Аналіз кредитного портфеля банку на прикладі ЗАТ "ПриватБанк"

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Зміст

Реферат

Вступ

РОЗДІЛ І КРЕДИТ. ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ВИДИ

1.1 Визначення поняття «кредит». Функції кредиту

1.2 Види кредитів

РОЗДІЛ ІІ ПРИВАТ БАНК — ОПИС, ПОСЛУГИ, КРЕДИТНА ДІЯЛЬНІСТЬ БАНКУ.

2.1 Загальний опис банку. Рейтинги та нагороди банку

2.2 Послуги ПриватБанку

2.3 Кредитна діяльність ПриватБанку

РОЗДІЛ ІІІ АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ. (на прикладі ПриватБанку)

3.1 Інформаційне забезпечення аналізу

3.2 Аналіз масштабів, динаміки та деверсифікації кредитних вкладень

3.3 Аналіз структури та оцінка якості кредитного портфелю з погляду ризику

3.4 Аналіз якості кредитного портфелю банку з погляду захищеності

від можливих втрат

3.5 Аналіз дохідності та ефективності кредитних операцій

Висновки

Додатки

Список використанИХ ДЖЕРЕЛ

Реферат

Кредитування надає змогу людині придбати бажані матеріальні блага за безготівковий розрахунок, користуватись і тим часом виплачувати кошти за дані блага впродовж узгодженого в угоді терміну.

Кредит — це грошові засоби, які надаються позичальникові (резиденту) на чітко визначений термін у чітко визначеній сумі на певний період під відсоток, з метою їх поверннення кредитору (банку).

Кредит поділяється на декілька видів: фінансовий, товарний, іпотечний, споживчий та інші.

Головними функціями кредиту є: емісія цінних паперів для покриття нестачі платіжних засобів; розподіл, що сприяє вдосконаленню кредитної політики з метою регулювання грошового обігу; контроль за правильним використанням коштів і повернення їх в чітко встановлені строки.

ПриватБанк є лідером на ринку банківських послуг. Має широкий спектр послуг, зокрема кредитних — кредитування всіх видів (має уповноваження ЄБРР та Українсько — Німецького Фонду).

ПриватБанк нараховує:

-1 845 філій по всій Україні, головний офіс знаходиться у місті Дніпропетровськ.

-має широке коло закордонних партнерів (Польща, Латвія, Росія, Кіпр, Білорусія та інші).

-має підтримку кореспондентських відносин з найбільшими іноземними банками.

-лідер з випуску платіжних краток (6,74 млн. шт.) — 40% від всіх випущених карток.

— 2 306 банкоматів по країні.

-ПриватБанк має висококваліфікованих працівників (23 000 чол. — весь штат; 2 300 — головний офіс).

Банк надає усі види кредитування від простого споживчого кредиту до іпотечного та фінансового.

Після проведення аналізу бачимо що Приват банк має активну кредитну діяльність, та зріст кредитних вкладень та їх поверненості (протягом останніх років банк почав збільшувати ліміти кредитної суми на картках у зв’язку з їх активним використанням населенням).

Порівняно з попереднім періодом диверсифікація кредитних вкладень дещо поліпшилась. З’явилися вкладення в транспортну галузь (24,4%), збільшилася частка кредитних вкладень у сільське господарство та промисловість.

У разі зменшення загальної суми кредитного портфеля сума зважених класифікованих позик зросла у звітному періоді до 17 729 тис. грн, проти 17 438 тис. грн у попередньому періоді, тобто на 291 тис. грн. Це свідчить про явне погіршення якості кредитного портфеля.

Вступ

Головною метою курсової роботи є поглиблення теоретичних знань студентів та набуття ними вмінь самостійного опрацювання окремих питань чи проблем теорії та практики фінансового менеджменту, фінансово-економічний аналіз діяльності комерційного банку й розробка на його основі пропозицій по вдосконалюванню діяльності банку.

Мета роботи — є систематизація, узагальнення, поглиблене вивчення і опрацювання теоретичних питань, окреслених обраною темою, проведення самостійних аналітичних досліджень, обґрунтування та підготовка рекомендацій щодо вдосконалення певних аспектів теорії та практики фінансового менеджменту.

Об'єктом дослідження курсової роботи є процес або явище, що обрані студентом для поглибленого вивчення. За спеціальністю «Фінанси» об'єктом дослідження курсової роботи може виступати фінансова діяльність певного підприємства або іншого суб'єкта господарювання, діяльність певних фінансових установ, фінансові ринки або їх окремі сегменти, управління окремими фінансовими процесами тощо. Предмет дослідження міститься в межах об'єкта дослідження.

Аналізований об'єкт — ЗАТ «ПриватБанк». Аналізований період: 2001 — 2003 р. Аналізовані показники: аналіз кредитного портфеля банку.

При проведенні аналізу використані наступні методи й прийоми: горизонтальний аналіз; вертикальний аналіз; порівняльний аналіз; методи табличного й графічного подання результатів.

Актуальність теми: Тема даної роботи є актуальною, тому що кожна людина бажає користуватись усіма матеріальними благами, але не кожна людина має змогу, тому кредитування — це вихід для такої ситуації. Кредитування надає змогу людині придбати бажані матеріальні блага за безготівковий розрахунок, користуватись і тим часом виплачувати кошти за дані блага впродовж узгодженого в угоді терміну.

Інформаційна база: При написанні цієї роботи було використано періодичні видання НБУ, мережу інтернет, бібліотечні ресурси з даної теми.

??? ?. … ???, ???

1. 1 Визначення поняття «кредит»

Важливе місце у фінансовій системі України посідає кредит.

Кредит -- важливий інститут, за допомогою якого держава здійснює мобілізацію та перерозподіл тимчасово вільних коштів і контроль за правильним використанням їх. Кредит сприяє підвищенню ефективності економіки, забезпечує перелив капіталу, стимулює грошовий обіг та є важливим інструментом державного регулювання економікою.

Встановлений законодавством обов’язковий порядок зберігання всіма підприємствами, організаціями та установами своїх коштів на рахунках у банках дає можливість використовувати такі вільні кошти при кредитуванні. В процесі кредитування виникають відносини з приводу мобілізації тимчасово вільних коштів підприємств, організацій, бюджету та населення, використання яких відбувається на умовах повернення для задоволення економічних і соціальних потреб держави.

Загальне визначення поняття кредиту дається в Законі України «Про оподаткування прибутку підприємств» від 22 травня 1997 р. та в затвердженому постановою Правління Національного банку України Положенні НБУ «Про кредитування» від 28 вересня 1995 р. При цьому в Законі зазначається, що кредит це кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами або нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на визначений строк під відсоток.

Докладніше термін «кредит» визначено у Положенні про кредитування, де вказано, що кредит -- це позиковий капітал банку у грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання, а кредитна операція це договір щодо надання кредиту, який супрово диться записами за банківськими рахунками, з відповідним відображенням у балансах кредитора тапозичальника.

Кредит як інститут, що включається до фінансової системи держави, виконує емісійну, розподільчу і контрольну функції. Ці функції взаємозалежні і мають при кредитуванні специфічні особливості.

Емісійна функція здійснюється випуском і розміщенням цінних паперів. Ринок цінних паперів доповнює систему банківського кредитування і взаємодіє з нею. Нестача платіжних засобів в економіці може також покриватись за рахунок розширення комерційного кредиту.

Розподільча функція виявляється в процесі мобілізації та витрачанні централізованих і децентралізованих фондів коштів, у розподілі та перерозподілі національного доходу між суб'єктами господарської діяльності. Отже, за умов ринкової економіки зазначена функція сприяє вдосконаленню кредитної політики з метою регулювання грошового обігу і здійснення ефективного впливу на економічні процеси в державі.

Контрольна функція забезпечує нагляд за правильним і ефективним використанням коштів, що надаються клієнтурі банками, та поверненням їх у певні строки.

Таким чином, кредит в Україні є одним із видів економічних відносин, за допомогою яких здійснюються акумуляція державою кредитних ресурсів та їх використання на умовах повернення, забезпеченості, строковості та відплатності підприємствами, організаціями усіх форм власності та населення для задоволення потреб господарювання.

1. 2 Види кредитів

У банківській практиці існує різна класифікація кредитів, багатогранність їх критеріїв. Так, розрізняють кредит фінансовий, товарний та кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики.

Фінансовий кредит -- це кошти, які надаються банком резидентом або нерезидентом, кваліфікованим як банківська установа згідно з законодавством країни перебування нерезидента, або резидентами і нерезидентами, які мають статус не-банківських фінансових установ, згідно з відповідним законодавством у позичку юридичній або фізичній особі на визначений строк, для цільового використання та під відсоток. Правила надання фінансових кредитів встановлюються НБУ (щодо банківських кредитів), а також Кабінетом Міністрів України (щодо небанківських фінансових організацій) відповідно до законодавства.

Товарний кредит -- це товари, що передаються резидентом або нерезидентом у власність юридичним або фізичним особам на умовах угоди, що передбачає відстрочку кінцевого розрахунку на визначений строк та під відсоток.

Кредит під цінні папери, що засвідчують відносини позики -- це кошти, які залучаються юридичною особою-боржником (дебітором) від інших юридичних або фізичних осіб як компенсація вартості випущених (емітованих) таким дебітором облігацій або депозитних сертифікатів. У господарській діяльності використовуються такі форми кредиту, лізинговий, іпотечний, споживчий, бланковий, кон-сорціумний, інвестиційний податковий.

Лізинговий кредит --це відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна і супроводжуються укладанням лізингової угоди. Лізинг є формою майнового кредиту.

Іпотечний кредит — це особливий вид економічних відносин з приводу надання кредитів під заставу нерухомого майна.

Споживчий кредит -- це кредит, який надається тільки в національній грошовій одиниці фізичним особам резидентам України на придбання споживчих товарів тривалого користування та послуг і який повертається в розстрочку, якщо інше не передбачено умовами кредитного договору.

Бланковий кредит -- це кредит, який надається банком у межах наявних власних коштів (без застави майна чи інших видів забезпечення — тільки під зобов’язання повернути кредит) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських колах.

Консорціумний кредит — це кредит, який надається позичальнику банківським консорціумом такими способами:

а) акумулюванням кредитних ресурсів у визначеному банку з подальшим наданням кредитів суб'єктам господарської діяльності;

б) гарантуванням загальної суми кредиту провідним банком або групою банків. Кредитування здійснюється залежно від потреби в кредиті;

в) зміною гарантованих банками-учасниками квот кредитних ресурсів за рахунок залучення інших банків для участі в консорціумній операції.

Інвестиційний податковий кредит -- це така зміна сплати Податку, за якої господарюючому суб'єкту надається можливість протягом певного строку в певних межах зменшити свої платежі по податку з подальшою поетапною сплатою сум кредиту і нарахованих відсотків.

При характеристиці кредиту найбільш поширеною є класифікація кредитних операцій залежно від кредитора, у зв’язку з чим розрізняють державний, банківський і комерційний кредити.

Державний кредит надається державою іншій державі, а також юридичним чи фізичним особам. При цьому позичальником або кредитором виступає держава або місцеві органи влади. Формами державного кредиту є натуральні позики (наприклад, хлібні, цукрові), державні позики (облігації, скарбницькі зобов’язання) та інші кредитні документи. Кошти, які збирає держава за реалізовані цінні папери, становлять її борг. Після закінчення строку позики держава повинна розрахуватися з кредиторами. Призначенням державного кредиту є мобілізація державою коштів для фінансування державних видатків та покриття частки державного боргу.

Банківський кредит є основною формою кредиту і надається суб'єктам господарської діяльності усіх форм власності у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним договором.

Банківський кредит -- це економічні відносини з акумуляції кредитних ресурсів за рахунок статутних та інших фондів банків, коштів на депозитних рахунках, коштів в обігу та в міжбанківських розрахунках та інших грошових ресурсів, а також надання банками грошей (готівкою, безготівкове) в позику юридичним та фізичним особам, державі. Банківський кредит класифікується залежно від певних ознак та різних підстав. Зокрема, залежно від економічної сфери застосування розрізняють кредит внутрішній і міжнародний. В Україні дворівнева банківська система передбачає кредит центрального банку і кредит комерційних банків. Залежно від позичальників та мети використання кредити поділяються на: виробничі, споживчі, інвестиційні, кредити на операції з цінними паперами, міжбанківські, імпортні та експортні. Залежно від забезпеченості кредити поділяють на незабезпечені (бланкові) та забезпечені (персональні). Більшість кредитів, що надаються банками, мають відповідне забезпечення: наявність застави, відповідна гарантія або порука, страхування кредитного ризику. Надання незабезпечених кредитів означає вияв особливої довіри банку до свого клієнта, свідчить про його платоспроможність і враховується банком при аналізі економічного становища клієнтів.

Кредити, які надаються банками, за строками користування поділяють на коротко-, середньо- й довгостроковії. Строк користування короткостроковими кредитами не перевищує 12 місяців, середньостроковими -- до 3 років, довгостроковими -- понад 3 роки.

За ступенем ризику кредити поділяють на: стандартні; з підвищеним ризиком.

За методами надання: у разовому порядку; відповідно до відкритої кредитної лінії; гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою, із стягненням комісії за зобов’язання).

За строками погашення: одночасно; у розстрочку; достроково (на вимогу кредитора або за заявою позичальника); з регресією платежів; після закінчення обумовленого періоду (місяця, кварталу).

??? ??. ??? - ???, ???, ??? ???

2. 1 Загальний опис банку. Рейтинги та нагороди банку

ПриватБанк створений у вигляді відкритого акціонерного товариства з обмеженою відповідальністю та зареєстрований Національним банком України 19 березня 1992 року за № 92 і знаходиться за адресою: Набережна Перемоги, 50, 49 094, Дніпропетровськ, Україна. (Див. Додаток № 1) У вересні 2000 року він був реорганізований в закрите акціонерне товариство. Основна діяльність ЗАТ КБ «ПриватБанк» (далі ПриватБанк) спрямована на надання банківських послуг юридичним і фізичним особам на території України і здійснюється згідно ліцензії Національного банку України, нормативно-правових актів України та Статутом банку. З самого початку своєї діяльності він зарекомендував себе як надійний та стабільний банк

На сьогоднішній день ПриватБанк є одним з банків, які найбільш динамічно розвиваються в України, і займає лідируючі позиції банківського рейтингу країни. За станом на 1 січня 2006 року розмір чистих активів ПриватБанку складає 22 058 млн. грн. Статутний фонд банку складає 1 130 млн. грн., власний капітал — 2 034 млн. грн. Кредитний портфель банку складає 16,095 млрд. грн., в тому числі кредити фізичним особам — 6,356 млрд. грн. Фінансовий результат ПриватБанку за підсумками роботи 2005 року складає 475,655 млн. грн.

Наприкінці 2005 року в рамках рейтингу Best Bank Award журналу Global Finance третій рік поспіль визнає ПриватБанк «Кращим банком в Україні». Global Finance також в черговий раз визнав ПриватБанк кращим банком України за підсумками щорічного рейтингу Best Emerging Market Banks 2005. Авторитетний міжнародний фінансово-аналітичний журнал «The Banker» за результатами проведеного в 2000 і 2002 роках дослідження, привласнив ПриватБанку звання «The Bank of Year». Інший впливовий журнал — «Euromoney» п’ять років поспіль — у 1999, 2000, 2001, 2002 та 2005 роках визнає ПриватБанк кращим банком України.

В ході дослідження ринку банківських послуг, проведеного компанією GFK-USM, 19,8% опитаних жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також має найбільш високий рівень впізнаваємості серед населення і найвищий показник привабливості: більше 26% опитаних, які знають бренд ПриватБанку, вважають його послуги і якість обслуговування найбільш привабливими.

ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 16% населення України.

ПриватБанк має генеральну ліцензію Національного банку України на проведення банківських операцій та здійснює весь спектр банківських послуг, які є на вітчизняному ринку, з обслуговування корпоративних та приватних клієнтів відповідно до міжнародних стандартів. Довгостроковий інтерес клієнта — головний пріоритет у роботі банку. З клієнтами працює висококваліфікована команда спеціалістів та персональні менеджери, які несуть відповідальність за забезпечення якісного обслуговування, оперативне та точне задоволення потреб клієнта. Запроваджуючи нові види банківських послуг та постійно вдосконалюючи комплекс банківського обслуговування, на сьогодні банк обслуговує 350 тисяч корпоративних клієнтів та приватних підприємців і понад 9 мільйонів рахунків фізичних осіб. Обсяг залучених банком коштів юридичних осіб на 1 червня 2005 року становить 6 578 млн грн, у тому числі депозитний портфель юридичних осіб — 1 525 млн грн. Обсяг коштів фізичних осіб, залучених ПриватБанком, станом на 1 червня 2005 року становить 6,990 млрд грн (найвищий показник серед усіх українських банків), у тому числі депозитний портфель фізичних осіб — 5,348 млрд грн.

Проводячи послідовну політику укріплення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним з пріоритетних напрямів своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. Зараз банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються в партнерстві з провідними вітчизняними торговими, ріелтерськими компаніями та автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій та соціальної допомоги громадянам, а також з виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію та соціальні виплати у ПриватБанку отримує понад 1 мільйон громадян.

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, яка включає в себе 1 845 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично у будь-якому місці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не лише демонструє його визнання як повноправного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку. ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (СБРР), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу.

ПриватБанк — лідер у сфері впровадження провідних банківських послуг.

ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогодні банком випущено понад 6,74 мільйона пластикових карток (40% від загальної кількості карток, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карток банку працює 2 306 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 16 тисяч торговельно-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати з використанням пластикових карток.

Так, понад 40% клієнтів банків, які оформлюють кредити на купівлю побутової техніки, користуються кредитними програмами ПриватБанку. Також послугами ПриватБанку користуються 27,8% усіх клієнтів депозитних програм, понад 26% клієнтів, які здійснюють обмін валюти. Близько 21% клієнтів українських банків обирають ПриватБанк для відкриття поточного рахунку та понад 15% користуються послугами банку під час здійснення грошових переказів.

Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, провідних банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги Інтернет-банкінгу «Приват24» та GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів та POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії.

Надійність та якість банківських операцій, які проводяться, багато в чому залежать від досвіду та компетентності спеціалістів банку. Сьогодні персонал банку — це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогодні у банку працюють понад 23 тисячі співробітників, із них 2 400 — у головному офісі банку. Середній вік працівників банку становить 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, яка відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, понад 50% співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.

Історія рейтингів

2009 17 березня 2010 агентство Fitch Ratings змінило прогноз по довгострокових рейтингах України з «Негативного» на «Стабільний» і підтвердило довгостроковий РДЕ України (у національній та іноземній валюті - на рівні В-) і короткостроковий РДЕ (в іноземній валюті - на рівні В).

Рейтинг стелі країни підтверджений на рівні B-. Слідом за зміною прогнозу по рейтингах країни, був змінений прогноз по рейтингах дев’яти українських банків (у т.ч. ПриватБанку) з «Негативного» на «Стабільний» і підтверджено всі їхні рейтинги.

12 листопада 2009 агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолту емітента (РДЕ) в іноземній валюті дев’яти українських банків, у тому числі і ПриватБанку, з рівня В до В-. Такі рейтингові дії обумовлені загальним зниженням рейтингів країни, а саме довгострокових РДЕ України в іноземній і національній валюті з рівня B до B-та присвоєнням Негативного прогнозу.

22 червня 2009 агентство Moody’s переглянуло рейтинги за депозитами в національній валюті (GLC) трьом українським банкам (ПриватБанку, Ощадбанку та Укрексімбанку). Рейтинг GLC ПриватБанку був знижений з Ba1 (стабільний прогноз) до Ba3 (негативний прогноз). Така зміна рейтингів викликане тим, що, на думку агентства, Україна на даний момент володіє обмеженою здатністю надавати підтримку своєї банківської системи.

12 травня 2009 агентство Moody’s переглянуло рейтинги по депозитах в іноземній валюті 19 українських банків, у тому числі ПриватБанку, з рівня В2 до В3, а також рейтинги за борговими зобов’язаннями в іноземній валюті п’яти українських банків, включаючи ПриватБанк, з рівня Ва3 до В1. Прогноз по цих рейтингах негативний. Такі рейтингові дії з боку Moody’s викликані (і) зниженням депозитного стелі в іноземній валюті України з В2 до В3 з негативним прогнозом, (іі) зниженням боргового стелі в іноземній валюті України з Ва3 до В1 з негативним прогнозом.

13 лютого 2009 агентство Fitch Ratings оновило рейтинги 10 українських банків у зв’язку зі зниженням довгострокових рейтингів дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній і національній валюті з рівня B + до B. У результаті такого зниження суверенних рейтингів України рівень підтримки довгострокового РДЕ ПриватБанку був змінений з В-на «немає рівня підтримки».

2008 20 жовтня 2008 агентство Moody’s переглянуло рейтинги за депозитами в національній валюті (GLC) і рейтинги за національною шкалою (NSR) 12-ти українським банкам, у тому числі, рейтинг GLC Приватбанку був знижений до Ba1/NP з Baa3/P- 3, a рейтинг NSR — до Aa1. ua з Aaa. ua.

Агентство Moody’s також змінило прогноз за рейтингом за депозитами в іноземній валюті з Позитивного на Стабільний 21-му українському банку, включаючи ПриватБанк. Рейтинги банків були переглянуті у зв’язку зі зниженням депозитного стелі України в національній та іноземній валюті.

20 жовтня 2008 агентство Fitch Ratings оновило рейтинги 10-ти українських банків, у тому числі рейтинг підтримки ПриватБанку з 4 до 5 і рівень підтримки довгострокового РДЕ з В до В-. Така зміна рейтингів ПриватБанку викликано тим, що, на думку агентства, українська влада в обстановці, яка склалася володіють обмеженою здатністю надати підтримку банку у разі потреби.

18 серпня 2008 Moody’s підтвердило рейтинги ПриватБанку на колишньому рівні.

14 травня 2008 агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги ПриватБанку, змінивши лише прогноз по довгостроковому рейтингу з позитивного на Стабільний внаслідок погіршення прогнозу за рейтингами України.

2007 24 травня 2007 агентство Moody’s підтвердило поточні рейтинги ПриватБанку

4 травня 2007 у зв’язку зі зміною методики визначення рейтингів агентством Moody’s Банку було присвоєно Рейтинг фінансової стабільності (Bank Financial Strength Rating — BFSR) D-

30 квітня 2007 Moody’s присвоїло ПриватБанку найвищий рейтинг Aaa. ua за національною шкалою 2006

20 листопада 2006 міжнародне рейтингове агентство Moody’s поліпшило прогноз довгострокового рейтингу В2 за депозитами в іноземній валюті одинадцяти українських банків, зокрема ПриватБанку, зі Стабільного до Позитивного.

25 жовтня 2006 Fitch Ratings змінило прогноз по рейтингах п’яти українських банків (у тому числі і ПриватБанку) зі стабільного на позитивний.

15 серпня 2006 Moody’s підтвердило довгостроковий і короткостроковий рейтинги ПриватБанку, довгостроковий прогноз — Стабільний.

2005 14 листопада 2005 агентство Fitch Ratings підтвердило всі рейтинги Банку та Позитивний прогноз розвитку по довгостроковому рейтингу.

14 червня 2005 агентством Fitch Ratings покращено прогноз по довгостроковому рейтингу ПриватБанку до позитивного.

8 червня 2005 Moody’s присвоїло світові рейтинги Ваа3/Prime-3 в національній валюті ПриватБанку; прогноз стабільного розвитку

За словами Moody’s, рейтинги, присвоєні ПриватБанку, засновані на систематичній значущості його для української економіки як самого великого банку за показником загальних активів. ПриватБанк є провідним депозитними установою країни, а також явним лідером ринку платежів (у тому числі з пластикових карт) і споживчого кредитування.

23 травня 2005 ПриватБанку було присвоєно рейтинг міжнародним агентством Moody’s.

24 січня 2005 міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило рейтинги ПриватБанку.

Довгостроковий рейтинг ПриватБанку підвищений з B-до B, рейтинг підтримки — з 5 до 4. 2004

Короткостроковий рейтинг підтверджений на рівні B, індивідуальний рейтинг — на рівні D. Прогноз по довгостроковому рейтингу стабільний. При підвищенні рейтингу України Fitch враховувало високі темпи економічного зростання в Україні, який склав 12 відсотків за підсумками минулого року, і помірний обсяг державного боргу, що становить 25% ВВП. Також в повідомленні агентства наголошується, що ПриватБанк є найбільшим банком України. Наприкінці 2004 року активи банку становили близько 11% активів усього банківського сектора країни, частка банку на роздрібному ринку становить близько 14%.

25 січня 2005 міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor `s підтвердило довгостроковий і короткостроковий кредитні рейтинги контрагента і рейтинг депозитних сертифікатів В-/ С ПриватБанку.

2003 12 грудня 2003 міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги ПриватБанку існуючі.

28 жовтня 2003 компанія Standard & Poor `s присвоїла ПриватБанку довгостроковий кредитний рейтинг В-і короткостроковий рейтинг С зі стабільним прогнозом. ПриватБанк став першим українським банком, який отримав рейтинг Standard & Poor `s, і єдиним банком в Україні, що мають рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових компаній.

10 липня 2003 міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings, підвищило довгостроковий рейтинг ПриватБанку до B-(B мінус) з CCC + та короткостроковий рейтинги — до B з C. Як говориться в офіційному повідомленні Fitch, зміна рейтингу одного з найбільших українських банків пов’язане з підвищенням Суверенного Довгострокового валютні рейтинги України до B +, а також відображає зростаючу значимість ПриватБанку для українського банківського сектора.

2002 Рейтингове агентство Fitch Ratings справило аналіз діяльності ПриватБанку, попередні результати були опубліковані в лютому 2003 року.

2001 У грудні рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило рейтинги ПриватБанку.

2000 19 жовтня рейтингове агентство Fitch IBCA уклало угоду з Thomson Group про придбання їх дочірньої компанії BankWatch. Аналітики Fitch IBCA спільно з BankWatch, перевірили довгострокові рейтинги в іноземній валюті всіх фінансових інститутів Росії і країн СНД, які отримали рейтинги від цих двох агентств. Метою перевірки була гармонізація рейтингів у тих випадках, де були відмінності в підходах, а також привласнення рейтингів за шкалою Fitch IBCA тим банкам, яким були присвоєні рейтинги BankWatch. У результаті, ПриватБанку був привласнений довгостроковий рейтинг ССС + (ССС плюс) зі стабільною перспективою.

1999 Підтверджено рейтинги від Fitch IBCA і Thomson BankWatch.

1998 ПриватБанк отримує рейтингове висновок від міжнародного рейтингового агентства Fitch IBCA.

Приватбанк є єдиним банком в Україні, що мають рейтинги двох найбільших міжнародних рейтингових компаній

1997 ПриватБанк першим серед українських банків отримує рейтингове висновок від міжнародного рейтингового агентства Thomson BankWatch

Поточні рейтинги Moody’s

Рейтинг финансовой стабильности банка (BFSR)

D-

Рейтинг по депозитам в иностранной валюте (GFC)

B3/NP

Рейтинг по депозитам в национальной валюте (GLC)

Ba3/NP

Рейтинг по Национальной Шкале (NSR)

Aa1. ua

Рейтинг по долговым обязательствам в иностранной валюте

В1

Fitch Ratings

Индивидуальный рейтинг

D/E

Рейтинг по депозитам в иностранной валюте (РДЭ)

B-/B

Рейтинг поддержки

5

Уровень поддержки долгосрочного РДЭ

Нет уровня поддержки

Тисячі інвесторів по всьому світові покладаються на рейтинги Moody’s. Світового лідера з надання рейтингових послуг, як на найбільш точні, послідовні та всеосяжні. Fitch Ratings є визнаним авторитетом, представляє рейтинги та дослідження найвищої якості. Її діяльність охоплює 75 країн і здійснюється через 40 офісів по всьому світу. Fitch Ratings здійснює рейтингову оцінку 1600 фінансових інститутів, 1000 корпорацій. Більш ніж 800 страхових компаній і 69 країн.

Нагороди: Best local bank in Ukraine, «World's Best Foreign Exchange Banks 2009», Агент Року 2008 «серед всіх партнерів Western Union в Центральній, Східній Європі і СНД, Найнадійніший банк» в рейтингу «MasterCard Банк року 2008, Подячна грамота, JP Morgan Chase Bank, Euromoney 2005, Банк, в якому я б розмістив депозит, Global Finance 2004, JP Morgan Chase Bank, Нова технологія ПриватБанку визнана «Винаходом року», Кращий банк за якістю обслуговування клієнтів Western Union у 2003 році, Перше розміщення єврооблігацій українським банком, Приватбанк визнаний кращим оператором FOREX, Керівник ПриватБанку — «Фінансист року», Global Finance 2003, Нагорода від Deutsche Bank за 2003 рік, EuroMoney 2002, Нагорода від Deutsche Bank за 2002 рік, Banker 2002, EuroMoney 2001, Banker 2000, EuroMoney 2000, EuroMoney 99, Global Finance 1999, VISA 1 000 000, Europay Int. 250 000, Перший «мільйонер» MasterCard в Україні.

2.2 Послуги ПриватБанку

Банк веде свою діяльність по таких операційних сегментах, як:

— Робота з приватними клієнтами

— Обслуговування корпоративних клієнтів

— Інвестиційна діяльність

— Міжбанківський сегмент.

З метою підвищення операційної ефективності та прямого доступу Банк пропонує клієнтам таки новітні системи, як:

— Система Клієнт-Банк;

— Система Інтернет-Кліент-Банк;

— Система Приват 24 — цілодобовий доступ до інформації про залишки на картках, на рахунках, рух за картками;

— Система Privat Mobile — цілодобовий доступ до інформації про залишки на картках, для підприємств на карткових рахунках через мобільний телефон.

Послуги ПриватБанку:

А) корпоративним клієнтам: малому та середньому бізнесу, крупним корпоративним клієнтам, участь у тендерах ПриватБанку

Б) Банкам: кореспондентське відношення, валютнозмінні курси, міжбанківське кредитування, готівкові операції, послуги ділінгового центу, банковські метали, операції з ОВГЗ, PrivatMoney та прискорені грошові перекази, western union.

В) Приватними клієнтами: горячі пропозиції, високо швидкіний інтернет, вклади. Поточний рахунок у ПриватБанку, міжнародні платежі SWIFT, кредитування, платіжні картки, кредитки, інтернет платежі по карткам, грошові переводи, чеки, банковські метали та інше.

Г) Онлайн обслуговування: Приват 24, Приват 24 корпоратив, авіабілети онлайн, калькулятори, форми, договори, клієнтська служба.

Д) Ваучери: за мобільний зв’язок, інтернет, мобільний інтернет, IP — телефонію, ігри.

Розглянемо більш детальніше послуги банку приватним клієнтам, бо саме це є одним з першочергових пунктів щодо послуг. Послуга People net — стає все більш розповсюдженою за допомогою роботи агентів банку. Це послуга, тарифні плани та абонентська плата є досить привабливою для майбутніх користувачів. Центри авторизованих точок обслуговування знаходяться у всіх обласних містах України, і деяких районних. Також за наявністю належних документів можливе відкриття поточних рахунків як для фізичних так і для юридичних осіб. Сфері кредитування приділяється найбільша кількість уваги. Саме у ПриватБанку щодо кредитування осіб є дуже широкий спектр пропозицій. Великої популярності на даний час набувають і платіжні картки так як саме таким чином найзручніше розраховуватись при здійсненні операцій з покупки та продажу. Це особисті картки, кредитні картки, Мерідіанки (для тих, хто подорожує), «Універсальна» кредитка, КАРТКА «Найкращій подарунок», картка «Юніор», кредитка «Бонус+», міні Кредитка Visa та інші.

2.3 Кредитна діяльність ПриватБанку

а) Кредитний комітет

До складу Кредитного Комітету входять: пан Дубілет О.В. (Голова Комітету), пан Пікуш Ю.П. (Генеральний Заступник Голови Правління банку), пан Яценко В. А. (Перший Заступник Голови Правління Банка — Керівник Загальносистемного Бізнесу Корпоративних клієнтів), пан Новіков Т.Ю. (Перший Заступник Голови Правління банку), пан Гороховський

О.В. (Заступник Голови Правління Банка — Керівник Напрямку Кредитнi картки), пан Шабан О. В. (Керівник Бізнесу обслуговування iндивiдуальних VIP-клiентiв), пан Крижановський С. В., (Заступник Голови Правління банку — Керівник Напрямку «Безпека»), пан Кандауров Ю. В. (Заступник Голови Правління Банка — Керівник Напрямку Роздрiбний Бізнес), пані Шмальченко Л. О. (Заступник Голови Правління Банка — Керівник Казначейства

ГО), пані Гурьєва Т.М. (Заступник Голови Правління банку- Керівник Бізнесу обслуговування клієнтів ГО), пан Ковальов В. Л. (Керівник Напрямку Ризик-менеджменту), пан Мацак В. С. (Керівник Дніпропетровським регіональним підрозділом), пан Лiнський Г. Ю. (Керівник Напрямку Фінанси і ризики), пан Соколовський О. Б. (Керівник Напрямку «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент» ГО), пан Терехов А. В. (Керівник департаменту

Hard, Legal Collection).

Таким чином, до складу Кредитного Комітету входять представники служб ризик- менеджменту — пан Лiнський Г. Ю. (керівник Напряму Фінанси і ризики), пан Ковальов В. Л. (Керівник Напряму Ризик-менеджменту), пан Соколовський О. Б. (Керівник Напряму «Внутрішній контроль та fraud-менеджмент»).

Відповідно до Положення про Кредитні комітети рішення Кредитного Комітету є правомочними, якщо в роботі засідання бере участь не меншого 2/3 складу, і за нього проголосували більшість присутніх членів Комітету. У разі рівності голосів думка Голови Комітету є вирішальною. У випадку, якщо за рішення проголосували більшість членів комітету, але Голова не згоден з ним, Голова має право накласти вето на ухвалене рішення.

Основні завдання і питання, що розглядаються на Кредитному Комітеті:

? розробка кредитної політики;

? затвердження понадлімітних кредитних операцій, лімітів на банки-контрагенти;

? моніторинг ефективності кредитної діяльності і якості кредитного портфеля Банку;

? розгляд великих кредитних проектів і кредитної політики напрямiв і регіональних підрозділів Банку;

? цінова політика банку на основі моніторингу відсоткових ставок в різних валютах;

основних банків-конкурентів і ситуації на ринку.

Засідання Кредитного комітету проводяться один раз на тиждень.

б) Управління кредитним ризиком.

Кредитний ризик — ризик неповернення або повернення не в термін наданого кредиту та нарахованих процентів.

Управління здійснюється шляхом прийняття управлінських рішень, спрямованих на досягнення мети отримання максимально можливих прибутків при мінімальному ризику збитків на основі проведення кількісного та якісного аналізу кредитного портфеля кожного бізнесу.

Основними способами управління кредитним ризиком, якими користувався Банк в звітному році, були:

Резервування. Формування резерву на покриття можливих збитків за кредитами проводилось у відповідності з вимогами Постанови Правління НБУ від 06. 07. 2000р. № 279 з останніми змінами та доповненнями. У Банку розроблено і затверджено внутрішньобанківський нормативний документ, що регламентує порядок формування резервів відповідно до вимог НБУ. Управління резервами централізоване на рівні ГО, ніхто не впливає на рівень формування резервів, оскільки методологія затверджена наказом по банку і є обов’язковою до виконання. Оцінка рівня обслуговування активів формалізована на рівні IT-системи і є незалежною.

Лімітування. Для обмеження ризиків, що приймаються банком, при проведенні активних операцій в Банку діє система лімітування повноважень (відповідно до затвердженого «Положення про повноваження при ухваленні рішення про проведення банківських операцій». Ліміти повноважень встановлюються централізовані відповідно до ієрархії системи.

Встановлення лімітів повноважень першим особам РП (керівникам РП, Генеральним і Першим заступникам), проводиться централізовано Департаментом контролю ризиків Напряму Ризик менеджмент Головного офісу i затверджується наказом по банку, з оформленням доручення на ухвалення рішень. Величина ліміту повноважень керівника РП залежить від обсягу власних коштів РП, встановленого рейтингу РП і інтегрованого рейтингу ефективності кредитної роботи. Величина лімітів повноважень керівників РП, що встановлена ГО коливається в межах від 50 тис. дол. до 300 тис. дол. Повноваження для керівників посадовців нижчого порядку, що займаються проведенням активних операцій (керівники департаментів, управлінь, відділів), встановлюється безпосередньо керівником РП. Повноваження встановлюються конкретному посадовцю і є іменними.

Якщо сума кредиту не перевищує встановлений ліміт повноважень керівника РП, то рішення на видачу кредиту ухвалюється на Кредитному Комітеті РП.

У разі перевищення ліміту повноважень керівника РП дозвіл на видачу кредиту видається Головним Офісом, згідно діючим процедурам Банку.

Операції, що не проходять бэк-офісний контроль, контролюються на рівні IT-системи. По роздрібних кредитах, що надаються в точках продажів, операції авторизується на рівні кредитного центру ГО i центра рiшень напряму Кредитнi картки відповідно до лімітів. Управління кредитним ризиком підкріплюється автоматичним запитом до бази кредитних історій клієнтів.

Диверсифікація. Рівень можливих і реальних втрат від неповернених кредитів може бути успішно зменшений за рахунок залучення великої кількості незалежних один від одного позичальників на різних умовах платності, строковості, галузевих ознак, циклічності обороту і т.д. Збалансований таким чином кредитний портфель є диверсифікованим. Географічна диверсифікація досягається за рахунок лімітування операцій в розрізі областей України.

Прийняття забезпечення. Прийняття забезпечення дозволяє забезпечити покриття можливих втрат при неповерненні тіла кредиту і процентів за ним, тому забезпечення повинно відповідати низці вимог, основними з яких є: ліквідність, законність, можливість довгострокового зберігання. Банк проводить обачну заставну політику, засновану на ретельній перевірці і оцінці вартості забезпечення.

Мета Банку — гарантувати достатність пропонованого забезпечення для покриття того або іншого конкретного кредиту у разі погіршення якості такого кредиту в плані його вартості. З тим, щоб звести до мінімуму кредитний ризик значна частина кредитного портфеля складається з короткострокових схем кредитування. Кредитні продукти, за винятком крайніх рідкісних ситуацій, видаються тільки тим клієнтам, які мають рахунки в Банку. Така політика приносить подвійну вигоду у зв’язку з додатковою гарантією кредитних продуктів.

в) Основні умови кредитування та мінімальні вимоги до клієнта по Продукту «Персональный кредит»

Таблиця № 1 Основні умови кредитування

Основні умови продукту:

Сумма кредита

от 10 000 до 35 000 гривен

Строк кредита

12, 24, 36, 48 и 60 месяцев

Валюта

Гривна

Процентні ставки

Срок кредита

Процентні ставки

12 місяць.

30,0% (2,5% в місяць.)

24 місяць.

34,8% (2,9% в місяць.)

36, 48 і 60 місяць.

36,0% (3,0% в місяць.)

Плата за резервування

2,4% річних

Порядок погашення

Щомісячним рівними сумами (ануїтетні платежі)

Цілі кредита

Ремонт; витрати, пов’язані з влаштуванням дому; подорожі; одруження; народження дитини; отримання додаткової освіти, а також на різні цілі користувача.

Забезпечення

Бланковий (без забезпечення) кредит

Комісії

За видачу кредита

Штрафні санкції

За супровід кредита

Таблиця № 2Мінімальні вимоги до клієнта

Мінімальні вимоги до клієнта

Громадянство

Україна

Вікові обмеження

від 21 року до 60 років для чоловіків та до 55 років для женок (включно на момент погашения кредита)

Освіта

Не нижче середнього

Працевлаштування

Наявність постійного підтвердженого джерела доходу

Стаж

Загальний трудовий стаж

На поточному місці роботи

Не менше року

Не менше 6 — ти місяців

Мінімальний підтверджений дохід

Для кредитів до 25 000 грн.

Для кредитів більш ніж 25 000 грн

Не менше ніж 1 500 грн/міс.

Не менше ніж 2 500 грн/міс.

Кредитна історія

Відсутність негативної кредитної історії

Реєстрація (прописка)

Для кредитів до 15 000 грн.

Для кредитів більше ніж 15 000 грн.

Приєднання до регіону кредитую чого підрозділу банку не існує

Постійна реєстрація в регіоні (області) розміщення кредитую чого банка.

Мінімальний строк проживання у регіоні за місцем звернення за кредитом — не менше 1 року.

Інше

Мужчины (до 27 лет) — урегулированные отношения с органами, осуществляющими призыв на военную службу.

Женщины (при наличии детей) — возраст ребенка не менее 6 месяцев.

При отриманні кредиту співпрацівником банка по технології «персонального кредитування» використовуються наступні умови:

1. Мінімальний строк кредитування — 1 рік без права дострокового повного погашення.

2. Процентні ставки:

a. 75% від стандартної процентної ставки для ключових співпрацівників

b. 85% від стандартної процентної ставки — для співпрацівників банка та членів їх сімей

c. Плата за резервування відсутня.

d. Дисконт -0,2% (в місяць) від базової процентної ставки не задіяний.

г) Кредити юридичним особам та приватним підприємцям.

Загальна інформація.

ПриватБанк зацікавлений в співробітництві з надійними заємодавцями, тому до корпоративних клієнтів, що бажають скористатися кредитними продуктами Банка, виставляються деякі вимоги. А саме заємник повинен мати успішний досвід роботи у бізнесі, мати власний капітал та здатністю надати Банку достатнє забезпечення.

Термінові кредити є класичними формами фінансування бізнес — проектів та поточних потреб підприємств у оборотних засобах. Одним із основних умов кредитування є цільовий характер відповідність діючому законодавству України та вимогам Банка. Окрім того, ПриватБанк віддає перевагу проектам, пов’язаних з розвитком національного виробництва, які не заперечують вимогам охорони довколишнього середовища. Терміновий кредит має на увазі одноразове отримання усієї суми коштів клієнтом. Погашення основної суми боргу та процентів по кредиту здійснюється згідно встановленого графіка.

д) Умови фінансування кредитів

Термінові кредити надаються резидентам України, як в національній так і в іноземній валюті (доллари США, евро, рублі Россії). Заемник може може бути клієнтом іншого банку. Строк кредитування встановлюється в залежності від запросу клієнта та умов реалізації кредитного проекта.

Кредитуванне переважно здійснюється на строк до 12 міс. Відхилення від стандартного строка можливе при наявності обґрунтування, яке пов’язане з фінансуванням проекта. При цьому складається графік погашення кредита, відповідної реальної можливості клієнта по обслуговуванню кредита.

При прийнятті рішення про надання кредита перевага надається наявності аналітично підтвердженої можливості обслуговування боргу клієнтом. Банк проводе політику пріорітетності якості кредитного проекта над забезпеченням.

е) Забезпечення кредиту.

При наданні кредита обов’язковою умовою є забезпечення повернення кредиту. ПриватБанк надає перевагу наступним видам забезпечення кредита: Фінансові активи заемника; Рухоме або нерухоме майно заємника; Гарантії банків; Фінансове (майнове) поручительство третіх осіб.

В якості предмету забезпечення можуть також виступати: нерухомість та обладнання (у тому числі, іпотека цілісного майнового комплексу; товар в обігу; майнові права, що випливають з контрактів: на отримання грошової виручки або на отримання товара; Майбутній урожай (приймається в якості забезпечення при кредитуванні с/г виробників переробниками фінансового поручительства по зобов’язанням заємника).

Кредит може бути бланковим (що не потребує забезпечення) в межах розрахункового ліміту бланкового кредитування.

ж) Терміновий кредит

Тарифи кредитування:

Таблиця № 3 Базові процентні ставки

Строк кредиту

Валюта кредиту

Гривня

Доллар

Євро

Російський рубль

1−3 дня

17. 0

16. 0

16. 0

21. 5

4−7 днів

19. 0

17. 0

17. 0

22. 5

8−15 днів

21. 0

18. 0

18. 0

23. 5

16−30 днів

22. 0

19. 0

19. 0

26. 5

31−90 днів

22. 0

19. 0

19. 0

27. 5

91−180 днів

22. 0

19. 0

19. 0

28. 5

181−365 днів

22. 0

19. 0

19. 0

30. 5

Понад 365 днів

-

-

-

-

Платність по кредитам, що видаються під забезпечення депозитами в одноіменних валютах — маржа від 2%.

Одноразова комісія при видачі кредита — 2%. Щомісячна комісія -3,5%

При наданні кредита (відкритті кредитної лінії) можливі наступні комісії банка:

Таблиця № 4 Комісія при наданні кредиту

Послуга

Тариф (грн.)

Комісійний збір

-Обслуговування термінових кредитів (в % від суми початкової заборгованості по кредиту, наданому на цілі, відмінні від уплати страхових платежів, щомісяця)

0,2%

-За відкриття ссудного рахунку кредитні лінії і термінові кредити), одноразово:

не менше ніж 100 грн. ;

не менше ніж 250 грн;

не менше ніж 500 грн.

Кредит до 100 тис. грн.

Кредит від 100 до 1 000 тис. грн.

Кредити білтше ніж 1 000 тис. грн.

РОЗДІЛ ІІІ. АНАЛІЗ КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ (на прикладі ПриватБанку)

3. 1 Інформаційне забезпечення аналізу

Аналіз кредитних операцій доцільно проводити в такій послідовності:

=> аналізуються масштаби кредитної діяльності банку порівняно з попередніми періодами та іншими банками;

=> аналізується рух кредитів;

=> розраховується оборотність кредитів;

=> визначається рівень диверсифікації кредитних вкладень, який дає змогу максимально знизити ризик неповернення позики;

=> оцінюється повернення позик;

=> проводиться кількісне оцінювання структури кредитного портфеля залежно від різноманітних класифікаційних ознак;

=> виявляється якість кредитного портфеля з погляду ризику і ступеня забезпеченості кредитів;

=> аналізується дохідність та ефективність кредитних операцій.

3. 2 Аналіз масштабів і динаміки кредитних вкладень

Аналіз кредитної діяльності банку доцільно починати з визначення місця, яке посідають кредитні операції в загальному обсязі активів банку, тобто необхідно дати загальну оцінку масштабів кредитної діяльності. Для цього розраховується коефіцієнт частки кредитів у загальних активах банку за формулою:

Чк.о = Середні кредитні вкладення / Середні активи

Цей показник може бути розрахований як у цілому за аналізований період, так і на якусь певну дату, тобто на початок, чи кінець періоду. Він показує частку кредитних операцій у загальних активах банку і характеризує кредитну активність банку. Якщо даний коефіцієнт занадто високий, то це означає, що діяльність банку, можливо, недостатньо диверсифікована, що, у свою чергу, підвищує ризик у разі погіршення кредитного портфеля. Навпаки, коефіцієнт низький свідчитиме про те, що банк недостатньо використовує джерела фінансування у процесі формування прибуткових активів і тим самим обмежує свій прибутковий потенціал.

Банк, який занадто перевантажений позиками, має високий коефіцієнт частки позик у загальних активах. Показник понад 65% вважається високим. Ліквідні банки мають нижчий рівень цього коефіцієнта, але більшу частку коштів у короткострокових коштах грошового ринку та в інвестиційних цінних паперах, які, у свою чергу, можуть легко конвертуватися в грошові кошти, що потім можуть бути видані у формі позик.

Кредитна активність банку наведена в табл. 5. У розглянутому прикладі (табл. 5) частка кредитних операцій на початок року становила 29,4%, а на кінець року -- 44,3%, тобто підвищилася на 14,9 процентного пункту. Це можна розцінювати як позитивне явище. Але повний висновок про доцільність розширення позикової діяльності можна зробити після аналізу погашення позик та розрахунку ефективності окремих видів банківської діяльності, а також об'єктивних можливостей їх розвитку.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой