Аналіз активів та пасивів.
Балансова вартість активів

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Аналіз активів та пасивів. Балансова вартість активів

Аналіз активів та пасивів боржника з метою виявлення резервів для розрахунків з кредиторами

А. Аналіз активів та пасивів

Аналіз активу та пасиву балансу представлений відповідно у таблицях 1.1 та 1. 2

Таблиця 1. 1 Аналіз активу балансу

Статті

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис, грн.

%

тис. грн.

%

абс. тис. грн

темп зростання, %

Структура

%

відсоткових пунктів, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Майно, всього

9814,8

100,00

15 128,6

100,00

5313,8

154,14

100,00

0,00

1. Необоротні активи

7436,6

75,77

7318,0

48,37

-118,6

98,41

-2,23

-27,40

2. Оборотні активи

2378,2

24,23

7810,6

51,63

5432,4

328,42

102,23

27,40

2.1 Запаси

1770,6

18,04

4033,8

26,66

2263,2

227,82

42,59

8,62

2.2 Дебіторська заборгованість

574,2

5,85

3776,5

24,96

3202,3

657,70

60,26

19,11

2.5 Грошові кошти та їх еквіваленти

33,4

0,34

0,3

0,00

-33,1

0,90

-0,62

-0,34

З представленого аналізу активу балансу видно, що загальна вартість майна підприємства збільшилась за звітний рік на 5313,08 тис. грн. або на 54,14і%. Це свідчить про збільшення обсягів виробництва, що є позитивним явищем. При цьому обсяг необоротних активів зменшився протягом року на 118,6 грн. або на 1,59%. Обсяг оборотних активів значно збільшився протягом звітного року — на 5432,4 тис. грн. та склав на кінець звітного року 7819,6 тис. грн., що більше ніж втричі більше, ніж на початку звітного року.

Питома вага необоротних активів у структурі активів складає 75,77% на початок року, і на кінець року вона зменшилась на 27,4 відсоткових пункти та склала 48,37%. Що стосується оборотних активів, то на початку року їх питома вага складала 24,23%, та на кінець звітного року вона збільшилась на 27,4 відсоткових пункти та склала 21,63%. В цілому у підприємства «важка» структура активів на початок звітного року, протягом року вона значно змінилась та наблизилась до «легкої» структури активів. Такі зміни в структурі активів слід оцінювати позитивно.

Значне збільшення оборотних активів зумовлене ростом майже вдвічі запасів та збільшенням дебіторської заборгованості у 6,5 разів. Протягом звітного року запаси збільшились на 2263,2 тис. грн., що складає 42,59% відносно загальної зміни майна, а питома вага цієї статті у валюті балансу збільшилась на 8,62 відсоткових пункти та склала 26,66% на кінець звітного року. Щодо дебіторської заборгованості, протягом звітного року вона збільшилась на 3202,3 тис. грн., що складає 60,26% відносно загальної зміни майна, а її питома вага у валюті балансу збільшилась на 19,11 відсоткових пункти та склала 24,96% на кінець звітного року.

Значного зменшення зазнала стаття «грошові кошти та їх еквіваленти — вона зменшилась на 99,1% або на 33,1 тис. грн. Однак її питома вага низька, тому її зміна склала лише 0,62% відносно загальної зміни майна.

Перейдемо до аналізу пасиву підприємства.

З таблиці 1.2 видно, що основним джерелом формування майна підприємства на кінець звітного року є позиковий капітал, який складає 71,12% (або 10 760,2 тис. грн.) всього майна підприємства, що на 30,59 відсоткових пункти вище, ніж на початок року.

Власний капітал протягом року зменшився на 25,15% або на 1467,6 тис. грн., його питома вага в структурі майна підприємства зменшилась на 30,59 відсоткових пункти та склала 28,88% на кінець року. Статутний капітал протягом звітного року залишався незмінним і становив 61 тис. грн. Інші джерела формування майна зменшились на 1467,6 тис. грн. або на 25,41%, їх питома вага в структурі джерел майна зменшилась на 30,37 відсоткових пункти.

Таблиця 1. 2 Аналіз пасиву балансу

Статті

На початок року

На кінець року

Відхилення

тис, грн.

%

тис. грн.

%

абс. тис. грн

темп зростання, %

Структура

%

відсоткових пунктів, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Джерела майна, всього

9814,8

100,00

15 128,6

100,00

5313,8

154,14

100,00

0,00

1. Власний капітал

5836,0

59,46

4368,4

28,88

-1467,6

74,85

-27,62

-30,59

1.1 Статутний капітал

61,0

0,62

61,0

0,40

0,0

-

-

-0,22

1.2 Інші джерела

5775,0

58,84

4307,4

28,47

-1467,6

74,59

-27,62

-30,37

2. Позиковий капітал

3978,8

40,54

10 760,2

71,12

6781,4

270,44

127,62

30,59

2.1 Довгострокові зобов’язання

185,3

1,89

114,9

0,76

-70,4

62,01

-1,32

-1,13

2.2 Короткострокові кредити та позики

110,0

1,12

72,4

0,48

-37,6

65,82

-0,71

-0,64

2.3 Кредиторська заборгованість та поточні зобов’язання

3683,5

37,53

10 572,9

69,89

6889,4

287,03

129,65

32,36

Позиковий капітал підприємства складають довгострокові зобов’язання, короткострокові зобов’язання та кредиторська заборгованість. Довгострокові зобов’язання кінець року склали 114,9 тис. грн., що на 70,4 тис. грн. (або на 37,99% менше ніж на початку року). Також зменшились короткострокові зобов’язання на 37,6 тис. грн. або на 34,18%.

Причиною збільшення позикового капіталу є рост кредиторської заборгованості майже втричі. Протягом року вона зростає на 6889,4 тис. грн., її питома вага в структурі джерел майна зросла на 32,36 відсоткових пункти та склала 69,89% на кінець звітного року.

Поряд із використанням аналітичного балансу для аналізу майнового стану підприємства розраховуються наступні показники:

1. Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах:

,

де

О. в. ф. — оборотні виробничі фонди, тис. грн. ;

ОА — оборотні активи, тис. грн.

1770,6/2378,2 = 0,7445

4033,8/7810,6 = 0,5165

2. Частка основних засобів в активах:

,

де ОЗ — основні засоби (по залишковій вартості), тис. грн. ;

А — загальна величина активів, тис. грн.

7436,6/9814,8 = 0,7577

7127,0/15 128,6 = 0,4711

3. Коефіцієнт зносу основних засобів:

,

де Зоз — величина зносу основних засобів, тис. грн. ;

ОЗперв. - величина основних засобів по первісній вартості, тис. грн.

11 213/18649,6 = 0,6012

11 486,7/18 613,7 = 0,6171

4. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства:

,

1770,6/9814,8 = 0,1804

4033,8/15 128,6 = 0,2666

5. Коефіцієнт мобільності активів:

,

де НА — необоротні активи, тис. грн.

2378,2/7436,6 = 0,3198

7810,6/7318,0 = 1,0673

Розраховані коефіцієнти зведені в таблицю 1.3.

Таблиця 1. 3 Показники для аналізу майнового стану підприємства

Показники

На початок року

На кінець року

Зміна

Відхилення (+,-)

Темп зростання, %

1. Частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах

0,7445

0,5165

-0,2281

69,37

2. Частка основних засобів в активах

0,7577

0,4711

-0,2866

62,17

3. Коефіцієнт зносу основних засобів

0,6012

0,6171

0,0159

102,64

4. Частка оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства

0,1804

0,2666

0,0862

147,80

5. Коефіцієнт мобільності активів

0,3198

1,0673

0,7475

333,75

Таким чином, на основі таблиці 1.3 можна зробити наступні висновки:

1. На початок звітного року частка оборотних виробничих фондів в оборотних активах склала 0,7445, а на кінець року частка зменшилась на 0,2281 або на 30,63% та склала 0,5165. Тобто можна зробити висновок, що це зменшення негативно характеризує майновий стан підприємства;

2. Частка основних засобів у валюті балансу на початок звітного періоду склала 0,7577, а на кінець — 0,4711. Зменшення цього показника на 0,2866 або на 37,83% можна оцінювати негативно;

3. Рівень фізичного та морального зносу на початок року склав 0,6012, а на кінець — 0,6171, тобто коефіцієнт зносу збільшився на 0,0159 або на 2,64%. Збільшення цього коефіцієнту має негативне значення для підприємства;

4. Спостерігається збільшення частки оборотних виробничих фондів у загальних активах підприємства, даний показник протягом року збільшився на 0,0862 або на 47,80%;

5. На початок року на одиницю необоротних активів приходилося 0,3198 оборотних. На кінець року цей коефіцієнт значно збільшився на 0,7475 та склав 1,6 733 на кінець року. Збільшення даного показника говорить про те, що протягом року потенційна можливість перетворення активів у ліквідні засоби зросла.

Для визначення того, наскільки ефективно використовується майно підприємства, необхідно порівняти темпи зростання виторгу від реалізації продукції (ТЗВР) і темпи зростання середньорічної валюти балансу (ТЗВБср.).

Таблиця 1.4. Вихідні дані для аналізу впливу факторів на зміну виторгу від реалізації

Показники

Період

?

Темп зростання, %

Звітний рік

Попередній рік

Чистий виторг від реалізації (ВР), тис. грн.

27 427,10

8205,30

19 221,80

334,26

Середньорічна валюта балансу (ВБср.), тис. грн.

12 471,70

9407,40

3064,30

132,57

Ресурсовіддача (Рвід.), грн. /грн.

2, 20

0,87

1,33

252,13

Тр в. р. > Тр вб ср.

Ми бачимо, що темпи зростання виторгу від реалізації продукції більші за темп зростання середньорічної валюти балансу, що свідчить про те, що майно підприємства у звітному році використовувалося більш ефективно у порівнянні з попереднім роком. Для аналізу впливу інтенсивних і екстенсивних факторів на зміну виторгу від реалізації продукції використовується метод абсолютних різниць (табл.1. 4).

Проаналізуємо дані таблиці 1.5 методом абсолютних різниць:

Вплив екстенсивного фактора:

?ВР?ВБср. = ?ВБср. · Рвід. попер.

?ВР?ВБср. = 3064,30 · 0,87 = 2672,74 тис. грн.

Вплив інтенсивного фактора:

?ВР?Рвід. = ВБср. зв. ·? Рвід.

?ВР?Рвід. = 12 471,70 · 1,33 = 16 549,06 тис. грн

Перевірка:

ДВР=ВРотч. - ВРпред. = 27 427,10 — 8205,30 = 19 221,80 тис. грн.

ДВРДВБср. + ДВБДРотд = 2672,74 + 16 549,06 = 19 221,80 тис. грн.

Таким чином, можна зробити висновок, що дохід від реалізації продукції збільшився на 182 540,0 тис. грн. На це збільшення вплинув екстенсивний фактор, а сама збільшення середньорічної валюти балансу на 3064,30 тис. грн. призвело до збільшення виторгу від реалізації на 2672,74 тис. грн., та інтенсивний фактор, а саме збільшення ресурсовіддачі на 1,33, який збільшив виторг від реалізації на 16 549,06 тис. грн. Отже, і екстенсивний, і інтенсивний фактори позитивно вплинули на зміну доходу від реалізації.

Б. Розрахунок балансової вартості активів, які приймають участь у виробничому процесі

Дані для розрахунку балансової вартості активів, які приймають участь у виробничому процесі наведено в табл.1.2.

Таблиця 1.2 — Додаткові дані

Найменування активу

Балансова вартість, тис. грн.

на початок року

на кінець року

Законсервовані основні засоби

743,66

712,70

Обєкти невиробничої сфери, які можна реалізувати

1115,49

1069,05

Предмети оформлення офісів, легковий автотранспорт

371,83

356,35

Довгострокові фінансові вклади, які неможливо повернути

0,00

0,00

Безнадійна довгострокова дебіторська заборгованість

0,00

0,00

Технічний норматив вартості сировини, матеріалів та інших аналогічних цінностей

1416,48

3227,04

Дана балансова вартість складається з сум нематеріальних активів, основних засобів та запасів, які використовуються у виробництві.

Розглянемо кожну складову окремо:

Сума основних засобів, що використовуються у виробництві:

Балансова вартість основних засобів повинна бути зменшена на вартість законсервованих основних засобів, об'єктів невиробничої сфери, предметів оформлення офісів, легкового автотранспорту.

Тоді, сума основних засобів, що приймає участь у виробничому процесі на кінець звітного року буде складати:

на початок року:

ОЗ (вир) = 7436,6 — 743,66 — 1115,49 — 371,83 = 5205,6 тис. грн.

на кінець року:

ОЗ (вир) = 7127 — 712,70 — 1069,05 — 356,35 = 4988,9 тис. грн.

Сума запасів, що використовуються у виробництві, дорівнює технічному нормативу вартості сировини, матеріалів та інших аналогічних цінностей:

на початок року:

З (вир) = 1416,48 тис. грн.

на кінець року:

З (вир) = 3227,04 тис. грн.

Вартість нематеріальних активів, що використовуються у виробництві (ряд 10 Форма 1 «Баланс»):

на початок року:

НА (вир) = 0 тис. грн.

на кінець року:

НА (вир) = 8,4 тис. грн.

Тоді балансова вартість активів, які приймають участь у виробничому процесі складатиме: на початок року:

А (вир) = 5205,6 + 1770,6 + 0 = 6622,1 тис. грн.

на кінець року:

А (вир) = 4988,9 + 4033,8 + 8,4 = 8224,3 тис. грн.

Збільшення даного показника можна оцінювати позитивно — він показує, що обсяг активів, які приймають участь у виробничому процесі, збільшився протягом звітного року на 1602,2 тис. грн. або на 24,2%, що може свідчити про збільшення обсягів виробництва.

В. Розрахунок балансової вартості активів, які можуть бути реалізовані для поновлення платоспроможності боржника

Балансова вартість активів, які можуть бути реалізований для поновлення платоспроможності боржника містить наступні складові:

1. Вартість основних засобів за винятком тих, вибуття яких робіть неможливою виробничу діяльність (тих, що приймають участь у виробничому процесі - відзначалося раніше у п. Б):

на початок року:

ОЗ (реал) = 7436,6 — 5205,6 = 2231,0 тис. грн.

на кінець року:

ОЗ (реал) = 7127 — 4988,9 = 2138,1 тис. грн.

2. Незавершене будівництво (ряд 20 Форма 1 «Баланс») на початок та на кінець звітного року відповідно складає 0 та 182,6 тис. грн.

3. Довгострокові фінансові вкладення (ряд 40 та 45 Форма 1 «Баланс») на початок та на кінець звітного року дорівнюють 0 тис. грн.

4. Запаси (визначено в табл.1. 1) за винятком тих, вибуття яких робіть неможливою виробничудіяльність (тих, що приймає участьу виробничому процесі - візначалося раніше у п. Б):

на початок року:

З (реал) = 1770,6 — 1416,48= 354,1 тис. грн.

на кінець року:

З (реал) = 4033,8 — 3227,04 = 806,8 тис. грн.

5. Довгострокова та короткострокова дебіторська заборгованість (визначалась в табл.1.1.) за мінусом безнадійної дебіторської заборгованості (дорівнює) як на початок, так і на кінець звітного року):

на початок року:

ДЗ (реал) поч. року = 574,2 тис. грн.

на кінець року

ДЗ (реал) кін. року = 3776,5 тис. грн.

6. Короткострокові (поточні) фінансові інвестиції (ряд 220 Форма 1 «Баланс») як на початок, так і на кінець звітного року дорівнюють 0 тис. грн.

7. Грошові кошти (ряд 230 + ряд 240 Форма 1 «Баланс») на початок та на кінець звітного року складають відповідно 33,4 та 0,3 тис. грн.

Тоді, балансова вартість активів, які можуть бути реалізований для поновлення платоспроможності боржника дорівнює:

на початок року:

А (реал) = 2231,0 + 0 + 0,0 + 354,1 + 574,2 + 0,0 + 33,4 = 3192,7 тис. грн.

на кінець року:

А (реал) = 2138,1 + 182,6 + 0 + 806,8 + 3776,5 + 0 + 0,3 = 6904,3 тис. грн.

Балансова вартість активів, які можуть бути реалізований для поновлення платоспроможності боржника майже вдвічі зросла протягом звітного року. Такі зміни однозначно оцінити важко. З одного боку, у разі негайної потреби ці активи будуть реалізовані, що дозволить покращити платоспроможність боржника. З іншого боку, це свідчить про надмірне накопиченні активів, тобто про неефективне використання ресурсів підприємства.

Перевірка: Загальна вартість активів дорівнює сумі балансових вартостей активів, які приймають участь у виробничому процесі, та активів, які можуть бути реалізований для поновлення платоспроможності боржника

А = А (вир) + А (реал)

на початок року:

А = 6622,1 + 3192,7 = 9814,8 тис. грн.

на кінець року:

А = 8224,3 + 6904,3 = 15 128,6 тис. грн.

Для аналізу ліквідності балансу використовують засоби по активу, згруповані за ступенем ліквідності та зобов’язаннями по пасиву, згрупованими по термінах їхнього погашення, які використовують для розрахунку коефіцієнтів ліквідності. Також розглядають показник забезпеченості зобов’язань боржника його активами та платоспроможності по поточним зобов’язанням.

Розраховані дані наведено в таблиці 2.1.

Поряд з розглянутими коефіцієнтами, для аналізу ліквідності балансу визначають чистий оборотний капітал та рівень платоспроможності підприємства.

Таблиця 2.1 — Коефіцієнти ліквідності балансу та показники

Показник

2009

2010

2011

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,1 306

0,880

0,3

2.

Коефіцієнт поточної ліквідності

0,546

0,627

0,734

3.

Показник забезпеченості зобов’язань боржника його активами

2,585

2,467

1,406

4.

Показник платоспроможності по поточним зобов’язанням

15,83

5,55

4,66

Таким чином, підприємство може найближчим часом погасити короткострокової заборгованості лише 0,88% на початок року і 0,003% на кінець року. Очікувана платоспроможність підприємства на період, що дорівнює середньої тривалості одного обороту всіх оборотних коштів складає 2,467 на початок та 1,406 на кінець року, що більше рекомендоване значення. Динаміку цих показників слід вважати негативною.

Показник забезпеченості зобов’язань боржника його активами показує, що підприємство має активи для забезпечення довгострокових та поточних зобов’язань. Однак, стійке зменшення даного показника слід оцінювати негативно.

Показник платоспроможності по поточним зобов’язанням характеризує здатність підприємства виконати свої зобов’язання за рахунок прибутку від реалізації. Стійке зменшення даного показника можна оцінювати позитивно.

Для більш детального аналізу визначимо темпи змін показників (табл.2.2.).

Таблиця 2.2 — Годові та середні темпи змін показників

Показник

2010/2009

2011/2010

Середнє геометричне

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,674

0,003

0,046

2.

Коефіцієнт поточної ліквідності

1,148

1,170

1,159

3.

Показник забезпеченості зобов’язань боржника його активами

0,954

0,570

0,737

4.

Показник платоспроможності по поточним зобов’язанням

0,351

0,840

0,542

Таблиця 2.3 — Порівняльна таблиця

Показник

2010/2009

2011/2010

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Х

2.

Коефіцієнт поточної ліквідності

Х

3.

Показник забезпеченості зобов’язань боржника його активами

Х

4.

Показник платоспроможності по поточним зобов’язанням

Х

У порівняльній таблиці 2.3 знаком «Х» позначені ті періоди, в яких темп зміни показника перевищує середнє геометричне значення.

Однозначно визначити період для аналізу угод та договорів неможливо.

Однак, можемо зробити висновок: фінансовий стан підприємства стабільно гіршає протягом останніх років.

актив пасив боржник баланс

Аналіз можливостей поновлення платежездатності боржниказа рахунок розвитку виробничої діяльності та виходу на беззбиткову роботу

Показник

Умовне позначення

Значення

Фактичний обсяг виробництва продукції, одиниць

Qпр

2000,00

Ціна реалізації одиниці продукції, тис. грн.

Ц1

4,00

Виручка від реалізації продукції, тыс. руб.

Вр

8000,00

Змінні затрати на виробництво продукції, тис. грн.

Зпер

5040,00

Постійні затрати на виробництво продукції, тис. грн.

Зпост

4160,00

Непогашені борги, тис. грн.

Д

3600,00

Точка беззбитковості:

Вб = Зпост/ (1 — с), де с — доля зміних затрат

Вб = 4160/ (1 — 0,63) = 11 243,24 тис. грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях:

Таким чином, для досягнення беззбиткового рівня підприємству необхідно збільшити доход от реалізації основних видів продукції до 11 243,24 тис. грн. Для цього необхідно збільшити обсяг виробництва до 2811 одиниць.

Для погашення долгу Д:

Точка беззбитковості:

Вб = (Зпост + Д) / (1 — с), де с — доля змінних затрат

Вб = (4160 + 3600) / (1 — 0,63) = 20 972,97 тис. грн.

Точка беззбитковості у натуральних одиницях:

Припустимо, виробнича потужність підприємства складає 120% точки беззбитковості. Це становить 1,2*11 243,24 = 13 491,89 тис. грн.

Тоді погасити борг протягом одного року неможливо.

Для отримання прибутку від реалізації у розмірі 20 972,97 тис. грн. при інших незмінних умовах потрібно 20 972,97/13 491,89 = 1,55 року приблизно 1 рік 7 місяців.

Крім аналізу беззбитковості проводять аналіз джерел та чинників зниження витрат підприємства.

Джерела — це витрати за рахунок економії яких можуть бути знижені витрати виробництва. Чинники — це техніко-економічні умови, під впливом яких змінюються витрати.

Для даного підприємства можна рекомендувати наступні джерелами зниження витрат виробництва і реалізації продукції:

— зниження витрат сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції;

— зниження витрат заробітної плати на одиницю продукції;

— скорочення адміністративно-управлінських витрат;

— ліквідація непродуктивних витрат і втрат.

На економію ресурсів дуже впливає число техніко-економічних чинників. Найбільший вплив мають такі групи внутрішньовиробничих чинників:

підвищення технічного рівня виробництва;

удосконалювання організації виробництва і праці;

зміна обсягу виробництва.

Підвищення технічного рівня виробництва, удосконалювання організації виробництва і праці призводить до зниження витрат сировини, матеріалів і заробітної плати.

Зниження витрат виробництва в даний час забезпечується в основному за рахунок внутрішньовиробничих чинників.

Значне зниження витрат виробництва досягається в результаті застосування прогресивних методів організації виробництва. Прикладом служить розроблена в Японії і отримавша широке застосування в усьому світі система організації виробництва «just in time». Вона знижує витрати виробництва за рахунок бездефектного виготовлення продукції. Сутність її полягає в тому, що комплектуючі вироби, деталі поставляються споживачу у визначене місце, у потрібний час, у необхідній кількості. Якщо попадаються браковані деталі, виробничий процес зупиняється, тому що запасів на робочому місці немає.

Система «just in time «сприяє зниженню витрат на двох напрямках:

Знижуються витрати на складування і збереження напівфабрикатів і в споживача, і у виробника. Останній крім того знижує витрати на реалізацію.

Застосування системи неможливе без забезпечення бездефектного виготовлення продукції в постачальника. Японські підприємства в цих цілях навчають усіх співробітників методам контролю якості і т.д., підвищують відповідальність виробничих робітників за якість, використовують автоматичні пристрої для контролю якості. В результаті знижуються витрати виробництва, що пов’язані з повторним опрацюванням бракованих виробів, витратами сировини і заробітної плати.

У рамках системи «just in time» розроблені і використовуються підсистеми, гуртки якості і т.д., що забезпечують економію витрат під час руху комплектуючих деталей по цеху в результаті підвищення відповідальності за якість продукції в робітників і спеціалістів, полегшення керування виробничим процесом.

Велику увагу економісти приділяють таким резервам зниження витрат, як зміна класифікації, вирахування і калькулювання витрат. Наприклад, розмежування витрат на виробництво продукції вищої якості і на виробництво нестандартної продукції; застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу виробів; посилення ролі калькулювання; більш чітке виділення витрат на управління, підготовку виробництва, реалізацію досягнень науково-технічного прогресу, у тому числі підвищення якості продукції і т.д.

БАЛАНС

ФОРМА № 1

Актив

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Необоротные активы

Нематериальные активы:

остаточная стоимость

0 10

0,0

8,4

первоначальная стоимость

0 11

8,4

износ

0 12

Незавершенное строительство

0 20

182,6

Основные средства:

остаточная стоимость

0 30

7436,6

7127,0

первоначальная стоимость

0 31

18 649,6

18 613,7

износ

0 32

11 213

11 486,7

Долгосрочные финансовые инвестиции:

учитываемые по методу участия в капитале других предприятий

0 40

другие финансовые инвестиции

0 45

Долгосрочная дебиторская задолженность

0 50

Отсроченные налоговые активы

0 60

Прочие необоротные активы

0 70

Всего по разделу I

0 80

7436,6

7318,0

II. Оборотные активы

Запасы:

производственные запасы

100

920,7

1969,6

животные на выращивании и откорме

110

незавершенное производство

120

849,9

2064,2

готовая продукция

130

товары

140

Векселя полученные

150

Дебиторская задолженность за товары, работы, услуги:

чистая реализованная стоимость

160

518,1

2881,0

первоначальная стоимость

161

562

2881

резерв сомнительных долгов

162

43,9

Дебиторская задолженность

с бюджетом

170

по выданным авансам

180

22,8

506,7

по начисленным доходам

190

по внутренним расчетам

200

1,4

1,9

Прочая текущая дебиторская задолженность

210

31,9

386,9

Текущие финансовые инвестиции

220

Денежные средства и их эквиваленты

в национальной валюте

230

33,4

0,3

в иностранной валюте

240

Прочие оборотные активы

250

Всего по разделу II

260

2378,2

7810,6

III. Расходы будущих периодов

270

0,0

0,0

Баланс

280

9814,8

15 128,6

Пассив

код строки

на начало отчетного периода

на конец отчетного периода

1

2

3

4

I. Собственный капитал

Уставной капитал

300

61,0

61,0

Паевой капитал

310

Дополнительный вложенный капитал

320

10 153,5

10 153,5

Прочий дополнительный капитал

330

Резервный капитал

340

(4378,5)

(5847,8)

Нераспределительная прибыль (непокрытый убыток)

350

Неоплаченный капитал

360

Изъятый капитал

370

Всего по разделу I

380

5836,0

4366,7

II. Обеспечение предстоящих расходов и платежей

Обеспечение выплат персоналу

400

Другие обеспечения

410

Целевое финансирование

420

1,7

Всего по разделу II

430

0,0

1,7

III. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные кредиты банков

440

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

450

11,50

Отсроченные налоговые обязательства

460

Прочие долгосрочные обязательства

470

185,3

103,4

Всего по разделу III

480

185,3

114,9

IV. Текущие обязательства

Краткосрочные кредиты банков

500

110

65,7

Текущая задолженность по долгосрочным обязательствам

510

6,7

Векселя выданные

520

29,4

30,7

Кредиторская задолженность за товары, работы, услуги

530

1736,5

8110,1

Текущие обязательства по расчетам:

по полученным авансам

540

499,5

1649,5

с бюджетом

550

168,9

131,9

по внебюджетным платежам

560

46,3

46,3

по страхованию

570

283,1

110,4

по оплате труда

580

655,8

270,5

с участниками

590

по внутренним расчетам

600

Прочие текущие обязательства

610

264

223,5

Всего по разделу IV

620

3793,5

10 645,3

V. Доходы будущих периодов

630

Баланс

640

9814,8

15 128,6

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

ФОРМА 2

СТАТЬЯ

код строки

За отчетный период

За предыдущий период

1

2

3

4

Доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

0 10

32 912,5

9846,4

Налог на добавленную стоимость

0 15

5485,4

1641,1

Акцизный сбор

0 20

0 25

Прочие исключения из дохода

0 30

Чистый доход (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг)

0 35

27 427,1

8205,3

Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ, услуг)

0 40

25 266,8

7753,7

Валовые:

прибыль

0 50

2160,3

451,6

убыток

0 55

Прочие операционные доходы

0 60

36,3

89,1

Административные расходы

0 70

2694,7

1069,2

Расходы на сбыт

0 80

484,1

200,6

Прочие операционные расходы

0 90

365,2

369,6

Финансовые результаты от операционной деятельности:

прибыль

100

убыток

105

(1347,4)

(1098,7)

Доход от участия в капитале

110

прочие финансовые доходы

120

0,8

0,2

Прочие доходы

130

676,6

666,2

Финансовые расходы

140

309,1

42,5

Потери от участия в капитале

150

Прочие расходы

160

448,3

897,4

Финансовые результаты от обычной деятельности до налогообложения:

прибыль

170

убыток

175

(1427,4)

(1372,2)

Налог на прибыль от обычной деятельности

180

41,9

Финансовые результаты от обычной деятельности:

прибыль

190

убыток

195

(1469,3)

(1372,2)

Чрезвычайные:

доходы

200

расходы

205

Налоги с чрезвычайной прибыли

210

Чистые:

прибыль

220

убыток

225

(1469,3)

(1372,2)

II. Элементы опрационных расходов

Материальные затраты

230

206 928

178 435

Затраты на оплату труда

240

103 605

100 184

Отчисления на социальные мероприятия

250

37 212

37 402

Амортизация

260

116 071

70 770

Прочие операционные затраты

270

117 557

22 314

Итого

280

581 373

409 105

III. Расчет показателей прибыльности акций

Среднегодовое количество простых акций

300

Скорректированное среднегодовое количество простых акций

310

Чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию

320

Скорректированная чистая прибыль, приходящаяся на одну простую акцию

330

Дивиденды на одну простую акцию

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой