Аналіз діяльності ВАТ "Стахановский завод феросплавов"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ВСТУП

В ході проходження практики були пройдені такі основні етапи як:

— отримання перепусток, інструктаж з техніки безпеки, отримання інд і виділеного завдання;

— ознайомлення з інструктивним матеріалом, відділами підприємства;

— збір матеріалів, передбачених завданням по практиці;

У даній роботі були використані наступні внутрішні матеріали:

— статистичні дані;

— спеціальні друковані видання.

— бухгалтерська звітність за 2010 — 2011 р.р.

В ході підготовки даної роботи вивчені історичні, теоретичні розробки, статистичні джерела, офіційні документи, законодавчі а до ти.

Структура звіту складається з вступу, 3 основних розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків. Інформаційну базу становлять дані бухгалтерського балансу та звітності підпр і ємства, закони України, постанови Уряду, матеріали, опубліковані в періодичній та спеціальній літературі, внутрішні документи підприємства.

Підприємство — це самостійний, організаційно-відокремлений господарюючий суб'єкт виро з вальних сфери народного господарства, який виробляє і реалізує продукцію, в и виконуваних роботи промислового характеру або пред в ляет платні послуги.

Будь-яке підприємство є юридичною особою, має закінчену систему обліку та отче т ності, самостійний бухгалтерський баланс, розрахунковий та інші рах е та, печатку із власним найменуванням і товарний знак (марку).

Змістовна сторона діяльності таких організацій вкрай мног про образна і має суттєвий вплив на різні сторони життя общес т ва. У свою чергу, будучи частиною цього суспільства, виробничі організ, а ції самі схильні до процесів суспільних змін. Сама по собі виробнича орг, а нізація як складна система, виступає у вигляді:

— юридично (законодавчо) оформленого суб'єктно — об'єктного органа;

— господарського об'єкта;

— соціального організму;

— організаційної структури;

— просторово — технічного організму.

Як цілісна система, об'єкт і суб'єкт різних взаємин виробнича о р ганизация виступає в якості юридичної особи, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні про о відокремленого майно, здійснює майнові права і відповідає за своїми зобов’язаннями цим майном.

Як підсистема державного (або світової) господарства виробнич т жавна організація може розглядатися як представник певної галузі господарства, типу виробництва регіонального або р про сударственного рівня.

Як система зі складною внутрішньою структурою виробнича організація може виступати у вигляді організаційної, виробничої, технічної, функціональної і іншого виду структур, хара до терізуют взаємодію різноманітних факторів і елементів організації для досягнення її ц е лей.

Виробничі організації вирізняються серед інших організацій цілим рядом особливостей. По-перше, будучи генератором суспільного багатства, вони — основний постачальник матеріальних ни х благ.

По-друге, саме виробничі організації вирішили одну з ключових завдань розвитку человеч е ства: вони здійснюють розширене виробництво, що дозволяє не тільки н, а накопичуватися матеріальні, інтелектуальні і духовні цінності (за рахунок пол у ченной прибутку), а й якісно перетворюють їх, тобто по суті переді з тавляют саму можливість для розвитку суспільства.

По-третє, фірми, здійснювала в ляя свою господарську діяльність, є основним «донором» государс т ва, направляючи в казну податкові платежі, які використовують для вирішення спілкування, а нальних і регіональних зад ач.

По-четверте, виплачуючи заробітну плату своїм працівникам, дивіденди акціонерам, в и ступаючи в якості продавця і покупця на ринку підприємств, вони формують купівельну вартість.

По-п'яте, пр про виробничі організ ації формують найважливіші ринки робочої сили, капіталів та інвест і цій, товарів і засобів виробництва.

1. КОРОТКА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

1.1 Історія розвитку підприємства

Відкрите акціонерне товариство «Стахановський завод феросплавів» створено відповідно до порядку перетворення в процесі приватизації підприємства у відкрите акціонерне товариство, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 7. 12. 1992 года, наказом Фонду майна України від 9 грудня 1994 року № 69-АТ відповідно до затвердженого плану приватизації державного майна Стахановського заводу феросплавів. Товариство є правонаступником державного Стахановського заводу феросплавів.

Стахановський завод феросплавів побудований на підставі Постанови Ради Міністрів СРСР від 16іюня 1952 року. Проектна потужність заводу — 193,2 тис. тонн феросиліцію в перерахунку на 45%-ний сплав. Будівництво заводу почалося в 1959 році, а 31 березня 1962 року була включена піч № 1. 10 квітня був проведений перший випуск феросиліцію. Останні дві печі № 7 і № 8 були введені в експлуатацію в листопаді 1962 року.

Відповідно до вимог передової техніки і технології проектом передбачався високий рівень автоматизації та механізації виробничих процесів, а в якості плавильних агрегатів — закриті електродугової печі потужністю 16,5 МВА кожна, принципово нові плавильні агрегати в порівнянні з експлуатованими в країні. Однак освоєння закритих електропечей викликало значні труднощі пов’язані з незадовільною стійкістю монолітних залізобетонних склепінь.

Комплексне рішення по ліквідації більшості вузьких місць, властивих запроектованої печі, було здійснено, коли працівниками заводу за участю інституту Діпросталь був запропонований, спроектований, виготовлений і впроваджений у вересні 1963 року на печі № 1 металевий водоохолоджуваний склепіння.

Завершення періоду освоєння проектних рішень з комплексом науково-дослідних та експериментальних робіт в 1967 році дозволило створити і освоїти закриту феросплавну електропіч із системою газоочистки для виробництва феросиліцію.

Зростаючі потреби металургійної промисловості в феросиліцію настійно ставили перед колективом Стахановського заводу феросплавів завдання пошуку шляхів збільшення виробничих потужностей. І такий шлях був знайдений: реконструкція діючих електропечей за рахунок збільшення потужності трансформаторів. Протягом 20 років завод тричі проводив реконструкцію пічних агрегатів.

У 1967−71 р.р. була здійснена перша реконструкція всіх електропечей із збільшенням їх потужності до 21−22,5 МВА. На цьому етапі реконструкція проводилася поступово: спочатку на печі встановлювалися трансформатори, в яких збільшення потужності забезпечувалося заміною обмоток, потім проводили роботи по збільшенню перетину вторинного токоподвода.

В ході капітальних ремонтів здійснювалася часткова заміна футеровки печі, реконструкція системи завантаження, вводилися в дію газоочистки, які могли працювати двома нитками одночасно, і газодувки типу РГП-3500 були замінені на ТГ-42. Одночасно модернізувалося устаткування підготовки і дозування шихтових матеріалів: двовалкової дробарки на коксових вузлах були замінені на четирехвалкових, а елеватори на транспортери, на вузлах підготовки кварциту встановлені високопродуктивні гуркоту і щокові дробарки; для підготовки сталевої стружки впроваджений гуркіт барабанного типу, модернізована автоматична схема подачі шихти. В цей період об'єкти допоміжного і підсобного призначення не реконструювалися. Був виконаний значний обсяг робіт в зв’язку з переведенням електропечей на закритий режим, проте витрати на це потрібні були невеликі, так як реконструкція здійснювалася в ході капітальних ремонтів. Витрати склали близько 1,5 млн руб., А виробництво феросиліцію збільшилася на 30%. При цьому чисельність працівників залишалася колишньою. Для забезпечення такого приросту продукції за рахунок капітального будівництва треба було б спорудження двох нових печей колишньої потужності і збільшення чисельності працівників на 210 осіб.

Разом з тим у зв’язку зі збільшенням потужності за рахунок зростання струмових навантажень знизився коефіцієнт потужності. Це, крім великих непродуктивних витрат, привело до зниження первинної напруги і дестабілізації електричного режиму на печах. У 1969р. була побудована перша установка поперечної компенсації реактивної потужності, що дозволило мати стабільне і досить висока первинна напруга і за рахунок цього трохи підвищити коефіцієнт потужності на печах.

В електропечах потужністю 21−22,5 МВА була успішно освоєна технологія виплавки феросиліцію всіх марок, однак до 1972р резерви потужності, закладені при реконструкції трансформаторів, були практично вичерпані. Використання потужності до цього часу в порівнянні з проектною склало 126%. При цьому щільність струму в деяких токоподводящіх елементах електропічний установки досягла критичної величини. Істотно зросли теплові навантаження на окремих вузлах устаткування, а концентрація потужності в плавильному просторі електропечей не гарантувала стійкості вогнетривкої футеровки.

У 1972 році почалася реконструкція електропечей із збільшенням потужності до 27 МВА. Вона торкалася не тільки пічні агрегати, але й об'єкти допоміжного і підсобного призначення і була спрямована на підвищення надійності роботи всього обладнання, рівня механізації і автоматизації виробничих процесів, збільшення обсягу виробництва і значне поліпшення якості продукції.

Закриті електропечі реконструювалися з одночасним збільшенням потужності до 27 МВА і зміною геометричних розмірів ванн, при цьому здійснювалася повна заміна всього обладнання печі. Розбирання ванни проводилася буровибуховим способом, тривалість ремонту знизилася майже в два рази. Аналогічно були реконструйовані і відкриті печі.

Підвищення потужностей електропечей зажадало реконструкції об'єктів допоміжного і підсобного призначення і передусім енергетичного господарства, була проведена реконструкція головної знижувальних підстанції з установкою трансформатора 160 МВА, газопроводу феросплавного газу, розширена компресорна, змонтована нова додаткова розливочна машина. Одночасно був реконструйований цех приготування електродної маси зі збільшенням потужності прогартовувальних печей і ємності холодильників, з установкою формувальної машини барабанного типу.

Друга реконструкція печей була завершена в 1980 р. Витрати на її здійснення склали 10 млн руб., Забезпечення отриманого приросту продукції за рахунок нового будівництва зажадало б 17,2 млн руб. капітальних вкладень, чисельність працівників зросла б на 274 людини. Однак нові завдання щодо покращення умов праці та стану повітряного басейну, механізації та автоматизації виробництва, підвищенню якості продукції вимагали проведення третьої реконструкції заводу, яка здійснювалася протягом 11 п’ятирічки.

В цей період технічне вдосконалення печей було направлено на підвищення використання встановленої потужності трансформаторів за рахунок компенсації втрат реактивної потужності за схемою поздовжньо-ємнісної компенсації. Впровадження на печах трансформаторів потужністю 27,6 МВА, обладнаних установками поздовжньо-ємнісної компенсації (КПК) реактивної потужності, дозволило підняти коефіцієнт потужності установки до 0,9 і вище. Реконструкція одного пічного агрегату дала збільшення продуктивності на 10% і зниження питомої витрати електроенергії на 2%.

У січні 1982р на відкритих печах були встановлені по три машини для виконання робіт з обробки колошника, це полегшило обслуговування печей, стабілізувало технологічний хід їх, значно скоротило гарячі простої, поліпшило всі техніко-економічні показники виплавки феросиліцію з високим вмістом кремнію.

В 11 п’ятирічці було завершено будівництво сухої газоочистки з рукавними фільтрами для відкритих печей, реконструйовані вузли випуску сплаву, завантаження електродної маси в електроди, дільниці приготування футеровки й чищення ковшів від шлаку, впровадження контейнеризація перевезень феросплавів і організація дроблення феросиліцію.

1.2 Цілі та предмет діяльності ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Метою діяльності товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах і послугах, які визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічної зацікавленості акціонерів товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами товариства, згідно з чинним Статутом.

Предметом діяльності товариства є:

— виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного та промислового призначення, в тому числі феросплавів, флюсів, електродної маси, чавуну, сталі, кольорових сплавів, будівельних матеріалів і виробів, щебеню, граншлак, іншої продукції переробки відходів виробництва;

— розробка і серійне виробництво, реалізація у встановленому порядку товарів народного споживання, на території України та за її межами, в тому числі трикотажних виробів;

— виготовлення, випробування, і налагодження дослідно-експериментальних зразків (партій) нової техніки і нестандартного обладнання, для промисловості;

— оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;

— надання платних послуг фізичним та юридичним особам;

— виробництво та реалізація теплової енергії та пару, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами, централізоване водопостачання, водовідведення і централізоване постачання теплової енергії;

— виробництво, передача та постачання електроенергії;

— -торгівля товарами (феросплавами), виготовленими іншими підприємствами і фірмами.

1.3 Організаційна структура управління підприємством по структурним підрозділам. Мійно, акції та інші цінні папери підприємства

Структура підприємства — це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, лабораторій та інших ко м компонентів, що складають єдиний господарський об'єкт. Структура підприємства визначається наступними основними факт про рами: розміром підприємства, галуззю виробництва, рівнем технології та специал і зації підприємства.

В даний час на підприємстві існує така структура упра в ління:

1. Плавильний цех, ПЦ.

2. Залізничний цех, ЖДЦ.

3. Водо-повітряний цех, ЦВВС.

4. Теплосилової цех, ТСЦ.

5. Електроцех, ЕЦ.

6. Ремонтно-механічний цех, РМЦ.

7. Цех електродної маси, ЦЕМ.

8. Лабораторія автоматизації та механізації, ЦЛАМ.

9. Ремонтно-будівельний цех, РСЦ.

10. Автомобільно-транспортний цех, АТЦ.

11. Цех ремонту металургійного обладнання № 1, ЦРМО-1.

12. Цех ремонту металургійного обладнання № 2, ЦРМО-2.

13. Відділ технічного контролю, ВТК.

14. Відділ матеріально технічного постачання, ОМТС.

15. Газорятувальна служба, ГСС.

16. Хімічна лабораторія.

17. Санітарно-промислова лабораторія.

18. Заводоуправління.

Завданням відділу цін є розробка проектів договірних цін на продукцію, послуги, що підлягають затвердженню.

Завданнями фінансового відділу є:

— організація платіжної дисципліни пре д ємства (здійснення всіх видів взаєморозрахунків між заводом та іншим организ, а ціями);

— здійснення всіх видів фінансового планування (долгоср ч ное бізнес-планування, середньострокове — складання платіжних календарів і оператив в ное);

— формування ефективної внутрішньої системи фінансового обліку та звітності про сти;

— залучення та обслуговування позикових коштів;

— контроль за фінансовим станом підприємства.

Завданнями планово-економічного відділу є: керівництво роботою з економічного планування, спрямованого на організацію раці про нальної господарської діяльності заводу, організація економічного аналізу де я ності підприємства.

Завданнями відділу маркетингу є:

— вивчення кон’юнктури ринку;

— вивчення та аналіз споживчого ринку;

— забеспечення реалізації придукції підприємства.

Майно общества зоставляючи основні засоби та оборотні засоби, а також інші цінності, вартість яких відображаеться у балансі общества

Общество являється власником:

— майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного фонду (капіталу);

— продукції, виробленої та закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;

— надходжень від господарської діяльності;

— іншого майна, придбаного на підставах, які не заборонені чинним законодавством України.

Джерелами формування майна товариства є:

— внески інвесторів та акціонерів у формах, які не заборонені законодавством України;

— надходження від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

— прибутку від операцій з цінними паперами;

— кредити, отримані від банків та інших кредиторів;

— безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб і громадян;

— інші джерела, які не заборонені чинним законодавством України.

Акція Товариства — цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує участь у Статутному фонді (Статутному капіталі) Товариства, підтверджує членство в Товаристві і право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на отримання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

Товариство випускає прості іменні акції. Тип акцій, які випускає Товариство, — імені, категорія — прості. Воно має право також в установленому порядку випускати акції інших типів і категорій. Товариство здійснює випуск акцій у документальній формі.

Рішення про зміну Статутного фонду (Статутного капіталу) приймається загальними зборами акціонерів. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством і Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку та затверджується органом Товариства, який прийняв це рішення.

Випуск акцій товариства здійснюється в розмірі його Статутного фонду (капіталу). Додатковий випуск акцій можливий у тому випадку, коли всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.

Забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов’язаних з господарською діяльністю товариства.

2. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

2.1 Планування діяльності підприємства: віди планів, плановані показники та їх розрахунок

Планування діяльності підприємства включає перспективне, поточне і оперативне планування. Всі види планування мають різні завдання і зміст.

Перспективне планування — виражається у формі складання плану на наступний рік, а також на п’ять років. Це обумовлено тим, що саме протягом періоду більше одного року вдається вирішити завдання перекладу підприємства на більш високий організаційно-технічний рівень, відновити і поліпшити якість, номенклатуру і асортимент виготовленої продукції, істотно поліпшити якісні показники роботи підприємства, продуктивність праці та рентабельність.

Поточне планування — виражається у формі складання річного плану. Конкретним завданням поточного плану є уточнення завдань п’ятирічного плану. Це завдання вирішується на основі розрахунку великого числа показників.

Оперативне планування — охоплює розробку планів на короткі проміжки часу: місяць, декаду, добу, зміну. При цьому планові завдання доводяться до конкретних виконавців у кожному підрозділі-цеху, відділенні, виробничій ділянці і робочому місці. Оперативне планування конкретизує і уточнює планові завдання по місцю, часу і їх нормативній базі.

До основних планованим показників відносяться прибуток і рентабельність.

Прибуток — різниця між об'ємною товарної продукції в оптових цінах підприємства та її повною собівартістю; використовуються для визначення рентабельності виробництва виробів. Факторами зростання прибутку є збільшення обсягу продукції, зниження її собівартості, зміна структури продукції, скорочення непродуктивних витрат і втрат.

Рентабельність — один з показників діяльності підприємства, що характеризує прибутковість виробничої діяльності за певний період часу.

Основними факторами підвищення рентабельності виробництва є:

1. Зниження собівартості;

2. Підвищення якості продукції;

3. Зниження втрат матеріальних і трудових ресурсів;

4. Більш повне використання обладнання.

Планування діяльності здійснюється на основі системи перспективних, поточних та оперативних планів.

Річні плани з розподілом завдань по кварталах складаються на основі завдань перспективного плану на кожен рік, економічних нормативів і виробничої програми підприємства сформованою з урахуванням укладених договорів із споживачами.

Основою планування та оцінки діяльності підрозділів підприємства є техніко-економічні показники, які поділяються на затверджувані та оціночні.

Оціночні показники відображають основні вимоги, що пред’являються до структурних підрозділів, і застосовуються для оцінки їх виробничої діяльності: для економічного стимулювання і економічної відповідальності.

Таблиця 2.1.1. Основні показники виробничо-господарської діяльності

На іменування показників

Од. змін.

2010 р

2011 р

% до плану

Реализация товарної продукції

тис. грн

478 418,3

646 468,1

135,1

Об'єм товарної продукції в діючих цінах

тис. грн

496 156,4

653 918,3

131,8

Об'єм товарної продукції в порівняних цінах на 01. 01. 2007 р.

тис. грн

744 988,0

1 073 829,3

122,5

Среднемесячная заробітна плата 1 працюючого

грн.

1243,0

1484,0

119,4

Виработка товарної продукції в порівнянних цінах

тис. грн.

451,8

636,9

119,8

Собівартість товарної продукції

тис. грн

516 376,9

619 884,8

За витрати на 1 грн. товарної продукції

коп.

104,08

94,8

91,06

Фінансових результат

тис. грн

-30 097

4179

-

У 2011 році в порівнянні з 2010 збільшився обсяг товарної продукції як в діючих, так і в порівнянних цінах за рахунок зростання обсягів виробництва, а також зміни структури виробленої продукції в бік збільшення випуску марганцевих сплавів. Витрати на 1 гривню товарної продукції склали 94,80 коп. проти 104,08 коп. в 2010 році, отримано чистого прибутку 4179 тис. грн. Середньомісячна заробітна плата одного працівника зросла з 1243 грн. в 2010 році до 1484 грн. в 2011 році.

2.2 Виробництво продукції ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

Феросиліцію являє собою сплав кремнію з залізом. Назва марки відображає середній вміст кремнію в сплаві. Останнє до 100% - залізо. Крім корисних елементів — кремнію і заліза — феросиліцію містить невелику частину алюмінію, марганцю, хрому. Виплавка феросиліцію різних марок здійснюється за принципово однаковому технологічному процесу: відновлення крмнезему кварциту вуглецем коксу при високих температурах, плавлення заліза сталевої стружки і змішування заліза з відновленим кремнієм в горні печі. Значна частина м феросиліцію арок ФС 65 та ФС 75 з низьким (до 1,5%) вмістом алюмінію використовується для отримання трансформаторної і динамной сталі, яка містить 2,5−4,2% кремнію і володіє невеликим залишковому магнетизмом. Добавка до стали 1,3−2,0% кремнію підвищує межа плинності і пружності сталі. Така сталь використовується для виготовлення ресор і пружин. З 2006 року підприємство також спеціалізується на виробництві фероселікомарганца, який являє собою сплав марганцю, заліза і кремнію. Державний стандарт України ДСТУ 3548−97 «феросилікомарганець. Загальні технічні умови» передбачає такі марки сплаву, які має можливість виплавляти завод, марка МнС17 в якій вміст марганцю дорівнює не менше 65%, а вміст кремнію 15−20%. У 2005 році завод почав виробляти високовуглецевої феромарганець марки ФМн78 і переробний нізкофосфорістий шлак. Феромарганець використовують як рокіслювач стали з метою поліпшення її якості, а також у виробництві та легуванні сталі. На цей час повністю зупинено виробництво низько відсоткових марок феросиліцію ФС 20 та ФС 25 у зв’язку з відсутністю достатньої кількості сталевого брухту і 90% у зв’язку з феросиліцію відсутністю шихти (деревне вугілля, одубіна, деревини тирса). На заводі є цех з виробництва електродної маси, яка використовується підприємством для виробництва електродів, а також частково для продажу.

Таблиця 2.2. 1. План випускається

Ві д продукції

Од. змін.

Від чет за попе-щий рік

Від парний рік

план

фа кт

% до плану

Ос новних номенклатура.

Ферросіліцій марки фс 45

баз. т

21 325

8279

8469

102,3

Ферросіліцій марки фс 65

баз. т

40 925

45 362

45 481

100,3

Ферросіліцій марки фс 75

баз. т

14 409

0

0

0

Итого в перерахунку на 45%

тонн

104 454

73 802

74 142

100,5

Ферросілікомарганец МнС17

баз. т

97 994

148 007

147 941

100,0

Ферромарганец ФМн78

772

7110

7198

101,2

Інші види продукції.

Е лектродная маса

тонн

9423

11 624

11 649

100,2

Т еплоенергія

Гкал

125 127

132 837

132 348

99,6

Протягом 2009 року постачання продукції ВАТ «Стахановський завод феросплавів» здійснювалося як на внутрішніх так і на зовнішній ринки. Основними споживачами внутрішнього ринку були українські металургійні комбінати, а також машинобудівні підприємства, які мають власне ливарне виробництво. Основними зовнішніми ринками збуту були такі країни як: Угорщина, Нідерланди, Польща, Румунія, Туреччина, Білорусь, Росія, Латвія, Узбекистан, Литва, Чехія, Таджикистан, Ізраїль, Словаччина. Японія, Южна Корея, США.

Постачання відбувалося через наступних клієнтів: — компанія «SOLMEX LLC», США; - ТОВ «Фінтраст», Росія; - ВАТ «Орджонікідзевський комбінат»; - ВАТ «Алчевський металургійний комбінат»; - ВАТ «Азовсталь»; ДП II «Блазма»; - ТОВ «Метро» Росія; - ТОВ «НК Система» Росія; - ТОВ «Спецпромкомпані» Росія; - ТОВ «Дотик» Росія; - ЗАТ «Джентіавтотрейдінг»; П з I «Літмале»; - ЗАТ «Макіївський металургійний завод «; - ТОВ» Індустрія-Дніпро «; - ТОВ» Рудпостач «; - ТОВ» Магнат «; - ВАТ» Єнакіївський метзавод «Виробництво феросиліцію і феросилікомарганцю не залежить від сезонних змін.

2.3 Організація матеріально-технічного постачання та учет разходовання матеріалів у процессі виробництва

У процесі постачання, підприємство набуває у постачальників сировину, матеріали, паливо та інші предмети, що забезпечують процес виробництва, необхідні йому для виготовлення продукції.

На підставі пред’явлених постачальниками платіжних засобів, до яких додаються документи, що підтверджують надходження цінностей на склад підприємства, і показує загальну суму фактично надійшли за звітний період матеріальних цінностей за їх фактичною собівартістю.

Одним із складних питань організації матеріального обліку, є отримання інформації про наявність та рух запасів в сортовому аналітичному розрізі.

При великій номенклатурі запасів застосовується оперативно-бухгалтерський метод обліку запасів. При цьому облік кількісно-сортовий облік матеріалів на складах ведеться у картках складського обліку, які відкриваються на кожний номенклатурний номер матеріалів. Записи в картках здійснюються матеріально-відповідальними особами щодня на підставі прибутково-видаткових документів по надходженню і витрачанню матеріалів з виведенням залишку після кожного запису.

Працівник бухгалтерії, який веде облік матеріалів у встановлені дні (не рідше одного разу на тиждень), є на склад і в присутності матеріально-відповідальної особи перевіряє правильність зроблених ним записів і виведення залишків у картках складського обліку. Після цього приймає прибутково-видаткові документи, що підтверджують фактичне отримання документів та правильності записів своїм підписом на картках складського обліку.

Аналіз обліку матеріалів в бухгалтерії здійснюється тільки у грошовому вимірі за укрупненими групами матеріалів у розрізі синтетичних рахунків, субрахунків і місць зберігання (по матеріально-відповідальним особам); з цією метою в бухгалтерії ведуть сальдову відомість або книгу залишків матеріалів.

При сортовому методі обліку матеріали зберігають і враховують по сортам. На кожен вид і сорт матеріалів відкривають картку складського обліку, записи в якій здійснюються в натуральних вимірниках на підставі прибутково-видаткових документів.

У встановлені терміни матеріально-відповідальною особою складається матеріальний звіт, і разом з прибутково-видатковими документами здається в бухгалтерію.

Матеріальний звіт складається у двох примірниках: перший, з доданими документами, залишається в бухгалтерії, другий, повертається матеріально-відповідальній особі.

У бухгалтерії аналітичний облік матеріалів по найменуванню та сортам ведеться в картках кількісно-сумарного обліку, на підставі яких у кінці місяця складаються оборотні відомості по аналітичних рахунках (по складам та матеріально-відповідальних осіб).

Підсумки оборотних відомостей узагальнюються і звіряються з даними складського обліку. Для узагальнення інформації про наявність та рух запасів сировини, матеріалів, палива і т.п. за планом рахунків передбачено рахунок № 20 «Виробничі запаси».

Організацією матеріально-технічного постачання займається відділ постачання, який в роботі безпосередньо пов’язаний з відділом збуту. Відділ постачання організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами (сировиною, матеріалами, напівфабрикатами, паливом, запасними частинами, спеціальним одягом та ін.) Керує розробкою проекту перспективних і річних планів, матеріально-технічного забезпечення виробництва, на основі визначення потреби підрозділів в матеріальних ресурсах, на підставі заявок цехів і відділів в кінці місяця (до 20 числа кожного місяця), формується фахівцем відділу постачання одна спільна заявка, яка забезпечить потреби заводу на певний період (на майбутній місяць).

Загальна заявка віддається на розгляд начальників підприємства, і в свою чергу або підтверджується, або відкидає.

замовник плановий організаційний фінансовий

3. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАТ «СТАХАНОВСЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ»

3.1 Зовнішньоекономічна діяльність

У 2011 р. за зовнішньоекономічними контрактами з нерезидентами України «SOLMEX LLC» (США), Felman Production Inc. (США), ТОВ «НК Система» (Російська Федерація), ТОВ «Метпром» (Російська Федерація), ТОВ «Спецпромкомпані» (Російська Федерація), ТОВ «Промтехсервіс» (Російська Федерація), ЗАТ «Белсамстрой» (Російська Федерація), ТОВ «ПромАп» (Російська Федерація), було відвантажено:

— ФС45 — 7759,26 мт / 7722,40 баз. т.

— ФС65 — 6886,24 мт / 6968,69 баз. т.

— МнС17РБ — 34 725,15 мт / 43 533,78 баз т.

— МнС17Р30 — 1101,00 / 1190,09 баз. т.

— МнС17Р50 — 43 949,06 / 48 282,41 баз. т.

— Електродна маса марки «Б» 2597,45 мт.

Відвантаження проводилася в країни ближнього і далекого зарубіжжя. Поставка продукції здійснювалася в Угорщину, Нідерланди, Польщу, Румунію, Туреччину, Білорусь, Латвію, Росію, Узбекистан, Литву, Чехію, Таджикистан, Ізраїль, Словаччину, Японію, Південну Корею, США.

Частка прямого експорту в 2011 р. склала 50,24% від загального обсягу реалізації феросплавів і електродної маси, що говорить про те, що впродовж 2009 р. експортний напрям для підприємства було пріоритетним.

Позитивним фактором у зміцненні позицій заводу у сфері зовнішньоекономічної діяльності слід вважати започатковану в 2011 р. відвантаження електродної маси марки «Б» в США.

Відповідно до кон’юнктури ринку частину феросплавів реалізується в роздробленому вигляді, найдрібніша фракція феросиліцію (0−13мм) згідно з рішенням Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків Міністерства економіки України визнана некондиційним товаром з встановленням ціни на нього нижче індикативної. Проведена відділом збуту робота з отримання експертних цінових висновків на фракцію 0−13 мм. дозволила організувати реалізацію даного товару на закордонні ринки, що дозволило підприємству виконати зобов’язання за укладеними контрактами і зберегти свої позиції на зовнішніх ринках.

У 2012 р.р. експортні відвантаження здійснювалися наступним нерезидентам KAFTON TRADE INC (Великобританія), ТОВ «Інвестбуд» (Російська Федерація), ТОВ «Техпромінвест» Російська Федерація), РУП «Мінський тракторний завод» (Білорусь), GLOWSTON PRODUCTS LTD (Беліз), ТОВ «Феросплав», (Росія), ВО «Мінський тракторний завод», Білорусь, ВАТ «Мінський автомобільний завод» (Білорусь).

3.2 Організація роботи з покупцями і замовниками

В даний час на підприємстві ВАТ «Стахановський завод феросплавів» робота з покупцями ведеться на підставі укладених договорів, в яких вказується предмет договору, ціна товару, строки та умови поставки, упаковки, платежі, гарантії, штрафні санкції в разі односторонньої відмови (покупця або продавця), відповідальність сторін, заключні положення, а також юридичні адреси та банківські реквізити сторін. Сюди також включаються транспортні умови, страхування, контроль ваги і якості, інші умови.

Фірми та організації (як місцеві, так і зарубіжні) працюють за попередньою оплатою.

В Україну рекомендуються такі форми розрахунків:

— документарний акредитив;

— документарне інкасо (з гарантією).

1

товар — товар

5 12

7 4 6 3 2 10 11

8

9

Рисунок 3.2.1.- Розрахунок по аккредитиву: L/С

1 — контракт з L / C;

2 — Пок інвестує Б / Е виставити L / C на користь Про;

3 — Б / Е відкриває L / C і просить Б в країні Про авізувати (підтвердити) L/C;

4 — А / ПБ інформує Про про відкриття L / C;

5 — отримавши L / C від Б, Про звіряє умови і відвантажує товар;

6 — Про надає документи у відповідності з умовами L/C у виконуючий Б (А/ПБ);

7 — виконуючий банк (А / ПБ) перевіряє отримані документи і якщо все нормально, то проводить платіж (акцепт) негоціацію;

8 — виконуючий Б відсилає документи до вимог платежу в Б / Е;

9 — Б / Е перевіряє документи і в разі їх відповідності L / C відшкодовує платіж виконуючому банку;

10 — Б / Е вручає документи Пок;

11 — Б / Е стягує з Пок відшкодування платежу;

12 — Пок за допомогою документів отримує товар.

2 3 9 10

1

4 8 7 6

11

12

Рисунок 3.2. 2- Розрахунки у формі документарного інкасо

1 — контракт;

2 — Про передає товар перевізнику;

3 — перевізник передає Про транспортні документи;

4-інкасові інструкції + документи передаються Про і Б-Р;

5 — Б-Р перевіряє інструкції та передає документи з інкасовим дорученням у ІБ;

6 — ІБ інформує платника (Пок) про прибуття документів і про умови їх передачі;

7 — Пок здійснює платіж;

8 — ІБ передає документи Пок;

9 — Пок вручає документи перевізникові;

10 — перевізник передає Пок товар;

11 — ІБ передає суму Б-Р;

12 — Б-Р кредитує рахунок Про на цю суму.

Відділ збуду ВАТ «Стахановський завод феросплавів» збуває свій товар на ринки збуду і основним клієнтам, окрім України, є:

Росія, Молдова, Білорусь, Азербайджан, Литва, Чехія, Словаччина, Румунія, Індія, Лівія, Болгарія, Угорщина, Німеччина, Іспанія, Італія, Канада, Корея, Мексика, Нідерланди, Норвегія, Польща, Пакистан, Словенія, США, Туреччина, Фінляндія, Швеція та Японія.

3.3 Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

У звітному періоді якісні показники сировини в основному відповідали вимогам стандартів.

З постачальниками сировини підтримувалася постійний зв’язок, обговорювалися проблемні питання, що позитивно позначалося на якості сировини, що надходить.

Протягом 2011 року були випадки надходження сировини, яке не відповідає вимогам стандартів, договорів, а саме:

— надходження коксового горіха з підвищеним вмістом дрібної фракції і зольності;

— надходження стружки сталевий, змішаної з вьюнообразной і легованої;

— надходження вугілля худого і газового, не відповідає умовам договору по гранулометричному складу і зольності;

— надходження антрациту з підвищеним вмістом золи і дрібної фракції.

У 2011 році на підприємстві проводився феросиліцій, феросилікомарганець і феромарганець.

Якість феросиліцію відповідало вимогам ДСТУ 4127: 2002 «Ферросиліцій. Загальні технічні умови «. Якість феросилікомарганцю відповідало вимогам ДСТУ 3548−97 «Ферросилікомарганець. Загальні технічні умови «. Якість феромарганцю відповідало вимогам ДСТУ 3547−97 «Феромарганець. Загальні технічні умови «.

На заводі успішно вирішується одна з основних задач — підвищення якості своєї продукції. Робота ця проводиться в тісному контакті зі споживачами продукції, а саме: враховуються їхні вимоги щодо окремих показників якості. Рекламацій на якість відвантаженої продукції від споживачів не надходило.

Таблиця 3.3.1 Елементи операційних витрат ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

На іменування елементів витрат

2010 г од

2011 г од

Від відхилень 2011р. від 2010р.

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Сумма, тис. грн.

Уд. вага в загальній сумі,%

Матеріальних витрати

481 070

87,2

546 687

86,4

+65 617

-0,8

За витрати на оплату праці

25 235

4,6

30 707

4,9

+5472

+0,3

Від нарахування на соціальні заходи

10 042

1,8

12 043

1,9

+2001

+0,1

Амортізація

14 472

2,6

17 903

2,8

+3431

+0,2

Інші операційні витрати

21 170

3,8

25 409

4,0

+4 239

+0,2

Итого витрат:

551 989

100,0

632 749

100,0

+80 760

0

Загальна сума витрат на виробництво в 2011 р. на 80,6 млн. грн. вище, ніж в 2008 р., що пояснюється зростанням матеріальних затрат внаслідок збільшення обсягів виробництва продукції; зростанням витрат на оплату праці через підвищення фонду оплати праці; збільшенням амортизаційних відрахувань у зв’язку з оновленням основних фондів. Інші операційні витрати також зросли у зв’язку зі збільшенням обсягу виробництва і збуту продукції. При цьому питома вага окремих елементів у загальній сумі витрат на виробництво залишився практично без змін.

Таблиця 3.3.2 Виконання плану по собівартості продукції

Наіменування показників

2011 г од

Те варна продукція в діючих цінах, тис. грн.

653 918,3

Се бестоімость товарної продукції, тис. грн.

619 884,8

За витрати на 1 грн. товарної продукції за планом, перерахованим на фактичний випуск, тис. грн.

95,91

Фактіческіе витрати на 1 грн. товарної продукції, коп.

94,80

Себестоімость продукції за планом, перерахованим на фактичний випуск,

627 174,4

Продовження таблиці 3.3.2.

Наіменування показників

2011 год

Від відхилень собівартості, тис. грн.

-7 289,6

Від відхилень собівартості,%

-1,2

Основні засоби підприємства формуються в результаті:

— капітальних інвестицій (споруди), виготовлення, придбання основних засобів;

— внеску засновників у статутний капітал цього підприємства;

— в порядку безоплатної передачі іншими господарствами.

На кожен прийнятий в експлуатацію об'єкт основних засобів складається акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів (форма № 03−1), в цьому акті вказується початкова вартість об'єкта, коротка технічна характеристика і місце експлуатації. До цього акта додається інвентарна картка обліку основних засобів, що є технічною документацією.

Ця картка також є реєстратором аналітичного обліку (форма № 03−6). У картці міститься найменування та номер обсягу основних засобів, номер акта і дата приймання, первісна вартість, норма амортизації, коротка характеристика, а так же робляться відмітки про проведені ремонти, переміщення і вибуття.

По місцях використання обліку основних засобів ведуть в інвентарних списках, в яких міститься короткі відомості про кожен об'єкт, що знаходиться в експлуатації.

Щомісячні підсумкові дані інвентарних карток на що надійшли об'єкти записують в картках обліку руху основних засобів, які ведуться в розрізі груп основних засобів.

Вибуття основних засобів оформляється актом списання основних засобів, де показується первісна вартість вибулого об'єкта, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об'єкта, витрати, пов’язані з вибуттям, а так ж сума отриманого доходу. На підставі акта робляться записи в інвентарних картках і списку.

Таблиця 3.3.3. Наявність і рух основних засобів

Навідмінність на початок 2009р. (Первісної вартості), тис. грн.

Заступило в звітному році, тис. грн.

Ви було в звітному році, тис. грн.

Навідмінність на кінець 2009р. (Первісної вартості), тис. грн.

На відмінність за вирахуванням зносу (залишкова вартість), тис. грн.

на початок 2011 р.

на кінець 2011 р.

228 955

51 981

192

280 744

108 325

142 567

Знос основних фондів на 01. 01. 2010 р. — 52,7%.

на 01. 01. 2011 р. -49,2%

Коефіцієнт оновлення = 51 982/280744 = 0,18

Коефіцієнт вибуття = 192/228 955 = 0,00

Таблиця 3.3.4. Показники використання основних засобів

На іменування показників

Од. змін.

2010 год

2011 год

Від 2011р. від 2010

Вложение коштів на поточний ремонт основних фондів

тис. грн.

10 032,0

9 702,2

-329,8

Вложение коштів на капітальний ремонт основних фондів

тис. грн.

981,9

1 639,6

+657,7

Фондоотдача

грн. / грн

2,37

2,57

+0,20

Незважаючи на збільшення вартості основних фондів на кінець 2010 р. у зв’язку з їх оновленням і зниженням внаслідок цього коефіцієнта зносу до 49,2% фондовіддача в 2010 р. збільшився до 2,57 грн., Що пояснюється зростанням обсягів товарної продукції.

У 2010 році на підприємстві тривали будівництво та реконструкція об'єктів, розпочатих у попередні роки. Закінчено реконструкція печей 5 і 6, переобладнаних під випуск марганцевих сплавів, введена в лад суха газоочистка цих печей, закінчено будівництво вагоноразморажівателя для прискорення розвантаження вагонів з смерзшимся вантажем. Розпочато реконструкцію цеху електродної маси зі збільшенням обсягу виробництва продукції.

Таблиця 3.4.1. Капіталовкладення ВАТ «Стахановський завод феросплавів»

На іменування показників

Од. змін.

2009 р

2010 р

Відносіння 2010р. від 2009 р. ,%

Ка пітальні вкладення, всього

тис. грн.

75 414,3

30 863,7

40,9

в тому числі:

ка пітальні будівництво

тис. грн.

23 286,5

18 594,1

79,8

Ос новні об'єкти:

С троітельство сухої газоочистки

тис. грн.

17 699,6

13 799,8

С троітельство ділянки огрудкування пилу

тис. грн.

1 458,2

279,0

С троітельство вагоноразморажівателя

тис. грн.

229,6

1319,1

С троітельство вузла дроблення

тис. грн.

554,8

1664,9

ре конструкція і модернізація

тис. грн.

30 482,7

5 289,1

17,4

Ос новні об'єкти:

Реконструкція печей № 3,4

тис. грн.

413,4

Реконструкція печі № 5

тис. грн.

14 484,3

712,6

Реконструкція печі № 6

тис. грн.

11 031,2

661,7

Реконструкція печей № 7,8

тис. грн.

40,5

764,7

Реконструкція розливальних машин

тис. грн.

2 875,8

186,0

Реконструкція цеху електродної маси

тис. грн.

715,0

Реконструкція цеху дроблення відходів

тис. грн.

540,8

Реконструкція закритого складу шихтових матеріалів

тис. грн.

1 157,7

Пріобретеніе обладнання і техніки

тис. грн.

21 645,1

6980,5

32,2

3.4 Фінансова діяльність підприємства

Фінансова звітність підприємства представлена?? в обсязі, передбаченому Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» і включає:

«Баланс» (форма № 1); -

«Звіт про фінансові результати» (форма № 2);

«Звіт про рух грошових коштів» (форма № 3);

«Звіт про власний капітал» (Фома № 4);

Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5);

Додаток до річної фінансової звітності (форма № 6).

Організація бухгалтерського обліку в 2006 році базувалася на принципах, викладених у Законі України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16. 07. 96 р. № 996-XIV зі змінами та доповненнями, Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку та наказі по заводу «Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику в 2010 році «від 03. 01. 10 г. № 2. Прийнята облікова політика протягом 2010 року не змінювалася.

На підприємстві використовується журнально-ордерна система бухгалтерського обліку з використанням електронно-обчислювальної техніки і бухгалтерської комп’ютерної програми «Фінексперт».

Необоротні активи

На балансі підприємства станом на 31 грудня 2011р числяться основні засоби за залишковою вартістю 142 567 тис. грн.

Бухгалтерський облік надходження, реалізації, ремонту і модернізації основних засобів здійснюється відповідно до вимоги П© БО № 7 «Основні засоби».

Амортизація об'єктів основних засобів нараховується згідно обраної облікової політики прямолінійним методом виходячи з терміну корисного використання.

Амортизація малоцінних необоротних активів нараховується в першому місяці їх використання в розмірі 50% їх вартості, решта 50% вартості - у місяці їх вилучення з активів (списання з балансу) внаслідок невідповідності критеріям визнання активом.

Ступінь зносу основних засобів станом на 31 грудня 2010року складає 49,2%.

На балансі підприємства знаходяться нематеріальні активи за залишковою вартістю 163 тис. грн. Відображення в обліку нематеріальних активів відповідає П © БО № 8 «Нематеріальні активи». Амортизація по них нараховується прямолінійним методом, розрахованим на строк не більше 10 років експлуатації.

Довгострокові фінансові інвестиції

Підприємство має довгострокові фінансові інвестиції станом на 31. 12. 2010 року на загальну суму 15 001 тис. грн., У тому числі внесок у статутний фонд заводу «Українським Промисловим Інвестиційним Консорціумом» м. Запоріжжя -15 000 тис. грн.

Запаси на підприємстві обліковуються за їх фактичною собівартістю відповідно до вимог П © БО № 9 «Запаси». Оцінка запасів на дату балансу відповідає прийнятій обліковій політиці. Оцінка вибуття сировини, матеріалів та інших виробничих запасів при відпуску у виробництво і при іншому вибутті здійснюється за методом ФІФО. Оцінка вибуття готової продукції здійснюється за собівартістю.

Балансова вартість запасів станом на 31. 12. 2010 року складає 69 028 тис. грн.

Витрати на виробництво

Витрати на підприємстві обліковуються згідно П © БО № 16 «Витрати» і відповідають прийнятій обліковій політиці. Елементи операційних витрат склали за 2010 рік 632 749 тис. грн.

Дебіторська заборгованість

Визнання та оцінка реальної дебіторської заборгованості підприємством проводиться відповідно до П © БО № 10. Станом на 31. 12. 2011 року дебіторська заборгованість становить 239 719 тис. грн. Резерв сумнівних боргів підприємством створений в розмірі 0 тис. грн. станом на 31. 12. 2011 року.

Кредиторська заборгованість станом на 31. 12. 2011 р. складає 56 748 тис. грн. Облік фінансових результатів відповідає вимогам П © БО № 3 «Звіт про фінансові результати» та П © БО № 15 «Доходи», П © БО № 16 «Витрати». Податковий облік доходів здійснюється відповідно до Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22. 05. 1997 року.

За 2011 рік фінансова діяльність заводу характеризується наступними показниками:

1. Реалізована продукція з урахуванням ПДВ 726 873 тис. грн.

2. Податок на додану вартість 75 593 тис. грн.

3. Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 651 280 тис. грн.

4. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 577 549 тис. грн.

5. Інші операційні доходи 261 917 тис. грн.

6. Адміністративні витрати 12 776 тис. грн.

7. Витрати на збут 21 531 тис. грн.

8. Інші операційні витрати 272 492 тис. грн.

9. Інші фінансові доходи 4 тис. грн.

10. Інші доходи 3846 тис. грн.

11. Фінансові витрати 18 914 тис. грн

12. Інші витрати 8439 тис. грн.

13. Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 5346 тис. грн

14. Податок на прибуток 1167 тис грн

15. Чистий прибуток 4179 тис грн.

За 2011 рік внесено до бюджету податків, зборів та обов’язкових платежів:

1. Податок на прибуток 6490 тис. грн

2. Прибутковий податок 3750 тис. грн.

3. Податок на землю 82 тис. грн.

4. Податок на воду 128 тис. грн.

5. Податок за забруднення навколишнього середовища 425 тис. грн.

6. Податок на транспорт 50 тис. грн.

7. Комунальний податок 35 тис. грн.

8. Податок на рекламу 1 тис. грн.

9. Страхування з пенсійного забезпечення 10 149 тис грн.

10. Страхування на випадок безробіття 516 тис. грн.

11. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 1156 тис. грн.

12. Страхування від нещасних випадків 753 тис. грн.

Зміст і форма звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей відповідає П © БО № 4 «Звіт про рух грошових коштів».

Прибуток від звичайної діяльності за звітний період — 5346 тис. грн.

Амортизація необоротних активів — 17 903 тис. грн.

Збиток від позареалізаційних курсових різниць — 15 168 тис. грн.

Збиток від позаопераційні діяльності - 4589 тис. грн.

Витрати на сплату відсотків — 18 914 тис. грн.

Збільшення оборотних активів протягом звітного періоду — 166 627 тис. грн.

Зменшення витрат майбутніх періодів — 61 тис. грн.

Збільшення поточних зобов’язань — 21 631 тис. грн.

Сплачені відсотки за користування позиковим капіталом — 18 461 тис. грн.

Сплачений податок на прибуток 6490 тис грн.

Реалізація фінансових інвестицій — 1202 тис грн

Реалізація необоротних активів — 9 тис. грн.

Придбання фінансових інвестицій — 1558 тис. грн.

Придбання необоротних активів — 29 860 тис. грн.

Отримані позики — 1 247 682 тис. грн.

Погашення позик — 1 056 185 тис. грн.

Чистий рух коштів за звітний період — 10 063 тис. грн.

Залишок коштів на початок року — 5211 тис. грн.

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів протягом звітного періоду — 15 168 тис. грн.

Залишок коштів на кінець року — 106 тис. грн.

Власний капітал

На початок року статутний фонд підприємства становив 143 569 тис. грн.

На кінець року статутний капітал підприємства становить 143 569 тис. грн.

Станом на 31. 12. 08 року Статутний фонд розділений на 14 356 920 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. кожна і становить 143 569 тис. грн.

ВИСНОВКИ

Підприємство ВАТ «Стахановський завод феросплавів» є юридичною особою, має свій баланс. Воно діє відповідно до Статуту підприємства ВАТ «Стахановський завод феросплавів». Підприємство володіє правами і виконує певні обов’язки, пов’язані з його діяльністю. Має право укладати договори різними організаціями. Продукція ВАТ «Стахановський завод феросплавів» користується попитом і високо котирується навіть на світових ринках, це видно з того, з якими країнами підприємство організовує угоди (Росія, Білорусь, США, та інші).

Підприємство є таким, що окупається, рентабельним і приносить прибуток.

В результаті проходження практики на ВАТ «Стахановський завод феросплавів» я ознайомився з його історією, яка бере початок з 60-х років.

Я дізнався, як проводиться феросиліцій. Його виробництво — дуже важкий і трудомісткий процес, що включає в себе безліч процесів.

Так само ознайомився з організаційною структурою управління підприємством, вивчив роботу економічного відділу, бухгалтерії.

В процесі роботи ознайомився з відділом постачання.

А в результаті вивчення фінансово-господарської діяльності підприємства, і вивчення балансу за 2010−2011 роки, основних форм статистичної звітності можна прийти до висновку, що підприємство не має тенденції до погіршення своєї роботи за основними показниками фінансової діяльності.

Це пов’язано з тим, що підприємство практично не має аналогів і має своїх постійних клієнтів.

Планом на 2011 рік передбачено:

— отримати товарного феросиліцію в перерахунку на 45%-ний 87,2 тис. тонн, товарного феросилікомарганцю — 160,0 тис. тонн;

— реалізувати товарної продукції на суму 732,5 млн. грн;

— отримати прибуток від звичайної діяльності в розмірі 10,0 млн. грн.

— на планове виробництво 2010 року завод замовленнями забезпечений.

Укладено договори на поставку сировини, матеріалів та електроенергії.

З метою забезпечення роботи заводу до встановлених техніко-економічними показниками у 2010 році розроблено заходи по впровадженню нової техніки, модернізації та реконструкції обладнання, по економії енергоресурсів, скорочення гарячих простоїв електропечей.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой