Аналіз діяльності підприємства "АТ-Крим"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Вступ

Розділ 1. Аналіз доцільності виробництва продукції та її конкурентоспроможності

1.1 Дослідження ринку піротехнічної продукції

1.2 Характеристика продукції за видами

1.3 Характеристика підприємства

Розділ 2. Обгрунтування виробничої програми і потреби в ресурсах

2.1 Визначення виробничої програми

2.2 Розрахунок потреби восновному капіталі

2.3 Обчислення чисельності персоналу та витрат на оплату праці

2.4 Оцінка потреби в оборотних фондах

Розділ 3. Оцінка ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

3.2 Визначення показників рентабельності та точки беззбитковості

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Вступ

актуальність дослідження. Одним з основних елементів ринкового господарства є підприємство. Під підприємством розуміється економічний суб'єкт, що займається виробничою діяльністю і має господарську самостійність. Підприємство об'єднує ресурси для виробництва економічних благ із метою збільшення прибутку.

Економіка України поступово оговтується після кризи. На сьогодні найстійкішими є галузі, орієнтовані на задоволення базових потреб громадян. До них, без сумніву, можна віднести і харчову промисловість. Ця галузь із найменшими втратами пережила кризовий період і з початку 2010 р. вже впевнено нарощує обсяги виробництва. Харчова промисловість, а також сільське господарство є для України саме тим двигуном, який зможе забезпечити суттєве зростання ВВП і допомогти посісти одну з провідних позицій на ринку продуктів харчування на світовій арені.

Підвищений інтерес з боку інвесторів в даному випадку представляють сегменти харчової промисловості, пов’язані з виробництвом кондитерських виробів.

На сьогодні виробництво кондитерської продукції є однією з найрозвинутіших галузей харчової промисловості України. Загальний обсяг виробництва складає приблизно 3% ВВП країни.

За перші вісім місяців 2011 р. кондитерський ринок України, за даними Держкомстату, виріс на 2,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Зростання зумовлене як зі зміною споживчих переваг у бік дешевшої продукції, так і сприятливими чинниками для виробників (відсутність масових скорочень працівників і банкрутств підприємств, відносно стабільний курс національної валюти). За оцінками експертів, у наступні два-три роки варто очікувати щорічного приросту в 3−5%.

Ринок кондитерських виробів України є висококонцентрованим.

Кондитерські товари — це вироби, більша частина яких складається з цукру або іншого солодкого речовини (меду, ксиліту, сорбіту), а також патоки, різних фруктів і ягід, молока, вершкового масла, какао-бобів, ядер горіхів, борошна та інших компонентів. В основному це солодкі продукти, що відрізняються приємними смаком і. ароматом, красивим зовнішнім виглядом, високою харчовою цінністю, калорійністю і хорошою засвоюваністю.

Ступінь вивчення. Дослідження і розробка пропозицій щодо розвитку регіонального продовольчого ринку та формування його ефективного організаційно-економічного механізму має важливе соціально-економічне і політичне значення. Проблемам формування організаційно-економічного механізму продовольчого ринку та ефективного його розвитку присвячені праці В. Г. Андрійчука, Л. Абалкіна, П. Буніча, П.І. Гайдуцького, В. Н. Зимовця, М. В. Зубця, М.В. Калінчика, М. Круглова, І.І. Лукінова, М.Я. Месель-Веселяка, Б. Мільнера, С. Мочерного, М. М. Паламарчука, Б. Й. Пасхавера, П. Т. Саблука, В. П. Ситника, А. М. Стельмащука, О. М. Шпичака, А. А. Чухно, В. В. Юрчишина та інших вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів.

Безперечно, наукові розробки цих учених дуже важливі, хоча ще недостатньо розв’язують проблеми формування та регулювання продовольчого ринку в умовах соціально-орієнтованої економіки і особливо розвитку сучасного організаційно-економічного механізму.

Мета і задачі дослідження. Ринок продуктів харчування відрізняється від інших ринків найбільшою стабільністю попиту, а також тим, що споживачами його товару є всі без винятку мешканці країни. Проте криза, спричинена розвалом соціалістичної системи, торкнулася і цієї галузі. Нещодавно ринок продуктів харчування переживав не найкращі часи, що було пов’язано не лише зі зниженням купівельної спроможності населення, але й із невисокою якістю та недостатнім асортиментом вітчизняної продукції. Зараз, з пожвавленням економічної активності в цілому, ситуація дещо покращилася: збільшуються обсяги виробництва товарів харчування, витісняються з внутрішніх ринків імпортери, підвищуються доходи населення, а отже, і купівельна спроможність. Однак багато локальних пробем галузей сфери харчування все ще потребують вирішення.

Кондитерська галузь не є винятком. Незважаючи на те, що вона є однією з найперспективніших галузей, держава не приділяє потрібної уваги її розвитку. Більш того, намагається за рахунок кондитерської галузі покращити справи в цукровій галузі, яка опинилася зараз в дуже скрутному становищі. Отже, держава, сама того не бажаючи, намагається допомогти одній галузі, заважаючи тим самим іншій. Ця, а також кілька інших проблем перешкоджають подальшому розвитку кондитерської промисловості, ставлячи під загрозу вихід продукції українських кондитерів на світовий ринок.

Отже, мета даної роботи полягає в дослідженні кондитерського виробництва.

Відповідно до поставленої мети у роботі вирішувалися такі завдання:

— провести аналіз доцільності виробництва товарів та її конкурентоспроможністю. Охарактеризувати кондитерське підприємство «АТ-Крим».

— обгруннтувати виробничу програму й потребу у ресурсах щодо її здійснення. Визначимо потребу в основних виробничих фондах. Обчислимо чисельності персоналу і витрат на оплату праці.

— Розрахувати показники ефективності використання фондів підприємства.

— Оцінити ефективність фінансово — господарській діяльності ТОВ «АТ — Крим».

-Визначити показники рентабельності і точку беззбитковості підприємства.

Об'єктом дослідження обрано кондитерську фабрику «АТ-Крим», яка знаходиться в місті Севастополь.

Предметом дослідження є сукупність організаційно-економічних проблем ефективного функціонування і перспективного розвитку регіонального продовольчого ринку.

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять діалектичний метод пізнання соціально-економічних явищ; комплексний підхід до аналізу результатів господарчої діяльності у галузях регіонального продовольчого ринку; системність у вивченні стану й ефективності функціонування організаційно-економічного механізму продовольчого ринку; сучасні напрацювання провідних наукових шкіл з питань економічної теорії. персонал оплата рентабельність беззбитковість

У процесі курсової роботи було використано методики та методичні підходи: метод парних порівнянь на основі багатовимірного шкалювання — для оцінки сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, які впливають на ефективність функціонування та перспективи розвитку організаційно-економічного механізму регіонального продовольчого ринку і розрахунок їх пріоритетного ряду; методи прогнозування, засновані на системі ситуаційного менеджменту — для прогнозування розвитку товарних параметрів регіонального продовольчого ринку; методи експертних оцінок — для визначення рівня забезпечення складовими організаційно-економічного механізму Кондитерської фабрики «АТ-Крим», балансовий — для розробки прогнозу надходження, використання, критичного та раціонального рівнів виробництва основних видів продовольчих товарів підприємствами області;

Досягнення поставленої мети зумовило застосування таких методів: монографічного — для детального вивчення стану і розвитку організаційно-економічного механізму продовольчого ринку у регіоні; історико-економічного — для дослідження практики становлення і розвитку категорії організаційно-економічного механізму продовольчого ринку; аналізу й синтезу для деталізації об'єкта дослідження; графічного — для наочного відображення механізмів функціонування виробництва продовольчої сфери.

Работа виконана на 48 аркушах комп’ютерного тексту, включає 20 таблиць, 2 рисунки, 16 формул, містить вступ, три розділи, список використаної літератури, яка включає 18 джерел.

Розділ 1. Аналіз доцільності виробництва товарів та її конкурентоспроможності

1.1 Дослідження ринку продукції

Дослідження ринок кондитерських виробів в м. Севастополі. Мова піде про таких кондитерських виробах як пряники не включаючи інші кондитерські вироби. Споживання кондитерських виробів не має вираженого сезонного характеру тому споживається протягом року рівномірно.

На ринку м. Севастополь функціонують 4 великих фірми з виготовлення кондитерських виробів. «АТ-Крим», «Кондитерська фабрика Інкерман», «Зоря», «Валео-люкс». У Севастополі розташовано 40 торгових точок з продажу кондитерських виробів. Також 10 106 кілограм пряників імпортуватися з інших регіонів України. У нижче наведеній (Табл. 1. 1) показано обсяг продажів і частка ринку кожної фірми.

Таблиця 1.1 Обсяг продажів і частка ринку кожної фірми в м. Севастополі у 2011 році.

1

2

3

Фірма

Объем продаж в сутки, т.

Доля рынка, %

«АТ-Крим»

1

19,6

«Кондитерська фабрика Інкерман»

1. 9

37,3

«Заря»

0. 9

17,6

«Валео-люкс»

1. 3

25,5

Всього

5. 094

100

1.2 Характеристика продукції за видами

Продуктами фірми «АТ-Крим» є:

* Пряники заварні

* Пряники молочні

* Пряники медяні

Даний пряник, являє собою кондитерський виріб круглої форми радіусом 3 сантиментра, товщиною 3 сантиметра, масою 40 грам. Виготовляється продукція виробляється на кондитерській фабриці, упаковується і реалізується в магазинах. Завдяки упаковці продукція доходить до покупця свіжою і смачною. Споживчі властивості продукції забезпечує сучасна технологія виробництва та якісна сировина, використовувані для виробництва. Основною сировиною для приготування пряників служить борошно пшеничне (45−55% в рецептурі), цукровмісної сировину (цукор, мед, патока) до 60% до ваги борошна, жири (3−6% в рецептурі), прянощі, солі-розпушувачі. Для поліпшення смакових властивостей в рецептуру можна додавати молокопродукти, яйцепродукти, горіхи, варення. Для випічки пряників використовують тунельні або ротаційні печі зі сталевим подом або листами, з прямим або комбінованим електричним або газовим обігрівом. Готові вироби упаковують в ящики з гофрованого картону насипом при виробництві вагових пряників. При виробництві фасованих пряників використовують вертикальні або горизонтальні пакувальні автомати.

1.3 Характеристика підприємства

Пряники постійно користуються попитом, і не мають сезонного характеру. Жителі м. Севастополь мають можливість щоденно купувати кондитерські вироби, але за високою ціною в порівнянні з іншими регіонами, так як районах м. Севастополь є недостатня кількість кондитерських фабрик, тому, для того, щоб повною мірою задовольнити потреби мешканців у кондитерських виробах, було прийнято рішення відкрити кондитерську фабрику «АТ-Крим».

ТОВ «АТ-Крим»

ПРОРАЗ45 673 821

телефон (066) 373−75−24

факс (6891) 576−54−35

Р с 4 405 885 016 983 295 в банку «Південний» м. Севастополь МФО865 231

ІПН 6 543 129 789 свідоцтво № 956 842

Є платником податків на прибуток на загальних підставах Юр. Адреса: 99 001 Україна, Автономна Республіка Крим, м. Севастополь пл. Листів, д. 3. Орієнтир: Корабельна сторона. Район: Нахімовський.

Пошт. Адреса: Г Севастополь, вул. Листів, 3.

Фірма «АТ-Крим» є виробничою і передбачає випуск таких виробів, як пряники.

Головною метою підприємства «АТ-Крим» є задоволення потреб жителів м. Севастополь в кондитерських виробах вищої якості. Для виконання цієї мети, фірма планує закупити необхідне обладнання для їх виготовлення. У виробництві буде задіяно тільки високоякісну сировину, будуть використовуватися новітні технології для прискорення виробництва. На початковій стадії розвитку підприємства «Кондитерський світ» ціни будуть мінімальними, для того, щоб залучити якомога більше покупців.

Структура підприємства — це склад і співвідношення його внутрішніх ланок: цехів, відділів, що складають єдиний господарський об'єкт.

Структура підприємства визначається наступними основними факторами:

1. розміром підприємства;

2. галуззю виробництва;

3. рівнем технології і спеціалізації підприємства.

Якої-небудь стійкої стандартної структури не існує. Вон постійно коректується під впливом виробничо-економічної кон’юнктури, науково-технічного прогресу і соціально-економічних процесів.

Організаційна структура підприємства АТ-Крим

Рисунок 1. 2- Організаційна структура підприємства

Розділ 2. Обгрунтування виробничої програми і потреба в ресурсах

2.1 Обгрунтування виробничої програми

Виробнича програма-це план виробництва і реалізації продукції: за обсягом, асортиментом і якістю. Розробляється в натуральних одиницях, в загальноприйнятихстандартних одиницях довжини, ваги і об'єму з урахуванням галузевої приналежності підприємства. Виробнича програма розробляється в вартісному вимірі в показниках валової, товарної і реалізованої продукції.

Для повного та своєчасного виконання виробничої програми підприємства потрібно забезпечувати виробничий процес всіма необхідними ресурсами. Потреба виробництва в ресурсах розраховується і відображається у відповідних планах підприємства. Виробничі процес складають технологічну схему виробництва. На схемі 2.1 в додатку, А зображена технологічна схема пряників.

Технологія виробництва заварних пряників

Пряники — це, напевно, одне з найперших ласощів. Пряники здавна вважалися вишуканим десертом — досить згадати знамениті тульські пряники, «друковані» пряники і так далі. На Русі пряники завжди були в пошані, і в простих родинах, і на царському столі. Сьогодні ж пряники, хоч і вважаються солодощами звичними і повсякденними, не втратили своєї популярності. До того ж, їх багато видів, і у кожного виду є свої шанувальники. Тому виробництво пряників вигідно, і приносить відчутний прибуток.

Виробництво пряників — багатоетапний процес, що вимагає контролю та чіткого дотримання всіх норм виробництва. Це неможливо без ответствующее обладнання, особливо, якщо продукція випускається у великому обсязі. Тому, перш ніж планувати таке виробництво, слід придбати обладнання для виробництва пряників.

Залежно від типу продукції, технологічна лінія виробництва пряників може складатися з різних машин. Так як виробництво кондитерських виробів на увазі постійне розширення асортименту, доцільно буде придбати повний список необхідного устаткування.

Зазвичай технологічна лінія виробництва пряників складається з наступних машин:

1. Тістоміс. Необхідний для замішування тіста, застосовується завжди, незалежно від рецептури виробу.

2. Тістоміс з водяною сорочкою — необхідний при виготовленні заварних пряників. Такий тестомес дозволяє в кілька разів скоротити час охолодження заварного тесту.

3. Ємність для приготування цукрового сиропу — застосовується завжди.

4. Варильний котел — необхідний для приготування сиропів, глазурі, начинок та інших кондитерських мас. Застосовується завжди.

5. Тестоотсадочная машина. Необхідна для формування пряників.

6. Двобункерна тестоотсадочная машина — необхідна для виготовлення пряників з начинкою.

7. Штамповочна машина. Необхідна для формування пряників.

8. Ротаційний, або конвеєрна піч.

9. Дражировочні барабан.

10. Конвеєр сушильний. Необхідний при виготовленні пряників в глазурі.

11. Глазурувальне-декоруються лінія.

12. Пакувальник.

Це все обладнання для виробництва пряників, яке може знадобитися для виробництва навіть самого широкого асортименту цього виду кондитерських виробів. При наявності всіх цих машин ви можете сміливо розширювати своє виробництво, впроваджувати нові рецептури. Технологія виробництва пряників залежить від рецептури і типу виробів, а їх чимало. Так, основними типами пряників є: класичні, з начинкою, декоровані, глазуровані, комбіновані. Всі вони можуть бути вжитку і заварними. Крім того, пряники можуть бути самої різної форми. Окремо виділяють пряники — вироби з пряникового тіста з начинкою з варення, або повидла, прямокутної, круглої, або будь-який інший форми. Що стосується рецептур, то їх величезна кількість. Але всі рецептури містять однакові основні інгредієнти.

1. Борошно — пшеничне вищого, першого, або другого сортів, житнє, соєве борошно;

2. Цукор-пісок;

3. Жири (масло вершкове, маргарин, кондитерські жири);

4. Ароматизатори, розпушувачі;

Безліч рецептур містить такі інгредієнти, як мед, різні спеції та прянощі (звідси і назва ласощі), патоку, варення, цукати, родзинки, і так далі. Можливе додавання яєць, молокопродуктів. Як правило, прянощі додаються такі: кориця, гвоздика, кардамон, запашний і чорний перець, імбир.

Технологія виробництва пряників молочних:

Підготовка інгредієнтів. На цьому етапі готують цукровий сироп — уварюють цукор, патоку і мед з водою; просівають борошно; розчиняють ароматизатори, розпушувачі; готують напівфабрикати — сиропи, начинки; темперующі жири і глазур. Приготування тіста: в тестомес заливають сироп, жири, спеції, інші компоненти, крім розпушувачів та борошна. Перемішують протягом 3−4 хвилин, після цього, не припиняючи перемішування, додають борошно і розпушувачі. Тісто перемішують протягом 10−15 хвилин. При виготовленні тесту важливо дотримуватися температуру (20−220С) і вологість тесту (24−26%).

1. Формування пряників.

2. Оздоблення поверхні.

3. Випічка.

4. Охолодження.

5. Глазурування цукровим сиропом / глазур’ю

6. Підсушування.

7. Охолодження й Вистойка;

8. Упаковка.

При виготовленні серцевих пряників можна не готувати цукровий сироп, а відразу завантажувати в тестомес інгредієнти в такій послідовності: цукор, вода, мед, патока, інші інгредієнти. Але варто врахувати, що час замісу тіста в цьому випадку збільшується.

В принципі, сироп можна виготовити і з одного цукру, але присутність меду покращує смакові якості продукту і дозволяє йому довше залишатися м’яким. Це особливо актуально для серцевих пряників, які черствіють набагато швидше заварних.

Виробництво заварних пряників

Інгредієнти для тесту залишаються ті ж — борошно, сироп, спеції, розпушувачі, і так далі, залежно від рецептури. Головна відмінність заварних пряників від серцевих — в технології виготовлення.

Виробництво заварних пряників складається з таких етапів:

1. Підготовка сировини. Просіювання борошна, приготування сиропу, розчинення розпушувачів та ароматизаторів, розплавлення жирів і глазурі, приготування начинок.

2. Заварювання борошна цукрово-медовим, цукровий, або цукрово-патоковим сиропом;

3. Охолодження заварного тесту;

4. Заміс тіста;

5. Формування продукту;

6. Випічка;

7. Глазурування;

8. Охолодження;

9. Упаковка готової продукції.

Упаковка готової продукції може проводитися насипним, або фасувальні способом. Варто зазначити, що фасована продукція довше зберігає свої споживчі характеристики. Однак, фасований продукт не завжди користується попитом у споживача, тому від насипної продукції не варто відмовлятися — краще підібрати оптимальне співвідношення фасованої і насипний продукції.

Таблиця 1. 2-Види пряників випускаються підприємством «АТ-Крим»

Пряники

Одиниця виміру

Обсяг виробництва в день

Обсяг виробництва в рік

Ціна за одиницю продукції грн.

Ціна

реалізації в день

Ціна

Реалізації

За рік

«заварні»

шт

500

132 500

3,861 808

19 309,03935

5 116 895,428

«молочні»

шт

450

119 250

4,40 626

18 182,81553

4 818 446,115

«медові»

шт

500

132 500

4,121 507

20 607,53377

5 460 996,45

Разом

1450

384 250

58 099,38865

15 396 337,99

2.2 Визначення потреби в основних виробничих фондах

«Виробничі основні фонди — це засоби праці, які функціонують у виробничому процесі (будівлі та споруди виробничого призначення, передавальне обладнання, силові та робочі машини й устаткування, транспортні засоби тощо)». Підприємству для реалізації виробничої програми необхідні матеріальні активи. Матеріальні активи — сукупність всіх матеріальних ресурсів матеріального характеру:

— Земля або право на її використання; - будівлі та споруди виробничого і невиробничого призначення; - адміністративні будівлі; - встановлене і невстановлене виробниче устаткування;

— Рухоме майно невиробничого призначення; - запаси сирь я, палива, напівфабрикатів і готової продукції; - майно, основні засоби, будівлі або споруди, земельні ділянки, здані в оренду;

— Належать підприємству філії, дочірні компанії, якщо вони не мають статусу юридичної особи, а їхні баланси не розділені з балансом даного підприємства.

Основні фонди — це засоби праці, які багаторазово беруть участь у виробничому процесі, зберігаючи при цьому свою натуральну форму. Призначаються для потреб основної діяльності організації і повинні мати термін використання більше року. У міру зносу, вартість основних засобів зменшується і переноситься на собівартість за допомогою амортизації [9].

Норма штучного часу — величина затрат праці, встановлена?? в розрахунку на од. продукції (штуку) [7].

Для того щоб отримати готову продукцію, сировини потрібно пройти чотири етапи:

1) Заміс тіста тривалість замісу 2 години;

2) Випічка пряників на тунельної печі 50 хвилин;

3) Пакування і упаковка продукції. 10хвилин.

На виготовлення однієї пачки пряників 6,6 хвилини.

Тшт = 6,6 / 60 = 0,11 години

Річний фонд роботи виробничого устаткування (з урахуванням того, що обладнання працює цілодобово і 265 днів на рік, з урахуванням вихідних і святкових днів):

Фр.п.о. = 265 * 16 = 4240 годин

Наше підприємство буде працювати цілодобово, планується працювати в 2 зміни по 8 годин.

Також для того, щоб розрахувати потребу в основному капіталі, нам потрібно визначити площі одиниць обладнання, а також площі знаходження одного працівника і площі проходів.

Площа тістомісильні машини дорівнює 3 м2, є 2 машини.

Sт.м. = 3 * 2 = 6 м2

Площа форміровачних машин дорівнює 4 м2, враховуючи, що у нас їх 2, маємо:

S Ф. М. = 4 * 2 = 8 м2

Площа тунельної печі дорівнює 6 м2, враховуючи що у нас їх 2. Маємо:

S т.п. = 16 * 2 = 32 м2

Площа пакувальних машин дорівнює 0,9 м2, враховуючи що у нас їх 3. Маємо:

S р.м. = 1 * 3 = 3 м2

Площа знаходження основного працівника становить 3 м2, на виробництві задіяно 3 працівника, отже:

S О. Р. = 3 * 3 = 9 м2

Площа проходів становить 5 м2, загальна площа проходів дорівнює:

S прох. = 5 * 4 = 20 м2

Площа проїздів складає 10 м2, загальна площа проїздів дорівнює:

S проїзд. = 10 * 4 = 40 м2

Площа складських приміщень становить:

S з.п. = 60 м2

Також, підприємству необхідні приміщення для управлінського персоналу, допоміжного виробництва, інженерно-технічних працівників (ІТП), службовців. Площі даних приміщень складуть:

для управлінського персоналу — 10% - 18 м2, а саме

Sу.п. = 178 * 0.1 = 17,8 (м2)

Службовців — 20% - 25 м2, а саме:

Sс. = 178 * 0.2 = 35,5 (м2)

Загальна площа підприємства становить:

S заг. = 6 +8 +32 +3 +9 +20 +40 +60 +18 +36 = 212 м2

Таблиця 2. 1- Потреба у виробничих площах

Тип приміщення

Площа, м2

Вартість будівництва

Сума будівництва, грн.

приміщення для управлінського персоналу (10%)

18

1000

18 000

приміщення для служащих (20%)

36

1000

36 000

складскі приміщення

60

1000

60 000

цехові приміщення

98

1000

98 000

Разом

212

212 000

6) Вартість одиниці обладнання та нарахування амортизації

Було вирішено проводити обчислення амортизації за прямолінійним методом, де норма амортизації обчислюється як співвідношення терміну корисного використання обладнання (первісна вартість обладнання — ліквідаційна вартість обладнання) та первісної вартості помноженої на термін корисного використання.

Визначемо норму амортизації за формулою 2.2.

На=1/n*100 (2. 2)

На=1/10*100=10%

Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань занесено до таблиці 2.2.

Таблиця 2.2 — Розрахунок вартості основних фондів та амортизаційних відрахувань

Назва об'єктів основних фондів

Кіл-сть, шт.

Вар-ть об'єкта, грн. /шт

Загальна вартість, грн.

Термін корисного викорис-тання, років

Ліквіда-ційна вартість

Річна На, %

Річна сума аморти-зації, грн

Вартість на кінець року, грн

Тістозамісна машина

2

20 000

40 000

10

8800

10

3120

36 880

формовочна машина

2

25 000

50 000

10

7500

10

4250

45 750

Туннельна піч

2

16 700

33 400

10

7500

10

2590

30 810

Упаковочнімашини

3

12 400

37 200

10

6700

10

3050

34 150

всього

9

160 600

13 010

147 590

Амортизаційні відрахування на устаткування становить 13 010 грн. А загальна вартість на кінець року 147 590 грн.

Вартість будівництва 1 м2 виробничої площі становить 1000 грн. Площа заводу становить 212 м2. З урахуванням площі виробничого устаткування, складських приміщень і площі управлінських приміщень. Отже, на будівництво підприємства було витрачено 212 000 грн. Розрахуємо амортизацію виробничих приміщень.

Основні фонди — це засоби праці, які приймають участь у виробничому процесі на протязі багатьох періодів, зберігаючи при цьому свою натуральну форму, а їх вартість переноситься на вартість виготовленої продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань.

Основний фонд підприємстват складає 147 590+203400=350 990 грн.

Таблиця 2.3 — Потреба у основних фондах та амортизаційні відрахування

Тип приміщення

S м2

Вартість, грн/м2

Сума будівництва, грн.

Ліквід-на вартість

на,%

Термін корисного викорис-тання, років

АВ приміщення

Вартість на кінець року, грн

приміщення для управлінського персоналу (10%)

18

1000

18 000

10 000

5

20

400

17 600

приміщення для службовців (20%)

36

1000

36 000

10 000

5

20

1300

34 700

складські примішення

60

1000

60 000

10 000

5

20

2500

57 500

цехові приміщення

98

1000

98 000

10 000

5

20

4400

93 600

Разом

212

212 000

8600

203 400

2.3 Обчислення чисельності персоналу і витрат на оплату праці

Для початку необхідно визначити чисельність виробничого персоналу. Основний виробничий персонал являє собою робітників що безпосередньо займаються виробництвом продукції.

Заробімтна пламта -- винагорода, обчислена, зазвичай, у грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним роботу.

Держава і підприємство встановлюють такі принципи диференціації заробітної плати працівників: — величина заробітної плати залежить від складності праці, професійних навичок і кваліфікації робітника; - величина заробітної плати залежить від умов роботи, від її важкості, шкідливості для здоров’я. Праця у важких і шкідливих умовах оплачується вище; - величина заробітної плати залежить від результатів виробничої діяльності фірми в цілому.

Оскільки лінія для виробництва, що пропонується у даній роботі та в дійсності використовується на головному підприємстві, є практично повністю автоматизованою, то слід визначати кількість основних робітників, виходячи з необхідної кількості персоналу, що мають обслуговувати лінії та розміщуватися на кожному з етапів.

Системою оплати для основних робітників була обрана погодинна, виходячи з того, що підприємство не має за мету збільшення об'єму виробництва, а підтримання якості продукції. Виходячи з розрахунків, наведених у таблиці, річний фонд заробітної основних робітників становить 1 071 792 грн.

У таблиці 2.4 заробітна плата працівників підприємства за рік.

Таблиця 2.4 — Заробітна плата працівників підприємства «Кондитерський світ» за рік

робітники

місячний оклад

Кіл-сть, чол

премія 20% грн/міс

Місячний ФОТ

соц фонди37,5

ФОТ з нарахуваннями

Річна зарабітна плата, грн

Основні рабітники

3 234

15

646,8

58 212

21 829,5

80 041,5

698 544

Службовці, ІТР

3 600

6

720

25 920

9720

35 640

311 040

Допоміжні

1440

3

288

5184

1944

7128

62 208

Всього:

24

1654,8

89 316

33 493,5

122 809,5

1 071 792

2.4 Оцінка потреби в оборотних фондах

«Собівартість продукції підприємства — це витрати підприємства на виготовлення продукції у грошовому еквіваленті» [3, с. 12].

Собівартість продукції підприємства може бути представлена у вигляді кошторису витрат чи калькуляції продукції.

«Згідно з Методичними рекомендаціями з формування собівартості продукції в промисловості кошторис витрат включає наступні елементи:

— матеріальні витрати (за вирахуванням вартості поворотних відходів);

— витрати на оплату праці;

— відрахування на соціальні потреби;

— амортизація основних засобів;

— інші витрати" [4, c. 18].

«Калькуляція — визначення витрат у вартісній (грошовій) формі на виробництво одиниці або групи одиниць виробів, або на окремі види виробництв» [3, с. 23].

Для визначення собівартості одиниці продукції для початку необхідно розрахувати річну потребу необхідної сировини всього і у асортиментному розрізі.

Таблиця 2. 5- Розрахунок необхідної маси вихідної сировини в деньза технологією

Найменування продукції

Кількість, упаковок, т.

Cировина та матеріали

Маса необхідної сировини, кг.

«заварні»

500

Мука пшеничная 1 сорт

47,2

Сахар-песок

23,6

Молоко

21,2

Патока

3,901

Маргарин

3,927

Ванилин

0,018

Сода питевая

0,154

аммоний углекислый

0,408

пакувальний матеріал

1125

«молочні»

450

Мука пшеничная 1 сорт

42,48

Сахар-песок

21,24

Молоко

19,08

Патока

3,5109

Маргарин

3,5343

Ванелин

0,0162

Сода питевая

0,1386

Згущенное молоко

3,467

аммоний углекислый

0,3672

пакувальний матеріал

1013

«медові»

500

Мука пшеничная 1 сорт

47,2

Сахар-песок

23,6

Меланж

35,37

Патока

3,901

Маргарин

3,927

Ванелин

0,018

Сода питевая

0,154

Мед

16

аммоний углекислый

4,08

Молоко

156,55

пакувальний матеріал

1125

Розрахуємо потреби в оборотних засобах на рік.

Потреби в оборотних засобах на рік становлять 4 550 574 5грн.

Дані наведені в таблиці 2. 6

Таблиця 2.6 — Розрахунок потреби в сировині, додаткових матеріалів за технологічним процесом на рік

№ п/п

Найменування сировини та матеріалів

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

Сировина

1

Мука пшеничная 1 сорт

36 273,2

2,67

96 849,4

2

Сахар-песок

18 136,6

5

90 683

3

Молоко

52 159,95

6,21

323 913

4

Патока

2997,9185

8,36

25 062,6

5

Маргарин

3017,8995

9,51

28 700,2

6

Ванелин

13,833

93

1286,47

7

Сода питевая

118,349

3,8

449,726

8

аммоний углекислый

1286,628

12,95

16 661,8

9

мед

4240

30,2

128 048

10

згущенное молоко

918,755

21,11

19 394,9

11

меланж

9373,05

29,32

274 818

Разом

128 536,183

1 005 867

Пакувальні матеріали

1

пакувальні матеріали

8 645 625

0,41

3 544 706,25

Всього

4 550 574

Іноді у діяльності підприємства трапляються такі обставини, коли затримуються поставки тієї чи іншої сировини. Для усунення негативних наслідків недопоставок та підтримання безперебійного виробництва необхідно формувати певний запас оборотних матеріалів на підприємстві

Розрахуємо потреби сировини та додаткових матеріалів з урахуванням транспортних запасів на рік. Розрахунки наведені у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7 — Потреби сировини та додаткових матеріалів з урахуванням транспортних запасів на рік.

№ з/п

Найменування сировини

Річна потреба,

кг

Кіл-сть робочих днів

Денна потреба, кг

Період зриву поставки, днів

Транспортний запас

Сировина

Кіл-сть, кг

Цінагрн.

Вартість, грн.

1

Мука пшеничная 1 сорт

357 432

265

1348,8

1,5

2023,2

2,67

1 431 515,16

2

Сахар-песок

176 309,8

265

665,32

1

665,32

5

881 549

3

Молоко

148 227,7

265

559,35

2,5

1398,3

6,21

2 301 235,82

4

Патока

29 979,18

265

113,12

1

113,12

8,36

250 625,987

5

Маргарин

28 778,73

265

108,59

2

217,19

9,51

547 371,54

6

Ванелин

138,33

265

0,522

1

0,522

93

12 864,69

7

Сода питевая

1181,9

265

4,46

0,5

2,23

3,8

2245,61

8

аммоний углекислый

3243,6

265

12,24

1

12,24

12,9

42 004,62

9

мед

4240

265

16

2,5

40

30,2

320 120

10

згущенное молоко

9187,55

265

34,67

1

34,67

21,1

193 949,181

11

меланж

9373,05

265

35,37

0,5

17,685

29,3

137 408,913

Разом

768 091,9

265

2898,46

6 120 890,52

Тара та пакувальні матеріали

1

пакувальні матеріали

8 645 625

265

32 625

1

32 625

0,41

3 544 706,25

всього

9 665 596,77

Усі ціни представлені виходячи з тарифів на воду, що затверджені на 2011 рік та ринкових цін на продукцію.

Транспортний запас сировини та допоміжних матеріалів становить 9 665 596,77 грн.

Розрахуємо поточний запас сировини та доомжних матеріалів. Розрахунки наведені у таблиці 2. 8

Таблиця 2. 8- Розрахунок поточного запасу сировини та допоміжних матеріалів

№ з/п

Найменування сировини

Річна потребакг

Кіл-сть робочих днів на рік

Денна потребакг

Період між поставкаминів

Поточний запас

Сировина

Кіл-сть, кг

Ціна

грн.

Вартістьгрн.

1

Мука пшенична 1 сорт

36 273,2

265

136,88

1

136,8

2,67

96 849,44

2

Сахар-песок

18 136,6

265

68,44

0,5

34,22

5

45 341,5

3

Молоко

52 159,95

265

196,83

1

196,8

6,21

323 913,3

4

Патока

2997,9185

265

11,3129

2

22,62

8,36

50 125,2

5

Маргарин

3017,8995

265

11,3883

0,5

5,694

9,51

14 350,11

6

Ванелин

13,833

265

0,0522

1

0,05

93

1286,469

7

Сода питевая

118,349

265

0,4466

1

0,446

3,8

449,7262

8

аммоній углекисли

1286,628

265

4,8552

1

4,855

12,9

16 661,83

9

мед

4240

265

16

0,5

8

30,2

64 024

10

згущенное молоко

918,755

265

3,467

0,5

1,7335

21,1

9697,459

11

меланж

9373,05

265

35,37

2

70,74

29,3

549 635,7

Разом

128 536,18

265

485,042

2

970,08

1 172 335

Тара та пакувальні матеріали

1

пакувальні матеріали

8 645 625

265

32 625

0,5

16 312,5

0,41

1 772 353,1

всього

2 944 687,8

Поточний запас сировини та допоміжних матріалів за рік складає 2 944 687,8 грн.

Розрахуємо страховий запас сировини та допоміжних матеріалів. Розрахунки на ведені у таблиці 2. 9

Витрати на страховий запас сировини та допоміжних матеріалів станови 736 171,95 грн.

Таблиця 2. 9-Розрахунок страхового запасу сировини та допоміжних матеріалів (25% від поточного)

№ з/п

Найменування сировини

Поточний запас, кг

Страховий запас сировини

Сировина

Кількість, кг

Ціна, грн.

Вартість, грн.

1

Мука пшеничная 1 сорт

136,88

34,22

2,67

24 212,361

2

Сахар-песок

34,22

8,555

5

11 335,375

3

Молоко

196,83

49,2075

6,21

80 978,32238

4

Патока

22,6258

5,65 645

8,36

12 531,29933

5

Маргарин

5,69 415

1,4 235 375

9,51

3587,528 031

6

Ванелин

0,0522

0,1 305

93

321,61 725

7

Сода питевая

0,4466

0,11 165

3,8

112,43 155

8

аммоний углекислый

4,8552

1,2138

12,95

4165,45 815

9

мед

8

2

30,2

16 006

10

згущенное молоко

1,7335

0,433 375

21,11

2424,364 756

11

меланж

70,74

17,685

29,32

137 408,913

Разом

970,0844

242,5211

293 083,6704

Тара та пакувальні матеріали

1

пакувальні матеріали

16 312,5

4078,125

0,41

443 088,2813

разом

443 088,2813

всього

736 171,9517

Позавиробничі витрати — витрати, пов’язані з реалізацією проведеної продукції, які входять в повну собівартість продукції понад її виробничу собівартість: витрати на тару і упаковку продукції на складах; витрати на доставку продукції на станцію відправлення; витрати на завантаження; комісійні збори збутовим організаціям; рекламні витрати і ін.

Таблиця 2. 10-Позавиробничі витрати

Витрати

В місяць

За рік

Реклама

4166,6

50 000

Разом

50 000

Розрахуємо потреби в пальних матеріалах. Розрахунки наведені в таблиці 2. 11.

Таблиця 2. 11 — Розрахунок потреби в пальних матеріалах

Транспортні засоби

Призначення транспортного засобу

Середньодобовий пробіг, км

Кількість робочих днів на місяць

Загальний пробіг за місяць, км

Норма витрати палива, л/100 км

Витрати палива за місяць, л

Вид палива (марка бензину)

Ціна, грн. /л

Витрати на паливо, грн. /міс.

Витрати на паливо, грн. /рік

Hyundai HD 65

перевезення

30

15

450

12

54

Дт

9,1

491,4

5896,8

Hyundai HD 65

перевезення

100

15

1500

12

180

Дт

9,1

1638

19 656

Разом

25 552,8

Таблиця 2. 12 — Розрахунок витрат на електроенергію для виробництва

Вид обладнання

Кількість обладнання, шт

Споживання потужності кВт/год.

Кількість роботи на рік, годин

Тариф за 1 кВт/год, грн.

Сума витрат на рік, грн.

Тестомесильна машина

2

1,05

4240

0,34

3027,36

Формовочна машина

2

1

4240

0,34

2883,2

Туннельна піч

2

1,5

4240

0,34

4324,8

Упаковочні машини

3

1

4240

0,34

4324,8

всього

14 560,16

Таблиця 2. 13- Розрахунок витрат електроенергії на освітлення

Потужність лампочки, кВт/год.

Кількість лампочок, шт.

Час роботы на добу, час.

Кількість днів на рік, днів

Тариф за 1 кВт/год., грн

Сума витрат на рік, грн.

0,6

200

8

250

0,34

81 600

Разом

81 600

Таблиця 2. 14- Інші витрати

інвентарь

кількість

Ціна, шт

Загальна вартість

Вартість за рік, грн

швабра

5

23,21

116,05

232,1

віник

5

12,8

64

128

совок

5

4,4

22

44

граблі

3

32

96

192

канцелярія

5000

Компьютер

4

50 000

Принтер

1

3000

Телефон (факс)

2

3000

Кофеварка

1

500

Холодильник та бит. прибори

2

4400

Телевізор

1

4000

Всього:

70 496,1

Розрахунок собівартість продукції

Собівaртість продyкції - сума грошових витрат підприємства (фірми), на виробництво і збут одиниці продукції, виконання робіт та надання послуг. Від собівартості продукції залежить кінцевий показник діяльності підприємств -- прибутковість.

Розрахуємо загальну собівартість продукції та по кожному виду окремо. Дані наведені в таблиці 2. 15.

Таблица2. 15- Калькуляція собівартості продукції

Витрати

«заварные»

«молочные»

«медовые»

Всього на рік, грн.

Всього, грн.

На 1 прод-ції, грн.

Всього, грн.

На 1 прод-ції

Всього, грн.

На 1 прод-ції, грн.

1. Сировина й матеріали

3 211 720,7

2,423

3 012 754,5

2,526

3 441 121,4

2,5970

9 665 596,8

2. Паливо

8517,6

0,006

8517,6

0,007

8517,6

0,0064

25 552,8

3. Ел/энергія для виробництва

4853,3866

0,003

4853,3866

0,004

4853,3866

0,0036

14 560,16

4. Ел/энергія на освітлення

27 200

0,020

27 200

0,022

27 200

0,0205

81 600

5. ФОП с на-рахуваннями

40 936,5

0,030

40 936,5

0,034

40 936,5

0,0308

122 809,5

6. Будівнмцтво приміщень

70 666,666

0,053

70 666,666

0,059

70 666,666

0,0533

212 000

7. Амортизац. осн. фондів

7203,3333

0,005

7203,3333

0,006

7203,3333

0,0054

21 610

8. Інші витрати

23 498,7

0,017

23 498,7

0,019

23 498,7

0,0177

70 496,1

9. Реклама

16 666,666

0,012

16 666,666

0,013

16 666,666

0,0125

50 000

Разом

3 411 263,6

2,574

3 212 297,4

2,693

3 640 664,3

2,7476

10 264 225

Загальна собівартість продукції дорівнює 10 264 225 грн.

Виходячи з отриманих даних необхідно розрахувати окремо постінні та змінні витрати. Постійні витрати це ті, що прямо не залежать від обсягу виробництва, а змінні - ті, що прямо залежать від нього.

Розподілемо втрати на постійні та змінні. Таблиця 2. 16.

Таблиця 2. 16-Постійна та змінні витрати

Види витрат

Постійні витрати, грн.

Змінні витрати, грн.

Сировина й матеріали

9 665 596,769

Паливо

25 552,8

Електроенергія для виробництва

14 560,16

Електроенергія на освітлення

81 600

ФОП з нарахуваннями

122 809,5

122 809,5

Оренда приміщень

212 000

Амортизація основних фондів

21 610

Реклама

50 000

Інші витрати

70 496,1

70 496,1

Всього

476 915,6

9 980 615,329

Розділ 3. Оцінка ефективності фінансово-господарській діяльності ТОВ «АТ-Крим»

3.1 Розрахунок показників ефективності використання фондів підприємства

«Ефективність підприємства — це економічна категорія, що виражає результативність його діяльності» [5, с. 102].

Розгорнуто розрахунки можна представити у вигляді таблиці 3.1.

Таблиця 3. 1-Розрахунок чистого прибутку

№ з/п

Основні показники

Сума всього, грн.

в тому числі по видах продукції:

«заварні»

«молочні»

«медові»

1

Доходи (виручка) від реалізації продукції

15 396 337,99

5 116 895,43

4 818 446

5 460 996,45

2

Податок на додану вартість (20%)

3 079 267,599

1 023 379,09

963 689,2

1 092 199,29

3

Виручка від реалізації (без ПДВ)

12 317 070,39

4 093 516,34

3 854 757

4 368 797,16

4

Повна собівартість реалізованої продукції - всього

10 264 225,33

3 411 263,62

3 212 297

3 640 664,3

в тому числі:

постійні витрати

476 915,6

158 971,867

158 971,9

158 971,866

змінні витрати

9 980 615,329

3 029 455,13

3 921 705

3 029 455,12

5

Прибуток від операційної діяльності підприємства до оподаткування

2 052 845,066

682 252,724

642 459,5

728 132,86

6

Податок на прибуток (23%)

472 154,3651

156 918,126

147 765,7

167 470,557

7

Чистий прибуток

1 580 690,701

525 334,597

494 693,8

560 662,302

Згідно з розрахунками прибуток з кожного виду продукції становить:

Пряники заварні=525 334,597 грн

Пряники молочні = 494 693,8 грн

Пряники медові = 560 662,302 грн.

2)Ефективність використання основного капіталу підприємства здійснюється за наступними критеріями:

Фондовіддача. Визначається діленням річного обсягу продукції на середньорічну повну балансову вартість виробничих основних фондів. Показники фондовіддачі розраховуються для діючих і нововведених підприємств, по всім фондам і окремо по активній частині основних фондів.

Фондовіддача розраховується за формулою 3. 1

Фо = РП / Сік (3. 1)

РП — вартість річного обсягу реалізованої продукції, грн.

Сок — середньорічна вартість основного капіталу (основних фондів), грн.

Вартість річного обсягу реалізованої продукції

Фв= 15 396 337,99/361 795=42. 55 грн.

Фондомісткість, величина зворотна фондовіддачі.

Фо = 1 / 42,55 = 0,02 грн.

Фондоозброєність праці - визначається діленням середньорічної вартості фондів на середньоспискову чисельність промислово-виробничого персоналу.

На підприємстві на 1 грн. продукції витрачається 0,02 грн. основних виробничих фондів.

Фондоозброєність праці (Фоз) показник, що характеризує оснащеність працівників підприємств сфери матеріального виробництва основними виробничими засобами:

Фоз = ОФ/Чпвп, грн/чол, (3. 3)

де ОФ — середньорічна вартість основних фондів, грн. ;

Чпвп — чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Фондоозброєність складає

Чпвп — 15 осіб

Фоз = 361 795 /15 = 24 119,66 гривень

Тобто на одного робітника підприємства в середньому припадає 24 119,66 грн. основних фондів

Ефективність використання оборотного капіталу підприємства здійснюється за такими критеріями:

1) Коефіцієнт оборотності (Коб),%:

Коб = Вр / Об. Ф, (3. 4)

де, Вр — доход від реалізації продукції;

Об.Ф — оборотні фонди.

Об. Ф=Сировина й матеріали + Паливо + Ел/энергія для виробництва + Ел/энергія на освітлення+Інші витрати.

Коб=15 396 337,99 /9 857 805,83=2

Термін одного обороту (Тоб) розраховується за формулою 3. 5:

Тоб = 360 / Коб, днів,

Тоб=360/2=180

Це означає, що оборотні кошти зробили повний кругообіг за 180 днів.

Коефіцієнт завантаження (Кз) розраховується за формулою 3. 6:

Кз = Оборотні кошти/Дохід від реалізації продукції (3. 6)

Кз=9 857 805,829/15 396 337,99 =0,6

Коефіцієнт завантаження характеризує величину оборотних коштів на 1 грн реалізованої продукції. Чим менше оборотних коштів припадає на 1 грн реалізованої продукції, тим ліпше вони використовуються.

Таким чином, підприємство має досить високі показники ефективності використання його основних та оборотних фондів, а також закінчило рік з чистим прибутком у 1 580 690,70 грн.

3.2 Рентабельність виробництва

«Рентабельність — відносний показник економічної ефективності. Рентабельність комплексно відбиває міру ефективності використання матеріальних, трудових і грошових ресурсів, а також природних багатств. Коефіцієнт рентабельності розраховується як відношення прибутку до активів, ресурсів або потоків, що її, що формують» [5, 104].

Проведемо розрахунки наступних видів рентабельності:

1) Рентабельність виробництва (Рв) 3. 7:

Рв = П/С (3. 7)

Де П — прибуток підприємства, грн. ,

С — собівартість річного випуску продукції, грн.

Рв=1 580 690,70/10 264 225*100=15,4

Рентабельність основного капіталу = Прибуток/Середньорічна вартість основного капіталу (3. 8)

Рок=1 580 690,70/175 495=9

Рентабельність оборотного капіталу = Прибуток / Сума оборотних коштів (3. 9)

Роб к=1 580 690,70/9 857 805,83=16

Точка беззбитковості підприємства

Точкою беззбитковості називається такий об'єм продукції, при реалізації якого виручка від реалізації повністю покриває сукупні витрати компанії. У цій крапці виручка отримати прибуток організації не дозволяє, але і збитки як такі теж відсутні. Існує і інше позначення цієї крапки — критичний об'єм, тобто, такий об'єм, нижче за яке виробництво стає повністю нерентабельним.

Точка беззбитковості вимагає розділення сукупних витрат на постійні і змінні витрати. Якщо дотримуватися теорії, то змінні витрати зростають прямо пропорційно збільшенню виробництва, інакше кажучи, залежать від об'єму реалізації товарів. Постійні ж витрати ніяк не залежать від кількості проведеної продукції і спільного об'єму операцій.

Тому точка беззбитковості і має дуже велике значення в питаннях життєстійкості компанії і її платоспроможності. По суті, ступінь перевищення об'ємів продажів над точкою беззбиткової дозволяє з великим відсотком точності визначити запас фінансової стійкості підприємства. 8]

Точка беззбитковості (Тб) розраховується за формулою 3. 10:

Тб = постійні витрати / (Ц — змінні витрати), шт (3. 10)

де Ц — ціна за одиницю товару, грн;

Зм.в. — змінні витрати на одиницю продукції, грн. ;

Пост.в. — постійні витрати, грн.

Також необхідно пам’ятати, що точка беззбитковості - це обсяг випуску, при якому прибуток підприємства дорівнює нулю, тобто об'єм, при якому виручка дорівнює сумарним витратам.

Точка беззбитковості для кожного виду продукції складає:

Пряники заварні:

Тб=158 971,87/(3,87−2,5)=117 010 шт

Побудуємо гафік точки беззбитковості по виробництву заварних пряників

Графік 3. 1-Точка беззбитковості виробництва заварних пряників

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв(3. 11)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр=3 316 726,95+158 971,87=3 475 698,82 грн

Тобто, гранична кількість виготовлення яблучного соку, після якої підприємство зазнає збитків, — це 117 010 шт., тобто 3 475 698,82 грн

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм) за формулою 3. 12:

kм= (Вр — Зм.в.) / Вр (3. 12)

де: Вр — доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витрати

kм= (5 116 895,428−3 316 726,95)/ 5 116 895,428=0,35

Запас фінансової міцності у грошовому вираженні розраховується за формулою 3. 13:

Змн = Вр- Тб*ціна (3. 13)

де: Вр — об'єм реалізації грн;

Тб — точка беззбитковості

Змн=5 116 895,43−117 010*3,86=4 665 236,83

2) Молочні пряники:

Тб=158 971,87/(4,04−2,61)= 111 469шт

Побудуємо гафік точки беззбитковості по виробництву молочних пряників

Графік 3. 2-точка беззбитковості виробництва молочних пряників

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв(3. 10)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр=3 117 760,743+158 971,867=3 276 732,61 грн

Тобто, гранична кількість виготовлення соку із смородини, після якої підприємство зазнає збитків, — це 111 469 шт., тобто 3 276 732,61 грн

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм):

kм= (Вр — Зм.в.) / Вр (3. 11)

де: Вр — доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витрати

kм= (4 818 446,115−3 117 760,743)/ 4 818 446,115=0,35

Запас фінансової міцності у грошовому вираженні розраховується за формулою 3. 12:

Змн = Вр — Тб*ціна (3. 12)

де: Вр — об'єм реалізації грн;

Тб — точка беззбитковості

Змн=4 818 446,16−111 469*4,04=4 368 111,4

3) Медові пряники:

Тб=158 971,87/(4,12−2,68)=110 001 шт

Побудуємо гафік точки беззбитковості по виробництву медових пряників

Графік 3. 1-Точка беззбитковості виробництва медових пряників

Розрахуємо критичний обсяг виробництва у грошовому вираженні(Вкр):

Вкр = Сзм + Спв (3. 11)

де, Сзм — змінні витрати на одиницю продукції;

Спв — постійні витрати за рік.

Вкр=3 546 127,633+158 971,867=3 705 099,5 грн

Тобто, гранична кількість виготовлення яблучного соку, після якої підприємство зазнає збитків, — це 110 001 шт., тобто 3 705 099,5 грн

Розрахуємо коефіцієнт маржинального прибутку (kм) за формулою 3. 12:

kм= (Вр — Зм.в.) / Вр (3. 12)

де: Вр — доход від реалізації продукції;

Зм.в. — змінні витрати

kм= (5 460 996,45−3 546 127,633)/ 5 460 996,45=0,35

Запас фінансової міцності у грошовому вираженні розраховується за формулою 3. 12:

Змн = Вр — Тб*ціна (3. 13)

де: Вр — об'єм реалізації грн;

Тб — точка беззбитковості

Змн=5 460 996,45−110 001*4,12=5 007 792,33

3.3 Розрахунок резервів підвищення ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства

Підвищення ефективності виробництва може досягатися як за рахунок економії поточних витрат, так і шляхом кращого використання діючого капіталу.

Найважливішим чинником підвищення ефективності був і залишається науково-технічний прогрес. Автоматизація виробництва, широке впровадження прогресивних технологій, створення і використання нових матеріалів сприяє зниженню трудових і матеріальних витрат, а також збільшенню виробництва продукції.

Суть проблеми підвищення економічної ефективності виробництва полягає в збільшенні економічних результатів на кожну одиницю витрат в процесі використання наявних ресурсів. Підвищення ефективності виробництва в значній мірі залежить від кращого використання основних фондів. Необхідно інтенсивніше використовувати створений виробничий потенціал, добиватися ритмічності виробництва, максимального завантаження устаткування, підвищувати складність його роботи.

«Основними напрямами щодо формування політики інтенсивного розвитку підприємства є:

— зниження собівартості продукції;

— збільшення ціни реалізації;

— збільшення продуктивності праці;

— економія оборотних фондів;

— зріст оборотності оборотних коштів;

— зниження втрат сировини та ін.

Автором був обраний напрям зниження собівартості продукції. Зниження собівартості може бути здійснено за такими напрямками:

1. Для статті калькуляції «Сировина і матеріали»:

— збільшення виходу готової продукції з сировини і матеріалів;

— оптимізація забезпечення виробництва напівфабрикатами з точки зору їх власного виготовлення або закупівлі з боку;

— використання дешевших матеріалів хорошої якості;

— продуктивне використання відходів виробництва.

2. Для статті «Паливо і енергія на технологічні цілі»:

— пошук дешевших видів палива;

— впровадження енергозберігаючих технологій;

— раціональне використання відповідних агрегатів і оснащення.

3. Для статті «Зарплата виробничих робітників»:

— впровадження обґрунтованих методів організації праці;

— впровадження обґрунтованих норм вироблення, їх регулярний перегляд;

— пониження трудомісткості продукції;

— пониження витрат робочого часу.

4. Для статті «Загальновиробничі витрати»:

— раціональне використання машин і оснащення;

— механізація підсобних і допоміжних робіт та ін." [8, c. 192].

Підвищення ефективності виробництва може досягатися як за рахунок економії поточних витрат, так і шляхом кращого використання діючого капіталу.

Найважливішим чинником підвищення ефективності був і залишається науково-технічний прогрес. Автоматизація виробництва, широке впровадження прогресивних технологій, створення і використання нових матеріалів сприяє зниженню трудових і матеріальних витрат, а також збільшенню виробництва продукції.

Суть проблеми підвищення економічної ефективності виробництва полягає в збільшенні економічних результатів на кожну одиницю витрат в процесі використання наявних ресурсів. Підвищення ефективності виробництва в значній мірі залежить від кращого використання основних фондів. Необхідно інтенсивніше використовувати створений виробничий потенціал, добиватися ритмічності виробництва, максимального завантаження устаткування, підвищувати складність його роботи. 9]

Оскільки на ринку соків існує велика конкуренція, і підвищуючи ціни можна втратити ринок збуту. Збільшити ефективність виробництва треба за рахунок зниження собівартості продукції, шляхом удосконалення технологічних процесів, зниження норм витрати сировини і матеріалів, розширенням ринку постачальників сировини і матеріалів з нижчими закупівельними цінами.

Таблиця 3.2. — Доходи та витрати

№ з/п

Основні показники

Фактична величина всього, грн.

Прогноз резервів підвищення ефективності за рахунок зниження собівартості на 3%, грн.

1

Доходи (виручка) від реалізації продукції

15 396 337,99

15 396 337,99

2

Податок на додану вартість (20%)

3 079 267,599

3 079 267,599

3

Виручка від реалізації (без ПДВ)

12 317 070,39

12 317 070,39

4

Повна собівартість реалізованої продукції - всього

10 264 225,33

9 956 298,57

5

Прибуток від операційної діяльності до оподаткування

2 052 845,066

2 360 771,82

6

Податок на прибуток (23%)

472 154,3651

542 977,5186

7

Чистий прибуток

1 580 690,701

1 817 794,30

Таким чином, якщо всі ці заходи будуть здійснені, то наш прибуток зросте на 1 817 794,30−1 580 690,701=237 103,60 грн., тобто на 14%.

Висновок

Кондитерська галузь є конкурентноздатною на внутрішньому ринку, і поряд з тим намагається зробити свою продукцію конкурентоздатною на зовнішньому ринку. Проте позиції українських виробників на глобальних ринках є ще досить слабкими. В першу чергу, це спричинене рядом проблем, з якими зіткнулися зараз українські виробники кондитерської продукції.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой