Аудит Публічного акціонерного товариства "Комерційний банк "Актив-банк"

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МIНIСТЕРСТВО ОСВIТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Національний транспортний університет

Інститут економіки і бізнесу на транспорті

Контрольна робота

Аудит Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив Банк»

КИЇВ 2011

Зміст

 • Вступ
 • Характеристика та облікова політика ПАТ «КБ «Актив-банк»
 • Формування статутного капіталу ПАТ «КБ «Актив-банк»
 • Розділ ІІІ. Аудиторський висновок ПАТ «КБ «Актив-банк»
 • Висновки
 • Додатки
 • Список використаної літератури
 • Вступ
 • Аудит -- системний процес одержання (збору) інформації про економічні дії та події з метою встановлення рівня її (інформації) відповідності визначеним (установленим) критеріям та подання результатів зацікавленим користувачам [1, с. 4].
 • Згідно з українським законодавством, «аудит -- перевірка даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності суб'єкта господарювання з метою висловлення незалежної думки аудитора про її достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законів України, положень (стандартів) бухгалтерського обліку або інших правил (внутрішніх положень суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів» [4, ст. 3].
 • Аудит як економічна наукова дисципліна належить до прикладних (функціональних) економічних дисциплін, за допомогою якої реалізується на практиці одна з основних функцій управління -- контрольна функція, яка виконується незалежними фахівцями (аудиторами).
 • Головна мета аудиту -- забезпечити контроль за вірогідністю інформації, відбиваної в бухгалтерській і податковій звітності. Дані про використання майна, коштів, проведення комерційних операцій і інвестицій у юридичних суб'єктів можуть бути об'єктивно підтверджені незалежним аудитом.
 • Організація аудиту в Україні регулюється низкою законодавчих актів, основними з яких є Закон України «Про аудиторську діяльність», Міжнародні стандарти аудиту (далі - МСА), Кодекс професійної етики аудиторів, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку та інші.
 • Аудиторська діяльність -- вид підприємницької діяльності у сфері послуг з підтвердження достовірності фінансової звітності та виконання супутніх аудиту робіт з економіко-правового забезпечення підприємництва (бізнесу). Аудиторська діяльність при цьому регулюється професійними й громадськими аудиторськими організаціями. В Україні такими є Аудиторська палата України (АПУ) і Спілка аудиторів України (САУ).
 • Організаційне управління аудитом в Україні здійснює Аудиторська палата, яка є незалежнім самостійним органом, мета якого сприяти розвитку, вдосконаленню та уніфікації аудиторської справи. Аудиторська палата покликана створити систему незалежного фінансово-господарського контролю у формі аудиту, який би давав об'єктивну оцінку фінансового стану підприємств і підприємців, сприяв раціональному господарюванню та своєчасно запобігав банкрутству, забезпечував достовірний контроль за доходами і видатками власників і одночасно оберігав інтереси держави.
 • Спілку аудиторів України (САУ) — професійну громадську організацію, що була створено 22 квітня 1993 року. Основна діяльність САУ — це забезпечення незалежності діяльності аудиторів, дотримання ними норм і стандартів аудиту та вимог Кодексу етики аудитора.
 • Характеристика ПАТ «КБ «Актив-банк» та його облікова політика
 • Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-банк» створений в процесі зміни типу Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк», згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк» від 26 квітня 2010 року, створеного внаслідок реорганізації Товариства з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Актив-банк» шляхом перетворення у Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-банк», згідно з рішенням Установчих зборів акціонерного товариства про створення і функціонування банку від 18 вересня 2007 року. Товариство з обмеженою відповідальністю «Комерційний банк «Актив-банк» зареєстроване Національним банком України 06 серпня 2002 року, реєстраційний номер 281 в Державному реєстрі банків (Додаток № 1). Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-банк» є правонаступником майна, всіх прав та обов’язків Відкритого акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк». Відкрите акціонерне товариство «Комерційний банк «Актив-банк» є правонаступником майна всіх прав та обов’язків Товариство з обмеженою відповідальністю «Актив-банк». 11 червня 2010 року Національним банком України прийнято рішення про надання Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Актив-банк» банківської ліцензії № 200 (Додаток № 2) та письмового дозволу № 200−6 (Додаток № 3) на здійснення операцій з тим же переліком операцій, які мало Відкрите акціонерне товариство Комерційний банк «Актив-банк». Місцезнаходження Банку: 4 070, Україна, м. Київ, вулиця Борисоглібська, 3.
 • Банк економічно незалежний і має право самостійно володіти, користуватися та розпоряджатися майном, що перебуває у його власності. На сьогодні ПАТ «КБ «Актив-банк»: ке універсальний, динамічно розвивається комерційний банк. Головне завдання якого — надання послуг найвищої якості персонально кожного клієнта; учасник Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (свідоцтво № 151 від 29. 10. 2002 г. у Додатку № 4); учасник Асоціації українських банків; учасник Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем «ЕМА»; учасник Міжнародних платіжних систем: Visa International, MasterCard International, «УкрКарт»; учасник систем грошових переказів: Western Union, Avers; уповноважений Банк з виплати пенсій та соціальної грошової допомоги. Рішення конкурсної комісії від 13. 07. 2010 г.
 • Основні види діяльності Банку: 65. 12.0 Інше грошове посередництво. Статутний капітал Банку становить 312 750 000 (триста дванадцять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч) гривень. ПАТ «КБ» Актив-банк «входить до групи середніх банків з розмірами активів понад 500 млн. грн. Основним акціонером ПАТ «КБ «Актив-бнак» є ТОВ «Актив Фінанс Груп» — австрійська компанія, в складі міжнародної холдингової компанії, діяльність якої зосереджена в сферах промисловості, нерухомості і фінансів (частка в статутному капiталi Банку складає 92,832%, який у свою чергу є дочiрньою компанiєю австрiйської компанiї SLAV Handel Vertretung und Beteiligung AG (Акцiонерне товариство СЛАВ Хандель, Фертретунг унд Бетайлiгунг, далi — СЛАВ АГ). Таким чином, Банк входить до так званої СЛАВ ГРУПИ, яка є холдинговою компанiєю мiжнародного змiшаного концерну в галузi промисловостi, торгiвлi, нерухомостi та фiнансування з основним географiчним центром в Українi. Належнiсть до великого холдингу дає Банку перевагу над iншими вiтчизняними установами завдяки отриманню значного досвiду в управлiннi ризиками та фiнансового аналiзу.
 • З дня існування Банк вів прибуткову діяльність, постійно нарощуючи активи. З 2004 року по 2007 рік Банк неодноразово збільшував статутний капітал, що свідчить про його надійність і стабільність.
 • Бухгалтерський облiк в Банку ведеться у вiдповiдностi до українського законодавства. Фiнансова звiтнiсть складається вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння НБУ вiд 27. 12. 2007 р. № 480 та на основi бухгалтерських записiв, що ведуться вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України з врахуванням вимог мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi на базi концепцiї первiсної вартостi з урахуванням переоцiнки певного майна, а також визначення справедливої вартостi окремих фiнансових iнструментiв. Функцiональною валютою фiнансової звiтностi банку є українська гривня. Операцiї в iнших валютах, нiж функцiональна валюта, є операцiями в iноземнiй валютi. Фiнансова звiтнiсть Банку наведена в тисячах гривень. Активи i зобов’язання Банк оцiнює та вiдображає в бухгалтерському облiку розумно, з достатньою мiрою обережностi, щоб не переносити iснуючi фiнансовi ризики, що потенцiйно загрожують фiнансовому становищу Банку на наступнi звiтнi перiоди. В бухгалтерському облiку активи та зобов’язання вiдображаються в день їх здiйснення, тобто в день їх виникнення, незалежно вiд дати руху коштiв за ними. Всi активи та зобов’язання оцiнюються окремо i вiдображаються в розгорнутому виглядi. Активи та зобов’язання в iноземнiй валютi оцiнюються на звiтну дату, а у разi змiни валютного курсу — переоцiнюються. Придбанi цiннi папери первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю.
 • Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Основнi принципiв бухгалтерського облiку пiд час визнання та облiку доходiв i витрат:
 • — нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат;
 • — вiдображення в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi доходiв i витрат пiд час їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв та порiвняння доходiв звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв, з метою визначення фiнансового результату звiтного перiоду;
 • — обачнiсть — застосування в бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв банку.
 • Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi (операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової) банку. Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї банку. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. У результатi використання активiв банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв, роялтi та дивiдендiв.
 • За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами прибутки та збитки визнаються за наявностi таких умов: — покупцевi переданi ризики i вигоди, пов’язанi з правом власностi на активи; - банк не здiйснює подальше управлiння та контроль за реалiзованими активами; - сума доходу може бути достовiрно визначена; - є впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигiд банку; - витрати, пов’язанi iз цiєю операцiєю, можуть бути достовiрно визначенi. Якщо дохiд вiд надання послуг не може бути достовiрно оцiнений, то вiн визнається та вiдображається в бухгалтерському облiку в розмiрi здiйснених витрат, що пiдлягають вiдшкодуванню. Крiм того, банк, ураховуючи принцип суттєвостi, здiйснює коригуючи проводки. Банк не коригує визнаний i вiдображений за рахунками класу 6 дохiд на величину пов’язаної з ним дебiторської заборгованостi за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає iмовiрностi щодо їх отримання. Сума такої дебiторської заборгованостi визнається витратами банку шляхом формування резервiв вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Банк оцiнює нарахованi та не отриманi процентнi доходи на зменшення корисностi в складi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Банк формує резерв за дебiторською заборгованiстю за iншими нарахованими та не отриманими доходами. Банк визнає процентний дохiд за фiнансовим активом, вартiсть якого зменшилася внаслiдок зменшення його корисностi, iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що застосовувалася пiд час дисконтування майбутнiх грошових потокiв для оцiнки збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу. Доходи визнаються в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або пiдлягають отриманню. Дохiд не визнається, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за призначенням та мають однакову справедливу вартiсть. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються шляхом систематичного розподiлу його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Витрати, якi неможливо прямо пов’язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. Доходи (витрати) за безперервними послугами визнаються щомiсяця протягом усього строку дiї угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в бухгалтерському облiку за принципом нарахування. Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї угоди про надання (отримання) послуг i вiдображаються в облiку за принципом нарахування. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються витратами.
 • У майбутньому ПАТ «КБ «Актив-банк» має намір продовжити вдосконалювати технології обслуговування клієнтів, поширювати спектр банківських та фінансових послуг у сфері роздрібного та корпоративного бізнесу. При цьому Банк планує запроваджувати європейські стандарти корпоративного управління, оптимізувати внутрішні процедури прийняття рішень, вдосконалювати системи управління ризиками, що притаманними банківський сфері діяльності, посилити рівень інформаційної безпеки.
 • Актив-банк з упевненістю розширює свою діяльність і збільшує точки продажів, як у Києві, так і в регіонах України. Гнучкість, мобільність, нестандартні підходи у вирішенні завдань у поєднанні з якістю і надійністю роботи — це те, що пропонує ПАТ «КБ «Актив-банк».
 • Формування статутного капіталу ПАТ «КБ «Актив-банк»
 • Статутний капітал Банку становить 312 750 000 (Триста дванадцять мільйонів сімсот п’ятдесят тисяч) гривень. Банк розміщує акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акції розміщуються в бездокументарній формі. Вартiсть акцiї виражається у гривнях. Кожна розміщена акція надає її власникові однаковий обсяг прав.
 • Банк оформлює глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого розміщення акцій та забезпечує зберігання глобального сертифікату акцій власного випуску відповідно до вимог чинного законодавства України.
 • Порядок та строки формування статутного капіталу Банку встановлені чинним законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та установчими документами Банку.
 • Привілейовані акції не можуть бути розміщені на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу. Формування Статутного капіталу та капіталізація Банку може здійснюватися виключно шляхом грошових внесків, крім випадків, передбачених Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» протягом строку його дії. Збільшення Статутного капіталу Банку без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення Статутного капіталу Банку із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості Статутний капітал не повинен формуватися з непідтверджених джерел. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Банку бюджетні кошти, якщо ці кошти мають інше цільове призначення, банківські метали, а також кошти, одержані в кредит та під заставу.
 • Наявність збитків у Банку не є перешкодою для оголошення підписки на акції та збільшення статутного капіталу Банку. Збільшення Статутного капіталу Банку для покриття збитків не допускається. Банк має право збільшувати Статутний капітал якщо всі раніше розміщені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної, а розмір Статутного капіталу Банку після його збільшення буде відповідати вимогам закону на дату реєстрації змін до Статуту Банку. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Банком акцій не допускається. Зменшення Статутного капіталу Банку здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Банком акцій та зменшення їх загальної кількості. Збільшення та зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України для публічних акціонерних товариств, з урахуванням особливостей, встановлених нормативно-правовими актами Національного Банку України. У разі додаткового розміщення акцій без реєстрації попереднього розміщення акцій усі договори купівлі-продажу акцій додаткового випуску вважаються недійсними.
 • Статутний капітал поділений на 31 275 000 (тридцять один мільйон двісті сімдесят п’ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна. Кількість акцій Акціонера є його кількістю голосів, які він має в вищому органі управління Банку при прийнятті рішень щодо управління та діяльності Банку, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Рішення про зменшення статутного капіталу Банку приймається у порядку, встановленому чинним законодавством України. Банк не має права без згоди Національного банку України зменшувати розмір регулятивного капіталу нижче мінімально встановленого рівня. Капітал Банку не може бути меншим статутного капіталу. Банк має право придбавати в Акціонерів оплачені ними акції Банку для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед третіх осіб або анулювання. Таке придбання здійснюється відповідно до вимог цивільного та господарського законодавства України, нормативно-правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України та Національного банку України. Банк має право придбавати власні акції з наступним письмовим повідомленням Національного банку України про укладені угоди, яке має бути надіслане протягом 5 робочих днів з дати укладення угод. Банку не дозволяється придбання власних акцій, якщо це може призвести до падіння регулятивного капіталу нижче за мінімальний рівень.
 • Про намір придбати загальну кількість власних акцій у розмірі 10 і більше відсотків загальної емісії Банк письмово повідомляє Національному банку України за 15 календарних днів до укладення угод.
 • Банк продає свої акції на первинному ринку безпосередньо або через андеррайтерів. Банку дозволяється виступати посередником для купівлі-продажу власних акцій. Банк може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Акціонери Банку можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Банку.
 • Акціонери Банку мають право: брати участь в управлінні справами Банку в порядку, визначеному в установчих документах, за винятком випадків, передбачених законодавством Українио; обирати і бути обраними до органів управління Банку відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Банку; брати участь у розподілі прибутку Банку та одержувати його частку. Право на отримання частки прибутку мають особи, які є Акціонерами Банку на початок строку її виплати; одержувати інформацію про діяльність Банку (на вимогу Акціонера Банк зобов’язаний надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Банку про його діяльність, протоколи зборів органів управління Банку); продавати свої акції або іншим чином відчужувати їх на користь третіх осіб з дотриманням вимог, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України; отримати в установленому порядку частину вартості майна Банку, пропорційну кількості належних йому акцій, у разі ліквідації Банку.
 • Акціонери Банку зобов’язані: дотримуватися Cтатуту, інших внутрішніх документів Банку, рішень загальних зборів акціонерів Банку, інших органів Банку; виконувати свої зобов’язання перед Банком, в тому числі і пов’язані з майновою участю, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені Cтатутом Банку; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Банку; нести інші обов’язки, якщо це передбачено законодавством України та установчими документами Банку.
 • Засновниками та учасниками ПАТ «КБ «Актив-банк» є Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Актив Фiнанс Груп» з 92. 832% акцій, Вiдкрите акцiонерне товариство «Укрпiдшипник» з 6. 576% акцій, Публiчне акцiонерне товариство «КIФНВЗТ «Титанiум-Iнвест» з 0. 296% та Бродович Сергiй Васильович з 0. 296% акцій.
 • Аудиторський висновок ПАТ «КБ «Актив-банк»
 • аудит капітал звіт інформація
 • Цей «Аудиторський звіт» № 175 адресується: Керівництву Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк»»; Національному Банку України; Всім іншим можливим користувачам річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк».
 • Ааудиторська перевірка річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Актив-банк»» (далі - ПАТ «Комерційний банк «Актив-банк»», Банк) станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, а саме: Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, складених станом на кінець дня 31 грудня 2010 року, а також Приміток до звітів (далі - річна фінансова звітність, фінансові звіти), які додаються.
 • Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення інформації у фінансових звітах у відповідності до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів Національного банку України. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.
 • Аудиторська відповідальність полягає в тому, щоб висловити думку аудитора щодо достовірності зазначеної фінансової звітності на основі проведеного нами аудиту. Аудиторську перевірку проведена згідно з Міжнародними стандартами контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту згідно з рішенням Аудиторської палати України (протокол № 122 від 18. 04. 2003 р.).
 • Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансових звітах. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику, суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Під час оцінки цих ризиків ми розглядали заходи внутрішнього контролю Банку щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам. Аудит включає також оцінку відповідності використання облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зробленим управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.
 • Висловлення думки. На думку аудитора, фінансова звітність банку в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про Банк станом на кінець дня 31 грудня 2010 року та відповідає вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного Банку України щодо організації бухгалтерського обліку та звітності банків України та Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Річна фінансова звітність Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року справедливо та достовірно відображає його дійсний фінансовий стан на дату її складання.
 • Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів. Відповідно до ЗУ «про банки і банкову діяльність», «Положення про порядок подання банками до Національного банку України аудиторських звітів за результатами щорічної перевірки фінансової звітності» (Затвердженого Постановою Правління Національного банку України від 9 вересня 2003 року № 389) інформація щодо відповідності обсягу активів і зобов’язань банку та строками погашення, якості управління активами і пасивами банку, достатності резервів та капіталу банку, адекватності системи управління ризиками банку, адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку наведено в окремому Звіті щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів за результатами перевірки річної фінансової звітності Банку.
 • Структура активів та пасивів Банку станом на кінець дня 31 грудня 2010 року у порівнянні з попередньою звітною датою відображена у звіті Баланс.
 • Аудиторською перевіркою не встановлено недостовірного відображення активів та зобов’язань Банку за строками погашення.
 • Активи і пасиви за строками погашення, в основному, між собою узгоджені. Активи та зобов’язання за строками погашення: на вимогу; овернайт; від 2 до 7 днів;, від 32 до 92 днів; від 184 до 274 днів; від 366 до 548 днів мають негативний розрив ліквідності, який, в основному, збалансовується позитивним розривом в строках: від 8 до 31 дня; від 93 до 183днів; від 275 до 365 днів, від 549 днів і далі.
 • Протягом звітного року Банк не порушував строків розрахунків з клієнтами та контрагентами.
 • Нормативи ліквідності, встановлені Національним банком України протягом року виконувались, рівень ліквідності був достатнім.
 • В цілому управління активами і пасивами Банку спрямоване на отримання прибутку, забезпечення повернення наданих позичальникам коштів та, в першу чергу, виконання зобов’язань перед клієнтами вчасно та в повному обсязі.
 • В структурі балансу Банку 18,8% активів обліковуються на найбільш ліквідних рахунках балансу 1 класу, 70,6% активів на рахунках балансу 2 класу. Портфель цінних паперів Банку складає 0,04% активів. Вкладення в основні засоби становлять 9,9%.
 • Управління активами дозволяло Банку дотримуватись нормативів ліквідності та контролювати притаманні Банку ризики.
 • Розкриття інформації за видами активів у фінансовій звітності Банку в цілому відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 • Якість кредитного портфелю Банку є задовільною. Протягом року проводилась робота з клієнтами щодо реструктуризації кредитної заборгованості та прийняття спільних рішень щодо порядку обслуговування кредитів, активно проводилась позовна робота щодо примусового стягнення проблемної заборгованості, в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставлене майно, проводилась диверсифікація активів з метою оптимізації їх структури та адекватного реагування на зміну економічних умов діяльності самого Банку, перспектив розвитку окремих сегментів ринку послуг та бізнесу в Україні.
 • Кредитний портфель банку протягом звітного року збільшився на 619 245 тис. грн. в основному за рахунок надання кредитів юридичним особам. Протягом звітного року частка поточних та не знецінених кредитів в портфелі Банку збільшилася в 1,3 рази. Прострочені, але не знецінені кредити зменшились в 2,3 рази. Знецінені кредити, які оцінені на індивідуальній основі, збільшились протягом звітного року в 2 рази. Рівень прострочених та безнадійних кредитів за класифікацією Банку є помірним.
 • Портфель цінних паперів Банку складає 0,035% загальних активів Банку. Портфель складається з цінних паперів в портфелі банку на продаж.
 • Банк має внутрішні нормативні документи, які не суперечать вимогам Національного банку України, на підставі яких проводиться класифікація цінних паперів, визначення їх вартості, оцінка фінансового стану емітента та боржника, розрахунок резерву за цінними паперами.
 • Розрахунок та формування резервів проводиться на підставі внутрішнього Положення Банку.
 • Якість портфеля цінних паперів є задовільною.
 • Дебіторська заборгованість Банку станом на звітну дату складає 0,01% від загальної суми активів Банку. Стан дебіторської заборгованості Банку задовільний, ризик незначний. Резерви за дебіторською заборгованістю формуються відповідно до вимог Постанови Національного банку України за № 505 від 13. 12. 2002 року «Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості».
 • Зобов’язання банку. Порівняно із залишками на початок року сума зобов’язань Банку збільшилась в 1,5 рази в основному за рахунок збільшення залишків на рахунках клієнтів.
 • Протягом звітного року Банк своєчасно виконував свої зобов’язання перед клієнтами.
 • Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності Банку відповідає вимогам Національного банку України та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
 • Чистий процентний дохід Банку за 2010 рік становить 62 976 тис. грн, комісійний дохід — 16 836 тис. грн., прибуток Банку за 2010 рік — 1 173 тис. грн.
 • Резерви за нарахованими доходами сформовані в повному обсязі.
 • Сукупний ризик за активними операціями є помірним. Якість управління активами та пасивами значною мірою залежна від фінансового середовища в країні та потребує вдосконалення. В цілому управління активами і пасивами Банку спрямоване на забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами вчасно та в повному обсязі.
 • Основною функцією регулятивного капіталу банку є забезпечення безперервної діяльності банку, оскільки неочікувані збитки покриваються за рахунок регулятивного капіталу, окремі складові елементи якого враховуються як резерв.
 • Інформація про Статутний капітал Банку, власний капітал та про рух резервів та інших фондів Банку наведена у відповідних звітах та примітках річної фінансової звітності. Розмір регулятивного капіталу Банку відповідає вимогам, встановленим Національним банком України.
 • Банк проводить операції з пов’язаними особами у відповідності до нормативних актів Національного банку України. Операції з інсайдерами Банк проводить в незначних обсягах та на умовах, які не відрізняються від умов, які встановлені для інших контрагентів.
 • Методики оцінки фінансового стану позичальників Банку в основному не суперечать вимогам нормативних документів Національного банку України, але, на нашу думку, Банк не завжди об'єктивно підходить до оцінки рівня їх платоспроможності, зокрема в деяких випадках визначення класу фінансового стану позичальника-фізичної особи ґрунтується переважно на суб'єктивних показниках. Враховуючи нестабільність ринку нерухомості в даний час та те, що значна частка заборгованості за кредитами перед Банком на звітну дату забезпечена нерухомим майном, відсутність в деяких випадках актуалізованої оцінки ринкової вартості іпотеки з огляду на зміну кон’юнктури ринку протягом останніх років, реальну вартість можливого продажу зазначеного виду забезпечення для покриття можливих збитків від кредитних операцій на сьогодні визначити неможливо.
 • Крім того, потребує вдосконалення політика Банку щодо управління кредитним ризиком в частині обмеження прийняття в забезпечення за кредитними операціями застави інших майнових прав на грошові кошти за господарськими договорами, продукцію майбутнього видобутку тощо через значний ризик їх втрати.
 • Враховуючи вищезазначене можна стверджувати те, що розмір створених резервів для покриття можливих збитків від кредитних операцій є достатнім, ми можемо стверджувати, що Банк формує резерви, в основному, у відповідності до вимог нормативних актів Національного банку України.
 • Норматив адекватності капіталу, встановлений Національним банком України, Банк виконує.
 • Відповідно до оцінки Банку можливі втрати за активними операціями не повинні серйозно вичерпати існуючі резерви. Потенційні втрати надходжень або капіталу через кредитний ризик є контрольованими. Аналіз кредитного, ринкового та валютного ризику і систем кількісної їх оцінки та моніторингу є задовільним.
 • Адекватність бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю Банку. Банк здійснює діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України. Принципи складання фінансової звітності банку ґрунтуються на основі розкриття інформації у фінансовій звітності відповідно до національних стандартів бухгалтерського обліку, МСА, нормативно-правових актів Національного банку України. Протягом 2010 року у банку працювала Служба внутрішнього аудиту, яка підпорядкована та звітує перед Спостережною радою банку. Перевірки, які були заплановані на 2010 рік, виконані. Процедури аудиту, які були здійснені службою внутрішнього аудиту, відповідають нормативно-правовим актам Національного банку.
 • Аудит проведений Товариством з обмеженою відповідальністю «аудиторська фірма «АКТИВ-АУДИТ», Мніщенком В.М. (Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2315 від 30. 03. 2001 р., продовжено рішенням АПУ 24. 02. 2011 р № 2284 до 24. 02. 2016 р.)
 • Висновки
 • Аудит є обов’язковою частиною цивілізованого функціонування ринкової економіки кожної країни. Для попередження недоліків, зловживань, приховування витрат і доходів, неправильного розподілу прибутків, навмисного присвоєння їх найманими керуючими власники змушені вдаватись до перевірки фінансової звітності незалежним аудитором.
 • Наведений звіт за результатами аудиторської перевірки річної фінансової звітності включає інформацію щодо:
 • — відповідності (достовірності відображення) обсягу активів і зобов’язань банку за строками погашення;
 • — якості управління активами та пасивами банку;
 • — достатності резервів та капіталу банку;
 • — адекватності системи управління ризиками банку;
 • — адекватності бухгалтерського обліку, процедур внутрішнього аудиту та заходів контролю банку.
 • Зважаючи на вищевикладене, можна стверджувати, що хоча аудит і входить до загальної системи економічного контролю, його функції є ширшими ніж суто контрольні. У сучасному суспільстві аудитори крім контрольної функції виконують також інші завдання і допомагають підприємництву ефективно функціонувати.
 • Додаток 1
 • Додаток 2
 • Додаток 3
 • Додаток 4
 • Додаток 5
 • Баланс на 31. 12. 2010 року

  Рядок

  Назва статті

  Примітки

  Звітний рік

  Попередній рік

  1

  2

  3

  4

  5

  Актив

  1

  Грошові кошти та їх еквіваленти

  4

  342 043

  160 676

  2

  Торгові цінні папери

  5

  0

  0

  3

  Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

  6

  4204

  0

  4

  Кошти в інших банках

  7

  194 961

  200 766

  5

  Кредити та заборгованість клієнтів

  8

  2 018 715

  1 399 470

  6

  Цінні папери в портфелі банку на продаж

  9

  1003

  7768

  7

  Цінні папери в портфелі банку до погашення

  10

  0

  0

  8

  Інвестиції в асоційовані компанії

  11

  0

  0

  9

  Інвестиційна нерухомість

  12

  0

  0

  10

  Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток

  1717

  1973

  11

  Відстрочений податковий актив

  8200

  5129

  12

  Гудвіл

  13

  0

  0

  13

  Основні засоби та нематеріальні активи

  14

  284 139

  295 659

  14

  Інші фінансові активи

  15

  456

  1975

  15

  Інші активи

  16

  2311

  806

  16

  Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи вибуття

  17

  0

  0

  17

  Усього активів

  2 857 749

  2 074 222

  Зобов’язання

  18

  Кошти банків

  18

  852 119

  671 399

  19

  Кошти клієнтів

  19

  1 438 025

  839 872

  20

  Боргові цінні папери, емітовані банком

  20

  0

  0

  21

  Інші залучені кошти

  21

  0

  0

  22

  Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток

  0

  0

  23

  Відстрочені податкові зобов’язання

  43 148

  40 859

  24

  Резерви за зобов’язаннями

  22

  22

  22

  25

  Інші фінансові зобов’язання

  23

  669

  529

  26

  Інші зобов’язання

  24

  3841

  3160

  27

  Субординований борг

  25

  0

  0

  28

  Зобов’язання, що пов’язані з довгостроковими активами, призначеними для продажу (чи групами вибуття)

  17

  0

  0

  29

  Усього зобов’язань

  2 337 824

  1 555 841

  Власний капітал

  30

  Статутний капітал

  26

  312 750

  312 750

  31

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  1173

  204

  32

  Резервні та інші фонди банку

  27

  206 002

  205 427

  33

  Чисті активи, що належать акціонерам (учасникам) банку

  0

  0

  34

  Частка меншості

  0

  0

  35

  Усього власного капіталу та частка меншості

  519 925

  518 381

  36

  Усього пасивів

  2 857 749

  2 074 222

  • Додаток 6
  • Звіт про фінансові результати за 2010 рік

   Рядок

   Назва статті

   Примітки

   Звітний рік

   Попередній рік

   1

   2

   3

   4

   5

   1

   Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати)

   62 976

   71 066

   1. 1

   Процентні доходи

   28

   270 739

   283 345

   1. 2

   Процентні витрати

   28

   -207 763

   -212 279

   2

   Комісійні доходи

   29

   18 833

   32 757

   3

   Комісійні витрати

   29

   -1997

   -6670

   4

   Результат від торгових операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку

   0

   0

   5

   Результат від операцій з хеджування

   40

   0

   0

   6

   Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах

   4204

   0

   7

   Результат від торгівлі іноземною валютою

   11 224

   14 790

   8

   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

   7, 8

   0

   0

   9

   Прибуток/(збиток), який виникає під час первісного визнання фінансових зобов’язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова

   18, 19

   0

   0

   10

   Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості

   0

   0

   11

   Результат від переоцінки іноземної валюти

   -6358

   -5654

   12

   Резерв під заборгованість за кредитами

   7, 8

   -3183

   -27 183

   13

   Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж

   9

   0

   0

   14

   Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж

   9

   5

   3865

   15

   Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення

   10

   0

   0

   16

   Резерви за зобов’язаннями

   22, 38

   1

   212

   17

   Інші операційні доходи

   30

   783

   2288

   18

   Доходи/(витрати) від дострокового погашення заборгованості

   18, 19

   0

   0

   19

   Адміністративні та інші операційні витрати

   31

   -85 936

   -89 063

   20

   Дохід від участі в капіталі

   11

   0

   0

   21

   Прибуток/(збиток) до оподаткування

   552

   -3592

   22

   Витрати на податок на прибуток

   32

   621

   3796

   23

   Прибуток/(збиток) після оподаткування

   1173

   204

   24

   Чистий прибуток/(збиток) від продажу довгострокових активів, призначених для продажу

   33

   0

   0

   25

   Чистий прибуток/(збиток)

   1173

   204

   26

   Прибуток/(збиток) консолідованої групи:

   0

   0

   26. 1

   Материнського банку

   0

   0

   26. 2

   Частки меншості

   0

   0

   27

   Чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

   34

   0. 04

   0. 01

   28

   Скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію

   34, 35

   0. 04

   0. 01

   • Додаток 7
   • Звіт про рух грошових коштів за 2010 рік

    Рядок

    Назва статті

    Примітки

    Звітний рік

    Попередній рік

    1

    2

    3

    4

    5

    Грошові кошти від операційної діяльності:

    1

    Чистий прибуток/(збиток) за рік

    1173

    204

    Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:

    2

    Амортизація

    12 057

    12 063

    3

    Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами

    3257

    26 845

    4

    Нараховані доходи

    -8857

    -8042

    5

    Нараховані витрати

    4933

    -11 004

    6

    Торговельний результат

    0

    0

    7

    Нарахований та відстрочений податок

    -297

    -6241

    8

    Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій

    18

    -23

    9

    Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії

    0

    0

    10

    Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів

    -233

    698

    11

    Інший рух коштів, що не є грошовим

    1753

    4982

    12

    Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов’язань

    13 804

    19 482

    Зміни в операційних активах та зобов’язаннях:

    13

    Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами

    0

    0

    14

    Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки

    0

    0

    15

    Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках

    6975

    -128 016

    16

    Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам

    -617 340

    -39 163

    17

    Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами

    0

    0

    18

    Чистий (приріст)/зниження за іншими активами

    -116

    1239

    19

    Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків

    230 710

    93 153

    20

    Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів

    593 380

    -333 156

    21

    Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком

    0

    0

    22

    Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов’язаннями

    0

    0

    23

    Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов’язання та відрахування та інші зобов’язання

    63

    -938

    24

    Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/(використані в операційній діяльності)

    177 776

    -138 899

    Грошові кошти від інвестиційної діяльності:

    25

    Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж

    9, 17

    -60

    -43 395

    26

    Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж

    9, 17

    7332

    45 109

    27

    Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення

    10

    0

    0

    28

    Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення

    10

    0

    0

    29

    Придбання основних засобів

    14

    -640

    -2559

    30

    Дохід від реалізації основних засобів

    14, 17

    0

    0

    31

    Дивіденди отримані

    0

    0

    32

    Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів

    44

    0

    0

    33

    Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів

    17

    0

    0

    34

    Придбання асоційованих компаній

    11

    0

    0

    35

    Дохід від реалізації асоційованих компаній

    11, 17

    0

    0

    36

    Придбання інвестиційної нерухомості

    12

    0

    0

    37

    Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості

    12, 17

    0

    0

    38

    Придбання нематеріальних активів

    14

    -12

    -118

    39

    Дохід від вибуття нематеріальних активів

    14, 17

    0

    0

    40

    Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)

    6620

    -963

    Грошові кошти від фінансової діяльності:

    41

    Отримані інші залучені кошти

    21

    0

    0

    42

    Повернення інших залучених коштів

    21

    0

    0

    43

    Отримання субординованого боргу

    25

    0

    0

    44

    Погашення субординованого боргу

    25

    0

    0

    45

    Емісія звичайних акцій

    26

    0

    0

    46

    Емісія привілейованих акцій

    26

    0

    0

    47

    Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій

    26, 27

    0

    0

    48

    Викуп власних акцій

    26

    0

    0

    49

    Продаж власних акцій

    26

    0

    0

    50

    Дивіденди виплачені

    26

    0

    0

    51

    Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів

    26, 27

    0

    0

    52

    Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/(використані у фінансовій діяльності)

    0

    0

    53

    Вплив змін обмінного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти

    -3029

    1226

    54

    Чистий приплив/(відплив) грошових коштів та їх еквівалентів

    181 367

    -138 636

    55

    Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року

    160 676

    299 312

    56

    Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року

    1, 4

    342 043

    160 676

    • Додаток 8
    • Звіт про власний капітал за 2010 рік
    • Рядок

     Назва статті

     Примітки

     Належить акціонерам материнського банку

     Частка меншості

     Усього власного капіталу

     статутний капітал

     резервні та інші фонди банку (примітка 27)

     нерозподілений прибуток

     усього

     1

     2

     3

     4

     5

     6

     7

     8

     9

     1

     Залишок на 1 січня попереднього року

     312 750

     193 934

     10 082

     516 766

     0

     516 766

     2

     Вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення, що забезпечують контекст, у якому слід читати стандарти

     3

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     3

     Скоригований залишок на 1 січня попереднього року

     312 750

     193 934

     10 082

     516 766

     0

     516 766

     4

     Цінні папери в портфелі банку на продаж:

     0

     1501

     0

     1501

     0

     1501

     4. 1

     Результат переоцінки до їх справедливої вартості

     9

     0

     1501

     0

     1501

     0

     1501

     4. 2

     Продаж або втрати від зменшення корисності

     9

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     5

     Основні засоби та нематеріальні активи:

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     5. 1

     Результат переоцінки

     14

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     5. 2

     Реалізований результат переоцінки

     14

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     6

     Результат переоцінки за операціями хеджування

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     7

     Накопичені курсові різниці

     27

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     8

     Відстрочені податки

     32

     0

     -90

     0

     -90

     0

     -90

     9

     Чистий дохід/(збиток), що визнаний безпосередньо у складі власного капіталу

     0

     1411

     0

     1411

     0

     1411

     10

     Прибуток/(збиток) за рік

     0

     0

     204

     204

     0

     204

     11

     Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

     0

     11 493

     -9878

     1615

     0

     1615

     12

     Емісія акцій

     26

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     13

     Власні акції, що викуплені в акціонерів:

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     13. 1

     Викуплені

     26

     13. 2

     Продаж

     26

     13. 3

     Анулювання

     26

     14

     Об'єднання компаній

     44

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     15

     Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

     35

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     16

     Залишок на кінець дня 31 грудня попереднього року (залишок на 1 січня звітного року)

     312 750

     205 427

     204

     518 381

     0

     518 381

     17

     Скоригований залишок на початок звітного року

     312 750

     205 427

     204

     518 381

     0

     518 381

     17. 1

     Коригування: Зміна облікової політики

     17. 2

     Виправлення помилок

     18

     Цінні папери в портфелі банку на продаж:

     0

     495

     0

     495

     0

     495

     18. 1

     Результат переоцінки до їх справедливої вартості

     9

     18. 2

     Продаж або втрати від зменшення корисності

     9

     19

     Основні засоби та нематеріальні активи:

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     19. 1

     Результат переоцінки

     14

     19. 2

     Реалізований результат переоцінки

     14

     20

     Результат переоцінки за операціями хеджування

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     21

     Накопичені курсові різниці

     27

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     22

     Відстрочені податки

     32

     0

     -124

     0

     -124

     0

     -124

     23

     Чистий дохід/(збиток), що визначений безпосередньо у складі власного капіталу

     0

     371

     0

     371

     0

     371

     24

     Прибуток/(збиток) за рік

     0

     0

     1173

     1173

     0

     1173

     25

     Усього доходів/(збитків), що визнані за рік

     0

     575

     969

     1544

     0

     1544

     26

     Емісія акцій

     26

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     27

     Власні акції, що викуплені в акціонерів:

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     27. 1

     Викуплені

     26

     27. 2

     Продаж

     26

     27. 3

     Анулювання

     26

     28

     Об'єднання компаній

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     29

     Дивіденди, за якими прийнято рішення щодо виплати

     35

     0

     0

     0

     0

     0

     0

     30

     Залишок на кінець дня 31 грудня звітного року

     312 750

     206 002

     1173

     519 925

     0

     519 925

     • Список використаної літератури
     • 1. Аудит: Пер. с англ. Робертсон Дж. -- М.: КРМG, Аудиторская фирма «Контакт», 1993. -- 496 с.
     • 2. Аудит адміністративної діяльності: теорія та практика: Пер. з англ. -- К.: Основа, 2000. -- 192 с.
     • 3. Аудит, методика і організація: Навчальний посібник (для студентів економічних спеціальностей). У 2 частинах. Частина 1. Гордієнко Н.І., Харламова О. В. Карпенко М.Ю. Xарків: ХНАМГ, 2007. Укр. мова.
     • 4. Закон України «Про аудиторську діяльність» № 3125-XII вiд 22. 04. 1993
     • 5. Міжнародні стандарти аудиту.
     • 6. Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України" N 566 від 30. 12. 98.
     • 7. Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 242 вiд 18. 10. 1999.
     • 8. www. activebank. com. ua
     • 9. www. smida. gov. ua
Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой