунках були меншими, ніж при традиційній сезонній технології, коефіцієнт біоенергетичної ефективності виробництва приросту живої маси худоби на спеціалізованій фермі (КБЕ) виявився більшим на 0,05%, і досяг 2,43%.

Наведені вище різниці не є значними, але розрахунки проведено у модельному варіанті, де не враховували можливі втрати живої маси тварин у процесі вирощування та відгодівлі внаслідок негативного впливу сезонних факторів. У випадку, коли вплив сезонних факторів при виробництві яловичини за традиційною технологією спричиняє зниження інтенсивності росту бугайців, і, як наслідок, зменшення їх передзабійної живої маси на 15−20 кг та більше, упровадження у виробництво альтернативної енергозберігаючої технології за цілорічної відгодівлі молодняку консервованими кормами зі сховищ набуває не тільки енергетичної, а й економічної доцільності (табл. 2).

Таблиця 2. Залежність економічної ефективності технології виробництва яловичини від втрат приросту живої маси бугайців внаслідок сезонних факторів

* - у цінах 2011 року

Висновок

Енергозберігаюча технологія виробництва яловичини за цілорічної відгодівлі бугайців консервованими кормами зі сховищ може бути використана на спеціалізованих фермах як альтернативна до традиційної сезонної відгодівлі з більш високим ступенем біоенергетичної ефективності (2,43 та 2,38% відповідно), але при її удосконаленні необхідно оптимізувати найбільш місткі статті витрат сукупної енергії технологічного процесу, та досягти підвищення інтенсивності росту великої рогатої худоби.

Література

1. Дорошенко Ю. А. Методические основы разработки бизнес-плана развития сельскохозяйственного предприятия на основе энергетических показателей: дис… канд. экон. наук: 08. 00. 05 / Ю. А. Дорошенко, 1998. -- 215 с.

2. Ліннік В.С. Ефективність заключної відгодівлі бугайців консервованими кормами та методика її прогнозування / В. Ліннік, А. Медведєв // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю Подільського державного аграрно-технічного університету. -- Кам`янець-Подільський, 2009. -- С. 86--88.

3. Медведев А. Ю. Мясная продуктивность и адаптационные особенности бычков разных пород в условиях энергоресурсосбережения: дис… канд. с. -х. наук: 06. 02. 04 / А. Ю. Медведев. -- Харьков, ИЖ УААН, 1999. -- С. 109--111.

4. Методические рекомендации по биоэнергетической оценке технологий производства продукции животноводства. -- М.: ВАСХНИИЛ, 1985. -- 44 с.

5. Методика биоэнергетической оценки технологии производства продукции животноводства и кормов. -- Винница, 1997. -- 38 с.

6. Рыжков В. Г. Энергоемкость производства кормов / В. Рыжков, Л. Минько. -- Х., 2000. -- 115 с.

7. Чигринов Є.І. Енергетична ефективність використання кормів при різних технологіях утримання м’ясної худоби / Є. Чигринов, В. Марченко, Ю. Батир // Наук. -техн. бюлетень ІТ УААН. -- Харків, 2004. -- № 86. -- С. 146--148.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой