Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ "Криворізький залізорудний комбінат" (ЕДРПОУ 00191307) )

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни «Економічний аналіз»

тема: «Аналіз ефективності використання основних фондів підприємства (на прикладі ВАТ „Криворізький залізорудний комбінат“ (ЕДРПОУ 191 307))»

ЗМІСТ

ВСТУП

1. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, склад та рух основних фондів підприємства

1.2 Основні показники оцінки структури, руху та ефективності використання основних фондів підприємства

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (ЕДРПОУ 191 307)

2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ «КЗРК»

2.2 Аналіз складу та стану основних фондів підприємства ВАТ «КЗРК»

2.3 Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ВАТ «КЗРК»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВСТУП

Підвищення якості управління підприємством пов’язане з застосуванням сучасних методів оцінки стану основних фондів, аналізу та планування їх розвитку, з формуванням комплексного підходу до оцінки взаємовпливу показників фінансово-господарської діяльності підприємства та показників використання фондів. Пошук шляхів підвищення ефективності використання основних фондів є одним з найактуальніших питань в політиці управління підприємством в цілому.

Мета курсової роботи — викласти теоретичне обгрунтування управління рухом основних фондів, проведення дослідження руху основних фондів на матеріалах діючого виробничого підприємства.

Задачами курсової роботи, які випливають з її основної мети, є:

розкриття сутності основних фондів та їх класифікація;

визначення основних завдань управління рухом основних фондів підприємства;

аналіз руху основних фондів на підприємстві;

оцінка ефективності руху основних фондів;

розробка ефективної політики управління рухом на підприємстві на основі оцінки результатів діяльності підприємства за 2002 -2007 роки.

Предметом дослідження виступають основні фонди виробничого підприємства, що знаходяться в процесі проходження етапів циклу відтворення. Об'єктом дослідження є діяльність ВАТ «КРІВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (м. Кривий Ріг) у 2002 -2007 роках, основним видом діяльності якого є підземна добича залізної руди шахтним способом та її первинна переробка. Інформаційна база курсової роботи — матеріали фінансової діяльності ВАТ «КЗРК», розміщені на офіційному Інтернет-сайті Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (http: //www. smida. gov. ua).

1. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА

1.1 Сутність, склад та рух основних фондів підприємства

Здійснюючи господарську діяльність підприємство формує матеріально-технічну базу, що являє собою сукупність речових елементів засобів праці, необхідних йому для доведення товарів від виробників до споживачів і їх зберігання.

Засоби праці, як фактор виробництва та складова частина виробничих ресурсів підприємства, вливаючись в процес виробництва, стають частиною виробничих фондів підприємства в залежності від характеру функціонування в процесі виробництва та участі в створенні нової вартості, окремі елементи виробничих фондів можуть бути віднесені до основних та оборотних фондів.

Рис. 1.1. Взаємозв'язок засобів виробництва та виробничих фондів у розтині їх елементів.

На відміну від оборотних фондів, що беруть участь тільки в одному виробничому процесі, основні фонди функціонують тривалий період; зберігають споживаєму форму, частково використовуються у кожному виробничому процесі і переносять свою вартість на вартість продукції частково, по мірі зношування. Цим основні фонди відрізняються від оборотних, які змінюють свою споживану форму, або повністю її втрачають і повністю використовуються у кожному виробничому процесі. Вартість оборотних фондів торговельного підприємства в повній мірі відноситься на витрати обігу.

Основні засоби — це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік).

Об'єкт основних засобів — це: закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям до нього; конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій; відокремлений комплекс конструктивно з'єднаних предметів однакового або різного призначення, що мають для їх обслуговування загальні пристосування, приладдя, керування та єдиний фундамент, унаслідок чого кожен предмет може виконувати свої функції, а комплекс — певну роботу тільки в складі комплексу, а не самостійно; інший актив, що відповідає визначенню основних засобів, або частина такого активу, що контролюється підприємством.

Якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, які мають різний строк корисного використання (експлуатації), то кожна з цих частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів.

Для цілей бухгалтерського обліку основні засоби класифікуються за такими групами [14]:

1. Основні засоби

1.1. Земельні ділянки.

1.2. Капітальні витрати на поліпшення земель.

1.3. Будинки, споруди та передавальні пристрої.

1.4. Машини та обладнання.

1.5. Транспортні засоби.

1.6. Інструменти, прилади, інвентар (меблі).

1.7. Робоча і продуктивна худоба.

1.8. Багаторічні насадження.

1.9. Інші основні засоби.

2. Інші необоротні матеріальні активи

2.1. Бібліотечні фонди.

2.2. Малоцінні необоротні матеріальні активи.

2.3. Тимчасові (нетитульні) споруди.

2.4. Природні ресурси.

2.5. Інвентарна тара.

2.6. Предмети прокату.

2.7. Інші необоротні матеріальні активи.

3. Незавершені капітальні інвестиції

Придбані (створені) основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Одиницею обліку основних засобів є об'єкт основних засобів. Первісна вартість об'єкта основних засобів складається з таких витрат:

— суми, що сплачують постачальникам активів та підрядникам за виконання будівельно-монтажних робіт (без непрямих податків);

— реєстраційні збори, державне мито та аналогічні платежі, що здійснюються в зв’язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

— суми ввізного мита;

— суми непрямих податків у зв’язку з придбанням (створенням) основних засобів (якщо вони не відшкодовуються підприємству);

— витрати зі страхування ризиків доставки основних засобів;

— витрати на транспортування, установку, монтаж, налагодження основних засобів;

— інші витрати, безпосередньо пов’язані з доведенням основних засобів до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою.

Витрати на сплату відсотків за користування кредитом не включаються до первісної вартості основних засобів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок позикового капіталу.

Первісною вартістю основних засобів, що внесені до статутного капіталу підприємства, визнається погоджена засновниками (учасниками) підприємства їх справедлива вартість з урахуванням витрат, передбачених пунктом 8 Положення (стандарту) 7 [10]. Первісна вартість об'єктів, переведених до основних засобів з оборотних активів, товарів, готової продукції тощо дорівнює її собівартості, яка визначається згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [8].

Рух основних коштів підприємства включає наступні процеси:

А) Придбання основних засобів та введення їх в експлуатацію

Б) Поліпшення основних засобів в ході експлуатації:

— модернізація;

— модифікація;

— добудова;

— дообладнання;

— реконструкція;

В) Знос та амортизація основних засобів — часткове використання фізичних та моральних ресурсів основних засобів при їх участі в процесі експлуатації, що приводить до:

— фізичного зношення основних фондів;

— морального зношення (застаріння) основних фондів;

— накоплення амортизаційного фонду (відрахувань з доходу підприємства) для відновлення ресурсів основних фондів при їх поліпшенні чи оновленому придбанні;

Г) Тимчасова передача основних засобів в оренду

Д) Продаж основних фондів

Е) Ліквідація основних засобів

Підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт [10].

Основні фонди, як економічна категорія, характеризуються такими ознаками: вони, неодноразово вступаючи у виробничий процес зберігають свою натуральну форму і лише частково споживаються в кожному циклі виробництва. Як сукупність засобів праці основні фонди є вирішальним фактором виробництва, а їхній натурально-речовинний склад визначає характер матеріально-технічної бази підприємства. Поступове перенесення вартості основних фондів торговельного підприємства на товари, які реалізуються ним, пов’язане із зносом основних фондів в процесі тривалого функціонування. Знос буває фізичним і моральним.

Під фізичним зношенням основних фондів розуміють втрату ними першопочаткових техніко-економічних якостей (споживчої вартості) під впливом процесів праці, природних сил та інших факторів. В залежності від причин виникнення розрізняють дві форми фізичного зносу:

І. Внаслідок використання основних фондів у виробничому процесі;

ІІ. В результаті їх бездіяльності та впливу сил природи.

Фізичний знос першого ряду умовно можна розділити на дві частини:

знос, який періодично усувається шляхом проведення відповідних ремонтів — усувний;

неусувний знос (знос, що не підлягає усуненню) поступово накопичується та обумовлює за витоком часу повне фізичне зношення основних фондів, внаслідок чого вони повинні бути повністю замінені.

Окрім фізичного основні фонди зазнають ще й морального зносу.

Моральний знос (техніко-економічне старіння основних фондів) — це зменшення їх вартості під впливом науково-технічного прогресу по мірі здешевлення відтворення окремих засобів праці та впровадження у виробництві нової, більш досконалої та більш продуктивної техніки. Моральний знос також може бути повним та частковим [19]. Частковий моральний знос може бути усунений шляхом проведення модернізації основних фондів, під якою розуміють внесення певних конструктивних змін в об'єкти основних фондів з метою покращання їх техніко-економічних характеристик. Настання повного морального зносу обумовлює потребу в заміні об'єктів основних фондів підприємства.

Основні фонди підприємства класифікуються [19]:

І. За характером участі в виробничому процесі:

Виробничі основні фонди — фонди, що безпосередньо беруть участь у виробничому процесі.

Невиробничі основні фонди — не пов’язані із здійсненням виробничого процесу (житлові будинки, спортивні споруди, об'єкти охорони здоров’я).

ІІ. За належністю до власника майна:

Власні основні фонди — належать підприємству на правах власності і містяться в його балансі.

Орендовані та безкоштовно передані основні фонди — фонди, що у строковому або безстроковому порядку передані торговельному підприємству в оренду або абсолютно безкоштовно.

ІІ. За роллю в здійсненні виробничого процесу:

Активна частина основних фондів.

Пасивна частина основних фондів.

До активної частини відносять ті елементи основних фондів, які безпосередньо впливають на предмети праці і в значній мірі визначають рівень продуктивності праці (машини, устаткування, транспортні засоби і виробничий інвентар).

До пасивної частини відносяться будівлі, споруди, господарський інвентар, ті елементи, які створюють умови для здійснення торговельно-виробничих процесів.

Співвідношення між активною і пасивною частинами основних фондів відображає рівень прогресивності основних фондів. Основні фонди класифікуються також за видами:

Рис. 1.2. Видова структура основних фондів [19]

Співвідношення окремих видів основних фондів називають видовою структурою основних фондів. Структура основних фондів підприємства визначається тим, наскільки в ній переважає частка виробничих фондів над невиробничими. У виробничих основних фондах найбільшу питому вагу має їх пасивна частина.

Проміжок часу, протягом якого відбувається процес формування, використання та відновлення споживчої вартості основних фондів, характеризується поняттям «цикл відтворення основних фондів». Основні стадії (етапи) циклу відтворення основних фондів наведено на рис. 1. 3

Якщо цикл відтворення основних фондів більш тривалий, ніж обіг основних фондів, то підприємство отримує додатковий дохід за рахунок накопиченої амортизації.

Рис. 1.3. Стадії та етапи циклу відтворення основних фондів торговельного підприємства [ 20 ]

Якщо ж в разі неефективного використання цикл відтворення коротший за обіг фондів, то підприємство не має фінансових джерел для відновлення основних фондів (в зв’язку з незавершенням амортизаційного періоду) і несе збитки через списання залишкової вартості основних фондів на фінансові результати діяльності.

Процес проходження основними фондами вказаних етапів циклу відтворення являє собою рух основних фондів, який має особливості у випадку простого та розширеного відтворення:

Просте відтворення, при якому досягається збереження споживчої вартості основних фондів.

Розширене відтворення, при здійсненні якого споживча вартість та кількість основних фондів підприємства зростає.

Просте відтворення відбувається шляхом проведення капітального ремонту та заміни застарілих об'єктів основних фондів, розширене — шляхом проведення нового будівництва, реконструкції та технічного переозброєння, модернізації основних фондів. Вибір форми відтворення здійснюється в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства.

Під терміном «амортизація» основних фондів і нематеріальних активів слід розуміти поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення, на зменшення скоригованого прибутку платника податку у межах норм амортизаційних відрахувань, установлених цією статтею.

Амортизації підлягають витрати на:

— придбання основних фондів та нематеріальних активів для власного виробничого використання, включаючи витрати на придбання племінної худоби та придбання, закладення і вирощування багаторічних насаджень до початку плодоношення;

— самостійне виготовлення основних фондів для власних виробничих потреб, включаючи витрати на виплату заробітної плати працівникам, які були зайняті на виготовленні таких основних фондів;

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних фондів;

Під терміном «основні фонди» слід розуміти матеріальні цінності, що призначаються платником податку для використання у господарській діяльності платника податку протягом періоду, який перевищує 365 календарних днів з дати введення в експлуатацію таких матеріальних цінностей, та вартість яких перевищує 1000 гривень і поступово зменшується у зв’язку з фізичним або моральним зносом.

Витрати на придбання будь-яких матеріальних цінностей, вартість яких не перевищує 1000 гривень, що призначені для використання у господарській діяльності платника податку, включаються до складу валових витрат платника податку в загальному порядку.

Об'єктом амортизації є вартість основних засобів (окрім вартості землі і незавершених капітальних інвестицій).

Нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), і призупиняється на період його реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання та консервації.

Амортизація основних засобів (крім інших необоротних матеріальних активів) нараховується із застосуванням таких методів:

1) прямолінійного, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється;

4) кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів.

Підприємство може застосовувати норми і методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством.

Суму нарахованої амортизації всі підприємства відображають збільшенням суми витрат підприємства і зносу основних засобів.

Об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визнання активом.

1.2 Основні показники оцінки структури, руху та ефективності використання основних фондів підприємства

Основними завданнями управління рухом основних фондів є [24]:

Аналіз стану та ефективності використання основних фондів на торговельному підприємстві.

Визначення розміру потреби в прирості основних засобів.

Обгрунтування ремонтної політики підприємства.

Вибір форми задоволення потреби в прирості основних фондів.

Раціоналізація експлуатації основних фондів підприємства.

Аналіз стану та ефективності використання проводиться в цілях вивчення динаміки загального їх обсягу і стану, ступені їх придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання і поділяється на етапи:

І етап — аналіз обсягів та динаміки основних фондів.

На цьому етапі аналізу визначається загальний обсяг основних фондів торговельного підприємства у вартісному вимірі та вивчається динаміка обсягу основних фондів порівняно з попередніми періодами.

ІІ етап — аналіз стану та складу основних фондів.

Цей етап аналізу характеризується питомою вагою різних груп основних фондів в загальному обсязі основних фондів, що дозволяє оцінити співвідношення різних видів основних фондів, надати характеристику змінам в їх складі.

Баланс основних фондів за повною вартістю розраховується як:

ОФП+Н=В+ОФК, (1. 1)

де ОФП, ОФК — основні фонди за повною вартістю відповідно на початок і кінець року;

Н — надходження основних фондів за первісною вартістю протягом року;

В — вибуття основних фондів за первісною вартістю.

Баланс основних фондів за залишковою вартістю:

ОФП///-А=ОФК/, (1. 2)

де, А — сума нарахованої амортизації.

Тобто залишкова вартість основних фондів на кінець звітного періоду дорівнює залишковій вартості на початок періоду плюс залишкова вартість введених основних фондів мінус залишкова вартість основних фондів, що вибули, і мінус сума амортизації на реновацію за звітний період.

При складанні планів — середньорічну вартість основних фондів по відновлювальній вартості (початковій без врахування амортизації) розраховують за формулою [19 ]:

(1. 3)

де — ОФн — відновлювальна вартість основних фондів на початок року;

ОФввед (і) — відновлювальна вартість порції введених основних фондів у місяці введення Мввед (і) з початку року;

i = 1,…, n — кількість введень порцій ОФ на протязі року;

ОФвивед (j) — відновлювальна вартість порції виведених основних фондів у місяці виведення Мвивед (j) з початку року;

j = 1,…, m — кількість виведень порцій ОФ на протязі року;

ІІІ етап — аналіз ступеню зносу основних фондів.

В процесі оцінки ступеню зносу використовуються такі загальні показники [23]:

Коефіцієнт зносу характеризує ту частину вартості ОФ, яка перенесена при їх використанні. Він розраховується як відношення суми зносу, накопичуваної на балансі підприємства, до повної первісної вартості ОФ. Сума зносу ОФ може бути визначена як різниця їх повної і залишкової вартості на кінець року.

(1. 4)

Коефіцієнт придатності характеризує частку не перенесеної вартості на створюваний продукт. Він розраховується як відношення залишкової вартості ОФ до їх повної вартості, або як різницю між 100% і коефіцієнтом зносу.

(1. 5)

ІV етап — аналіз інтенсивності відновлення основних фондів.

Для характеристики руху основних фондів використовують показники надходження та вибуття, які виступають узагальнюючою характеристикою інтенсивності цього процесу.

Загальний коефіцієнт надходження (оновлення)розраховують як відношення повної вартості основних фондів, що надійшли в звітному періоді на підприємство Н, до повної вартості засобів праці на кінець року періоду:

(1. 6)

Загальний коефіцієнт вибуття основних фондів розраховують як відношення повної вартості основних фондів, що вибули в звітному періоді на підприємстві Н, до повної вартості засобів праці на початок року періоду: :

(1. 7)

Швидкість оновлення характеризує середній період повного оновлення усіх основних фондів підприємства і дорівнює відношенню одиниці до коефіцієнту оновлення основних фондів.

Коефіцієнт приросту основних фондів:

(1. 8)

де Ф введ.  — вартість знову введених основних фондів;

Ф виб.  — вартість основних фондів, які вибули;

ОФ поч.  — вартість основних фондів на початок періоду.

V етап — аналіз ефективності використання основних фондів.

Аналіз ефективності використання основних фондів необхідно робити на базі цілої системи показників, щоб можливо було судити про важливість основних фондів в економіці підприємства, оцінити стан основних фондів та їх вплив на виробничі процеси підприємства. Цими показниками є [19]:

Фондовіддача — характеризує обсяг товарообороту на одиницю основних фондів

(1. 9)

де ТО — товарооборот підприємства за даний період;

Індекс фондовіддачі:

(1. 10)

де ТО 1, ТО2 — товарооборот підприємства відповідно в базовому та звітному періодах;

ОФ1, ОФ2 — середня вартість основних фондів в базовому та звітному періодах

В якості узагальнюючого показника використання основних фондів у торгівлі застосовують інтегральний показник ефективно діючих основних фондів:

(1. 11)

де Ін — інтегральний показник ефективності основних фондів;

ІФ — індекс зміни фондовіддачі;

Ікс — коефіцієнт ефективного використання основних фондів (рентабельність основних фондів), що обчислюється як відношення прибутку до середньої вартості основних фондів підприємства.

Крім розглянутих вище загальних показників для оцінки ефективності використання окремих видів та груп основних фондів підприємства використовуються спеціальні показники, що дають змогу окремо оцінити використання обладнання:

Коефіцієнт ефективного використання (Кев) обладнання дорівнює співвідношенню кількості годин роботи обладнання в день до нормативної тривалості роботи обладнання.

Коефіцієнт інтенсивного використання (Ків) обладнання дорівнює відношенню фактичної продуктивності роботи обладнання до нормативної продуктивності роботи обладнання.

Коефіцієнт інтегрального використання обладнання:

(1. 12)

Приріст товарної продукції за рахунок зміни фондовіддачі розраховується на обсяг основних фондів на початок року за формулою:

(1. 13)

Четверта задача — вибір форми задоволення потреби в прирості основних фондів.

Потреба в прирості основних засобів підприємства може бути задоволена різними шляхами:

Придбання необхідних основних засобів у власність (нових або таких, що біли у використанні);

Будівництво основних фондів;

Оренди (лізингу) необхідного обладнання та площі.

Кожен з цих способів задовольняє потреби підприємства в поповненні його основних фондів, але розмір витрат підприємства на кожен з них різний. Великий вплив на обсяг витрат має і структура їх фінансування: за рахунок власних або залучених фінансових ресурсів.

Операції спрямовані на задоволення потреби в прирості основних фондів підприємства мають різноманітний та багатоплановий вплив на фінансовий стан і результати його діяльності. Характер даного впливу представлений в табл. 1.1.

Таблиця 1.1 Вплив операцій щодо задоволення потреб в прирості основних фондів на фінансовий стан і результати діяльності підприємства [22]

Зміст операції

Вплив на фінансовий стан і результати діяльності

Надходження основних фондів

Отримано безкоштовно від юридичних та фізичних осіб

Збільшується розмір власного капіталу, зростає фінансова стійкість підприємства, але підвищується частка амортизаційних відрахувань та видатків на ремонт. При низькій фондовіддачі отриманих основних фондів може зменшитися прибуток та рентабельність.

Придбання основних фондів за плату

Збільшуються позаобігові активи, змінюється структура капіталу підприємства. В цілому вповільнюється оборот всього капіталу, скорочуються розміри найбільш ліквідних активів, погіршується платоспроможність. На величину видатків по доставці та монтажу об'єктів зменшується чистий прибуток. Обігові кошти збільшуються на суму сплаченого ПДВ

Довгострокова оренда основних фондів

Збільшується сума позаобігових активів і сума заборгованості перед орендодавцями. Періодично зменшується грошова готівка на суму орендної плати і процента за оренду. На суму процента зменшується чистий прибуток або фонд накопичення.

Поточна оренда основних фондів

Збільшується сума позаобігових активів і сума заборгованості перед орендодавцями. Періодично зменшується грошова готівка на суму орендної плати і процента за оренду. На суму процента зменшується чистий прибуток або фонд накопичення. Витрати орендатора збільшуються на суму орендної плати, а також на суму витрат по капітальному ремонту.

Вибуття основних фондів

Безкоштовна оренда основних фондів

Чистий прибуток, або фонд накопичення, або нерозподілений прибуток минулих років зменшується на величину залишкової вартості переданих основних фондів плюс витрати по вибуттю плюс ПДВ. Зменшується сума основних фондів.

Внесення вкладу в статутний капітал дочірнього підприємства

Вклад по ціні угоди вище залишкової вартості призводить до росту позареалізаційних доходів підприємства. Якщо навпаки — збитки відносять на зменшення чистого прибутку або фонду накопичення.

Продаж основних фондів

Формується фінансовий результат (прибуток або збиток) від іншої реалізації, який збільшує (зменшує) комерційний прибуток підприємства. Зменшується розмір основних фондів, збільшується ліквідність балансу, прискорюється оборот усього капіталу. Оптимальним варіантом є реалізація основних фондів по ринковій вартості. Однак необхідно оцінити виробничу потребу підприємства в об'єктах основних фондів, що реалізуються та можливості їх заміщення більш продуктивними.

Ліквідація основних фондів

Фінансовий результат виявляється по кожному об'єкту, що ліквідується. Власні джерела підприємства зменшуються на суму недовнесеного в бюджет ПДВ і на суму недоамортизації ліквідуємого об'єкта.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАЛІЗОРУДНИЙ КОМБІНАТ» (ЕДРПОУ 191 307)

2.1 Характеристика діяльності підприємства ВАТ «КЗРК»

Відкрите акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (скорочена назва ВАТ «Кривбасзалізрудком») зареєстровано розпорядженням від 30. 07. 2001р. № 4 052 169Ю0050359 Виконавчого комітету Криворізької міської Ради. Нова редакція Статуту ВАТ «Кривбасзалізрудком» зареєстрована державним реєстратором виконавчого комітету Криворізької міської Ради, номер запису 12 271 050 010 000 808, дата реєстрації від 07. 04. 2006р.

Таблиця 2.1 Основні реєстраційні характеристики ТОВ «КЗРК»

Підприємство

ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО" КРИВОРIЗЬКИЙ ЗАЛIЗОРУДНИЙ КОМБIНАТ"

Дата

2007−01−01

за ЄДРПОУ

191 307

за КОАТУУ

1 211 036 600

Територія

Дніпропетровська

за КФВ

Орган державного управління

Мiнiстерство промислової полiтики

за СПОДУ

6 024

за ЗКГНГ

12 111

Галузь

Пiдземний видобуток руд черних металiв

за КВЕД

13. 10. 1

Вид економічної діяльності

Пiдземне видобування залiзної руди

Свідоцтво про державну реєстрацію від 30. 07. 2001р. серія А00 № 423 038 (номер запису про заміну свідоцтва 12 271 050 001 000 808), код форми власності - 10 (приватна). Ідентифікаційний код платника податків за ЄДРПОУ- 191 307. Місцезнаходження ВАТ «Кривбасзалізрудком» відповідно до установчих документів: Україна, 50 029, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, вул. Симбірцева, 1 А.

Статутний фонд на дату початку перевірки ВАТ «Кривбасзалізрудком», відповідно до установчих документів, склав 1 991 233 326,00 (один мільярд дев’ятсот дев’яносто один мільйон двісті тридцять три тисячі триста двадцять шість) гривень, який поділяється на 1 991 233 326 простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

Таблиця 2.2 Інформація про власників 10 та більше відсотків акцій ВАТ «КЗРК», за даними реєстратора цінних паперів, станом на 31. 08. 2007

Власник

кількість акцій, шт

від загальної кількості акцій, %

код за ЄДРПОУ

Статус

Найменування

країна

адреса

24 917 996

Номінальні утримувачі іменних цінних паперів — депозитарії

Вiдкрите акцiонерне товариство «Мiжрегiональний фондовий союз»

Україна

вул. Вєтрова. буд. 7-б, м. Київ, Україна, 1 032

1 988 869 445

99. 8813

Таблиця 2.3 Інформація про власників 10 та більше відсотків акцій ВАТ «КЗРК», за даними зберігача цінних паперів, станом на 05. 09. 2007

Власник

кількість акцій, шт

від загальної кількості акцій, %

код за ЄДРПОУ

статус

найменування

країна

адреса

Юридичні особи нерезиденти

STARMILL LIMITED

Кіпр

Themistokli Dervi, 3, JULIA HOUSE, P.C. 1066, Nicosia, Cyprus

994 434 334

49. 9406

Юридичні особи нерезиденти

СТАРМIЛ ЛIМIТЕД (STARMILL LIMITED)

Кіпр

NICOSIA, ТЕМIСТОКЛI ДЕРВI, 3, ДЖУЛIЯ ХАУС, 1066

994 434 334

49. 9406

До складу ВАТ «Кривбасзалізрудком» входять 10 структурних підрозділів, які створені без статусу юридичної особи та мають незакінчений баланс. Податки сплачуються консолідовано головним підприємством ВАТ «Кривбасзалізрудком».

Перелік структурних підрозділів, у т.ч. філій, відділень та інших відокремлених підрозділів наведений в табл.2.1.

Таблиця 2. 1

№ з/п

Назва структурного підрозділу

Місцезнаходження

1.

Шахта «ім. Леніна»

50 082, м. Кривий Ріг

2.

Шахта «Гвардійська»

50 037, м. Кривий Ріг, вул. Лаштоби

3.

Шахта «Октябрьська»

50 014, м. Кривий Ріг, вул. Іртишська, 1

4.

Шахта «Родіна»

50 011, м. Кривий Ріг, вул. Магнітогорська

5.

Управління забезпечення виробництва, транспорту, збуту:

— управління залізничним транспортом

— автобаза

— база матеріально-технічного постачання

— гірнича інспекція з ґатунку руд

50 029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

6.

Енергетично-механічне управління:

— ремонтно-механічний завод (РМЗ)

— енергоуправління

— центральна енерголабораторія

50 029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

7.

Управління капітального будівництва:

— шахтобудівельне управління (ШБУ)

— шахтомонтажне управління (ШМУ)

— ремонтно-будівельний цех

50 029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

8.

Управління соціальних підрозділів:

— навчально-курсовий центр з підготовки кадрів

— центр інформаційних систем

50 029, м. Кривий Ріг, вул. Симбірцева, 1

9.

Оздоровчий комплекс «Червоні вітрила» -відокремлений структурний підрозділ

75 700, Херсонська обл., м. Скадовськ, вул. Радянська, 11

10.

Оздоровчий комплекс «Дзержинець» -відокремлений структурний підрозділ

71 100, Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Толстого, 165

Відкрите акціонерне товариство «ВАТ «Кривбасзалізрудком» — підприємство, яке здійснює видобуток залізної руди підземним способом. Основними видами продукції, що виробляє комбінат, є залізна руда.

Вміст заліза у масиві коливається від 46% до 65%. Поклади багатих руд усього родовища розвідані спеціалізованими організаціями і затверджені у ДКЗ. Ступінь розвідки родовища достатня для промислового використання на глибинах до 1500 м — граничній глибині розробки першої черги розкриття родовища.

Залежно від особливостей залягання залізорудних пластів видобуток руди ведеться поверхнево-камерною, підповерхнево — камерною системами та поверхневим обрушенням.

Вибухові роботи в шахтах виконуються господарським способом силами дільниць буро — вибухових робіт.

Для буріння свердловин та їх зарядки вибухівкою використовуються бурові каретки СБКНС — 2 та УБШ — 227, бурові верстати НКР — 100 м, зарядні машини ЗП — 2.

Відбиття рудного масиву, подрібнення гірничої маси виконується з використанням ручних та телескопічних перфораторів ПП-5013 та ПТ — 38.

Безпосередньо у шахті здійснюється перший етап подрібнення гірничої маси на щокових дробарках (ЩД).

Для навантаження гірничої маси використовуються завантажувальні машини типа ППН — 3, ППН — 1С. Транспортування залізної руди з віддалених забоїв до міста підйому на поверхню здійснюється внутрішахтним електровозним транспортом. Загальна довжина підземних шляхів комбінату становить 230 км. Підйом видобутої гірничої маси здійснюється у скіпах.

Із-за засмічення та вмісту включень видобута руда має вміст заліза 53−57%. Руди такої якості на ринку металургійної сировини попитом не користуються. Тому, з метою доведення видобутої руди до конкурентоспроможних кондицій на шахтах комбінату застосовується її збагачення шляхом дроблення, розсіву та вилучення некондиційної фракції. Це дозволяє підняти вміст металу у руді до 58 — 61%.

Виробничі потужності та завантаженість по комбінату характеризуються наступними показниками (табл.2. 2):

Таблиця 2.2 Виробничі потужності та завантаженість по ВАТ «КЗРК» у 2005 -2007 роках

N

Показники

2006 рік

2005рік

Відхи-

лення

9 місяців

2007 рік

9 місяців

2006рік

Відхилення

1

Затверджена виробнича потужність, по товарній руді, (тис. тн.)

7110

7110

0

5332,5

5332,5

0

2

Обсяг виробництва, по товарній руді, (тис. тн.)

7100

6458,0

+642

5277,8

5275,0

+2,8

3

Коефіцієнт використання потужностей, по товарній руді (%)

99,86

90,8

+9,06

98,97

98,92

+0,05

Коефіцієнт використання виробничих потужностей у 2006 році становить 99,86%, що на 9,06% більше в порівнянні з 2005 роком, за 9 місяців 2007 року цей показник становить 98,97%, що на 0,05% більше ніж за 9 місяців 2006 року.

Таблиця 2.3 Динаміка виробництва та реалізації товарної (готової) продукції в ВАТ «КЗРК» у 2006 -2007 роках тис. грн

Назва показника

ІI півріччя 2006 р.

9 місяців

2007р.

9 місяців

2006р.

Відхилення

(+,-)гр. 3−4

%гр. 3: гр. 4

Обсяг виробництва товарної продукції:

— в діючих цінах

— порівняних цінах на 01. 01. 2007 р.

474 931,5

564 173,1

850 610,9

825 271

632 879,9

832 886,8

+217 731

-7615,8

134,4

99,1

Обсяг реалізації товарної продукції (без ПДВ та без акцизного збору)

451 371,9

740 292,4

626 140,2

+114 152,2

118,2

Обсяг виробленої промислової продукції (робіт, послуг) у діючих цінах за 9 місяців 2007 року становив 850 610,9 тис. грн., що на 217 731,0 тис. грн. або на 34,4% більше ніж за 9 місяців 2006 року (9місяців 2006 року — 632 879,9 тис. грн.). У порівняних цінах обсяг виробництва за 9 місяців 2007 року склав 825 271,0 тис. грн., що на 7615,8 тис. грн. або на 0,9% менше ніж за аналогічний період минулого року (9 місяців 2006 року — 832 886,8 тис. грн.).

Обсяг реалізації товарної (готової) продукції за 9 місяців 2007 року становив 740 292,4 тис. грн., що на 192 793,0 тис. грн. або на 18,2% більше проти 9 місяців 2006 року. (9 місяців 2006 року — 626 140,2 тис. грн.)

Таким чином, при збільшенні обсягу виробництва товарної продукції за 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року на 34,4%, обсяг реалізації за вищезазначений період проти 9 місяців 2006 року збільшився на 18,2%.

Таблиця 2.4 Аналіз виробництва основних видів промислової продукції (товарної) ВАТ «КЗРК» за 2 півріччя 2006р. та 9 місяців 2007 року.

Одиниці вимі-рювання у фактичних цінах

II півріччя 2006року

9 місяців

2007 року

9 місяців

2006 року

Відхилення

(+,-) грн.

Темп росту, (%)

Види промислової продукції:

Руда залізна товарна

Тис. тн.

3618,0

5277,8

5275,0

+2,8

100,1

Тис. грн

471 778,6

846 766,7

627 900,8

+218 865,9

134,9

Стиснене повітря

Тис.м. Куб.

632,0

322,0

5863,0

-5541

5,5

Тис. грн

25,6

16,3

228,5

-212,2

7,1

Тепло енергія

Т. гкал

5,2

11,3

12,5

-1,2

90,4

Тис. грн

530,3

1859,5

768,4

+1091,1

242,0

Роботи промислового характеру

Тис. грн

2597,0

1968,4

3982,2

-2013,8

49,4

В тому числі

Гумо-тросова стрічка та канат

Тн.

141,1

109,3

153,1

-43,8

71,4

Тис. грн

1314,8

1938,8

3265,0

-1326,2

59,4

Вироби металеві інші

Тн.

93,3

3,61

60,2

-56,59

6,0

Тис. грн.

1282,2

29,6

717,2

-687,6

4,1

В с ь о г о:

Тис. грн

474 931,5

850 610,9

632 879,9

+217 731

134,4

За 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом 2006 року ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» збільшив виробництво товарної продукції у грошовому виразі на 34,4% за рахунок збільшення виробництва руди залізної у аналізуємому періоді на 34,9% (9 місяців 2007 року — 846 766,7 тис. грн., 9 місяців 2006 року — 627 900,8 тис. грн.).

Аналіз виробництва інших видів продукції в грошовому виразі за 9 місяців 2007 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року свідчить про збільшення обсягів виробництва тепло- енергії на 142% (9 місяців 2007 року -1859,5 тис. грн., 9 місяців 2006 року -768,4 тис. грн.).

Аналіз виробництва продукції в натуральному виразі свідчить про зменшення виробництва за 9 місяців 2007 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року стисненого повітря на 5541 тис.м. куб. Зменшення обсягів виробництва за 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом минулого року в натуральному виразі відбулося по виробництву гумо-тросової стрічки та канату на 43,8 тн. або на 28,6%.

Виробництво товарної залізної руди в натуральному виразі за 9 місяців 2007 року в порівнянні з 9 місяцями 2006 роком збільшилось на 2,8 тис. тн. або на 0,1%.

В 2006 році в порівнянні з 2005 роком видобуток залізної руди на комбінаті збільшився на 642тис. тн. (2006 рік -7100 тис. тн., 2005 рік -6458 тис. тн.). Найбільше було видобуто залізної руди у 2006 році на шахті «Родіна» — 2130 тис. тн., що становить 30% від загального обсягу видобутку за 20 066 рік. Збільшення видобутку руди у 2006 році в порівнянні з 2005 роком відбулося на всіх шахтах комбінату. Обсяг гірничо-підготовчих робіт у 2006 році проти 2005 року зменшився на 3,3%. Вміст заліза у видобутій руді у 2006 році становить 58,42%, що на 0,49% менше ніж у 2005 році (табл.2. 5).

Таблиця 2. 5

Показник

Видобуток залізної руди, (тис. тн.)

Гірничо — підготовчі роботи

2006

2005

(+/-)

(%)

2006р

2005р

(%)

Залізорудні шахти

Шахта ім. Леніна

1312

1263,7

+48,3

103,8

758

841

90,1

Вміст заліза у видобутій руді,%

55,81

56,49

-0,68

98,8

Шахта «Гвардійська»

1670

1460,2

+210

114,4

1212

1180

102,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,94

59,59

-0,65

98,9

Шахта «Октябрьська»

1988

1884,6

+103,4

105,5

1200

1158

103,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,65

59,42

-0,77

98,7

Шахта «Родіна»

2130

1849,5

+280,5

115,2

1227

1370

89,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

59,41

59,50

-0,09

99,8

Разом по комбінату

7100

6458,0

+642

109,9

4397

4549

96,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,42

58,91

-0,49

99,2

Таблиця 2.6 Видобуток залізної руди ВАТ «КЗРК» за 9 місяців 2007 р. та 9 місяців 2006 р.

Видобуток залізної руди (тис. тн.)

Гірничо — підготовчі роботи

9 місяців 2007р.

9 місяців

2006р.

+, —

%

9 місяців 2007р.

9 місяців

2006р.

%

Залізорудні шахти

Шахта ім. Леніна

1003

983

+20

102,0

584

627

93,1

Вміст заліза у видобутій руді,%

55,80

56,20

-0,4

99,3

Шахта «Гвардійська»

1148,8

1245

-96,2

92,3

141

902

15,6

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,78

59,43

-0,65

98,9

Шахта «Октябрьська»

1424

1506

-82

94,6

885

895

98,9

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,30

58,99

0,69

98,8

Шахта «Родіна»

1702

1541

+161

110,4

585

917

63,8

Вміст заліза у видобутій руді,%

59,44

59,28

+0,16

100,3

Разом по комбінату

5277,8

52,75

+2,8

100,1

2195

3341

65,7

Вміст заліза у видобутій руді,%

58,3

58,66

-0,36

99,4

2.2 Аналіз складу та стану основних фондів підприємства ВАТ «КЗРК»

В додатку, А наведені баланси, звіти про фінансові результати та результати розрахунків фінансових показників ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості та рентабельності ВАТ «КЗРК» за 2002 -2006 роки.

В табл. 2.7 та на рис. 2.1 -2.2 наведена структура та динаміка змін основних засобів ВАТ «КЗРК» у 2002 — 2006 роках по залишковій вартості. В табл.2.8 та на рис. 2.3 -2. 10 наведені результати аналізу динаміки та структури руху виробничих основних фондів ВАТ «КЗРК» у 2002−2006 роках.

Таблиця 2.7 Структура основних засобів ВАТ «КЗРК» у 2002 — 2006 роках по залишковій вартості

Рис. 2.1. Динаміка змін складових виробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» у 2002 -2--6 роках по залишковій вартості

Рис. 2.2. Динаміка змін складових невиробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» у 2002 -2--6 роках по залишковій вартості

Таблиця 2.8 Динаміка руху виробничих основних фондів ВАТ «КЗРК» у 2003 — 2006 роках

Продовження табл.2. 8

Рис. 2.3. — Структура первісної та залишкової вартості виробничих основних фондів ВАТ «КЗРК» станом на 01. 01. 2006

Рис. 2.4. — Структура первісної та залишкової вартості виробничих основних фондів ВАТ «КЗРК» станом на 01. 01. 2007

Рис. 2.5. — Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» за 2003 рік

Рис. 2.6. — Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» за 2004 рік

Рис. 2.7. — Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» за 2005 рік

Рис. 2.8. — Показники зношеності, придатності, вибуття, поновлення та амортизаційного зносу виробничих основних засобів ВАТ «КЗРК» за 2006 рік

Таблиця 2.9 Використання амортизаційних відрахувань на відновлення та ремонт виробничих основних засобів в ВАТ «КЗРК» у 2002 -2006 роках

Станом на 30. 09. 2007 року первісна вартість основних засобів ВАТ «Кривбасзалізрудком» згідно бухгалтерської звітності складає 3 717 613,0 тис. грн. В порівнянні з початком поточного року вартість основних засобів збільшилась на 4 385,0 тис. грн. Найбільшу питому вагу займають основні виробничі фонди (98,7%). Незначну частку основних фондів (0,6%, або 20 145,0 тис. грн.) передано в оперативну оренду. За 9 місяців 2007 року на комбінаті введено в експлуатацію основних фондів на суму 22 910,0 тис. грн, вибуло — 18 525,0 тис. грн. Вартість основних засобів за 9 місяців 2007 року збільшилась на 4385,0 тис. грн. (станом на 01. 01. 2007 р.- 3 713 228,0 тис. грн., станом на 30. 09. 2007 р. -3 717 613,0 тис. грн.). В структурі основних фондів найбільшу питому вагу станом на 30. 09. 2007 року займають будинки, споруди та передавальні пристрої (88,3%) частка машин та обладнання становить 10,4%. За 9 місяців 2007 року комбінатом було придбано транспортних засобів на загальну суму 1452 тис. грн., в тому числі автомобіль «Шкода Октавія» у кількості 2 один. на загальну суму 261,0 тис. грн. (з ПДВ), автомобіль «Lexus LS 460 седан» на суму 762,3 тис. грн. (з ПДВ). Машин та обладнання придбано на загальну суму 17 775 тис. грн., в тому числі машин підйомних Ц-2,5×2АР УХЛ4 у кількості 2 один. на загальну суму 6013,4 тис. грн. (з ПДВ)

Таблиця 2. 10 Наявність, склад та структура основних фондів за 9 місяців 2007 року (тис. грн.)

Найменування основних фондів

На 01. 01. 2007 р.

На 30. 09. 2007 р.

Відхилення

Сума, тис. грн

Питома вага, %

Сума, тис. грн

Питома вага, %

+, —

%

1

2

3

4

5

6

7

1. Виробничі основні фонди

3 667 003

98,8

3 671 091

98,7

+4088

-0,1

2. Невиробничі основні фонди

46 225

1,2

46 522

1,3

+297

+0,1

3. Всього основних фондів у тому числі:

4. Передані в оперативну оренду;

5. Взяті у фінансову оренду;

6. Законсервовані основні фонди

3 713 228

13 881

-

5158

100

0,4

-

0,1

3 717 613

20 145

-

5158

100

0,6

-

0,1

+4385

+6264

-

-

+0,2

-

7. Вартість дійсних основних фондів (ряд. 3−4+5−6)

3 694 189

99,5

3 692 310

99,3

-1879

-0,2

8. Відношення дійсних основних фондів до загальної суми (ряд. 7/3*100)

99,5

Х

99,3

Х

Х

Х

Таблиця 2. 11 Структура та рух основних фондів за 9 місяців 2007 року. (тис. грн.)

№ п/п

Найменування

Наявність на 01. 01. 2007 р.

Надійшло

Вибуло

Наявність на 30. 09. 2007 р.

Відхилення

тис. грн.

Питома вага

Тис. грн.

Питома вага

тис. грн.

%

1

Будинки, споруди та передавальні пристрої

3 281 670

88,4

3072

2668

3 282 074

88,3

+404

-0,1

2

Машини та обладнання

381 386

10,3

17 775

13 449

385 712

10,4

+4326

+0,1

3

Транспортні засоби

32 371

0,9

1452

2140

31 683

0,9

-688

-

4

Інструменти, приладдя

5497

0,1

198

23

5672

0,1

+175

-

5

Тимчасові (нетитульні) споруди

906

-

-

115

791

-

-115

-

6

Малоцінні необоротні матеріальні активи

11 398

0,3

413

130

11 681

0,3

+283

-

7

Разом

3 713 228

100

22 910

18 525

3 717 613

100

+4385

-

Первісна вартість основних засобів збільшилась за 9 місяців 2007 року на 4 385 тис. грн. або на 0,1%, вартість їх зношення під час експлуатації збільшилась на 31 961 тис. грн. або на 1,0%. Збільшення вартості основних засобів відбулося за рахунок введення в експлуатацію пускового комплексу розробки горизонта 1265 м шахти «Октябрьська».

Ступінь зносу основних засобів на початок поточного року складав 82,1%, а на 30. 09. 2007 року 82,8%, ступінь придатності станом на 01. 01. 2007 р. — 17,9%, а станом на 30. 09. 2007 року -17,2.

Таким чином, по основних засобах виробництва спостерігається загальна картина їх зношеності. Значний ступінь зносу свідчить про потребу оновлення основних засобів на комбінаті.

Таблиця 2. 12 Аналіз зносу основних фондів на протязі 2007 року в ВАТ «КЗРК» (тис. грн.)

Показники

Одиниця вимірювання

На 01. 01. 07

На 30. 09. 07

Зміни за 9 місяців

2007 року, (+,-)

%

1

2

3

4

5

6

1. Первісна вартість основних засобів

тис. грн.

3 713 228

3 717 613

+4385

100,1

2. Зношення основних засобів під час їх експлуатації

тис. грн.

3 047 332

3 079 293

+31 961

101

3. Ступінь зносу основних засобів

%

82,1

82,8

Х

Х

4. Ступінь придатності основних засобів

%

17,9

17,2

Х

Х

Високий рівень зносу основних фондів викликає додаткові витрати на проведення капітальних та поточних ремонтів. Так, за 9 місяців 2007 року виконано ремонтів виробничих основних фондів основного виробництва на суму 19 568,7 тис. грн., в тому числі господарським способом на суму 17 540 тис. грн. та підрядним 2028,7 тис. грн. Із загальної суми на ремонт обладнання за 9 місяців 2007 року використано 8703,2 тис. грн. На придбання та заміну обладнання використано 30 013,0 тис. грн.

2. 3 Показники ефективності використання основних виробничих фондів підприємства ВАТ «КЗРК»

Факторні показники впливу зміни окремих показників основних фондів на зміну доходів від реалізації товарної продукції підприємства розраховуємо за методологією [ ], виходячі з рівнянь:

(2. 1)

де — ТП — обсяг товарної продукції в тис. грн. ;

N — кількість комплексних шахтопроходческих комплексів;

ФРЧобл — середній робочий річний час роботи комплексного шахтопроходческого комплексу (без ремонтів), часів на рік;

ФВобл — почасова фондовіддача 1 часу роботи комплексного = шахтопроходческого комплексу;

Факторні прирости обсягів товарної продукції розраховуються на основі формули (2. 1) методом ланцюгових підстановок:

— за рахунок зміни кількості шахтопроходческих комплексів:

(2. 2)

— за рахунок зміни обсягів річної роботи шахтопроходческих комплексів без ремонтів:

(2. 3)

Факторні прирости фондовіддачі виробничих основних фондів за рахунок факторів зміни активної частини виробничих основних фондів розраховуються на основі формули (2. 4) методом ланцюгових підстановок:

(2. 4)

де — АКТ (активн_виробн_ОФ) — частка активних виробничих фондів в виробничих основних фондах;

ФВ (активн_виробн) — фондовіддача активної частки виробничих основних фондів;

ФВ (виробн.) — фондовіддача виробничих основних фондів.

— за рахунок зміни частки активних виробничих основних фондів в виробничих основних фондах:

(2. 5)

— за рахунок зміни обсягів активних виробничих основних фондів в виробничих основних фондах:

(2. 6)

В табл.2. 13 -2. 16 представлені результати пофакторного аналізу впливу на приріст обсягів товарної продукції ВАТ «КЗРК» факторів:

— зміни активної частки в виробничих основних фондах;

— зміни абсолютного обсягу активних виробничих фондів в виробничих фондах;

— зміни кількості шахтопроходческих комплексів;

— зміни кількості робочого річного часу, які в середньому працював шахтопроходческий комплекс без ремонтів в 3-х змінному режимі роботи підприємства.

Як показує аналіз даних табл.2. 16 та рис. 2. 11:

— у 2002 -2005 роках від 89% до 90% росту обсягів товарної продукції давало зростання обсягів активної частини виробничих основних фондів за рахунок зростання кількості нових шахтопроходческих комплексів, які давали можливість нарощувати обсяги добичі продукції навіть при негативному впливі нарощування кількості простоїв для ремонту зношених комплексів;

— у 2006 році значна зношеність основних фондів (до 82%) та різке зменшення темпу вводу нових шахтопроходческих комплексів привело до зменшення приросту товарної продукції та зростанню негативного впливу простоїв комплексів на ремонт.

Таблиця 2. 13 Факторний аналіз фондовіддачі основних фондів ВАТ «КЗРК»

Рис. 2.9. — Аналіз динаміки ланцюгового рівня приросту характерних показників ефективності експлуатації основних фондів ВАТ «КЗРК» у 2003 — 2004 роках

Рис. 2. 10. — Аналіз динаміки ланцюгового рівня приросту характерних показників ефективності експлуатації основних фондів ВАТ «КЗРК» у 2005 — 2006 роках

Таблиця 2. 14 Факторна оцінка впливу фондовіддачі

Таблиця 2. 15 Факторна оцінка впливу загрузки комплексів обладнання

Таблиця 2. 16 Оцінка впливу факторів на приріст товарної продукції ВАТ «КЗРК»

Рис. 2. 11. — Аналіз впливу факторів на приріст реалізованої товарної продукції ВАТ «КЗРК» у 2002 -2006 роках

ВИСНОВКИ

За 9 місяців 2007 року в порівнянні з відповідним періодом 2006 року ВАТ «Криворізький залізорудний комбінат» збільшив виробництво товарної продукції у грошовому виразі на 34,4% за рахунок збільшення виробництва руди залізної у аналізуємому періоді на 34,9% (9 місяців 2007 року — 846 766,7 тис. грн., 9 місяців 2006 року — 627 900,8 тис. грн.).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой