Аналіз виробництва та фінансового стану ВЗП "Кіцманський хлібокомбінат"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича

Кафедра економіки підприємства

Звіт

з виробничої практики

Аналіз виробництва та фінансового стану ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат»

Виконав:

студент 431 групи

Матейчук Дмитро

Чернівці 2010 рік

Зміст

1. Інструктаж з техніки безпеки й ознайомлення з внутрішнім розпорядком роботи підприємства

2. Загальна характеристика підприємства

3. Комплексна підготовка виробництва

4. Організація виробничого процесу в просторі та часі

5. Планування та нормування виробничої діяльності підприємства

6. Організація технічного обслуговування виробництва

7. Організація внутрішньовиробничого технічного контролю

8. Організація праці і заробітної плати

9. Індивідуальне завдання: Організація діяльності підприємства (виробничої, фінансової та ін.) в сучасних умовах

Висновки і пропозиції

Додатки

1. Інструктаж з техніки безпеки й ознайомлення з внутрішнім розпорядком роботи підприємства

На ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» значна увага приділяється охороні праці та техніці безпеки. Це зумовлюється низкою факторів, серед яких головним є фізично застаріле обладнання та велика трудомісткість робіт через низьку автоматизацію та механізацію виробничих процесів. Оскільки більша частина трудових процесів відбувається вручну, то й, відповідно, значно більшою є ймовірність травматизму на підприємстві.

На підприємстві, як і на більшості підприємств України, проводяться такі інструктажі з техніки безпеки та охорони праці:

Вступний — він проводиться з усіма працівниками без вийнятку, які приймаються на постійну або тимчасову роботу, незалежно від їх освіти, посади та стажу роботи, а також із учнями, студентами та працівниками інших підприємств під час екскурсій, проходження практики чи участі у виробничому процесі з інших причин. Про проведення вступного інструктажу на досліджуваному підприємстві видається наказ по підприємству.

Первинний — проводиться безпосередньо перед початком роботи на робочому місці з новоприйнятими працівниками, працівниками, які переводяться в інші цехи або які виконуватимуть нову (невідому раніше) роботу. Також первинний інструктаж проводиться з вихованцями, учнями та студентами на кожній дільниці чи вимірювальній лабораторії.

Повторний — проводиться 1 раз на 6 місяців з працівниками індивідуально або з окремими групами працівників на робочих місцях з урахуванням конкретних вимог праці.

Позаплановий — проводиться з працівниками при введенні в дію нових актів про охорону праці, при зміні технологічного процесу, заміні або модернізації устаткування, вихідної сировини та матеріалів, а також при порушеннях працівниками нормативних актів з охорони праці, що призвели або можуть призвести до травм, аварій, пожеж.

Цільовий — проводиться з працівниками при виконанні разових робіт не передбачених трудовою угодою, при ліквідації аварій та стихійних лих, а також при організації масових заходів (екскурсій, походів тощо).

Щоб запобігти виробничому травматизму в межах підприємства застосовуються різноманітні засоби. Це здебільшого інструкції з охорони праці та посадові інструкції (додатки 1, 2), які широко використовуються на підприємстві. Інструкції з охорони праці застосовуються до робітників цеху і мають свою типову структуру. Їх головними підрозділами є:

Загальні положення;

Вимоги безпеки перед початком роботи;

Вимоги безпеки під час роботи на печах;

Вимоги безпеки при закінченні роботи.

Посадові інструкції, на відміну від інструкцій з охорони праці, складаються для кожного робочого місця чи посади окремо. Вони мають таку структуру:

Загальні положення;

Функції;

Службові обов’язки;

Права;

Відповідальність;

Взаємовідносини (зв'язки по посаді).

Поряд з вищевказаними документами з охорони праці, важливе місце в діяльності колективу посідають «Правила внутрішнього розпорядку для робітників та службовців», які були прийняті та затверджені на зборах трудового колективу ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат». У загальних положеннях даного документу вказується, що він встановлюється з метою подальшого зміцнення трудової дисципліни, організації праці на науковій основі, раціонального використання робочого часу, підвищення якості робіт, продуктивності праці. Також відповідно до «Правил внутрішнього розпорядку для робітників та службовців» регулюються:

Порядок прийому та звільнення робітників та службовців — в даному підрозділі зазначаються всі необхідні документи для прийому на роботу, порядок та права переведення на іншу роботу, порядок укладення та розірвання трудового договору;

Основні обов’язки робітників та службовців — зазначаються обов’язки робітників та службовців, а також вказується, що коло обов’язків (робіт), які виконує кожний працівник по своїй спеціальності, кваліфікації чи посаді, визначається «Єдиним тарифно-кваліфікаційним довідником робітників», «Кваліфікаційним довідником посад службовців», а також технічними правилами, посадовими інструкціями та положеннями, затвердженими у встановленому порядку;

Основні обов’язки адміністрації - визначаються обов’язки адміністративного персоналу та вказується, що адміністрація здійснює свої обов’язки у відповідних випадках спільно або за погодженням з профспілковим комітетом підприємства, а також з врахуванням повноважень трудового колективу;

Робочий час та його використання — вказується, що час початку та закінчення роботи і перерви для відпочинку та харчування встановлюються наступним чином:

Початок роботи — перерва — закінчення роботи

Також зазначається, що понаднормові роботи, як правило, не допускаються. Застосування понаднормових робіт адміністрацією може проводитися у виключних випадках і в межах, передбачених чинним законодавством лише з дозволу профспілкового комітету підприємства;

Заохочення за успіхи в роботі - за досягнення в роботі можуть застосовуватися наступні заохочення:

оголошення подяки

видання премій

нагородження цінним подарунком

нагородження почесною грамотою;

Відповідальність за порушення трудової дисципліни — за порушення трудової дисципліни адміністрація підприємства застосовує наступні дисциплінарні стягнення:

догана

звільнення.

Тривалість робочого дня на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» для керівників, службовців та спеціалістів складає 8 годин на день (40 годин на тиждень). Початок роботи 8: 00, закінчення — 17: 00, з перервою на обід з 13: 00 до 14: 00. Робітники підприємства поділені на 3 робочі зміни і працюють щодобово (позмінно) — тривалість зміни — 12 годин, з 18: 00 до 6: 00.

2. Загальна характеристика підприємства

Виробничо-заготівельне підприємство «Кіцманський хлібокомбінат» Кіцманської райспоживспілки, створений районною спілкою споживчих товариств (далі райспоживспілкою), яка є його Засновником та власником усього майна. ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» створений виділенням з райспоживспілки на базі майна СП «Кіцманський хлібокомбінат» реорганізованого приєднанням до райспоживспілки відповідно до рішення зборів Ради засновників спільних підприємств райспоживспілки від 24 грудня 2002 року протоколом № 2 та постанови правління райспоживспілки від 23 грудня 2003 року протокол № 2. Підприємство є юридичною особою, керується в своїй діяльності Законами України «Про споживчу кооперацію», «Про підприємства в Україні», іншими законодавчими актами України, нормативними актами укоопспілки, рішеннями з'їздів споживчої кооперації України. Розташоване підприємство у м. Кіцмань Чернівецької області. Віддаленість від обласного центру складає 25 кілометрів ха північний захід. Соціальна забезпеченість населення оцінюється, як середня по Україні. Розмір земельної ділянки хлібозаводу становить — 1,78 га. Хлібозавод введено в дію у 1991 році.

Таблиця 1

Загальна характеристика підприємства

Повна назва

Виробничо-заготівельне підприємство «Кіцманський хлібокомбінат»

Скорочена назва

ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат»

Код за ЄДРПОУ

32 699 979

Номер та дата державної реєстрації підприємства

№ 100 040 403 від 24. 12. 2003 року

Назва органу, який здійснив реєстрацію

Кіцманська районна державна адміністрація

Підпорядкованість

Кіцманська райспоживспілка

Вид діяльності

Виробництво, торгівля, заготівля

Форма власності

Колективна

Територія

м. Кіцмань

Адреса підприємства

м. Кіцмань, вул. Кутузова 34, п.і. 59 300

Монопольне становище

Ні

Банківські реквізити

р/р 26 008 933, 11 410 Укрсоцбанк, МФО 356 011

Адреса місцевої держаної податкової адміністрації

м. Кіцмань, вул. Українська 10, Чернівецької області

Керівник підприємства

Турчак Марія Василівна, тел. 2−11−75

Головний бухгалтер

Гризюк Анжела Кузьмівна, тел. 2−11−65

Метою діяльності підприємства є задоволення потреб у товарах членів споживчих товариств, інших громадян, підприємств, організацій, установ споживчої кооперації України та позасистемних споживачів на основі раціонального використання виробничих потужностей, наявних ресурсів та доходів. При цьому підприємство керується такими цілями й завданнями:

заповнення ринку товарами, роботами й послугами;

задоволення потреб споживчих товариств;

торгівельне обслуговування населення як споживачів щодо забезпечення їх якісними товарами й послугами;

збереження власності в споживчій кооперації;

розвиток мережі виробничих, торгових, заготівельних та інших підприємств, співпраця з органами виконавчої влади.

Підприємство займається виробничою та торговельною діяльністю. В виробничій діяльності воно спеціалізується виробництвом хлібобулочних виробів асортимент яких складає понад 30 найменувань (додаток 3).

Підприємство також має на своєму балансі торговельний магазин «Перлина», який займається продажем продовольчих товарів. Також підприємство здійснює такі види діяльності: оптова й роздрібна торгівля продовольчими й непродовольчими товарами; оптова й роздрібна торгівля алкогольними та тютюновими виробами; заготівля, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини.

Підприємство самостійно визначає ціни на реалізовану продукцію при цьому дотримуючись тих цін на деяку продукцію які регламентуються чинним законодавством, визначає першочергові напрямки списання коштів з поточного рахунку у випадку наявності зобов’язань. На підприємстві для обліку результатів діяльності створюється бухгалтерська служба яка зобов’язана складати та подавати фінансову, статистичну, податкову звітність. Підприємство встановлює які систему та форми оплати праці воно буде використовувати, також додаткові пільги та доплати працівникам при цьому погоджує дані рішення з профспілковим комітетом.

У випадку прибуткової діяльності підприємства частина прибутку сплачується у бюджет у вигляді податків, частина направляється на збільшення статутного капіталу, а частина на виробничий і соціальний розвиток трудового колективу. Збитки хлібокомбінат списує за рахунок статутного фонду. Частину прибутку, а саме 5%, направляється на створення резервного фонду.

Детальніше ознайомитися з діяльністю ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» можна, розглянувши таблицю техніко-економічних показників.

Таблиця 2

Техніко-економічні показники діяльності ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат»

Кількісні

Якісні

№ п/п

Найменування показника

Од. виміру

Роки

№ п/п

Найменування показника

Од. виміру

Роки

2008

2009

2008

2009

1.

Обсяг товарної продукції

Тис. Грн.

1243,2

729,3

1.

Рентабельність виробництва (загальна)

%

10

10

2.

Обсяг реалізованої продукції

Тис. грн.

1243,2

729,3

2.

Рентабельність виробництва (розрахункова)

%

9

9

3.

Собівартість товарної продукції

Тис. грн.

500,8

87,5

3.

Рентабельність товарної продукції

%

10

10

4.

Собівартість реалізованої продукції

Тис. грн.

500,8

87,5

4.

Рентабельність реалізованої продукції

%

10

10

5.

Балансовий прибуток

Тис. грн.

828,3

279,4

5.

Рентабельність окремих видів продукції

%

10

10

6.

Прибуток від реалізації

Тис. грн.

23,8

-30

6.

Рентабельність основних фондів

%

23,4

8,2

7.

Середньорічна вартість основних фондів

Тис. грн.

3404,5

3537,2

7.

— фондовіддача

— фондомісткість

— фондоозброєність

0,37

2,73

77,38

0,21

4,85

168,44

8.

Загальна величина обігових коштів, в т. ч.

— оборотних фондів;

— фондів обігу

Тис. грн.

274,1

159,3

114,8

119,3

73,2

46,1

8.

— рентабельність оборотних фондів

— коефіцієнт оборотності

— коефіцієнт завантаження

— тривалість обороту

%

8,68

-

9.

Виробнича потужність

Тис. тонн

1,5

1,5

9.

Коеф. використання виробничої потужності

%

10.

Чисельність ПВП

Чол.

44

21

10.

— трудомісткість

— виробіток

11.

Річний фонд зарплати

Тис. грн.

452. 1

208. 1

11.

Зарплатомісткість

Вищим органом управління підприємства є Кіцманська райспоживспілка. Вона визначає основні напрямки діяльності підприємства, затверджує його Статут, призначає та звільняє директора, який є виконавчим органом підприємства, також до компетенції райспоживспілки входить затвердження змін про збільшення чи зменшення статутного фонду, прийняття рішень про створення представництв, а також рішення про реорганізацію чи ліквідацію підприємства. Правління райспоживспілки може у будь-який час вимагати усний чи письмовий звіт від Директора з будь-яких питань господарсько-фінансової діяльності підприємства, а також призначати ревізію і перевірки.

Директор підзвітний правлінню райспоживспілки, виконує його рішення та несе відповідальність за діяльність підприємства. Директор має право без доручення правління райспоживспілки підписувати договори з постачальниками та покупцями, накази та всі інші документи які стосуються фінансово-господарської діяльності підприємства також видавати доручення. Директор комплектує трудовий колектив підприємства та ознайомлює кожного з працівників з їх посадовими інструкціями та укласти з ними індивідуальні трудові договори.

Повноваження трудового колективу підприємства представляє профспілковий комітет підприємства. Він бере участь у розгляді та схваленні колективного договору, у вирішенні питань матеріального й соціального забезпечення працівників.

Роль фінансового відділу підприємства виконує бухгалтерія на чолі з головним бухгалтером (рис. 1)

Галузь хлібопечення в Кіцманському районі дуже розвинута, крім хлібозаводу випічкою хліба займаються 2 організації споживчої кооперації на потужностях підприємств громадського харчування, 4 сільськогосподарські кооперативи (колишній колгоспи), та 10 приватних підприємців. Завдяки спрощеній системі оподаткування, приватні підприємці, які займаються виробництвом хліба, мають значно вищу рентабельність продукції, а тому можуть реалізовувати продукцію за дешевшими цінами, які не дають можливість збільшувати нашому підприємству випуск хліба через відсутність замовлень. Але основним конкурентом являється потужне підприємство Чернівецькій хлібзавод № 1.

Рисунок 1

Підприємства конкуренти, які займаються випічкою хлібобулочних виробів на території Кіцманського району розпочали свою діяльність в більш пізній час, а тому оснащені сучасним і економічним обладнанням, забезпечені економним і довговічним транспортом імпортного виробництва. Приватні підприємці не маючи широкої мережі підприємств торгівлі продають хліб на базарах та своїм колегам, які мають власні магазини.

З липня 2003 року обласною державною адміністрацією запроваджено державне регулювання цін в тому числі й на хлібобулочні вироби, що передбачало рівень рентабельності 10%, і торгівельну надбавку у 12%.

На сьогоднішній день рекламою хлібобулочних виробів підприємство «Кіцманський хлібокомбінат» займається недостатньо. Не завжди буває такою якби хотілося якість продукції, не рідко через неякісну сировину. А постійно висока якість продукції та конкурентна ціна є на сьогодні однією з основних умов для закріплення на ринку хлібобулочних виробів.

Асортимент продукції, яка випускається — хліб, хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, розрахований на масбвого споживача. В той же час асортимент обмежується технічними можливостями підприємства та технологією виробництва.

Основною сировиною для підприємства є борошно, яке постачаєте Неполоківецьким КХП, «Аграрний фонд» Іншими підприємствами системи ДАК «Хліб України», ТзОВ «Скіфія». Підприємство також займається заготівлею зерна та подальшою його переробкою на борошно, на давальницьких умовах.

Ринком збуту продукції хлібокомбінату є торгівельна мережа споживчів кооперації Кіцманського району, приватні підприємці, бюджетні організації району, а також власні підприємства торгівлі (магазин «Перлина», виїзна торгівля).

Гальмом в діяльності підприємства є обмеження державою граничного рівня рентабельності (рівень 10%).

3. Комплексна підготовка виробництва

Зважаючи на невеликі розміри підприємства та специфіку виготовлення продукції, ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» практично не займається комплексною підготовкою виробництва.

Однак на підприємстві кожні 5−7 років асортимент продукції змінюється на 25−40%. Така зміна асортименту пояснюється смаками та уподобаннями споживачів та відповідно попитом на оновлену продукцію. Чи не найважливішу роль у комплексній підготовці виробництва відіграють й підприємства-конкуренти, які постійно змінюють та оновлюють свою продукцію чим змушують оновлювати асортимент продукції й на досліджуваному підприємстві.

Важливим у даній галузі є те, що розробка чи удосконалення нового виробу не потребує значних затрат як часу, так і ресурсів. Таким чином від зародження ідеї про випуск оновленої продукції до масового її випуску проходить до 20 днів.

Також важливим елементом є те, що конструкторська та технологічна спадкоємність при випуску нових видів продукції становить 0 (іноді 0,1). Це означає що підприємство може випускати продукцію на вже наявному обладнанні та з тієї ж або аналогічної сировини та матеріалів.

На ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» відповідальним за асортимент та якість продукції є головний технолог, а отже, на нього й покладаються функції комплексної підготовки виробництва.

Прикладом випуску оновленої продукції на даному підприємстві можна назвати випуск з 2007 року батона «Нарізний» вищого ґатунку та хліба «Тернопільський новий».

Для випуску вищевказаних видів хліба на підприємстві конструкторська спадкоємність становила 0, оскільки інгредієнти були аналогічними до випуску інших видів хліба. Технологічна спадкоємність також майже не змінилася. Однак при виготовленні даної продукції збільшився виробничий цикл, а в технології виробництва з’явилася ще одна операція — нарізка хліба.

Виготовлення вищевказаних видів хліба також потребувало деяких матеріальних витрат, а саме — придбання хліборізальної машини вартістю 1799 гривень. Також збільшилася заробітна плата за виготовлення цих видів хліба, оскільки в її структуру була включена доплата за нарізку хліба.

Випуск батона «Нарізний» вищого ґатунку та хліба «Тернопільський новий» позитивно позначилося на діяльності підприємства в цілому, оскільки дані види хліба стали одними з найпопулярніших і зайняли провідне місце серед випуску продукції підприємства, забезпечуючи при цьому нормальний рівень прибутку.

На сьогоднішній день підприємство має ще декілька цікавих розробок, а саме випуск різноманітних кондитерських виробів, однак їх введення в виробництво потребує більших затрат, що є неможливим в даному фінансовому становищі.

4. Організація виробничого процесу в просторі та часі

Початкова потужність чотирьох ліній хлібокомбінату становила 38 тонн за добу. В зв’язку з економічною кризою в державі в 90-х роках виробництво товарної продукції стало різко знижуватися. Було законсервовано три лінії хлібозаводу, кондитерський цех та цех безалкогольних напоїв. В 2006 році вкладено значні кошти у реконструкцію цехів і ділянок, впровадження нових технологій. Було закуплено і встановлено 2 нові печі: піч пекарська ротаційна «Компакт» потужністю 385,4 тон хліба за рік, піч пекарська черенева «Матадор» потужністю 642 тони хліба за рік. При використанні цих печей підприємство знизило витрати по паливу в 2рази і стало можливим розширенням асортименту хлібобулочних виробів в тому числі житнього подового. На сьогоднішній день ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» може виготовляти 1 — 1,5 тонн хлібобулочних виробів за добу.

Технологія виготовлення продукції:

Постачання борошна здійснюється автотранспортом в мішкотарі. Борошно зберігається в складі на піддонах.

Сировина, що надходить для приготування напівфабрикатів зважується за допомогою відповідних пристроїв.

Тісто готується відповідно до рецептур розрахованих для кожного найменування виробів та технологічних інструкцій.

Співвідношення борошна і води у напівфабрикатах змінюються залежно від способу приготування тіста та якості борошна.

При випіканні хліба та хлібобулочних виробів використовується концентрована молочнокисла закваска, яка покращує якість хліба та запобігає картопляній хворобі хліба, особливо в літній період.

Борошно просіюється через мукопросіювач «Піонер» і замішується на тістомісильній машині А2 ХТМ-330.

Після вистоювання тіста іде його обробка — поділ на шматки визначеної маси, округлення, формування та остаточне вистоювання. Вся робота здійснюється вручну. Вистоюють сформовані тістові заготовки у шафі для вистоювання. Посадку сформованих тістових заготовок у піч здійснюють після їх повного вистоювання. Тривалість випікання встановлена в залежності від маси виробу. Готовий хліб надходить з печей, викладається в контейнери та вагонетки. Нарізний хліб пакується в поліетиленовий пакет.

Для чіткого дотримання технології та розрахунків тривалості виробничого процесу підприємством періодично проводяться хронометражі. Також хронометражі є основою для встановлення норм виробітку.

Таблиця 5

Акт хронометражу (Хліб «Запашний» 0,5 кг)

Операція

Час

Примітки

1. Викладка опари, зважування сировини

Опара — 8хв

Заміс — 6хв

Відбувається розстоювання, час якого 2 години

2. Заміс тіста

Зважування сировини — 6хв

Заміс — 6хв

3. Формування

Зважування — 10хв

Формування — 10хв

Процеси проходять паралельно: 2 робітники зважують і 1 робітник формує. В результаті формується 72 штуки

4. Випікання

Ротаційна піч — 28хв при t 230 C

Подова піч — 35хв при t 250 С

На 1 вагонетку в ротаційній печі йде 6шт*12 листів, в подовій печі - 40шт на 1 подік

5. Укладання

Ротаційна піч — 6хв

Подова піч — 6хв

6. Посадка

2хв на один подік, разом 2*5=10хв

Зайняті 2 робітники. Операція здійснюється тільки на подовій печі

Продуктивність печі

Ротаційна піч — 6*12*0,5*60/28=77,14*0,9*8=555,4 кг (за 8 годин)

Подова піч — 40*6*0,5*60/35=171,4*0,9*8=1234,08 кг (за 8 годин)

Загальний час затрачений на випік

Ротаційна піч — 70хв (36 кг продукції)

Подова піч — 102хв (171 кг продукції)

Розцінок

Ротаційна піч — 148/555,4*1000=266,95 грн.

Подова піч — 148/1234,08*1000=119,93 грн.

На даний момент на підприємстві працює 1 універсальний цех, загальна площа якого складає 143 квадратних метри. Цех поділений на окремі дільниці, в залежності від операцій, які в ньому виконуються.

5. Планування та нормування виробничої діяльності підприємства

ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» самостійно планує всі види діяльності на основі замовлень і попиту на товари. Воно організовує забезпечення виробництва всіма необхідними матеріалами та сировиною.

За відсутності планового відділу на підприємстві, функція планування покладена на бухгалтерський відділ, а відповідальність за складання та належне виконання планів несе головний бухгалтер.

Зважаючи на скрутне фінансово-економічне становище підприємства та велику ймовірність його подальшої реорганізації, на підприємстві майже не використовується довгострокове та середньострокове планування. Основним плановим документом довгострокового планування є бізнес план, який значною мірою зорієнтований на технічні перспективи розвитку підприємства, а не фінансові та економічні.

За відсутності чіткого довгострокового та середньострокового планування, все більшого значення набуває короткострокове планування.

ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» у своїй виробничій та комерційній діяльності керується головним чином такими видами планів:

Річні плани виробництва промислової продукції (додаток 8);

Квартальні плани випуску продукції (додаток 9).

Річні плани виробництва промислової продукції, як і квартальні здійснюються у натуральних та грошових показниках. Річні плани в грошових та натуральних показниках окремо поділяються на випуск хлібобулочних виробів (в тому числі булок) та кондитерських виробів. Аналогічно поділяються й квартальні плани. Квартальні плани у своїй структурі містять плани виробництва продукції й по місяцях.

Поряд з плануванням важливе місце в діяльності підприємства займає нормування виробничої діяльності, яке спрямовується на встановлення конкретних норм у виробничій діяльності.

На даний момент в дію введені тимчасові норми виробітку від 1 квітня 2009 року, які є основою для встановлення розцінок по оплаті праці цехових робітників.

Також на підприємстві встановлюються норми витрат сировини та електроенергії, що дає можливість раціонально розподіляти та використовувати наявні ресурси.

Загалом же планування та нормування виробничої діяльності ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» перебувають у занедбаному стані, а тому потребують серйозного опрацювання в майбутньому.

6. Організація технічного обслуговування виробництва

Виробничо-заготівельне підприємство «Кіцманський хлібокомбінат» у своїй виробничій та комерційній діяльності, як і всі підприємства, використовує допоміжні та обслуговуючі господарства, якими, зокрема, є:

Транспортне;

Енергетичне;

Складське;

Ремонтне;

Інструментальне.

Транспортне господарство на підприємстві є найбільш розвинутим і найбільш необхідним для успішної діяльності. Основною функцією транспортного господарства на даному підприємстві є доставка сировини (в основному борошна) та доставка готової продукції до мереж торгівлі. Підприємство щоденно завозить борошно в мішкотарі самостійно, основним «Продавцем», якого є ДП «Неполоковецький комбінат хлібопродуктів». В зв’язку з чим між підприємствами укладено договір № 053 від 8 вересня 2009 року (додаток 4). Також щоденно відбувається відвантаження готової продукції та доставка її до споживачів. Очолює транспортне господарство інженер-механік, який підчиняється директору ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат». Інженер-механіку підпорядковуються 2 водії І розряду та слюсар по ремонту автотранспорту IV розряду. На даний час на підприємстві задіяні 3 вантажні автомобілі: «САЗ-3507», «FAW», «Мерседес Бенц D210», однак планується в майбутньому придбання ще одного автомобіля, що дасть змогу зменшити витрати на транспортування.

Енергетичне господарство також є невід'ємною частиною при виготовленні продукції підприємства. На сьогоднішній день ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» повністю залежне від зовнішніх постачальників електроенергії та газозабезпечення, що створює певні незручності, а саме припинення подачі електроенергії, через несправність та застарілість електричних мереж, а також подача значно нижчих напруг енергії, ніж передбачається, що з часом може призвести до виходу з ладу основного обладнання. На даний момент немає потреби створювати окремий відділ чи посаду, яка б займалася енергетичним господарством підприємства.

Складське господарство на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» значною мірою зорієнтоване на якісне зберігання в потрібній кількості сировини (здебільшого борошна). Оскільки готова продукція одразу ж відвантажується споживачам, то немає необхідності утримання складу готової продукції.

Склад сировини та матеріалів, де зберігаються борошно, дріжджі, сіль та інші інгредієнти максимально повинен наближатися до виробничих умов (вологість повітря, температура та ін.) і тому розміщений поряд з цехом. Оскільки підприємство щоденно поповнює запаси сировини, то немає потреби створювати значні її запаси, тому запас сировини протягом доби може складати не більше 50% змінної потреби в сировині. Складське господарство на підприємстві розвинуте недостатньо, зокрема склад потребує капітального ремонту та технічного оновлення.

Ремонтне господарство поряд із транспортним є найнеобхіднішим і найрозвинутішим на підприємстві. Основним фактором цього є фізично застаріле обладнання та виробничої інфраструктури загалом.

Ремонтне господарство є дуже спорідненим із транспортним, а тому його очолює інженер-механік, а головним виконавцем ремонтних робіт є слюсар по ремонту автотранспорту IV розряду. Підприємство також уклало договір від 1 серпня 2008 року з ВАТ «Кіцманське АТП-17 739» про ремонт та технічний огляд автотранспорту, зазначається, що ВАТ «Кіцманське АТП-17 739» бере на себе зобов’язання проводити передрейсовий технічний огляд автомобілів, передрейсовий медичний огляд водіїв автомобілів, а також інструктажів по ПДР, БР і ОП.

Інструментальне господарство є найменш необхідним і найменш розвинутим на підприємстві, оскільки немає необхідності використання у виробництві значної кількості інструменту та оснастки. Окремі деталі та вузли знаходяться в гаражі у МВО, яким є технолог.

7. Організація внутрішньовиробничого технічного контролю

Значне місце на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» відводиться політиці в галузі якості продукції. Тому на підприємстві діє акредитована вимірювальна лабораторія, яка окремим структурним підрозділом підприємства. Вимірювальна лабораторія здійснює вимірювання у визнаній галузі акредитації стосовно номенклатури груп об'єктів вимірювань, закріплених за нею пунктом № ІІ «Паспорта лабораторії» (додаток 7) з метою забезпечення ефективного контролю за відповідністю вимогам нормативної документації харчової продукції та сировини.

Функціональні системи вимірювальної лабораторії забезпечуються:

Технічними ресурсами: приміщення вимірювальної лабораторії, засоби вимірювань та інші технічні засоби, що дозволяють проводити вимірювання;

Нормативними документами, що регламентують вимоги до продукції, методів їх вимірювань, методик випробувань та порядку їх використання;

Організаційною структурою, яка виключає можливість здійснення на співробітників вимірювальної лабораторії протизаконного тиску, що здатний впливати на результати їх роботи;

Персоналом, компетентним в питаннях організації та проведення вимірювань, обробці та оформленні їх результатів.

Відповідальним за організацію політики в галузі вимірювань є інженер-технолог.

Аналізи проводяться в суворій відповідальності з методиками, і результати їх обов’язково фіксуються у робочому журналі, на готову продукцію виписується якісне посвідчення — паспорт.

Хліб та хлібобулочні вироби, а також кондитерські вироби оцінюються за допомогою:

Органолептичних показників:

А) Зовнішній вигляд:

Форма

Поверхня

Колір

Б) Стан м’якушки:

Пропеченість

Проміс

Пористість

Смак

Запах

Фізико-хімічних показників:

Пористість

Кислотність, лужність

Масова частка вологи.

Для виготовлення якісної та конкурентоспроможної продукції не достатньо проводити тільки вимірювання якості готової продукції. Для цього необхідно проводити оцінку якості сировини, а саме борошна. Тому лабораторією досліджується кожна партія борошна. Для цього знову ж таки використовуються:

1. Органолептичні показники:

Визначення кольору, запаху, хрусту

2. Фізико-хімічні показники:

Масова частка вологи

Кислотність

Кількість і якість клейковини.

При цьому серед вище зазначених показників як готової продукції, так і сировини, визначають головні з них, а такими є: пористість, кислотність, масова частка вологи, кількість і якість клейковини. Детальніший огляд даних показників подано у таблиці 4.

Таблиця 4

Вимірювання основних показників якості

Показник якості, що вимірюється

Час проведення аналізу

Обладнання, прилади, засоби вимірювальної техніки

Пористість

20 хвилин

Лабораторний ніж, прилад Журавльова

Кислотність

45 хвилин

Вага технічна з гирями Т1000 1 класу, шпатель, піпетки градуйовані, мірні циліндри та колби, хімічні пробірки та стакани, фенолфталеїн

Масова частка вологи

1година 20 хвилин

Вага технічна з гирями Т1000 1 класу, прилад Чижової для визначення вологості, шафа сушильна електрична СЕШ 3 М з комплектом бюксів

Кількість і якість клейковини

1година 20 хвилин

Вага технічна з гирями Т1000 1 класу, прилад ІДК-1М для визначення якості клейковини, термометри, щуп, штатив, крапельниці, воронки, ступки фарфорові з пестиком

Після проведення всіх показників якості, інженер-технолог визначає кінцеву якість хлібобулочних виробів та їх ґатунок, а при визначенні якості борошна — ґатунок борошна та за допомогою таблиці вказує остаточну якість продукції. Також інженер-технолог складає висновок про відповідність готової продукції на основі сировини.

9. Організація праці та заробітної плати

Питання організації праці на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» детально розглянуті в «Правилах внутрішнього розпорядку для робітників та службовців». В даному нормативному документі викладені основні положення, якими регулюються:

1. порядок прийому та звільнення з роботи

2. завдання та обов’язки, які покладаються на робітників

3. умови та причини переведення на інші роботи

4. правила внутрішнього розпорядку

5. питання охорони праці та техніки безпеки

6. інші питання організації праці та виробництва

На досліджуваному підприємстві встановлені найнижчі заробітні плати в галузі та регіоні в цілому. Це зумовлено складним економічним та фінансовим становищем підприємства. Тому на підприємстві зараз працюють в основному працівники з тривалим стажем.

Середньомісячні заробітні плати наведено нижче

Таблиця 5

Середньомісячна заробітна плата на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» за 2008 та 2009 роки

Досліджувані роки

2008 рік

2009 рік

Річний фонд заробітної плати, тис. грн.

452,1

208,1

Чисельність працівників

44

21

Середньомісячна зарплата, грн.

856,25

825,79

Розрахувавши середньомісячну зарплату за 2008 та 2009 роки, можна сказати, що вона має негативну тенденцію до спаду. Так, порівняно з 2008 роком, в 2009 році вона знизилась на 30,46 грн. або ж на 3,6%.

Заробітна плата на ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» розраховується по посадових окладах для працівників адміністративного персоналу та використовується проста погодинна оплата для робітників хлібного цеху.

Для кожного розряду встановлена своя тарифна ставка:

Для робітників хлібного цеху ІІІ розряду вона становить 4,13 грн.

Для майстрів бригад IV розряду — 4,46 грн.

Для пекарів IV розряду — 4,36 грн.

В кінці кожного місяця начальники цеху (майстри бригад) подають в бухгалтерію «Табель обліку використання робочого часу» (додаток 12), де вони протягом місяця визначають фактично відпрацьований час робітниками своєї бригади.

В бухгалтерії, отримавши вищевказаний документ, нараховується заробітна плата по кожній бригаді окремо та видається розрахунок нарахування зарплати по бригадах (додаток 13). «Розрахунок нарахування зарплати по бригаді» є фактичною підставою для виплати зарплати працівникам і він складається з таких пунктів:

Кількість відпрацьованих днів

Денна тарифна ставка

Тариф за фактично відпрацьовані дні (основна зарплата)

Доплата майстрам зміни (5% від основної зарплати)

Доплата майстрам зміни (10%)

Оплата за нарізку хліба

Доплата за роботу у нічний час — розмір зарплати в нічний час встановлено на рівні 30% та узгоджено з профспілкою та працівниками підприємства

Доплата за роботу у вихідні дні - розмір встановлено аналогічно у розмірі 20%

Доплата пекарям (15%)

Загальна зарплата за місяць

Окремо розраховується оплата майстрам зміни за закладку опар.

10. Індивідуальне завдання: організація діяльності підприємства (виробничої, фінансової та ін.) в сучасних умовах

У процесі фінансового-господарської діяльності ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» вступає у відносини з різними інститутами та особами. Ці відносини є фінансовими.

Фінансові відносини хлібокомбінату можна поділити на внутрішні та зовнішні.

До зовнішніх відносяться відносин між ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» і:

державою — перерозподіл власних фінансових ресурсів в рамках законодавства про оподаткування та соціальне страхування; формування загальнодержавних цільових та позабюджетних фондів з приводу використання наданих державою фондів грошових коштів; виконання державних інвестиційних програм;

акціонерами — використання отриманого прибутку, нарахування та виплата дивідендів, напрямки вкладення капіталу;

постачальниками та покупцями — виконання господарських договорів та зобов’язань, реалізація продукції, здійснення платіжних розрахунків, отримання виручки;

банками — розрахунки з постачальниками, покупцями, бюджетом і позабюджетними фондами, одержання та погашення кредитів і сплата % по них;

страховою компанією «Укоопгарант» — сплата страхових внесків та одержання страхових відшкодувань за різними видами страхування.

До внутрішніх відносяться відносин між ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» і:

засновниками — формування статутного, його використання, отримання частини прибутку за вкладений капітал, напрями виробничого та іншого вкладення фінансових ресурсів;

структурними підрозділами — розподіл фінансових ресурсів на фінансування формування оборотних та необоротних активів;

розподіл прибутку;

працівниками — формування фонду оплати праці, матеріальне заохочення та стимулювання, фінансування соціально-культурних заходів.

На підприємстві виникають проблеми з несвоєчасним надходженням коштів за відвантажену продукцію, нагромадженням на складі нереалізованої готової продукції, несвоєчасне і неповне виконання договірних зобов’язань постачальниками та через інші обставини, що спричиняють потребу в додаткових коштах.

Покрити цю проблему практично неможливо та економічно недоцільно, тому ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» вимушене залучити фінансові ресурси у вигляді короткострокового кредиту банку та комерційного кредиту.

У 2008 році, а точніше на його початок короткострокові кредити банку дорівнювали 100 тис. грн., на початок 2009 року — 99,6 тис. грн., на кінець 2009 року, 75 тис. грн.

Комерційний кредит становить: на початок 2008 року 23,7 тис. грн., на початок 2009 77 тис. грн., на кінець 2009 року 33,8 тис. грн. Для характеристики ефективності використання оборотних коштів на підприємствах використовуються різноманітні показники.

Визначено ефективність використання фінансових ресурсів ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат». Результат відображено в таблиці 6.

Таблиця 6

Ефективність використання фінансових ресурсів ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат»

№ п/п

Показник

2008 р.

2009 р.

Відхилення (+ -)

1.

Швидкість обертання, дні

43,096

53,367

12,271

2.

Коефіцієнт обертання

8,470

6,939

— 1,531

3.

Коефіцієнт завантаження, грн.

0,118

0,146

0,028

4.

Коефіцієнт ефективності, грн.

3,430

2,666

— 0,764

На основі таблиці можна зробити висновок, що фінансові ресурси здійснювали свій оборот у 2008 році за 43 дні, а в 2009 році за 53 дні. У 2008 році фінансові ресурси здійснили 8 оборотів, а в 2009 році 7 оборотів, тому у 2008 році вони краще використовувалися. Про це свідчить такий показник як коефіцієнт обертання. Коефіцієнт завантаження показує, що у 2008 році на 1 грн. виробленої продукції припадало 0,12 грн. фінансових ресурсів, а в 2009 році 0,15 грн. А коефіцієнт ефективності у 2008 році становив 3,43, а в 2009 2,666. А це означає, що у 2008 році на 1 грн. фінансових ресурсів припадало 3. 43 грн. прибутку, а в 2009 році - 2,67 грн.

Оцінюючи ліквідність та платоспроможність на підприємстві використовують два прийоми:

аналіз ліквідності балансу;

оцінка відносних показників ліквідності та платоспроможності.

При оцінці ліквідності балансу порівнюють: високоліквідні активи (А1) і термінові пасиви (П1), швидколіквідні активи (А2) та короткострокові пасиви (П2), повільноліквідні активи (А3) та довгострокові пасиви (П3), важколіквідні активи (А4) та постійні пасиви (П4).

Розрахунок ліквідності балансу ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» відображено в таблиці 7.

Таблиця 7

Аналіз ліквідності балансу ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» за 2008 — 2009 рр.

Актив

2008 рік тис. грн.

2009 рік тис. грн.

Пасив

2008 рік тис. грн.

2009 рік тис. грн.

Платіжний надлишок (нестача)

Рівень покриття зобов’язань

2008 р. тис. грн.

2009 р. тис. грн.

2008 р. %

2009 р. %

А1

30,45

27,35

П1

93,5

107,2

-63,05

-79,85

32,6

25,5

А2

41,15

57,95

П2

99,8

87,3

-58,65

-29,35

41,2

66,4

А3

128,55

162,75

П3

0

0

128,55

162,75

-

-

А4

3088,6

3281,7

П4

3094,95

3335,25

-6,35

-53,55

99,8

98,4

Баланс

3288,75

3529,75

Баланс

3288,75

3529,75

-

-

-

-

А1 < П1

А2 < П2

А3 > П3

А4 < П4

Як видно з таблиці баланс підприємства не був абсолютно ліквідним ні в 2008, ні в 2009 роках. На хлібокомбінаті в 2008 році були виявлені власні оборотні кошти в сумі 6,35 тис. грн., а в 2009 році їх сума зросла до 53,55 тис. грн. Третя умова ліквідності свідчить про те що підприємство є платоспроможним, але в майбутніх періодах, про що свідчать дані таблиці. Зіставивши перші дві умови, можна сказати, що підприємство було не платоспроможним у 2008−2009 роках, тому що ці умови не виконуються.

На підприємстві розраховують наступні показники: коефіцієнт абсолютної ліквідності, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт загальної ліквідності.

Результати відображено в таблиці 4

Таблиця 4

Показники ліквідності та платоспроможності ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» за 2008−2009 рр.

№ п/п

Назва показника

2008 рік

2009 рік

Абсолютне відхилення

1.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,158

0,140

— 0,018

2.

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,370

0,438

0,068

3.

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,035

1,274

0,239

Виходячи з даних таблиці можна сказати, що на підприємстві склалась негативна ситуація, про що показує коефіцієнт абсолютної ліквідності, який зменшився в 2009 році порівняно з 2008 роком на 0,018. Причиною цього стало зменшення грошових коштів на поточному рахунку підприємства і зростання кредиторської заборгованості. Його значення за ці два періоди відрізнялось від його нормативного значення, і показує поточну неплатоспроможність підприємства.

Цю саму ситуацію показує і коефіцієнт швидкої ліквідності, в 2008 році він становив 0,370, а в 2009 році зріс на 0,068 і становив 0,438, що показує покращення ліквідності підприємства, але всеодно відхилення від нормативу показує те, що підприємство в разі повного повернення дебіторської заборгованості зможе розрахуватись лише з половиною його поточних зобов’язань.

Позитвим є значення коефіцієнта загальної ліквідності, яке знаходиться в межах норми і показує, що ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» вчасно повертає свої борги за короткостроковими кредитами. Виходячи з цього можна сказати те, що підприємство може залучати додаткові фінансові ресурси у вигляді короткострокових кредитів.

Проведено розрахунки абсолютних показників фінансової стійкості для ВЗП «Кіцманський хлібокомбінату».

Таблиця 5

Абсолютні показники фінансової стійкості ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» за 2008−2009 рр., тис. грн.

№ п/п

Назва показника

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+ -)

1

2

3

4

5

1.

Запаси і витрати

114,75

149,55

34,8

2.

Власні оборотні кошти

6,35

53,35

47,0

3.

Власні оборотні кошти і довгострокові зобов’язання

6,35

53,35

47,0

4.

Власні оборотні кошти, довгострокові та короткострокові зобов’язання

106,15

140,65

34,5

На основі даної таблиці можна сказати, що стійкості ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» у 2008 році і 2009 році перебувало в кризовому стані, про це свідчить сума власних оборотних коштів та короткострокових і довгострокових кредитів, яка є меншою за запаси та витрати підприємства, насамперед це зумовлено тим, що вартість запасів і витрат збільшилась на 34,8 тис. грн. Але як вже зазначалось на підприємстві зросла вартість власних оборотних коштів на у 2008 році їх сума дорівнювала 6,35 тис. грн., а в 2009 році - 53,35 тис. грн., що на 47 тис. грн. більше.

Наступним етапом аналізу фінансові стійкості є визначення відносних показників фінансові стійкості, таблиця 6

Таблиця 6

Відносні показники фінансові стійкості ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» за 2008−2009 рр.

п/п

Назва показника

2008 рік

2009 рік

Відхилення (+ -)

1

2

3

4

5

1.

Темп приросту активів

0,082

0,066

— 0,016

2.

Коефіцієнт автономії

0,941

0,945

0,004

3.

Коефіцієнт заборгованості

0,058

0,055

— 0,003

4.

Коефіцієнт фінансової залежності

1,062

1,058

— 0,004

5.

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,941

0,945

0,004

6.

Коефіцієнт співвідношення власного і позикового капіталу

0,062

0,058

— 0,004

7.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами

0,034

0,227

0,193

8.

Коефіцієнт маневреності власних оборотних коштів

0,002

0,015

0,0013

9.

Коефіцієнт забезпечення за кредитами

-4,25

-0,986

3,264

З таблиці видно, що показник темпу приросту активів зменшився в 2009 році порівняно з 2008 на 0,016 і становить 0,066. Це зменшення спричинено тим що темп приросту активів на початок 2008 року був більший від темпу приросту активів на початку 2009 року.

Коефіцієнт автономії показує зменшення залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування його значення у 2008 році становило 0,941, а в 2009 році - 0,945. Він перебуває в тенденції до зростання.

Коефіцієнт заборгованості в 2009 році зменшився порівняно з 2008 роком на 0,003, що показує те що частка позикових коштів зменшується в фінансуванні підприємства і його фінансовий стан поступово покращується. Це зменшення спричинено зменшенням частки позикових коштів і зростанням вартості джерел фінансування, зокрема позикові кошти зменшились на 12,5 тис. грн.

Коефіцієнт фінансової залежності зменшився в 2009 році на 0,004 і становить 1,058, це свідчить про те, що частка позикових коштів в джерелах фінансування постійно зменшується, і в результаті це призводить до покращення його фінансового стану.

Покращення фінансової стійкості на підприємстві свідчить і коефіцієнт співвідношення позикових коштів і власного капіталу, оскільки він знаходиться в межах норми 0,7 — 1,0 і постійно зменшується. Це свідчить про те, що підприємство в найближчий час вийде з кризового фінансового стану.

Коефіцієнт забезпечення власними оборотними коштами у 2008 році становив 0,034, а в 2009 році зріс на 0,193 і дорівнював 0,227, що спричинено збільшенням власних оборотних коштів на 47 тис. грн.

Коефіцієнт маневреності власних коштів показує збільшення можливості підприємства маневрувати власними коштами при зміні середовища його нормального господарювання. Його показники у 2008 році - 0,002, а в 2009 році - 0,015.

Витрати ВЗП «Кіцманський хлібокомбінат» на сплату відсотків за кредитами у 2009 році зменшились про це показує збільшення коефіцієнта забезпечення за кредитами на 3,264.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой