Аналіз екологічної ситуації території

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экология


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Кафедра екології

Курсова робота

з дисципліни

«Екологія людини»

Аналіз екологічної ситуації території

Виконала: студентка

групи 3-СЕ

Варламова С. Т.

Перевірила:

Ілляш О.Е.

Полтава 2011

Зміст

Вступ

1. Загальна характеристика району

2. Аналіз природних умов та природних ресурсів району дослідження

3. Аналіз екологічної ситуації в місті Кременчук

4. Аналіз демографічної ситуації

5. Аналіз стану здоров’я населення

Висновок

Література

Вступ

Екологія людини є міждисциплінарною наукою, яка вивчає закономірності взаємодії людей із навколишнім середовищем, і є спільним науковим підрозділом географії, соціоекології та медицини, що вивчає медико-екологічні аспекти гармонізації взаємовідносин між суспільством і природою.

Екологія людини розглядає людський організм і середовище його існування в єдності, як цілісну систему. Тобто об'єктом дослідження екології людини стала система людина — навколишнє середовище, критерієм ефективності функціонування якої є рівень здоров’я населення. Фізичний стан окремих людей у межах певної території визначає суспільне здоров’я населення, а суспільне здоров’я визначається станом динамічної рівноваги населення з навколишнім середовищем у конкретних соціально-економічних умовах. Це означає, що стан здоров’я населення можна розглядати як показник якості навколишнього середовища, як показник кінцевого екологічного ефекту.

1. Загальна характеристика району

Місто Кременчук знаходиться у Кременчуцькому районі Полтавської області. Площа м. Кременчука становить 0,09 тис. км2. Місто поділяється на 2 райони. Кількість населення, що проживає в місті становить 231 202 особи або 2569 осіб на 1 км2.

Аналіз господарської діяльності на території міста.

Кількість промислових підприємств-юридичних осіб за видами діяльності у 2008 р. для м. Кременчука

Всьго

У тому числі за видами промислової діяльності

добувна

обробна

Видобування енергетичних матеріалів

Видобування неенергетичних матеріалів

Харчова про-ть та перероблення с/г продуктів

Легка промисловість

Виробництво деревини та виробів з деревини

Целюлозно-паперова, поліграфічна про-ть; видавнича справа

Текстильна про-ть та пошиття одягу

Виробництво шкіри та шкіряного взуття

291

-

4

40

33

9

18

25

У тому числі за видами промислової діяльності

обробна

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

Хімічна та нафтохімічна про-ть

Виробництво інших неметалевих мінеральних добрив (будматеріалів скловиробів)

Металургія та оброблення металу

машинобудування

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

Хімічне виробництво

Виробництво гумових та пластмасових виробів

Виробництво машин та устаткування

Виробництво електричного та електронного устаткування

Виробництво транспортного устаткування

9

8

15

24

28

25

17

13

5

Дивлячись на дані з таблиці можна побачити, основні напрями промислової діяльності міста: машинобудування та металообробка, нафтопереробна та хімічна галузь, легка та харчова промисловість. м. Кременчук займає друге місце в області, після м. Полтава, за кількістю промислових підприємств в місті.

2. Аналіз природних умов

За характером тектонічного районування Кременчук знаходиться в межах Східноєвропейської древньої (дорифейської) платформи та Дніпровсько-Донецької мезозойської западини в межах схилів Українського щита.

За геологічним районуванням переважна частина району відноситься до палеогенової та неогенової системи, згідно якої переважаючими на його території є олігоцен та міоцен, піски, пісковики, глини, вохри.

Природні ресурси

Водні ресурси (ВР)

Кременчук знаходтться біля Кременчуцького і Дніпродзержинського водосховищ, тому місто має значні запаси водних ресурсів, що знаходяться в межах 501−350м3 /га.

Земельні ресурси (ЗР)

За даними 2011р. відсоток сільськогосподарських земель становить 15,0−60,0%від загальної площі. По структурі розподілу земель рекреаційно-туристичних ресурсів найбільше земель району відноситься до земель природоохоронного призначення, є також землі рекреаційного призначення.

Лісові ресурси (ЛР)

Згідно даних за 2011р. лісистість м. Кременчук середня (від 8,1 до12,0). Динаміка лісонасаджень, порівняно з 2008р., в 2009 зменшилася.

Мінеральні ресурси (МР)

Продуктивність мінеральних ресурсів м. Кременчук становить 221 — 2400 грн/га., а їх потенціал — 40,01 — 300,0 млн. грн.

Рівень заповідності території(ЗТ)

Показник природно-заповідних територій та об'єктів міста становить від 4% до 10%.

Для відображення результатів аналізу забезпеченості м. Кременчук природними ресурсами будуємо гістограму

ПР=ВР+ЗР+ЛР+МР+ЗТ

Показник забезпеченості природними ресурсами (ПР) є показником-стимулятором розвитку регіону.

3. Аналіз екологічного стану навколишнього середовища

Аналіз екологічної ситуації, що склалася на території міста проводиться, виходячи з оцінки ступеня забрудненості або якісного стану усіх компонентів навколишнього середовища (сумарної забрудненості - СЗ) в межах даної території міста.

Оцінка ступеня забрудненості території зводиться до визначення ступеня сумарної забрудненості природного середовища (СЗ) заданого міста, для чого враховуються:

Забрудненість атмосферного повітря (ЗА), оцінка якої проводиться за показниками:

— сумарною величиною викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення, тис. тонн (або рівнем техногенного навантаження на повітряне середовище, тон/км2);

Пріоритетними джерелами забруднення атмосфери міста є стаціонарні джерела викидів промислових підприємств, обсяги викидів яких складають понад 46% від обласних обсягів викидів стаціонарними джерелами.

Регіон

Викиди стаціонарними джерелами, тис. тон

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

По області

220,7

126,2

60,4

64,9

71,8

68,02

72,4

м. Кременчук

151,4

70,6

24,9

27,8

35,8

31,15

33,4

Обсяги викиду в атмосферу забруднюючих речовину 2008 році (м. Кременчук)

Райони та міста області

Обсяги викидів, усього, тон

У тому числі, тон

оксиду вуглецю

вуглеводнів

оксидів азоту

сажі

діоксиду сірки

м. Кременчук

18 557,1

12 771,1

2507,7

2732,7

220,5

203,7

м. Полтава

26 567,1

19 596,0

3758,6

2698,2

217,8

218,2

Чорнухинський

395,9

315,6

54,5

24,3

0,5

1,0

За обсягами викидів основних забруднювачів м. Кременчук займає друге місце (18 557,1 тон) після м. Полтави (26 567,1 тон), але займає перше місце за обсягами викидів оксидів азоту (2732,7 тон) та сажі (220,5 тон).

Викиди шкідливих речовин в атмосферу по окремих інгредієнтах від стаціонарних джерел забруднення в м. Кременчуці

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Усього

151,4

70,6

38,0

46,1

36,3

24,9

27,8

твердих

14,1

3,0

1,6

1,7

1,4

1,0

1,2

газоподібних і рідких

137,3

67,6

36,4

44,4

34,9

23,9

26,6

сірчистий ангідрид

39,3

24,0

11,0

17,4

9,1

4,5

4,3

оксид вуглецю

13,7

4,9

2,3

2,3

1,7

1,3

2,9

оксиди азоту

6,8

4,3

3,7

3,4

3,2

2,5

3,5

вуглеводні

66,9

30,1

17,0

19,0

18,9

14,0

14,1

леткі органічні сполуки

9,7

4,0

2,2

2,1

1,8

1,4

1,7

інші газоподібні та рідкі

0,9

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,1

Викиди шкідливих речовин в атмосферу від пересувних засобів по окремих інгредієнтах в м. Кременчуці

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Усього

29,6

10,7

9,0

13,3

15,9

17,2

сірчистий ангідрид

-

-

-

-

-

0,1

оксид вуглецю

-

8,5

7,2

11,0

13,2

13,6

оксиди азоту

-

0,7

0,6

0,8

1,0

1,0

вуглеводні

-

1,5

1,2

1,5

1,7

2,4

сажа

-

-

-

-

-

0,1

Стан водних ресурсів (ВР), оцінка якого проводиться за:

— за рівнем забрудненості водних ресурсів (ЗВ), а саме за показниками:

- стану поверхневих вод (ПовВ), що визначається об'ємами водовідведення та обсягами скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти, млн. м3.

Водовідведення у поверхневі водні об'єкти м. Кременчука, млн. м3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

м. Кременчук

46,5

44,9

46,6

45,9

44,7

39,8

43,2

Котелевський

-

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

Глобинський

102,3

23,7

26,8

10,9

83,4

98,8

88,9

Дивлячись на дані з таблиці можна сказати, що з 2002 по 2008 роки йде тенденція до зменшення об'ємів водовідведення (з 46,6 млн. м3 — у 2002р., до 39,8 млн. м3 — у 2004р.), а в 2005р. Рівеня об'ємів водовідведення збільшується до 43,2 млн. м3. Найменший показник водовідведення у поверхневі водні об"єкти серед міст у м. Миргород 2,8млн. м3 (у 2006р), а найбільший серед міст у м. Кременчуці - 43,2 млн. м3 (у 2006р.), а серед районів найбільший у Глобинському 88, 9 млн. м3 (2006р.), найменший у Котелевському — 0,1 млн. м3 (2007р.).

Обсяги скидання забруднених зворотних вод у поверхневі водні об'єкти (млн. м3)

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

м. Кременчук

8,1

1,7

1,9

1,9

0,9

1,7

Гадяцький

0,9

0,0

--

--

0,0

0,0

м. Комсомольськ (міська рада)

10,6

14,7

8,8

6,2

7,5

10,9

Перше місце за обсягами скидання забруднених зворотних вод займає м. Комсомольськ (10,9 млн. м3 — 2008р.), а м. Кременчук займає третє місце. З 2003р. по 2008р. у м. Кременчуці спостерігається зменшення об'ємів викидів забруднених зворотних вод з 8,1 до 0,9 млн. м3., але вже у 2008р. можна спостерігати збільшення цього параметру до 1,7 млн. м3. У м. Полтава цей показник у 2008 р дорівнював 0,0. У Гадяцькому районі станом на 2008р показник обсягів скидання забруднених зворотних вод становив 0,00 млн. м3.

— стану підземних вод (ПідВ), що оцінюється окремо за показниками найвищого рівня нітратів у підземних джерелах, тобто у колодязях (джерелах децентралізованого водопостачання), долях ГДК;

— за обсягами водоспоживання свіжої води (ВС), млн. м3;

Обсяги водоспоживання свіжої води у 2003 - 2008 рр. (млн. м3)

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

2007 р.

2008 р.

м. Кременчук

54,9

40,0

42,1

43,0

43,0

41,5

Лубенський

6,4

0,1

0,1

0,2

0,1

0,2

Глобинський

67,1

102,3

91,9

98,3

108,6

91,1

З таблиці можна побачити, що за останні роки (2006−2008рр.) обсяги водоспоживання свіжої води зменшуються (43,0 — 41.5 млн. м3). Водозабезпечення м. Кременчука здійснюється з Дніпра.

Найвищий рівень споживання свіжої води:

1 місце -- Глобинський район;

2 місце -- м. Кременчук;

3 місце -- м. Полтава;

4 місце -- м. Комсомольськ, Кременчуцького району

— за якістю питної води в усіх джерелах водопостачання ЯкВбак, ЯкВхім (централізованих, децентралізованих, комунальних і сільських водопроводів) відповідно за:

— хімічними показниками;

— бактеріологічними показниками.

Якість питної води оцінюється за хімічними, фізичними та мікробіологічними характеристиками (бактеріологічні показники), які регламентуються ГОСТ 2874--82 «Вода питьевая. Гигиенические. Контроль за качеством».

Аналіз якості питної води в джерелах централізованого водопостачання за хімічними і бактеріологічними показниками (м. Кременчук)

Питома вага проб води з джерел централізованого водопостачання на:

бактеріологічні показники, які не відповідають стандарту

хімічні показники, які не відповідають стандарту

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5,90

2,32

2,70

2,30

2,10

1,3

1,9

1,7

-

1,20

8,90

1,90

0,5

0,3

З таблиці можна побачити, що бактеріологічні показники, які не відповідають стандарту, у м. Кременчуці загалом з 2004р. (27,00) йдуть на спад і у 2007р становлять 1,3, хоча у 2008р спостерігається незначний підйом до рівня1,9. найбільший бактеріологічний показник, який не відповідає нормі спостерігався у 2004 році і становив 27,0.

Хімічні показники, які не відповідають нормі знижуються, тільки був підйом у 2005р до показника 1,90 з 1,20 у 2004 році., у 2008 році становив 0,3. Найменший бактеріологічний показник, який не відповідає стандарту зареєстрований у м. Комсомольську у 2008р. — 1,1, а хімічний у м. Полтава 0,1 (2008р.).

Аналіз якості питної води в джерелах комунального водопостачання за хімічними і бактеріологічними показниками (м. Кременчук)

Питома вага проб води з джерел комунального водопостачання на:

бактеріологічні показники, які не відповідають стандарту

хімічні показники, які не відповідають стандарту

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

5. 8

2. 32

2,1

2. 2

2,1

0. 9

1,8

1,8

1,1

1,2

-

2

0,5

0,3

За бактеріологічними показниками, які не відповідають стандарту якості води в комунальних водопроводах у м. Кременчуці спостерігається тенденція до зниження (2002р. — 5,8, 2007р. — 0,9), тільки у 2008 році цей показник збільшився у двічі в порівнянні з попереднім роком і становив 1,8.

Аналіз якості питної води в джерелах децентралізованого водопостачання за хімічними і бактеріологічними показниками (м. Кременчук)

Питома вага проб води з джерел децентралізованого водопостачання на:

бактеріологічні показники, які не відповідають стандарту

хімічні показники, які не відповідають стандарту

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

53,2

53,22

58,2

47,4

-

10,2

15,8

76,2

21,43

23,5

13

-

44,3

42,0

Порівнюючи хімічні показники, які не відповідають нормі можна побачити їх зменшення, так у 2002р цей показник становив 1. 8, 2004р — 1,2. Але вже у 2008 цей показник зріс до 2 (максимальне значення), та в 2008 він спав вже до 0,3. серед представлених міст у 2008р найменший бактеріологічний показник, який не відповідає стандарту зареєстрований у м. Комсомольську — 1,1, а хімічний у м. Полтава 0,1.

Загалом з таблиці можна побачити, що як за бактеріологічними так і за хімічними показниками в джерелах децентралізованого водопостачання спостерігається значне відхилення від норми.

У 2002р бактеріологічний показник, який не відповідає стандарту становив 53,2, у 2004р відбулося його підвищення до 58,2 (максимальне значення), а у 2008р цей показник вже становить 15,8. отже загалом ситуація покращилася.

У 2002р хімічний показник який не відповідає стандарту становив 76,2 (максимальне значення) і до 2005р відбувалося його зниження до 13, а у 2007р відбувся різкий підйом до 44,3 і невеликий спад у 2008 році до 42,0. У 2008р м. Полтава займає перше місце по бактеріологічному (64,7) та хімічному (68,8) показнику які не відповідають стандарту в джерелах децентралізованого водопостачання.

По зібраним даним будується гістограма якісного стану підземної та питної води по формулі: СПідВ = ЖВ + МВ + ЯкВбак + ЯкВхім і виноситься на лист А1.

Утворення, розміщення та наявність промислових токсичних відходів у містах і районах у 2005 році

Утворилось промислових токсичних відходів

Із них розміщено у місцях складування

Наявність у сховищах організованого складування (поховання) та на території підприємств на кінець року

організованих

неорганізованих

м. Кременчук

156 197,4

138 001,9

4825,8

5 157 750,3

Поводження з промисловими токсичними відходами у 2008р (м. Кременчук)

Фактично утворилось промислових токсичних відходів

Використано

Знешкоджено

Розміщено у місцях організованого складування

м. Кременчук

332 270,4

4986,1

1017,6

292 910,4

Чорнухинський

5,7

2,4

0,2

0,0

Порівнявши дані з таблиць можна побачити, що відбувається тенденція до збільшення утворення відходів у 2008 році в порівнянні з 2005 роком, з 156 197,4 до 332 270,4 тон., що є не досить сприятливим фактором.

Наявність промислових токсичних відходів у сховищах організованого складування та на території підприємств (м. Кременчук)

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4 917 245,4

4 844 181,6

5 030 164,9

5 157 750,3

5 167 113,9

5 596 749,0

5 919 560,5

Найбільша кількість промислових токсичних відходів накопичується у м. Кременчуці (98,5% від загального обсягу відходів області). Загалом з таблиці наявності промислових токсичних відходів видно, що з кожним роком їх кількість збільшується. Найбільші обсяги відходів утворюються в м. Кременчук (79% від загального обсягу утворення по області);

На основі зібраних даних будується гістограма. Формула гістограми:

ПВ=Увід+Звід+Ввід+РВід+РХзз.

На основі даних будується гістограма екологічної ситуації по формулі:

ЕС = ЗА + ПВ + СПідВ + СПовВ.

4. Аналіз демографічної ситуації

Аналіз демографічної ситуації, що склалася у м. Кременчук районі здійснюється на основі показників:

— загальної смертності (ЗСм);

— дитячої смертності (дітей до 1 року) (ДСм);

— природного скорочення населення (ПрС).

1. загальної смертності (ЗСм); 2009−2011 рр

Загальна смертність склала 13,8 осіб/1000 чол. населення при діапазоні по області 12,3 (Комсомольськ) — 25,3 (Глобинський район). Дані наведені на 2011 рік. Отже, загальна смертність по м. Кременчук на мінімальному рівні.

Таблиця динаміки загальної смертності (на 1000 населення):

Назва регіону

2009

2010

2011

м. Кременчук

14,1

13,2

14,2

2. дитячої смертності (дітей до 1 року) (ДСм);

Таблиця динаміки дитячої смертності (дітей до 1 року на 1000 народжених):

Назва регіону

2009

2010

м. Кременчук

8,1

5,4

Аналізуючи дані цієї таблиці, можна робити певні висновки. Адже діти є певним індикатором, і саме вони перші реагують на зміни у навколишньому середовищі, особливо негативні, що і призводить до виникнення тих, чи інших захворювань. У 2009 р. смертність має вищий показник. Рівень дитячої смертності у 2010 році склав 5,4 (діапазон — мінімум 3,0 у Кременчуцькому та максимум 21,8 у Н. Санжарському), а середнє значення складає 6,7, що свідчить про задовільну ситуацію по місту.

3. природного скорочення населення (ПрС).

Назва регіону

2009

2010

2011

м. Кременчук

5,6

3,7

5,3

Природний приріст у 2009−2011 році склав 4,9, при діапазоні по області- 17,0 (Глобинський район) — 3,6 (Комсомольськ), що свідчить про задовільну ситуацію із скороченням населення.

На основі зібраних даних будується гістограма. Формула гістограми:

ДС = ЗСм + ДСм + ПрС.

Побудувавши дану гістограму встановили, що демографічна ситуація знаходиться на нормальному рівні. Порівнюючи даний показник з іншими по відповідним районам Полтавської області, можна зробити висновок, що демографічна ситуація м. Кременчук знаходиться на мінімальному рівні.

5. Аналіз стану здоров’я населення

Захворюваність населення вважається найчутливішим показником, який характеризує дію оточуючого середовища на людину. Тому при вивченні впливу комплексу факторів навколишнього середовища на здоров’я населення найбільш часто за основний оціночний критерій обираються показники захворюваності.

Зараз спостерігається значна зміна картини захворюваності. Це виявляється у зміні співвідношення між інфекційними та неінфекційними захворюваннями, яке щорічно все більше зміщується у бік неінфекційних захворювань населення, тісно пов’язаних із забрудненням навколишнього природного середовища.

Вивчення комплексного кількісного показника рівня розповсюдження здійснюється за такими показниками:

— рівень загальною захворюваності (за кількістю звернень до лікарні) або поширеності хвороб дорослого населення (Здор. н);

— рівень інфекційної захворюваності дорослого населення (Зінф);

— рівень загальної захворюваності дитячого населення (Зд).

Рівень загальної захворюваності (за кількістю звернень до лікарні) або поширеності хвороб дорослого населення (Здор. н).

Оцінюється за показниками розповсюдженості хвороб.

Таблиця 1. Злоякісні новоутворення (на 10 тис. населення) (Зл.н.)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

273,9

265,7

251,2

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 1, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 251,2 у м. Кременчук та максимум 577,1 у Н. Санжарському районі) слідує, що кількість онкологічних захворювань знаходиться на мінімальному рівні, і спостерігається позитивна динаміка покращення ситуації за цим показником.

Таблиця 2. Хвороби систем кровообігу (на 10 тис. населення) (Ок)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

8421,5

9353,4

9119,2

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 2, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 5423,3 Н. Санжарському у районі та максимум 9107,4 у Миргородському) слідує, що кількість хвороб систем кровообігу знаходиться на максимальному рівні і спостерігається погіршення ситуації із даним показником.

Таблиця 3. Хвороби органів дихання (на 10 тис. населення) (Од):

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

2625,0

2054,4

2136,3

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 3, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 1068,5 у Котелевському районі та максимум 2664,2 у м. Полтава) слідує, що кількість хвороб органів дихання знаходиться на високому рівні, спостерігається позитивна динаміка ситуації з цим показником. Високий показник свідчить про значну забрудненість повітря шкідливими домішками.

Таблиця 4. Хвороби крові та кровотворних органів (на 10 тис. населення) (К.к.)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

100,5

113,2

131,3

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 4, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 47,1 у Чорнухинському районі та максимум 221,8 у Гребінківському) слідує, що кількість хвороб крові та кровотворних органів знаходиться на середньому рівні, проте спостерігається негативна динаміка покращення ситуації за цим показником.

Таблиця 5. Хвороби нервової системи (на 10 тис. населення) (Нс)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

311,1

299,2

288,9

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 5, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 89,3 у Карлівському районі та максимум 645,5 у Полтаві) слідує, що кількість хвороб нервової системи знаходиться на середньому рівні, і спостерігається покращення ситуації за цим показником за останні три роки.

Таблиця 6. Хвороби органів травлення (на 10 тис. населення) (От)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

2382,6

2489,4

2435,0

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 6, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 911,3 у Пирятинському районі та максимум 2613,4 у м. Полтава) слідує, що кількість хвороб органів травлення знаходиться на максимальному рівні і спостерігається погіршення ситуації за останні 3 роки.

Таблиця 7. Хвороби ендокринної системи (на 10 тис. населення) (Ес)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

403,2

429,1

420,0

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 7, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 303,2 у Оржицькому районі та максимум 822,3 у Перятинському) слідує, що кількість хвороб органів травлення знаходиться на середньому рівні і спостерігається погіршення ситуації за період 2009−2011 років.

Таблиця 8. Інфекційні та паразитичні захворювання (на 10 тис. населення) (Інф)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

224,5

231,8

216,8

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 8, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 70,6 у Лубенському районі та максимум 326,9 у Н. Санжарському) слідує, що кількість інфекційних та паразитичних захворювань знаходиться на середньому рівні, проте спостерігається позитивна динаміка покращення ситуації за цим показником за останні 3 роки.

Для обґрунтування рівня загальної захворюваності дорослого населення будується гістограма, яка виноситься на лист формату А1.

Здор. н=Зл. н+Ок+Од+К. к+От+Ес+Інф+Нс

Побудувавши гістограму дійшли висновку, що рівень загальної захворюваності дорослого населення знаходиться на середньому рівні.

Рівень загальної захворюваності дитячого населення (Здіт).

Оцінюється за показниками розповсюдженості хвороб на 1000 дітей віком до 14 років.

Оцінюється за показниками розповсюдженості хвороб.

Таблиця 8. Злоякісні новоутворення (на 1 тис. населення) (Зл.н.)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

9,6

10,9

10,3

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 8, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 0,7 у Зінківському районі та максимум 21,8 у Пирятинському районі) слідує, що кількість онкологічних захворювань знаходиться на середньому рівні, проте спостерігається негативна динаміка з кожним роком покращення ситуації за цим показником.

Таблиця 9. Хвороби систем кровообігу (на 1 тис. населення) (Ок)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

26,7

33,5

34,3

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 9, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 15,8 Полтавському районі та максимум 119,5 у Машівському) слідує, що кількість хвороб систем кровообігу знаходиться на низькому рівні і спостерігається негативна динаміка покращення ситуації за цим показником.

Таблиця 10. Хвороби органів дихання (на 1 тис. населення) (Од):

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

1274,1

1173,1

1234,6

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 10, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 420,6 у Чорнухинському районі та максимум 1274,1 у м. Кременчук) слідує, що кількість хвороб органів дихання знаходиться на максимальному рівні, і спостерігається негативна динаміка покращення ситуації за цим показником. Даний показник свідчить про забрудненість повітря шкідливими домішками.

Таблиця 11. Хвороби крові та кровотворних органів (на 1 тис. населення) (К.к.)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

32,1

30,0

29,7

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 11, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 22,2 у м. Полтава та максимум 104,9 у Хорольському районі) слідує, що кількість хвороб крові та кровотворних органів знаходиться на мінімальному рівні і спостерігається позитивна динаміка покращення ситуації за цим показником.

Таблиця 12. Хвороби органів травлення (на 1 тис. населення) (От)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

326,5

322,2

300,0

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 12, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 78,7 у Оржицькому районі та максимум 352,6 у м. Полтава) слідує, що кількість хвороб органів травлення знаходиться на значному рівні і спостерігається покращення ситуації за останні 3 роки.

Таблиця 13. Хвороби ендокринної системи (на 1 тис. населення) (Ес)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

35,8

37,1

36,6

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 13, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 13,8 у Миргородському районі та максимум 232,6 у Пирятинському) слідує, що кількість хвороб органів травлення знаходиться на досить низькому рівні і спостерігається покращення ситуації.

Таблиця 14. Інфекційні та паразитичні захворювання (на 1 тис. населення) (Інф)

Рік

2009

2010

2011

Кількість, шт.

46,4

37,1

48,6

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 14, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 5,9 у Карлівському районі та максимум 112,6 у м. Комсомольськ.) слідує, що кількість інфекційних та паразитичних захворювань знаходиться на середньому рівні та спостерігається негативна динаміка покращення ситуації за цим показником за останні 3 роки.

Таблиця 15. Вроджені аномалії (Ва)

Рік

2009

2010

2011

К-ть на 1000 дітей.

28,0

28,5

28,1

Порівнюючи дані, наведені у таблиці 15, із діапазоном по області за 2009−2011 рік (мінімум 9,0 у Семенівському районі та максимум 42 у м. Полтава) слідує, що рівень вроджених аномалій знаходиться на середньому рівні і спостерігається покращення ситуації.

Для обґрунтування рівня загальної захворюваності дорослого населення будується гістограма, яка виноситься на лист формату А1.

Для обґрунтування рівня загальної захворюваності дитячого населення будується гістограма:

Здіт=Од+От+К. к+Ес+Ок+Ва+Інф+Зл. н

Побудувавши гістограму дійшли висновку, що рівень загальної захворюваності дитячого населення знаходиться на такому ж як і рівень загальної захворюваності дорослого населення, тобто на середньому.

Загальний рівень втрат здоров’я населення.

Оцінюється за показниками:

— загальної захворюваності дорослого населення (Здор. н);

— загальної захворюваності дітей (Здіт);

Оцінюємо пріоритетні з них, що обумовили рівень здоров’я населення Полтавського району.

Для графічного обґрунтування визначеного рівня втрат здоров’я населення будуємо гістограму:

ВтЗ= Здор. н+ Здіт

Рівень втрат здоров’я населення у м. Кременчук Полтавської області знаходиться на середньому рівні. Захворюваність дорослих має середній рівень так само як захворюваність дітей. Така ситуація пояснюється тим, що в м. Кременчук викиди від автотранспорту та стаціонарних джерел викиду досить значні. Місто Кременчук є промисловим центром Полтавської області, так як тут зосереджені значні промислові об'єкти. Це призводить до забруднення атмосфери і як наслідок розвиток певних хвороб.

Висновок

Дивлячись на дані таблиць та побудованих гістограм можна сказати, що у м. Кременчуці склалася досить несприятлива ситуація щодо розповсюдження хвороб дитячого та дорослого населення.

Серед хвороб дорослого населення найгірша ситуація склалася з розповсюдженням хвороб органів дихання, по розповсюдженню цього захворювання м. Кременчук займає перше місце в області у середньому за 2002−2006 роки це значення дорівнює 2588,9 випадків на 10 тис. населення. Не краща ситуація із розповсюдженням злоякісних новоутворень та вроджених аномалій. За цими показниками м. Кременчук займає 6 місце в області. Краща ситуація в місті по захворюванням органів крові та хвробам системи кровообігу за цими показниками місто займає 18 та 19 місце відповідно.

Серед інфекційних хвороб дорослого населення найбільша захворюваність спостерігається на гострі респіраторні захворювання, за цим показником місто займає 1 місце в області. Велика кількість захворювань на Вірусний Гепатит, А та сальмонельоз, місто займає 2 і 3 місце в області за цими показниками. За захворюваністю на туберкульоз органів дихання м. Кременчук займає 16 місце.

Серед хвороб дитячого населення найбільш поширеними є хвороби органів дихання та травлення за цими показниками в області місто займає 1 та 2 місце відповідно. Досить поширеними є хвороби ендокринної системи, розладу харчування та порушення обміну речовин, за цим показником місто займає 5 місце.

Дивлячись на дані по захворюванням можна сказати, що найбільшого розповсюдження набули хвороби органів дихання, травлення, ГРЗ, вірусний гепатит А. Виникнення цих хвороб можна пояснити забрудненням атмосфери та водних ресурсів.

Однією з найбільших проблем міста є забруднення атмосферного повітря. За обсягами викидів забруднюючих речовин в атмосферу м. Кременчук займає 1 місце по області, які за даними 2008 р. складають більш ніж 32% від загальних обсягів викидів області. Обсяги викидів стаціонарними джерелами становлять 46% від обласних обсягів викидів. Найбільшими підприємствами-забруднювачами атмосферного повітря є АТ «Укртатнафта», ВАТ «Кременчуцький колісний завод», ХК «АвтоКрАЗ», ВАТ «Сталеливарний завод», концерн «Крюківський вагонобудівний завод».

Одними з найбільш болючих проблем для м. Кременчука є забруднення поверхневих водних об'єктів та підземних водоносних горизонтів. Основними причинами забруднення водних об'єктів є скиди неочищених дощових вод з території міста та скиди комунальних та промислово-зливових стічних вод підприємства міста. Загальний скид стічних вод по місту знаходиться в межах 42--47 млн. м3 на рік.

Однією проблем міста, з точки зору впливу на стан здоров’я людей, є якість питної води та стан системи водозабезпечення міста. За санітарно-гігієнічними показниками питні води Кременчуцького водосховища оцінюються як незадовільні, особливо у літній період, коли спостерігається застій води у водосховищі, що призводить до значного погіршення її якості.

Якщо в майбутньому у м. Кременчуці не покращиться ситуація із забрудненням навколишнього середовища, то можна очікувати збільшення захворювань в майбутньому.

Для покращення ситуації потрібно зменшити викиди за рахунок реконструкції систем очищення та підвищення ефективності очищення викидів, покращення технології знезараження питної води та збільшення зелених насаджень.

Література

екологічний природний ресурс здоров’я

1. Екологічний атлас Полтавщини. Навчальне видання / За ред. Ю. С. Голіка, В. А. Барановського, О. Е. Ілляш. — Полтава 2010.

2. Агроекологічний атлас Полтавщини.

3. Карта. Екологічна ситуація.

4. Карта. Забруднення навколишнього середовища.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой