Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ТЕМА: «Аналіз економічного потенціалу підприємства та напрями підвищення ефективності його використання»

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні засади аналізу економічного потенціалу підприємства

1.1 Загальні положення аналізу економічного потенціалу підприємства

1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу економічного потенціалу підприємства

Розділ 2. Аналіз фінансового стану ТОВ «ХХХ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ХХХ»

2.2 Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного потенціалу ТОВ «ХХХ»

2.3 Загальний аналіз економічного потенціалу ТОВ «ХХХ»

2.4 Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Розділ 3. Методика аналізу економічного потенціалу та шляхи його оптимізації на основі застосування сучасних інформаційних технологій

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Проблема підвищення рівня конкурентоспроможності вітчизняного виробництва, наявність конкретних переваг, що виступають гарантом тривалого та ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах пов’язана з якісною реалізацією потенціалу підприємства. Забезпеченість держави необхідними їй ресурсами є однією з ключових складових економічної безпеки країни. Ресурсне забезпечення відіграє провідну роль у зростанні економічного розвитку держави, її політичній та економічній незалежності та формуванні економічного потенціалу загалом.

В умовах формування ринкових відносин важливу роль у стабільній роботі підприємства відіграють їх ресурси, що становлять основу його економічного потенціалу. Залежно від джерел формування ресурсного потенціалу та ефективності його використання залежать економічні показники діяльності підприємства, зокрема такі як обсяги діяльності, доходи, витрати, прибуток, і т.д. Незважаючи на те, що поняття економічний потенціал часто трапляється у сучасній науковій літературі ні в нашій країні, ні за кордоном немає загальноприйнятого визначення чи комплексних досліджень даної категорії. Існують істотні розходження у визначенні змісту реальних процесів, а саме що виражає категорія «потенціал». Все це відповідно ускладнює розробку методів його кількісної оцінки, аналізу використання та розвитку. Важливість вивчення проблеми потенціалу полягає у розкритті його суті, складу, співвідношення та взаємозв'язку з іншими категоріями.

Актуальність теми з практичної точки зору полягає в тому, що потенціал розвитку будь-якого підприємства визначає результати його діяльності за певний період, отже надає власникам можливість зіставити свої очікування із запланованими результатами, оцінка фінансово-економічних показників стає переконливим аргументом доцільності функціонування будь-якого під-приємства. Ефективне функціонування підприємства в умовах розвитку ринкових відносин пов’язане із забезпеченням оптимального співвідношення між затратами та результатами його діяльності, знаходження більш раціональних форм застосування капіталу. Успішна реалізація названих умов залежить від форм ресурсного забезпечення та характеру його використання, тобто від економічного потенціалу підприємства.

Внесок у дослідження даної теми внесли такі вчені як Е. В. Попов,

Н.С. Краснокутська, О. Живолуга, О. Климахіна, однак не існує однозначності у визначених категоріях та методах їх оцінки.

Метою написання курсової роботи є: дослідження сутності, завдань і необхідності системного аналізу економічного потенціалу підприємства; дослідження всіх існуючих методів, принципів і методик аналізу економічного потенціалу підприємства та надання пропозицій щодо його вдосконалення.

Завдання, пов’язані з виконанням курсової роботи:

розкрити теоретичні засади аналізу економічного потенціалу підприємства;

провести огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу економічного потенціалу підприємства;

надати характеристику підприємства, на матеріалах якого виконується курсова робота;

провести загальний аналіз економічного потенціалу підприємства;

провести аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства;

розкрити проблеми методики аналізу економічного потенціалу та шляхи його оптимізації.

Предметом дослідження є економічний потенціал та фінансовий стан підприємства, методи оцінки та шляхи оптимізації їх показників.

Інформаційною основою дослідження є дані фінансової звітності ТОВ «ХХХ», нормативно-правова база, різноманітні навчальні посібники, підручники, монографії економістів, періодичні видання, інтернет-ресурси.

Для дослідження даної проблеми було використано наступні методи дослідження: аналіз, систематизація, узагальнення, методи економічного та математичного аналізу.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ АНАЛІЗУ ЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Загальні положення аналізу економічного потенціалу підприємства

Економічну категорію «потенціал» як об'єкт наукового пізнання, цілеспрямованого формування і ефективного використання в широкому науковому вжитку почали використовувати у кінці 70-х на початку 80-х років ХХ ст. У наукових працях, присвячених теорії потенціалів, наводять широкий спектр їх характеристик: економічний, науково-технічний, виробничий, трудовий, природно-ресурсний, а останнім часом дедалі частіше трапляються такі поняття як підприємницький потенціал, інтелектуальний, фінансовий та інноваційний.

У процесі вивчення економічних дисциплін підприємство розглядається як відкрита економічна система, тому категорію «економічний потенціал підприємства» прийнято розглядати як тотожну категорію «потенціал підприємства». Найбільш поширене трактування сутності потенціалу підприємства як сукупності природних умов та ресурсів, можливостей, запасів та цінностей, що можуть бути використані для досягнення певних цілей, що близько до визначення Великого економічного словника, відповідно до якого потенціал як економічна категорія становить наявні можливості, ресурси, запаси, засоби, що можуть бути використані для досягнення будь-чого.

Потенціал підприємства з точки зору маркетингу розглядається як сукупність прийомів, моделей алгоритмів та методів постановки ринкової діяльності підприємства. Не зменшуючи значення ресурсів як базису у формуванні потенціалу підприємства, необхідно зазначити, що їх наявність сама собою не є гарантом досягнення будь-яких цілей. Не менш важливою складовою є здібності мобілізувати ресурси у ході здійснення бізнес-процесів. В економічній літературі сукупність таких здібностей прийнято називати компетенціями, отже, потенціал підприємства можна визначити як можливості системи ресурсів і компетенцій підприємства створювати результат для зацікавлених осіб за допомогою реалізації бізнес-процесів.

Поняття «економічний потенціал» отримало розвиток після того, як технічний фактор як джерело великого ефекту було вичерпано і стало більше уваги приділятися людському фактору. Під економічним потенціалом необхідно розуміти сукупність всіх ресурсів підприємства і спроможність персоналу до їхнього ефективного використання.

Економічний потенціал характеризують такими рисами:

? економічний потенціал підприємства визначається його реальними можливостями в тій чи іншій сфері економічної діяльності. При цьому не тільки реалізованими, але й нереалізованими через будь-які причини;

? можливості будь-якого підприємства залежать від наявних у нього ресурсів і резервів, які не використовуються у виробництві. Тому потенціал характеризується обсягом ресурсів і резервів як залучених, так і тих, що не беруть участі в господарській діяльності, але підготовлених до використання в ній;

? наявність ресурсів не охоплює вміння розпоряджатися ними. Процвітання та зростання приходять тільки до такого бізнесу, який систематично знаходить і розробляє свій потенціал.

Економічний потенціал підприємства визначається спроможністю менеджерів використовувати ресурси для створення товарів і послуг та одержання максимального прибутку. Рівень і результати реалізації потенціалу підприємства визначаються також обраною формою підприємництва з відповідною організаційною структурою.

При формуванні та використанні потенціалу підприємства проводиться його декомпозиція на компоненти, встановлюють їх функції та зв’язки, тобто здійснюється структуризація. Оптимальна структура повинна мати мінімальну кількість компонентів, проте вони повною мірою повинні виконувати задані функції. Блочно-модульна структуризація потенціалу заснована на взаємодії трьох складових, які охоплюють всі стратегічні компоненти підприємства та найбільш повно характеризують стан підприємства — ресурсів, системи управління та діяльності персоналу.

Необхідно зазначити, що за умов декомпозиції потенціалу підприємства з огляду виключається така складова технічних ресурсів, як предмети праці. Це пов’язано з тим, що можливість предметів праці ставати матеріальною основою продукції не залежить від часу та характеристик виробничої системи, але має місце завдяки її наявності. Предмети праці вибувають з виробничого процесу протягом одного циклу, відтворюються поза підприємством і не завжди бувають адекватними продукції, тому вважається, що вони не визначають величину технічного та виробничого потенціалу підприємства. Блок системи управління становлять підсистеми планування, реалізації та контролю. Блок діяльності персоналу містить три складові: аналітична, виробнича та комунікаційна діяльність персоналу.

Економічний потенціал будь-якого підприємства визначається:

? обсягом та якістю наявних ресурсів (чисельність зайнятих основними виробничими і невиробничими фондами, обіговими фондами або матеріальними запасами, фінансовими та нематеріальними ресурсами — патентами, ліцензі-ями, інформацією, технологією);

? спроможністю співробітників (фахівців, робітників, допоміжного персоналу) до створення будь-якої продукції, іншими словами, їх освітнім, кваліфікаційним і мотиваційним потенціалом;

? спроможністю менеджерів оптимально використовувати наявні на підприємстві ресурси (підготовкою, талантом, професійною адаптацією менеджерів, вмінням створювати та оновлювати організаційні структури підприємства);

? інноваційною спроможністю (застосування нових технологій, відновлення виробництва);

? інформаційною спроможністю (спроможністю обробляти та перетворювати інформацію для використання у господарській діяльності);

? фінансовими спроможностями (кредитоспроможністю, внутрішньою та зовнішньою заборгованістю у сфері фінансів).

Багато в чому успішна діяльність на ринку визначається потенціалом підприємства, що є реальною або ймовірною здатністю виконати цілеспрямовану роботу. Для цілей аналізу потенціалу підприємства загалом його варто розділити на такі категорії:

1. Базовий потенціал, що забезпечує підприємству можливість досягнення основних комерційних цілей, створення економічних цінностей і одержання при цьому прибутку. Базовий потенціал пов’язаний з конкурентними перевагами підприємства, підтримка і розвиток яких дають змогу одержати стійку конкурентну перевагу на ринку.

2. Прихований потенціал — це активи, що не є конкретною перевагою на сьогоднішньому етапі, хоча у перспективі можуть трансформуватися в базові кошти. Сюди варто віднести кадровий потенціал, нагромаджений досвід роботи у сфері бізнесу. Коли прихований потенціал сягає певного рівня, його можуть реалізувати у вигляді відкриття нового напряму бізнесу, поліпшення споживчих властивостей товару.

3. Збитковий потенціал — його наявність призводить до споживання ресурсів без будь-якого прибутку для підприємства. Зокрема, через нераціональну структуру можуть виникати витрати на дублювання функцій. Пересічний потенціал характеризується наявністю у підприємства активів, що забезпечують ефективне використання інших потенціалів, а саме функціонуюча система управління збутом, фінансами.

Отже, можна зробити декілька логічних висновків щодо потенціалу підприємства, а саме:

? це сукупність кількісних та якісних характеристик елементів (ресурсів) та їх властивостей, що залучаються у виробництво, формують майбутні можливості, а також використовуються і проявляються у виробничих процесах;

? склад та характеристики можливостей (ресурсів) елементів підприємства визначається інтегральною спроможністю підприємства відповідати вимогам ринку;

? у свою чергу інтегральна спроможність потенціалу визначається його здатністю забезпечувати відповідні позитивні результати діяльності підприємства;

? непостійність економічного потенціалу проявляються у здатності до змін, а саме при нормальних умовах характерний уповільнений позитивний вплив, однак руйнівні дії можуть мати швидкий ефект;

? нарощування потенціалу у поточній діяльності підприємства приносить позитивні результати протягом тривалого проміжку часу.

1.2 Огляд нормативної бази та спеціальної літератури з питань аналізу економічного потенціалу підприємства

У науковій літературі потенціал (від лат. potentia — можливість) визначається як здатність, достатня силоміць для прояву яких-небудь дій, якої-небудь діяльності; те, що існує в схованому виді (схована сила) і можепроявитися за певних умов. У філософській літературі вводиться поняття потенційності, під якою розуміється можливість, наявні сили, що можуть бути пущені в хід, використані. Похідним від цих понять є поняття потенціалу, під яким розуміється ступінь потужності, прихованих можливостей у якому-небудь відношенні, сукупність засобів, необхідних для чого-небудь.

В економічній літературі існують різні точки зору на категорію «економічний потенціалпідприємства», що розрізняються підходами, глибиною, системністю й комплексністю розглядупроблеми. Це пояснюється тим, що сутнісна характеристика економічного потенціалу стосовно до господарюючого суб'єкта докорінно міняється в умовах формування ринкових відносин: економічний потенціал конкретного підприємства в ринкових умовах не єабсолютною характеристикою: він істотно залежить від стану конкурентного середовища, конкурентоздатності галузі, стану макроекономіки.

Огляд нормативно-правових актів, які безпосередньо стосуються аналізу фінансового стану підприємства наведено у таблиці 1.1.

Таблиця 1.1.

Огляд нормативної бази з питань аналізу економічного потенціалу підприємства

№ п/п

Джерело

Короткий зміст

Використання для аналізу фінансового стану підприємства

1.

«Про затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств державного сектору економіки» затверджено наказом Міністерства фінансів України від 14. 02. 2006 р. № 170

Ця Методика розроблена з метою визначення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, забезпечення єдності підходів при оцінці фінансово-господарського стану та ефективності управління суб'єктів державного сектору економіки України.

Методика визначає основні показники, які відображають фінансово-господарський стан підприємств, установлює порядок їх розрахунку за даними фінансової та податкової звітності, напрями перевірки діяльності підприємств з метою виявлення об'єктивних і суб'єктивних причин збитковості, а також критерії оцінки ефективності управління підприємствами.

2.

«Методичні Рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства

та ознак дій з приховування банкрутства,

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства" затверджено наказом Мінекономіки України від 19. 01. 2006р. № 14

Ці Методичні рекомендації розроблено з метою визначення однозначних підходів при оцінці фінансового-господарського стану підприємств на предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства; своєчасного виявлення формування незадовільної структури балансу для здійснення випереджувальних заходів щодо запобігання банкрутству; здійснення

аналізу для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва та відновлення платоспроможності підприємств шляхом їх санації.

Використовується при аналізі фінансово-господарського стану

неплатоспроможних підприємств

3.

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження методики проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану підприємств та організацій» від 27. 06. 1997р. № 81

Ця методика містить основні завдання, джерела інформації для проведення аналізу фінансового стану підприємства, головні показники та алгоритми розрахунків для проведення аналізу динаміки валюти балансу та його структури, аналізу джерел власних коштів, аналізу структури кредиторської заборгованості, аналізу структури активів підприємства, аналізу власних оборотних засобів, аналізу структури оборотних засобів, аналізу витрат на виробництво, аналізу прибутковості підприємства, аналізу використання прибутковості, аналізу виробничо-господарської діяльності, аналізу стану та використання основних засобів, аналізу використання трудових ресурсів, аналізу об'єктів незавершеного будівництва, аналізу об'єктів соцкультпобуту та їх фінансового стану.

Методичні прийоми, форми аналітичних таблиць та вказівки даної методики використовуються для безпосереднього проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємства

4.

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій «Про затвердження Методики інтегральної оцінки інвестиційної
привабливості підприємств та організацій» від 23. 02. 1998р. № 22

Ця методика створена для забезпечення організаційної роботи, пов’язаної із залученням вітчизняних та зарубіжних інвесторів до фінансування заходів, спрямованих на оздоровлення підприємств та організацій та містить основні посилання методу, принципову побудову алгоритму методу, алгоритм розрахунку показника інтегральної оцінки, порядок отримання вхідної інформації, показники оцінки майнового стану, фінансової стійкості (платоспроможності), ліквідності активів, ділової активності, прибутковості, ринкової активності інвестованого об'єкта, порядок формування масивів вхідної інформації для персонального комп’ютера.

Дана методика використовується для визначення аналізу фінансового стану підприємств, які можуть стати об'єктами інвестування

5.

Постанова правління НБУ «Про затвердження Положення про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків» від 06. 07. 2000р. № 279 із змінами

Це положення містить критерії класифікації кредитних операцій, оцінки фінансового стану позичальника, визначення групи кредитних операцій за станом обслуговування позичальником боргу за ними, класифікація кредитного портфеля, критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів, порядок розрахунку резерву під кредитні ризики, вимоги щодо кредитної документації та звітності, порядок формування та використання резерву під прострочені та сумнівні щодо отримання нараховані доходи за активними операціями банків.

Згідно з цією постановою, банки самостійно визначають рівень ризику кредитних операцій,
оцінюють фінансовий стан позичальників (контрагентів банку) та
вартість застави в межах чинного законодавства.

6

«Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації», затверджено Мінфіном України, фондом держмайна України від 26. 01. 2001р. № 49/121

Це Положення розроблено відповідно до Державної програми приватизації з метою встановлення єдиного порядку та основних методичних засад проведення поглибленого аналізу фінансового стану підприємств, що
підлягають приватизації.

Це положення визначає етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства, алгоритми розрахунків фінансових показників.

7

«Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій» затверджена наказом Мінфіна України 30. 11. 99р. № 291

В Інструкції наведена коротка характеристика і призначення синтетичних рахунків і субрахунків, типова схема реєстрації та групування інформації про господарські операції (кореспонденція рахунків першого порядку).

Ця Інструкція встановлює призначення і порядок ведення рахунків бухгалтерського обліку для узагальнення методом подвійного запису інформації про наявність і рух активів, капіталу, зобов’язань та факти фінансово-господарської діяльності підприємств, організацій та інших юридичних осіб (крім банків і бюджетних установ) незалежно від форм власності, організаційно-правових форм і видів діяльності, а також виділених на окремий баланс філій, відділень та інших відособлених
підрозділів юридичних осіб.

8

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс"Затверджене Наказом Міністерства фінансів України 31. 03. 99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.

Надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан
підприємства на звітну дату.

9

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» затверджене наказом Міністерства фінансів України 31. 03. 99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей.

Розкриття таких статей Звіту про фінансові результати, як Дохід від реалізації та чистий прибуток, що є одними із показників фінансового стану підприємства

10

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітал» затверджене Наказом Мінфін України 31. 03. 99 N 87

Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до розкриття його статей.

Розкриття
інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства
протягом звітного періоду.

11

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби"затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27. 04. 2000р. № 92

П (С)БО 7 «Основні засоби» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи та незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи.

Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності

12

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Затверджено Наказом Міністерства фінансів України 18. 10. 99 N 242

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи.

Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності

13

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» затверджене Наказом Міністерства фінансів України 20. 10. 99 N 246

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади
формування у бухгалтерському обліку інформації про запаси і
розкриття її у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про запаси у фінансовій звітності

14

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» затверджене наказом Міністерства фінансів України 08. 10. 99 N 237

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.

15

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» затверджене наказом Міністерства фінансів України 31. 01. 2000 N 20

Це Положення (стандарт) визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про зобов’язання у фінансовій звітності

16

Положення

(стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції"затверджене наказом Міністерством Фінансів України 26. 04. 2000 N 91

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» визначає методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про фінансові інвестиції, операції із спільної діяльності та її розкриття у фінансовій звітності.

Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності

Що стосується спеціальної літератури, то в посібнику Митрофанова Г. В., Кравченко Г. О., Барабаш Н. С «Фінансовий аналіз"[34] розкрито найважливіші питання сучасного аналізу економічного потенціалу. В ньому ґрунтовно висвітлено методичне забезпечення фінансового аналізу, його методи, організація та інформаційна база, а також методики аналізу фінансових результатів, фінансового стану і інвестиційної діяльності підприємства, розглянуто методи прогнозування фінансових показників і оцінки можливого банкрутства підприємства. Зокрема, тут міститься змістовна інформація про загальні положення аналізу фінансового стану підприємства, характеристика економічного потенціалу підприємства, аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства, аналіз ефективності використання економічного потенціалу підприємства.

Заслуговує на увагу й інший навчальний посібник — «Фінансовий аналіз» авторів Мниха Є.В. та Барабаш Н. С. [36] В ньому розкрито програмовий матеріал з теорії і практики фінансового аналізу суб'єктів господарювання, виділено методологічні та організаційні засади аналізу фінансового стану, фінансових результатів діяльності, реалізації інвестиційних проектів, створення аналітичного забезпечення ситуаційного та антикризового менеджменту. Зокрема, тут міститься інформація про зміст, особливості та інформаційна база аналізу фінансового стану господарюючих суб'єктів, аналіз активів і пасивів, аналіз фінансової стійкості і платоспроможності, а також експрес-аналіз фінансового стану.

У підручнику «Фінансовий аналіз» Ю.С. Цал-Цалко[47] розкривається програмний матеріал з теорії і практики фінансового аналізу господарюючих суб'єктів. З позиції комплексного підходу до планування, обліку, звітності і аудиту розглянуті методологічні й організаційні засади аналітичних досліджень для діагностики та оцінки фінансового стану підприємства.

У навчальному посібнику Тарасенко Н. В. «Економічний аналіз діяльності підприємства» [44] розглядаються теоретичні основи економічного аналізу як системи знань про предмет, зміст, роль та завдання в умовах ринкової економіки, його види, мета і технічні прийоми, викладається методика аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства, зокрема фінансових результатів та фінансового стану.

У підручнику Є.В. Мниха «Економічний аналіз діяльності підприємства"[37] розкрито теорію і практику економічного аналізу діяльності підприємства, виділено методологічні і організаційні засади аналітичних досліджень у сфері операційної, інвестиційної, фінансової та інших видів діяльності підприємства.

У навчальному посібнику «Аналіз господарської діяльності» Н. С. Барабаш [18] розкрито найважливіші питання сучасного аналізу господарської діяльності, ґрунтовно висвітлено методичне забезпечення аналізу господарської діяльності, його методи, організація та інформаційна база, а також методики аналізу господарської діяльності підприємств основних галузей національної економіки (в тому числі підприємств сільського господарства) і банківських установ.

Існує також велика кількість періодичних видань, які стосуються фінансового аналізу в цілому та аналізу економічного потенціалу зокрема. До таких можна віднести журнали і газети «Фінанси», «Фінанси України», «Держава та регіони», «Актуальні проблеми економіки» та інші, які висвітлюють зміни у нормативній базі та нововведення у сфері фінансового аналізу.

У статті І.М. Боярко «Оцінювання платоспроможності з урахуванням особливостей економічної діяльності підприємства», що надруковані іу журналі «Актуальні проблеми економіки» [20], обґрунтовано необхідність, представлено та апробовано методику врахування особливостей економічної діяльності та специфічних умов організації фінансово-економічних відносин підприємства при встановленні допустимих значень показників платоспроможності. Використання цієї методики дозволить підвищити якість аналітичної оцінки фінансового стану підприємства.

Також в інтернет-ресурсах розміщена велика кількість корисної інформація як для професіоналів, так і для початківців.

Отже, на підставі результатів вивчення точок зору різних авторів і положень нормативних актів щодо аналізу фінансового стану підприємства, його суті та використання підприємстві можна скласти загальне враження про категорію «аналіз економічного пртенціалу» та детально розглянути її зміст, що надасть можливість уникати помилок у практичній діяльності аналітиків.

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ТОВ «ХХХ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ «ХХХ»

Базове підприємство — товариство з обмеженою відповідальністю «ХХХ». Підприємство було зареєстровано 02. 06. 1997 року Підприємство займається роздрібною та оптовою торгівлею стоматологічного обладнання та є одним з найбільших дистриб’юторів ексклюзивного обладнання для надання стоматологічних послуг. Вся продукція зареєстрована в МОЗ України, сертифікована в системі Держстандарту.

Юридична адреса ТОВ «ХХХ»: Київ, вул. Щорса 32В

ТОВ «ХХХ» має печатку із своєю назвою, форма якої затверджується зборами учасників, самостійний баланс, рахунки в установах банків, та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити. Основною ціллю діяльності ТОВ є отримання прибутку.

Предметом діяльності товариства є:

-оптова та роздрібна торгівля стоматологічним обладнанням

-сервісне обслуговування стоматологічного обладнання

Відповідальним за фінансово-господарську діяльність підприємства є: директор, заступник директора по комерційній діяльності та головний бухгалтер. Форма ведення бухгалтерського облiку — журнально-ордерна. Статутний фонд ТОВ «ХХХ» становить 11 800 грн. Його створено шляхом внесків від кожного з учасників ТОВ.

Щодо контролю фінансової діяльності, то дирекція співпрацює з ревізійною комісією з питань, пов’язаних з перевіркою фінансової діяльності ТОВ «ХХХ». Дирекція і ревізійна комісія ТОВ «ххх» також співпрацюють з питань перевірки фінансової діяльності товариства з державною податковою адміністрацією, іншими державними органами. З метою щорічної перевірки фінансової діяльності ТОВ «ХХХ» дирекція користується послугами незалежної аудиторської організації.

Основні показники роботи підприємства виражені в балансі підприємства (Форма № 1), звіті про фінансові результати (Форма № 2).

Для того, щоб оцінити фінансовий стан підприємства, проаналізуймо деякі показники його діяльності за 2009−2010рр. (таб.2. 1)

Таблиця 2. 1

Динаміка прибутковості активів ТОВ «ХХХ» та оцінка впливу факторів на її зміну

Показники

2009 р.

2010р.

Відхилення

Абсолютне, од.

Відносне, %

1. Середня сума активів, тис. грн.

1314,95

2317,75

1002,8

76,26

2. Доход (виручка) від реалізації продукції

4225,6

4471,9

246,3

5,83

3. Рентабельність активів, %

9,16

19,27

16,27

542,33

4. Рентабельність капіталу, %

3,21

1,93

-1,28

39,88

5 Період обороту активів, дні

112,15

186,53

74,38

66,32

Як бачимо з наведеної таблиці, в цілому ТОВ «ХХХ» є досить перспективним, має широкий спектр сфер діяльності, що у разі зниження прибутковості однієї з них зможе підстрахувати іншою. До того ж, ТОВ «ХХХ» є прибутковим, що свідчить про вдалі управлінські рішення керівництва та вдало вибраний вид діяльності «ХХХ».

2.2 Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного потенціалу підприємства

Послідовність аналізу економічного потенціалу визначається потребою поетапного розкриття економічної інформації відповідно до його мети і завдань, характеристику яких наведено в організаційно-інформаційній моделі.

Таблиця 2.2.

Організаційно-інформаційна модель аналізу економічного потенціалу підприємства

1. Мета і завдання аналізу економічного потенціалу

1.1. Мета

1.2. Завдання

Метою аналізу економічного потенціалу підприємства є пошук шляхів і резервів зростання його ринкової вартості, поліпшення структури активів та пасивів і забезпечення на цій основі високої фінансової стійкості та плато-спроможності

— Оцінка структури активів і пасивів підприємства.

— Аналіз динаміки активів і пасивів за складом і структурою.

— Аналіз руху та ефективності використання активів підприємства

— Аналіз джерел фінансування підприємства

— Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства

— Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства

2. Об'єкти і суб'єкти аналізу економічного потенціалу

2.1. Об'єкти

2.2. Суб'єкти

— Активи в цілому та за видами

— Власний капітал в цілому та за видами

— Позиковий капітал в цілому та за видами

— Чинники, що спричинили зміну економічного потенціалу

— Чинники, що вплинули на фінансову стійкість та платоспроможність

— Чинники, що вплинули на рентабель-ність та ділову активність підприємства

— Вищі посадові особи підприємства

— Економічні служби підприємства

— Керівники функціональних та структурних підрозділів підприємства

— Власники та акціонери.

— Зовнішні користувачі інформації

3. Система економічних показників аналізу економічного потенціалу

3.1. Абсолютні вартісні показники, джерелом яких є облік

3.2. Відносні показники, які є наслідком аналітичної обробки облікової інформації

— Залишки та обороти з надходження і витрачання (використання) активів в цілому та за їх видами

— Залишки та обороти з надходження і витрачання (вилучення) власного капіталу в цілому та за його видами

— Залишки та обороти з надходження і погашення зобов’язань в цілому та за їх видами

— Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

— Чистий прибуток підприємства

— Абсолютні показники динаміки

— Відносні показники структури
активів, власного капіталу та
зобов’язань

— Відносні показники динаміки
активів, власного капіталу та
зобов’язань

— Відносні показники інтенсивності процесів (Коефіцієнти оборотів: з надходження і витрачання ресурсів; з утворення та вилучення власного капіталу; з утворення та погашення зобов’язань.
Коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності.
Коефіцієнти рентабельності та ділової активності)

4. Інформаційне забезпечення аналізу економічного потенціалу

4.1. Зовнішня інформація

4.2. Внутрішня інформація

— Правова

— Нормативна

— Довідкова

— Планова

— Фактографічна

5. Методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації

5.1. Економіко-логічні методи

5.2. Економіко-математичні методи

— Групування

— Порівняння

— Розрахунок відносних показників

— Розрахунок середніх показників

— Деталізація

— Елімінування

— Методи обробки динамічних рядів

— Методи регресійно-кореляційного аналізу

— Методи моделювання

6. Узагальнення і реалізація результатів аналізу економічного потенціалу

6.1. Узагальнення результатів

6.2. Реалізація результатів

— Систематизація інформації

— Кількісна оцінка втрачених можливостей збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

-Кількісна оцінка потенційного
збільшення економічного потенціалу та підвищення фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

— Оцінка вірогідності прогнозованих
показників

— Розробка багатоваріантних заходів
щодо поліпшення фінансового стану підприємства у майбутньому періоді

— Оформлення результатів аналізу і
передача їх в управлінські структури для реалізації запропонованих заходів

— Оцінка заходів щодо збільшення економічного потенціалу та підвищення
фінансової стійкості і платоспроможності
підприємства з точки зору найбільшої відповідності фінансовій стратегії
підприємства

— Вибір оптимального варіанту заходів щодо поліпшення фінансового стану підприємства

— Прийняття рішення щодо реалізації обраного варіанту заходів

— Доведення прийнятого рішення до виконавців

— Забезпечення контролю за виконанням прийнятих рішень

Послідовна реалізація елементів наведеної вище організаційно-інформаційної моделі аналізу економічного потенціалу підприємства забезпечує досягнення поставленої мети.

Важливим джерелом нормативної інформації щодо фінансового стану є затверджені наказом Міністерства фінансів План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про його застосування, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, зокрема, П (С)БО 2 «Баланс», П (С)БО 5 «Звіт про власний капітал», П (С)БО 7 «Основні засоби», П (С)БО 8 «Нематеріальні активи», П (С)БО 9 «Запаси», П (С)БО 10 «Дебіторська заборгованість», П (С)БО 11 «Зобов'язання», П (С)БО 12 «Фінансові інвестиції»" та деякі інші документи. [34, c. 156]

Планова інформація стосовно економічного потенціалу формується безпосередньо на підприємстві, виходячи з потенційних можливостей його розвитку, вимог чинного законодавства та відповідних нормативних документів і міститься у фінансових планах, бізнес-планах, інвестиційних проектах, кошторисах.

Основним джерелом фактографічної інформації щодо економічного потенціалу є бухгалтерський облік. Отримання, обробка, передача та зберігання інформації щодо фінансового стану передбачає застосування системи економічних показників. У наведеній організаційно-інформаційній моделі економічні показники розподілено на дві групи (абсолютні та відносні показники), які відображають рух інформаційних потоків у системі управління.

Важливим елементом організаційно-інформаційної моделі є методичне забезпечення аналізу економічного потенціалу підприємства. Методичні прийоми, які включено до моделі, дозволяють здійснити загальний та факторний аналіз динаміки об'єкта дослідження, а також аналіз фінансових коефіцієнтів, що визначають фінансову стійкість, платоспроможність, рентабельність та ділову активність підприємства.

2.3 Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства

В основі аналізу фінансового стану підприємства лежить дослідження його економічного потенціалу. У фінансовому аналізі економічний потенціал досліджується за двома аспектами: як сукупність майна, що перебуває у розпорядженні підприємства, та як загальна вартість джерел його фінансування (рис. 2. 1).

Рис. 2.1 Характеристика економічного потенціалу підприємства [34,с. 158]

Наявні ресурси підприємство розміщує у власних активах, які характеризують обсяг, склад і структуру його майнового потенціалу. Фінансовий потенціал визначається обсягом, складом і структурою джерел фінансування (пасивів) підприємства. Обґрунтованість розміщення фінансових ресурсів в активах є одним з основних принципів забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності підприємства.

Загальну характеристику економічного потенціалу наведено у балансі підприємства, який дозволяє оцінити та проаналізувати як майновий, так і фінансовий аспекти досліджуваного об'єкта у їх взаємозалежності.

Актив балансу, який призначено для відображення майнового стану підприємства, можна розглядати, з одного боку, як характеристику складу та цільового використання ресурсів за об'єктами їх розміщення і характером участі у виробництві, а з іншого боку, як характеристику витрат, що утворились внаслідок здійснення фінансових операцій з метою отримання певного доходу.

Кожен з визначених підходів до аналізу активів підприємства дозволяє аналітику виділити і вирішити ряд окремих взаємопов'язаних завдань. Аналіз активів як складу майна, згрупованого за об'єктами розміщення коштів, дозволяє оцінити рівень ліквідності підприємства. Витратний підхід до аналізу майнового потенціалу спрямовано на визначення доходності активів. Оскільки поняття ліквідності та доходності активів є взаємопов'язаними, у дослідженні майнового потенціалу підприємства доцільно поєднувати обидва напрями аналізу. Загальна вартість майна визначається як підсумок активу балансу. [34, с. 158]

В пасиві балансу підприємства відображаються джерела утворення його фінансових ресурсів. Загальна вартість пасивів підприємства визначається на основі балансу як сума його капіталу і зобов’язань. Майно (активи) підприємства і джерела його формування (пасиви) відображаються в балансі у вигляді залишків на відповідну дату. Економічний потенціал підприємства є складним об'єктом дослідження, отже, його аналіз передбачає класифікацію активів і пасивів за попередньо обраними і обгрунтованими класифікаційними ознаками.

Перший рівень класифікації активів у балансі здійснюється за ознакою їх участі в обороті. За цією ознакою активи розподілено на оборотні (мобільні) і необоротні (іммобілізовані) з виділенням в окрему групу витрат майбутніх періодів. Поглиблене дослідження активів підприємства вимагає їх деталізації за ознаками цільового використання та ліквідності.

Класифікацію майна підприємства за ознаками участі в обороті та цільового використання наведено на рис. 2. 2

За ступенем ліквідності розрізняють наступні групи активів:

1група: абсолютно ліквідні активи (грошові кошти та їх еквіваленти);

група: активи, термін ліквідності яких визначається термінами дебіторської заборгованості (дебіторська заборгованість, короткострокові векселі одержані, поточні фінансові інвестиції);

група; активи, термін ліквідності яких залежить від тривалості виробничого циклу (запаси);

4 група: необоротні активи, термін ліквідності яких визначається умовами їх амортизації (нематеріальні активи; основні засоби), термінами дебіторської заборгованості (довгострокова дебіторська заборгованість), термінами погашення основного боргу (довгострокові фінансові інвестиції).

Рис. 2.2 Класифікація майна підприємства за участю в обороті та цільовим використанням[34, с. 160]

Найвищим рівнем ліквідності характеризуються активи, що належать до першої групи. Поступово знижуючись при переході до наступних груп, ліквідність досягає найнижчого рівня у четвертій групі активів.

Важливою характеристикою економічного потенціалу підприємства є оцінка джерел утворення його фінансових ресурсів. Перший рівень класифікації пасивів у балансі здійснюється за ознакою належності коштів. За цією ознакою пасиви розподілено на джерела власних коштів підприємства (власний капітал) і джерела позикових коштів (зобов'язання) з виділенням в окремі групи забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів. Слід зазначити, що за належністю забезпечення наступних витрат і платежів та доходи майбутніх періодів також тяжіють до зобов’язань на тій підставі, що їх утворення підприємством, як статей пасиву балансу, означає зобов’язання щодо наступного витрачання коштів на зазначені цілі.

Подальша деталізація пасивів підприємства здійснюється за джерелами утворення фінансових ресурсів та за термінами їх залучення до фінансово-господарської діяльності підприємства. [34, с. 161] Класифікацію пасивів підприємства за належністю коштів та джерелами утворення фінансових ресурсів наведено на рис. 2. 3

Рис. 2.3 Класифікація пасивів підприємства за належністю коштів та джерелами утворення фінансових ресурсів [34, с. 162]

За термінами залучення фінансових ресурсів до фінансово-господарської діяльності підприємства розрізняють наступні групи пасивів:

група: термін залучення необмежений (власний капітал);

група: термін залучення більше одного року (довгострокові зобов’язання та частки забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів, які мають довгостроковий характер);

група: термін залучення до одного року включно (поточні зобов’язання та частки забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів, які мають короткостроковий характер).

Економічний потенціал підприємства визначається загальною величиною джерел фінансування і дорівнює вартості засобів, що знаходяться у його розпорядженні.

Дослідження економічного потенціалу здійснюється за майновим і фінансовим аспектами згідно з методиками загального та коефіцієнтного аналізу. Загальний аналіз ґрунтується на застосуванні методичних прийомів вертикального та горизонтального аналізу і спрямовується на оцінку динаміки активів, власного капіталу і зобов’язань за абсолютною величиною, складом і структурою. Для загального аналізу економічного потенціалу застосовується інформація, що міститься у балансі підприємства (форма 1 фінансової звітності). [34, с. 163] .У табл.2.4 — Д. 2.6 наведено дані щодо динаміки активів підприємства та джерел їх формування.

Таблиця 2. 4

Динаміка активів ТОВ «ХХХ"та джерел їх утворення

Найменування показника

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

тис.

грн

% до під-сумку

тис.

грн

% до під-сумку

Абсо-лютне, тис. грн

Віднос-не, %

Струк-турне,

пп

Актив

1. Необоротні активи

618,1

57,45

660,7

42,52

42,6

6,89

-14,93

1.1. Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Основні засоби

618,1

57,45

660,7

42,52

42,6

6,89

-14,93

1.3. Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

2. Оборотні активи

457,8

42,55

893,3

57,48

435,5

95,13

14,93

2.1. Запаси

394,6

36,68

690,1

44,41

295,5

74,89

7,73

2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

0,9

0,08

139,2

8,96

138,3

15 366,67

8,88

2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками

60,7

5,64

52,6

3,39

-8,1

-13,34

-2,25

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

1,6

0,15

11,2

0,72

9,6

600,00

0,57

2.5. Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

3. Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

1075,9

100,00

1554,0

100,00

478,1

44,44

-

Пасив

1. Власний капітал

503,0

46,75

835,4

53,76

332,4

66,08

7,01

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання

268,5

24,96

180,6

11,62

-87,9

-32,74

-13,34

4. Поточні зобов’язання

304,4

28,29

538,0

34,62

233,6

76,74

6,33

4.1. Кредиторська заборгованість за товари

284,2

26,41

500,3

32,19

216,1

76,04

5,78

4.2. Поточні зобов’язання за розрахунками

20,2

1,88

37,7

2,43

17,5

86,63

0,55

4.3. Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

1075,9

100,00

1554,0

100,00

478,1

44,44

-

Таблиця 2. 5

Динаміка активів ТОВ «ХХХ» та джерел їх утворення за 2009 рік

Найменування показника

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

тис.

грн

% до під-сумку

тис.

грн

% до під-сумку

Абсо-лютне, тис. грн

Віднос-не, %

Струк-турне,

пп

Актив

1. Необоротні активи

660,7

42,52

2166,9

70,32

1506,2

227,97

27,8

1.1. Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Основні засоби

660,7

42,52

2166,9

70,32

1506,2

227,97

27,8

1.3. Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

2. Оборотні активи

893,3

57,48

914,6

29,68

21,3

2,38

-27,8

2.1. Запаси

690,1

44,41

777,6

25,23

87,5

12,68

-19,18

2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

139,2

8,96

103,2

3,35

-36,0

-25,86

-5,61

2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками

52,6

3,39

-

-

-

-

-

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

11,2

0,72

33,8

1,1

22,6

201,79

0,38

2.5. Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

3. Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

1554,0

100,00

3081,5

100,00

1527,5

98,29

-

Пасив

1. Власний капітал

835,4

53,76

1386,7

45,0

551,3

65,99

-8,76

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання

180,6

11,62

648,5

21,05

467,9

259,08

9,43

4. Поточні зобов’язання

538,0

34,62

1046,3

33,95

508,3

94,48

-0,67

4.1. Кредиторська заборгованість за товари

500,3

32,19

912,4

29,61

412,1

82,37

-2,58

4.2. Поточні зобов’язання за розрахунками

37,7

2,43

133,9

4,34

96,2

255,17

1,91

4.3. Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

1554,0

100,00

3081,5

100,00

1527,5

98,29

-

Таблиця 2.6.

Динаміка активів ТОВ «ХХХ"та джерел їх утворення за 2010 рік

Найменування показника

На початок періоду

На кінець періоду

Відхилення

тис.

грн

% до під-сумку

тис.

грн

% до під-сумку

Абсо-лютне, тис. грн

Віднос-не, %

Струк-турне,

пп

Актив

1. Необоротні активи

2166,9

70,32

2665,6

54,48

498,7

23,01

-15,84

1.1. Нематеріальні активи

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Основні засоби

2166,9

70,32

2665,6

54,48

498,7

23,01

-15,84

1.3. Інші необоротні активи

-

-

-

-

-

-

-

2. Оборотні активи

914,6

29,68

2227,2

45,52

1312,6

143,52

15,84

2.1. Запаси

777,6

25,23

1673,2

34,2

895,6

115,17

8,97

2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

103,2

3,35

323,2

6,61

220,0

213,18

3,26

2.3. Дебіторська заборгованість за розрахунками

-

-

-

-

-

-

-

2.4. Грошові кошти та їх еквіваленти

33,8

1,1

230,8

4,71

197,0

582,84

3,61

2.5. Інші оборотні активи

-

-

-

-

-

-

-

3. Витрати майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

3081,5

100,00

4892,8

100,00

1811,3

58,78

-

Пасив

1. Власний капітал

1386,7

45,0

2155,0

44,04

768,3

55,41

-0,96

2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів

-

-

-

-

-

-

-

3. Довгострокові зобов’язання

648,5

21,05

410,9

8,4

-237,6

-36,64

-12,65

4. Поточні зобов’язання

1046,3

33,95

2326,9

47,56

1280,6

122,39

13,61

4.1. Кредиторська заборгованість за товари

912,4

29,61

1728,1

35,32

815,7

89,4

5,71

4.2. Поточні зобов’язання за розрахунками

133,9

4,34

598,8

12,24

464,9

347,2

7,9

4.3. Інші поточні зобов’язання

-

-

-

-

-

-

-

5. Доходи майбутніх періодів

-

-

-

-

-

-

-

Підсумок

3081,5

100,00

4892,8

100,00

1811,3

58,78

-

Аналіз даних, наведених у таблицях, дозволяє позитивно оцінити загальне збільшення економічного потенціалу на 44,44% протягом 2008 р., 98,29% протягом 2009р. та 58,78% - 2010 р. на тій підставі, що така динаміка відповідає стратегії суб'єктів підприємницької діяльності, одним з основних напрямів якої в умовах ринкової економіки є підвищення ринкової вартості активів.

Зростання активів і капіталу спостерігається майже за всіма статтями балансу. Порівняно з середнім значенням 2010 року (58,78%), темпи приросту оборотних активів (143,52%) призвели до збільшення їх питомої ваги у сукупних активах підприємства на 15,84 пп., у тому числі запасів — на 8,97 пп. Така зміна є безумовно позитивною, адже в утворенні прибутку провідну роль відіграють саме оборотні активи.

Динаміка джерел формування активів підприємства призвела до змін його структури. У 2010 році майже не змінилась частка власного капіталу (зменшилась майже на 1пп.), частка довгострокових зобов’язань зменшилась на 12,65пп., проте збільшилась частка поточних зобов’язань на 13,61пп. Ці зміни не порушують допустимого співвідношення власного капіталу до валюти балансу (коефіцієнту автономії), що становить 44,04% при нормі 60−65%.

2.4 Аналіз фінансової стійкості і платоспроможності підприємства

Головна умова ефективного функціонування підприємства в умовах ринкового середовища — стійкість його економіки. Для кожного господарюючого суб'єкта існує внутрішня, фінансова та загальна стійкість. Внутрішня стійкість досягається при такому стані економіки підприємства, який забезпечує досить високий фінансовий результат його діяльності. Фінансова стійкість досягається при стабільному перевищенні доходів над витратами, вільному маневруванні грошовими коштами та стійкому економічному зростанні. Загальна стійкість характеризується позитивним сальдо чистого грошового потоку (перевищенням позитивного грошового потоку над негативним). 36, с. 141]

Фінансова стійкість визначається раціональною забезпеченістю потреб підприємства фінансовими ресурсами для ефективної діяльності в ринкових умовах. Вона характеризується системою абсолютних і відносних показників.

Абсолютні показники фінансової стійкості:

1. Наявність власного оборотного капіталу (Кво) визначають
як різницю власного капіталу підприємства (Кв) та суми необоротних активів (НА)

Кво=Кв — НА. (2.1)

Нестача або зменшення суми власних оборотних засобів призводить до збільшення величини залученого капіталу і посилення фінансової залежності підприємства.

2. Наявність перманентного капіталу, (Кп) визначають як суму власного оборотного капіталу та довгостроково залученого капіталу (Кз д)

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой