Аналіз матеріальних витрат та ефективність їх використання

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Міністерство освіти науки, молоді та спорту України

Львівський техніко-економічний коледж

НУ «Львівська Політехніка»

Циклова комісія економіка підприємства

Курсова робота

з предмету Економічний аналіз

на тему: Аналіз матеріальних витрат та ефективність їх використання

Вступ

Основою ефективного функціонування будь-якого суспільства є стабільне та безперервне повторення всіх стадій виробничого процесу. Для забезпечення такого відтворення і створення матеріальних благ необхідною передумовою є наявність предметів праці та засобів виробництва.

Матеріальні ресурси є важливою складовою виробничого процесу, адже виступають фізичною основою для створення товарів, надання послуг. Нормальне функціонування виробництва вимагає повноцінного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами.

Підвищується актуальність дослідження у зв’язку із певними негативними кризовими явищами в економіці, а тому більш повне використання матеріальних ресурсів є важливим.

Перед досліджуваним підприємством на даний момент часу стоять такі завдання як збереження власного ринкового положення, розширення кола клієнтів, ведення виробничо-господарської та іншої діяльності, спрямованої на створення нових робочих місць, на отримання прибутку на вкладений капітал. В таких умовах результат від економії коштів у зв’язку із підвищенням ефективності використання матеріальних ресурсів може бути спрямований на витрати на збут, що у свою чергу підвищить обсяг реалізації.

Мета дослідження полягає у тому, щоб розглянути політику управління матеріальними ресурсами у відкритому акціонерному товаристві «ЯЗУБМ» та на основі отриманих даних — вказати на резерви підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Для досягнення поставленої мети необхідно виконати ряд завдань, а саме — розглянути значення, завдання та інформаційну базу аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства, вивчити систему показників, здійснити аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві та надати пропозиції щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів.

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу ефективності використання матеріальних ресурсів

1. 1 Сутність поняття матеріальні ресурси та їх характеристика

Матеріальні ресурси є важливим елементом виробничого процесу, адже, фактично є основою для створення товарів. Це спричиняє необхідність їх постійного аналізу на підприємстві, адже неефективне управління може призвести до значних фінансово-господарських проблем, таких як, низька поточна ліквідність, надто великі запаси на складі, припинення виробництва через нестачу матеріалів. Проте, перш ніж розпочати розгляд процесу аналізу матеріальних ресурсів необхідно визначити значення досліджуваного поняття.

Слід зауважити, що в науковій літературі існують різні підходи до визначення категорії «матеріальні ресурси». Так Золотогоров В. Г. включають до неї навіть засоби праці. [10, с. 33]

Маслова Г. М стверджує, що до матеріальних ресурсів належать усі елементи засобів виробництва і предмети споживання, що мають матеріальну форму, тобто всі елементи сукупного суспільного продукту, за допомогою яких задовольняються матеріальні потреби суспільства в цілому і кожного із його членів [12, с. 16].

Матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб, і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства. Згідно Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» [3], п. 6

Згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві матеріальні ресурси — сировина, будівельні та пально-мастильні матеріали, енергія всіх видів, конструкції, вироби, устаткування. (Загальні умови, п. 3)"[4]

У наказі Міністерства з житлово-комунального господарства України «Про затвердження Методики нормування витрат матеріалів і запасних частин на технічне обслуговування і ремонт рухомого складу міського електротранспорту (трамвай, тролейбус) зазначається, що матеріальні ресурси — це матеріали, вироби, конструкції, запасні частини (у тому числі швидкозношувані) і комплектувальні вироби, необхідні для виконання робіт з технічного обслуговування і ремонту виробу. (Методика, розд. 3)» [2]

Матеріальні ресурси поділяються на такі групи:

— залежно від того, коли вони споживаються:

А) наявні;

Б) потенційні.

— за фазами відтворювального процесу

А) матеріально-технічні;

Б) економічні й соціальні;

— за ознакою застосовності і цільовим призначенням:

А) загальні;

Б) інфраструктурні;

В) міжгалузеві;

Г) галузеві;

Ґ) регіональні;

Д) унікальні.

— за ознакою управління:

А) керуючі;

Б) керовані.

У відповідності до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій підприємств, організацій, установоб'єктами аналізу матеріальних ресурсів є цінності, до яких належать наступні виробничі запаси:

— сировина й матеріали;

— покупні напівфабрикати та комплектуючі;

— паливо; - тара й тарні матеріали;

— будівельні матеріали;

— матеріали, передані в переробку;

— запасні частини;

— матеріали сільськогосподарського призначення;

— інші матеріали. [1]

Варто зауважити, що в процесі здійснення господарської діяльності матеріальні ресурси витрачаються, тому їх постійно треба поповнювати. В сучасних умовах дії ринку кожне підприємство самостійно визначає обсяги та види матеріальних ресурсів, які необхідні для здійснення діяльності, джерела їх надходження (підприємства-постачальники, біржі, власне виробництво, відходи).

Отже, існують різні підходи до визначення матеріальних ресурсів, ми ж зупинимося на тому, що пропонує вітчизняне законодавство, тобто матеріальними ресурсами треба вважати запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали.

1. 2 Значення, завдання та інформаційна база аналізу використання матеріальних ресурсів підприємства

Враховуючи, що в більшості галузей виробництва матеріальні ресурси займають найбільшу частку у витратах, їх необхідно постійно поповнювати. Для того, щоб знати точні показники необхідних наявних ресурсів потрібно вміти аналізувати потреби підприємства, його запаси та вміти робити висновки по цим даним.

Аналіз використання матеріальних ресурсів повинен:

— визначити дійсне становище щодо витрат матеріальних ресурсів на підприємстві;

— розкрити причини і умови, внаслідок яких був досягнутий певний рівень у витрачанні цих ресурсів;

— намітити шляхи подальшої роботи щодо виправлення недоліків і економного використання матеріалів, сировини, палива, енергії. [14, c. 182]

Звідси основним завданням матеріально-технічного постачання (МТП) є безперебійне і комплексне забезпечення підприємства матеріальними ресурсами для виконання виробничої програми з мінімальними витратами. В ході аналізу забезпеченості і використання матеріальних ресурсів слід розглядати:

— відповідність плану постачання вимогам виробництва;

— організаційні форми і види постачання;

— виконання плану поставок матеріальних ресурсів (джерела, терміни, види тощо);

— забезпеченість підприємства матеріальними ресурсами;

— вплив забезпеченості ресурсами на виконання виробничої програми;

— вплив факторів на матеріалоємність продукції;

— ефективність використання матеріальних ресурсів;

— використання відходів виробництва;

— стан і динаміка виробничих запасів;

— резерви зниження матеріалоємності продукції за рахунок покращення використання матеріалів;

— прямі зв’язки підприємства з постачальниками і питому вагу матеріальних ресурсів, які надходять по прямих поставках, до загального обсягу їх надходження. [7, с. 123]

Детально схему аналізу використання сировини на підприємстві ми подали у Додатку А. Спочатку визначається стан запасів на підприємстві, визначається вплив запасів на обсяг продукції. Після цього складається план постачання товарів та визначається вплив відхилень у постачанні на обсяг продукції. Після цього власне аналізується процес використання ресурсів, зокрема вплив відхилень у використанні матеріалів на обсяг продукції. Встановлюється баланс відхилень, тобто визначаються допустимі відхилення у запасі матеріальних активів, які забезпечать ефективне здійснення виробничого процесу. На цьому процес аналізу не зупиняється, адже постійно потрібно шукати можливі шляхи покращення ефективності використання матеріальних ресурсів, тобто займатись пошуком резервів зростання обсягу продукції.

Джерелами інформації для аналізу забезпеченості і використання матеріальних ресурсів є дані статистичної звітності про наявність і використання матеріальних ресурсів, плани матеріально-технічного постачання, матеріали бухгалтерського обліку і оперативної інформації цехів, відділу постачання, нормативно-довідкові дані тощо.

Отже, аналіз матеріальних ресурсів є безперервним процесом пошуку резервів підвищення ефективності діяльності підприємства. Перед тим, хто вивчає управління та використання матеріальних ресурсів стоять чіткі завдання, виконавши які, можна виявити джерела економії матеріалів, забезпечити повніше їх використання та запропонувати заходи щодо зменшення витрат на їх закупку.

1. 3 Система показників, що використовується для оцінки матеріальних ресурсів на підприємстві

Для здійснення процесу аналізу матеріальних ресурсів необхідно використати ряд показників.

Загальна потреба підприємства в конкретних видах матеріальних ресурсів визначається за формулою:

Нз=Нв+Не+Нр+Нзп+Нк

де Нз -- загальна планова потреба;

Нв -- потреба на виробництво продукції;

Не-- потреба на експериментально-дослідні роботи;

Нр-- потреба на ремонтні роботи;

Нзп -- потреби на створення планових (в межах нормативів) запасів;

Нк-- запас (залишок) на кінець планового періоду. (1. 1)

Аналіз плану постачання потрібно починати з перевірки його обґрунтованості з урахуванням всіх зазначених у формулі складових, причому особливу увагу слід звернути на потреби виробництва продукції з урахуванням норм витрат за умови використання прогресивної техніки і технології, передових форм організації виробництва і праці.

Для безперебійної роботи у випадку зриву виконання планових поставок підприємство повинно бути забезпечене певними запасами.

Наявний запас визначається в днях; розрахунок ведеться для всього асортименту виробничих запасів:

Nз=Зз: Вд

де Nз -- наявний (фактичний) запас матеріалів в днях; Зз -- залишок матеріалів на складі; Вд -- величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво.

Нормативний запас матеріалів на складі визначається за формулою:

Ззн=Вд*Др, (1. 3)

де Ззн -- нормативний запас матеріалів на складі;

Вд -- величина середньоденних витрат матеріалів на виробництво; Др -- кількість робочих днів, на які повинен зберігатися запас. (1. 2)

Шляхом зіставлення фактичного запасу матеріалів на складі і нормативного запасу визначається індекс виконання норм запасу:

Із=Зз: Ззн (1. 4)

Різниця між фактичним запасом та нормативним характеризує величину надлишку (+) або дефіцит (-):

±?З=Зз-Ззн (1. 5)

Наявність понаднормових надлишків матеріальних ресурсів негативно впливає на фінансовий стан підприємства.

Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів застосовується система показників -- узагальнюючих і часткових.

До узагальнюючих показників відносяться: матеріалоємність, матеріаловіддача, питома вага матеріальних ресурсів у собівартості продукції, співвідношення темпів росту обсягу продукції і матеріальних витрат, оборотність матеріальних запасів.

Матеріалоємність продукції визначається як відношення використаних у виробництві матеріальних ресурсів до обсягу виготовленої продукції:

МЄ=М/Q

де МЄ -- матеріалоємність;

М-- матеріальні витрати;

Q -- обсяг виготовленої продукції. (1. 6)

Матеріаловіддача -- величина зворотна матеріалоємності -- визначається як відношення обсягу продукції до матеріальних витрат:

МВ=Q/М,

Де МB — матеріаловіддача. (1. 7)

Якщо матеріалоємність показує, скільки матеріальних ресурсів у грошовому вимірі припадає на 1 грн. виготовленої продукції, то матеріаловіддача характеризує, скільки продукції виготовлено на 1 грн. матеріальних ресурсів.

Питома вага матеріальних ресурсів в собівартості продукції визначається за формулою:

dM=M/Св

де dM -- питома вага матеріальних витрат у повній собівартості продукції;

М-- матеріальні витрати;

Св -- повна собівартість виготовленої продукції. (1. 8)

Співвідношення темпів росту обсягу продукції і матеріальних витрат визначається як співвідношення індексів зазначених показників:

К=Іq: ІM (1. 9)

де К -- коефіцієнт співвідношення показників;

Іq-- індекс обсягу продукції;

ІM — індекс матеріальних витрат

Оборотність матеріальних запасів (кількість оборотів) визначається як відношення повної собівартості реалізованої продукції до середніх залишків матеріальних запасів:

К0=Ср/Зсер

де К0 -- оборотність (кількість оборотів) матеріальних запасів;

Ср -- повна собівартість реалізованої продукції;

Зсер -- середні залишки матеріальних запасів. (1. 10)

Тривалість одного обороту визначається за формулою:

О=D/К0=D*Зсер/Ср

де О — тривалість одного обороту, в днях;

D — кількість днів в періоді. (1. 11)

До часткових показників використання матеріальних ресурсів в першу чергу відноситься питома матеріалоємність, яка визначається на кожний вид продукції і кожний вид матеріалів:

m=M/q

де m -- питома матеріалоємність;

М -- витрати певного виду матеріалів на виробництво певного виду продукції;

q -- обсяг виробництва певного виду продукції. (1. 12)

В аналізі використовується також конструктивна матеріалоємність як відношення чистої маси виробу до одиниці технічного параметру.

Система показників матеріаломісткості містить загальну матеріаломісткість і поодинокі показники матеріаломісткості продукції. Загальну матеріаломісткість визначають відношення всієї величини матеріальних витрат до вартості товарної продукції.

Поодинокі показники матеріаломісткості продукції (сировино-місткість, металомісткість, паливомісткість, енергомісткість і т. ін.) розраховують відношенням витрат відповідних матеріальних ресурсів до вартості товарної продукції. Ці показники характеризують ефективність використання окремих елементів матеріальних витрат[9, c. 153].

Ефективність використання матеріальних ресурсів характеризують також показники питомої матеріаломісткості, що розраховуються по окремим виробам і визначають матеріальні витрати на випуск одиниці продукції. При цьому слід мати на увазі, що при обчисленні загальної матеріаломісткості -- всієї продукції підприємства -- в розрахунок беруться всі матеріальні витрати, тобто матеріальні витрати як економічний елемент. При обчисленні матеріаломісткості виробів приймаються матеріальні витрати на технологічні цілі.

Отже, матеріальні ресурси є основою здійснення виробництва товарів, надання послуг, а тому процес їх постійного аналізу є важливим. Це дозволяє досягти економії в коштах та матеріалах, підвищити ефективність їх використання. Для цілей аналізу використовують розглянуті вище показники, які ми застосуємо на прикладі відкритого акціонерного товариства «ЯЗУБМ».

Розділ 2. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів на прикладі товариства зобмеженою відповідальністю «тетра-агро»

2.1 Загальна організаційно-економічна характеристика ТзОВ «Тетра-Агро»

Підприємство ТзОВ «Тетра-Агро» було створене з метою задоволення потреб населення та народного господарства й продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання продукції харчування та послуг. Сприяння на комерційній основі розвитку форм зовнішньоекономічних зв’язків. Ведення рекламної діяльності, одержання прибутків та задоволення економічних і соціальних інтересів трудового колективу Підприємства.

Повна назва Товариства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро». Скорочене найменування: ТзОВ «Тетра-Агро».

Товариство є юридичною особою. Воно володіє, користується на власний розсуд належним йому майном, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, відповідні штампи, фірмові бланки із своїм найменуванням та інші реквізити.

Господарські відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов’язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить діючому законодавству України.

Посадовими особами органів управління визначаються голова та члени виконавчого органу, ревізор. Посадовими особами органів управління не можуть бути члени виборних органів громадських організацій, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, господарського суду, державного нотаріусу, а також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати контроль за діяльністю Товариства.

Вищим органом товариства є загальні збори його учасників. Загальні збори учасників складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Представники учасників можуть бути постійними, або призначеними на певний строк. Повноваження представника діють до часу їх скасування учасником. Учасник вправі в будь-який час замінити свого представника у загальних зборах учасників, повідомивши про це інших учасників.

Виконавчим органом товариства є дирекція. До складу дирекції входять директор, його заступники (директори), головний бухгалтер. Дирекція обирається загальними зборами учасників. Персональний склад дирекції затверджують збори учасників за поданням директора. За рішенням зборів учасників замість дирекції може обиратися директор Товариства. Директор вправі самостійно визначати обсяг повноважень кожного із членів дирекції. Директор не може бути одночасно головою зборів учасників чи членом ревізійної комісії.

Трудова діяльність в Товаристві здійснюється на основі укладених трудових договорів, згідно діючого законодавства України.

Трудовий колектив Товариства становлять всі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших фірм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

Трудовий колектив:

· Розглядає і затверджує проект колективного договору;

· Бере участь у визначенні переліку і порядку надання працівникам Товариства соціальних пільг;

· Бере участь в моральному і матеріальному стимулюванні праці.

Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та/або Радою підприємства, що обирається загальними зборами трудового колективу в кількості 3 чоловік.

Для контролю за фінансово-господарською діяльністю дирекції збори учасників обирають ревізора з числа учасників товариства.

Перевірка діяльності дирекції товариства проводиться ревізором за дорученням зборів учасників, з власної ініціативи або на вимогу учасників товариства, що володіють більш ніж як 50% голосів. Перевірка проводиться не частіше одного разу в квартал.

До предмету діяльності Підприємства належать:

Ш Виробництво добрив та азотних сполук;

Ш Роздрібна та гуртова торгівля продовольчими та непродовольчими товарами;

Ш Видобуток, реалізація вугільної продукції та відходів вуглевидобутку;

Ш Виробництво будівельних деталей з деревини і плит на дерев’яній основі;

Ш Виробництво будівельних матеріалів, стінових та бетонних блоків, віконних, дверних блоків та інших дерев’яних конструкцій і виробів із дерева;

Ш Транспортні та транспортно-експедиційні послуги, внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів, автосервіс, ремонт транспортних засобів та інші послуги, пов’язані із зберіганням транспортних засобів;

Ш Комерційна, посередницька діяльність, а також постачальницько-збутові послуги;

Ш Роздрібна і гуртова тютюновими і алкогольними виробами;

Ш Здійснення валютних операцій, обмін національної валюти України на валюту інших держав і навпаки, відкриття обмінних пунктів валюти, лізинг;

Ш Заготівля та реалізація лісу та лісоматеріалів;

Ш Холдингові, біржові, дилерські та брокерські, маклерські послуги;

Ш Транспортування нафти та нафтопродуктів;

Ш Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;

Ш Забезпечення вугільних підприємств, підприємств інших галузей народного господарства продукцією машинобудування та металообробки;

Ш Виготовлення запчастин, металевого кріплення, металоконструкцій, нестандартного обладнання;

Ш Виготовлення та реалізація товарі народного споживання;

Ш Виготовлення та реалізація будівельних металоконструкцій, будівельних матеріалів;

Ш Проведення ремонтно-будівельних, висотних, монтажних, електромонтажних, налагоджувальних, санітарно-технічних, зварювальних та інших робіт по капітальному будівництву та ремонту об'єктів;

Ш Здійснення операцій з металобрухтом, збирання, заготівля, переробка, купівля, продаж брухту чорних та кольорових металів на території України;

Ш Ремонт та технічне обслуговування автомобілів, іншої автомобільної техніки та механізмів;

Ш Ремонт та технічне обслуговування сільськогосподарської техніки;

Ш Гуртова та роздрібна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, продуктами харчування, товарами власного виробництва, промисловими товарами, будівельними матеріалами, нафтопродуктами, нерухомістю, фармацевтичними, хімічними та косметичними виробами за національну та вільноконвертовану валюту на території України, а також імпортно-експортні операції по цих товарах;

Ш Аудиторські та юридичні послуги;

Ш Створення служб консультаційного, дослідницького та інформаційного характеру;

Ш Виконання будівельних, ремонтних реставраційних, художньо-оформлюваних робіт;

Ш Торгово-закупівельна діяльність, гуртова, комісійна, комерційна торгівля промисловими та продовольчими товарами, створення та експлуатація мережі спеціалізованих та фірмових магазинів, організація виїзної торгівлі;

Ш Надання побутових послуг населенню;

Ш Організація та проведення виставок та ярмарків, аукціонів, рекламних заходів в Україні та за кордоном;

Ш Зовнішня торгівля, надання зовнішньоторговельних послуг;

Ш Надання платних послуг у сфері відпочинку, організація туризму;

Ш Організація та експлуатація підприємств громадського харчування;

Ш Збирання та переробка вторинної сировини і відходів виробництва збирання, утилізація, реалізація відходів;

Ш Створення та утримання гральних закладів;

Ш Надання юридичних, перекладацьких послуг;

Ш Ремонт електронної та теле-, радіоапаратури, аудіо-, відеоапаратури, фотоапаратури;

Ш Виготовлення та ремонт ювелірних виробів;

Ш Виконання інших видів робіт і послуг, які не заборонені чинним господарством.

Розглянемо динаміку зміни ліквідності ТзОВ «Тетра-Агро» у вигляді таблиці.

матеріальний ресурс господарський показник

Таблиця 2.1 Динаміка зміни показників ліквідності товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» протягом 2011−2012 рр.

№ з/п

Назва показника

Базове значення

Звітне значення

Результати порівняння

абсолютна зміна

зміна у %

1

Коефіцієнт поточної ліквідності

3,567

4,765

1,198

33,58

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

1,854

2,372

0,518

27,96

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,182

0,296

0,113

62,20

1) Коефіцієнт поточної ліквідності:

Абсолютна зміна = 4,765−3,567=1,198

Зміна у % = 1,198/3,567Ч100%=33,58%

2) Коефіцієнт швидкої ліквідності:

Абсолютна зміна = 2,372−1,854=0,518

Зміна у % = 0,518/1,854=27,96%

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

Абсолютна зміна = 0,296−0,182=0,113

Зміна у % = 0,113/0,182=62,20%

Для того, щоб розібратися із фінансовим положенням компанії розглянемо показники ліквідності та платоспроможності.

Показники ліквідності показують чи здатне підприємство відповідати за своїми зобов’язаннями та в якій мірі.

Щодо досліджуваного підприємства, то на гривню поточних зобов’язань у 2011 році припадала 3,567гривня оборотних активів. У 2012 році коефіцієнт покриття зріс ще більше — на 33,58%. Високий рівень ліквідності підприємства є позитивним фактором для кредиторів і потенційних інвесторів. Однак якщо значення коефіцієнту покриття є надто високим, потрібен ретельний аналіз, оскільки це може означати, що надлишкові фінанси перетворюються на зайві оборотні засоби. Останнє зумовлює погіршення показників ефективності використання активів. Крім того, залучення надлишкових фінансів може потребувати додаткових витрат на виплату процентів. Тому необхідно проаналізувати фінансову структуру підприємства для підтвердження (чи спростування) того, що підприємство, наприклад, має надто багато відносно дорогих фінансів (довгострокових кредитів і акціонерного капіталу) і недостатньо дешевих (короткострокових кредитів і позик).

Коефіцієнт швидкої ліквідності визначає спроможність підприємства виконувати свої поточні зобов’язання за рахунок високоліквідних (легко конвертованих у гроші) активів. Коефіцієнт проміжної ліквідності показує, чи спроможне підприємство у разі падіння його товарообігу покрити свої зобов’язання перед кредиторами. Саме тому цей коефіцієнт ще називають коефіцієнтом «кислотного тесту» або миттєвим показником. Можемо констатувати позитивне значення показника для нашого підприємства, адже у 2011 році воно дорівнювало 1,854, а вже у 2012 році на одиницю зобов’язань припадало 2,372 гривні високоліквідних активів. Таке значення є ознакою низького фінансового ризику і добрих можливостей для залучення додаткових фінансів.

Щодо показника абсолютної ліквідності, то у 2011 році на гривню поточних зобов’язань припадало 0,182 гривні грошей та їх еквівалентів, а у 2012 році це значення зросло до 0,296. Загалом можемо констатувати покращення і без того доброї фінансової ситуації у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро»

Таблиця 2.2 Динаміка зміни показників платоспроможності Товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» протягом 2011−2012 рр.

№ з/п

Назва показника

Базове значення

Звітне значення

Результати порівняння

абсолютна зміна

зміна у %

1

Коефіцієнт автономії

0,918

0,942

0,024

2,64

2

Коефіцієнт концентрації позикового капіталу

0,0817

0,0574

-0,024

-29,70

3

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами

0,6256

0,7328

0,107

17,14

1) Коефіцієнт автономії:

Абсолютна зміна = 0,942? 0,918=0,024

Зміна у % = 0,024/0,918Ч100%=2,64%

2) Коефіцієнт концентрації позикового капіталу:

Абсолютна зміна = 0,0574? 0,0817=? 0,024

Зміна у % =? 0,024/0,0817Ч100%= ?29,70

3) Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими засобами:

Абсолютна зміна = 0,7328? 0,6256=17,14

Щодо показників платоспроможності, то спостерігається значна фінансова незалежність підприємства, адже власний капітал становив у 2011 році 91,8% усіх активів, а у 2012 році - 94,3%. Звичайно, частка позикового капіталу протягом досліджуваного періоду зменшилася.

Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами також зростав протягом 2011 — 2012 років, що свідчить про ефективну фінансову політику, яку проводить підприємство.

Отже, ми визначили, що Товариство з обмеженою відповідальністю має таку організаційну структуру — власниками даного підприємства є учасники, в яких і перебуває контрольний пакет акцій. Підприємство ТзОВ «Тетра-Агро» можна назвати рентабельним та таким, що розвивається.

2.2 Оцінка матеріальних ресурсів Товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро»

Перш ніж приступити до визначення ефективності використання матеріальних ресурсів розглянемо динаміку та структуру матеріальних запасів досліджуваного підприємства. Як видно з таблиці 2.3 спостерігається така зміна суми матеріальних ресурсів у 2011 — 2012 роках.

Таблиця 2.3 Динаміка зміни матеріальних ресурсів Товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» протягом 2011 — 2012 рр.

№ з/п

Назва показника

Базове значення, тис. грн.

Звітне значення, тис. грн.

Результати порівняння

абсолютна зміна

зміна у %

1

Виробничі запаси

128 937,19

141 565,52

12 628,33

9,79

2

Малоцінні та швидкозношувальні предмети

35 652,23

38 312,74

2660,51

6,94

3

Товари

79 881,17

383 559,83

303 678,66

380,163

4

Разом

244 470,59

563 438,09

318 967,5

130,47

1) Сировина і матеріали:

Абсолютна зміна = 141 565,52 ?128 937,19=12 628,33

Зміна у % = 12 628,33/128 937,19Ч100%=9,79%

2) ГАЗ:

Абсолютна зміна = 38 312,74? 35 652,23=2660,51

Зміна у % = 2660,51/38 312,74 ?Ч100%=6,94%

3) Енергія:

Абсолютна зміна = 383 559,83? 79 881,17 =303 678,66

Зміна у % = 303 678,66/79 881,17Ч100%= 380,163%

4) Разом:

Базове значення = 128 937,19+35 652,23+79 881,17=244 470,59

Звітне значення = 141 565,52+38 312,74+383 559,83=563 438,09

Абсолютна зміна = 563 438,09? 244 470,59= 318 967,5

Зміна у % =318 967,5/244 470,59Ч100%=? 130,47%

Загальна сума матеріальних ресурсів ТзОВ «Тетра-Агро» збільшилась протягом досліджуваного періоду з 244 470,59тис. грн. до 563 438,09тис. грн., тобто на 318 967,5тис. грн. або у процентному вираженні - на 130,47%. Варто зауважити, що основними фактором, що спричинив збільшення суми матеріальних ресурсів є збільшення суми товарів. Щодо цієї складової, то спостерігається її збільшення з 79 881,17тис. грн. до 383 559,83 тис. грн., тобто на 380,163%.

2.3 Ефективність використання наявних матеріальних ресурсів на підприємстві

Для аналізу ефективності політики використання матеріальних ресурсів у Товаристві з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» розглянемо рід показників.

Таблиця 2.4 Потреба в матеріалах ТзОВ «Тетра-Агро» у 2011 році

Матеріали

Одиниця виміру

Потреба, всього:

У тому числі

Потреба визначена в процесі аналізу, всього

Завищення (+) або заниження (-) потреби

надання послуг

ремонтно-експлуатаційні потреби

Інші потреби

Виробничі запаси

тис. грн.

837,4

312

510,4

15

800

37,4

Малоцінні та швидкозн. предмети

тис. грн.

3313,1

3294

6

13,1

3300

13,1

Товари

тис. грн.

588,7

-

569,7

19

580

8,7

Всього

тис. грн.

4739,2

3606

1086,1

47,1

4680

59,2

Як видно з таблиці 2.5 фактично підприємство використало більше виробничих запасів, ніж потрібно, що може свідчити про неефективне використання ресурсів. Так підприємство використало на 37,4 тис. грн. більше виробничих запасів. Така ж ситуація спостерігається з малоцінними предметами та з товарами. Їх надвикористання становило 13,1 та 8,7 тис. грн. Загалом більш ефективне використання матеріальних ресурсів може привести до економії у розмірі 59,2 тис. грн.

Таблиця 2.5 Показники ефективності використання матеріальних ресурсів Товариством з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро» протягом 2011 — 2012 рр.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

Матеріальні витрати

3824,9

4739,2

914,30

Випуск продукції

6977,4

9436,5

2459,10

Матеріаломісткість продукції

0,55

0,50

-0,05

Матеріаловіддача

1,82

1,99

0,17

Перевитрата (+) чи економія (-) матеріалів у 2006 році у результаті зміни матеріаломісткості

-

-433,74

-

Зміна випуску продукції в результаті зміни її матеріаломісткості

-

1348,04

-

На фоні збільшення обсягу наданих послуг матеріальні витрати також зростали. Варто зауважити, що матеріаломісткість продукції протягом досліджуваних 2011 — 2012 років знижувалась, що є позитивною тенденцією. Так на одну гривню наданих послуг припадало 55 копійок витрачених матеріальних ресурсів. Вже в наступному році на здійснення послуг на одну гривню було необхідно 5 копійок матеріальних ресурсів, тобто на 5 копійок менше.

Щодо матеріаловіддачі, то так як це обернений показник, то він збільшувався. У 2011 році з одної гривні використаних матеріальних ресурсів надали послуг на 1,82 гривні, а у 2012 році - на 1,99 гривні. Варто зауважити, що у результаті зміни матеріаломісткості було зекономлено 433,74 тис. грн.

Таблиця 2.6 Показники ефективності управління матеріальними ресурсами ТзОВ «Тетра-Агро» протягом 2011 — 2012 рр.

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення (+,-)

зміна у %

Коефіцієнт оборотності матеріальних ресурсів

143,2731

252,3128

109,0397

76,10 621

Період одного обороту запасів, днів

2,547 582

1,446 617

-1,10 097

-43,2161

1) Коефіцієнт оборотності матеріальних ресурсів:

Відхилення = 252,3128? 143,2731=109,0397

Зміна у % = 109,0397/143,2731Ч100%=76,10 621%

2) Період одного обороту запасів, днів:

Відхилення = 1,446 617? 2,547 582=? 1,10 097

Зміна у % =? 1,10 097/2,547 582Ч100%=? 43,2161%

Показники оборотності свідчать про ефективне управління матеріальними ресурсами, адже вони швидко використовуються та не перебувають на складі протягом довгого періоду. Так у 2011 році період обороту одиниці матеріальних запасів становив 2,54 дні, а у 2012 році знизився до 1,45 днів.

Таблиця 2.7 Показники відносної економії матеріальних ресурсів ТзОВ «Тетра-Агро» на 2011 рр.

№ з/п

Показник

Од. вим.

Звітний рік

Виконання, %

Відхилення

план

звіт

абс. (+,-)

відн. (+,-)

1

Виробничі запаси

тис. грн.

9600

9527

99,2

-73

-0,76

2

Малоцінні та швидкозн. предмети

тис. грн.

800

837,4

104,7

37,4

4,68

3

Товари

тис. грн.

3300

3313,1

100,4

13,1

0,40

4

Допоміжні матеріали

тис. грн.

580

588,7

101,5

8,7

1,5

Таблиця 2.8 підтверджує дані таблиці 2. 5, та свідчить про неефективне використання матеріальних ресурсів, а саме -виробничих запасів і допоміжних засобів.

Розділ 3. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання матеріальних ресурсів на підприємстві

Організаційна структура постійно вдосконалюється, все більше пристосовується до ринкових умов господарювання, але головним напрямком вдосконалення є перехід до стратегічного менеджменту. В зв’язку з цим в перспективі все більше приділятиметься уваги управлінню маркетингом, що включає в себе не тільки прогноз розвитку ринку, але і можливість впливати на майбутнє.

Основною організацією праці є тарифна система, яка включає тарифні ставки та посадові оклади.

Погодинна тарифна оплата праці передбачає оплату праці за відпрацьований час на основі тарифних ставок для робітників згідно встановлених кваліфікованих розрядів і посадових окладів для інженерно-технічних працівників.

Для покращення трудової і виробничої дисципліни для всіх робітників вводиться КТУ (коефіцієнт трудової участі).

Раціональне використання і економія сировини, матеріалів, палива і енергії є одними із важливих умов функціонування підприємства в умовах ринку, переводу економіки на інтенсивний шлях. Раціональне використання матеріальних ресурсів — це доцільне обґрунтоване їх використання, їх витрати на рівні мінімуму при виробництві одиниці продукції.

В загальному вигляді економія матеріальних ресурсів — це підвищення їх рівня корисного використання, яке виражається у зниженні питомої витрати матеріалів на одиницю споживчого ефекту, котрий одержують у результаті раціонального споживання матеріальних ресурсів. Значення економії матеріальних ресурсів зростає в зв’язку із збільшенням обсягу виробництва продукції. Зменшення матеріальних витрати безпосередньо впливає на зниження собівартості продукції, оскільки вони становлять біля 75−80 відсотків витрат підприємства, із них біля 60 відсотків припадає на матеріали і сировину. Скорочення матеріальних витрат на виробництво одиниці продукції - це більш значний резерв економії порівняно із зниженням трудоємності і фондоємності виробництва: 1 відсоток економії матеріалів забезпечує скорочення витрат у 2−2,5 раза більше ніж 1 відсоток економії фонду зарплати та в 2−4 рази більше, ніж 1 відсоток скорочення капітальних вкладень.

Таким чином ресурсозбереження виступає як важливіший фактор підвищення ефективності виробництва. Основним завданням ресурсозбереження є:

· забезпечення економного і раціонального використання матеріальних ресурсів;

· ліквідація невиробничих витрат або перевитрати матеріальних ресурсів;

· оптимізація структури ресурсоспоживання на основі впровадження нових проектних, конструкторських і технологічних рішень, які дозволяють підвищити комплексність використання матеріальних ресурсів;

· розширення застосування вторинних ресурсів;

· розширення застосування вторинних ресурсів, організація повної переробки виробничих відходів і матеріалів, збір і утилізація побутових відходів;

· скорочення витрат матеріальних ресурсів на всіх стадіях виробництва і споживання при транспортуванні та зберіганні;

· прискорення оборотності обігових засобів, скорочення виробничих запасів, вивільнення частини ресурсів із обігу тощо.

Зниження витрат з матеріально-технічного забезпечення підприємства може відбуватися різними шляхами, зокрема, зниженням конструктивної матеріалоємності продукції, яке відбувається внаслідок: використання економічних видів матеріальних ресурсів; скорочення числа непотрібних функцій; зниження незмірних запасів міцності виробів. Цільове вдосконалення технології виробництва об'єднує наступні види джерел прямої економії: освоєння ресурсозберігаючої безвідходної технології; створення комплексних виробництв; використання менш енергоємної технології; скорочення витрат і відходів у виробництві.

Проблеми підвищення якості продукції виробничо-технологічного призначення і особистого використання охоплює всі сторони господарської діяльності. Висока якість — це збереження праці і матеріальних ресурсів, ріст продуктивності виробництва, а також зниження витрат з матеріально-технічного забезпечення підприємств.

В процесі виробництва для зниження витрат з матеріально-технічного забезпечення можна використовувати наступні шляхи: збільшення одиничної потужності машин і агрегатів. Цей показник характеризує одночасно підвищення їх якості; ліквідація виробничого браку. Підприємства несуть прямі витрати у випадку виготовлення бракованої продукції. Випуск неякісної чи бракованої продукції знижує рівень рентабельності, збільшує собівартість і продуктивність виробництва. Брак і неякісна продукція означають пряму розтрату виробничих ресурсів, збільшують витрати; використання замінників дефіцитних матеріальних ресурсів. Бурний розвиток хімічної промисловості в наш час створює можливості для широкого впровадження у виробництво нових економічних синтетичних матеріалів для заміни матеріалів, які використовувалися раніше; скорочення витрат і відходів у виробництві. В різних галузях виробництва створюється значна кількість відходів матеріальних ресурсів і супутніх продуктів. Скорочення відходів забезпечує випуск додаткової продукції без збільшення матеріальних ресурсів. В тих випадках, коли вичерпані можливості скорочення відходів, важливо забезпечити їх максимальну утилізацію, використовуючи для виготовлення побічної, непрофільної продукції чи реалізувати іншим підприємствам; скорочення витрат при збереженні. Одним із головних завдань організації збереження і просування продукції в сфері обороту — збереження якості продукції, недопущення її псування і втрати. В процесі зберігання матеріальні ресурси не повинні втрачати натурально-речові якості і форми.

Втрати від недостачі і псування матеріальних цінностей складають значну величину і виникають по причині недостатньої уваги до збереження матеріальних ресурсів. В процесі матеріально-технічного забезпечення підприємства матеріальними ресурсами здійснюється комплекс заходів з управління матеріальними потоками в межах служби постачання. Одним із варіантів організації матеріально-технічного забезпечення підприємства є зосередження усіх функцій постачання підприємства в одних руках, тобто у підрозділу з матеріально-технічного забезпечення підприємства.

При закупівлі матеріальних ресурсів першочергове значення має використання інструментів маркетингу у процесі оцінки кон’юнктури ринку сировини, матеріалів, палива та енергії, визначення цінової політики.

При закупівлі матеріальних ресурсів можна використати один із двох альтернативних рішень: самостійне формування асортименту матеріальних ресурсів і закупівля цих ресурсів безпосередньо у виробництві; закупівля матеріальних ресурсів у посередника, який спеціалізується на окремих видах ресурсів та формуванні широкого асортименту і поставках його споживачам у скомплектованому вигляді.

Слід відмітити, що закупівля матеріальних ресурсів у посередника може бути більш вигідною ніж безпосередньо у виробників. Це зумовлено такими обставинами:

1. Закуповуючи матеріальні ресурси у посередника, підприємство, як правило, має можливість придбати широкий асортимент продукції відносно невеликими партіями. В результаті чого зменшується потреба у запасах, складах, зменшується обсяг договірної роботи з виробниками окремих видів ресурсів.

2. Ціна товару (ресурсу) у посередника може бути нижчою ніж у виробника.

3. Виробник матеріальних ресурсів може розміщуватися територіально на більш віддаленій відстані ніж посередник. Додаткові транспортні витрати у цьому випадку можуть перевищувати різницю у цінах виробника і посередника.

Розділ 4. Комплексний аналіз показників господарської діяльності підприємства Товариства з обмеженою відповідальністю «Тетра-Агро»

Комплексний аналіз показників господарської діяльності підприємства ТзОВ «Тетра-Агро»

№ з/п

Показники

Минулий рік

Звітний рік

Динаміка

абс. (+,-)

%

1

Обсяг продукції

9314,9

14 754

5439,1

58,4

2

Основні засоби (залишкова вартість)

83,9

83,9

0

100

3

Коефіцієнт зносу

0,49

0,59

0,1

20,4

4

Коефіцієнт придатності

0,51

0,41

? 0,1

? 19,6

5

Коефіцієнт оновлення

0

0

0

0

6

Коефіцієнт вибуття

-

-

-

-

7

Фондовіддача

111,02

175,85

64,83

58,4

8

Фондомісткість

0,009

0,005

? 0,004

? 44,4

9

Фондоозброєність

-

-

-

-

10

Матеріаломісткість

0,076

0,028

? 0,048

? 63,2

11

Чисельність працюючих

-

-

-

-

12

Продуктивність праці

-

-

-

-

13

Фонд заробітної плати

-

-

-

-

14

Заробітна плата середня

-

-

-

-

15

Виробнича собівартість продукції

-

-

-

-

16

Адміністративні витрати

-

-

-

-

17

операційні витрати в т. ч:

-матеріал

-

-

-

-

-оплата праці

-

-

-

-

-соціальні заходи

-

-

-

-

-амортизація

-

-

-

-

-інші

-

-

-

-

18

Валовий прибуток від реалізації продукції

164,4

179,9

15,5

9,43

19

Чистий прибуток

42,1

34,2

? 7,9

? 18,76

20

Рентабельність реалізованої продукції

-

-

-

-

21

Валюта балансу

3337,5

5676,6

2339,1

70,08

22

Власний оборотний капітал

138,8

609,6

470,8

3,39

23

Ліквідність, в т. ч.

коеф. Покриття

1,001

1,103

0,102

10,19

коеф. Швидкої ліквідності

-

-

-

-

коеф. Абсолютної ліквідності

-

-

-

-

24

Коефіцієнт автономії

-

-

-

-

25

Коефіцієнт фінансової залежності

-

-

-

-

26

Коефіцієнт маневрування власним капіталом

-

-

-

-

27

Коефіцієнт мобільності оборотних активів

-

-

-

-

28

Критичний обсяг виробництв і реалізації продукції, тис. _рн. (якщо постійні виробничі витрати 3028,8)

-

-

-

-

29

Маржинальний дохід

-

-

-

-

30

Ймовірність банкрутства (Z двофакторна)

-

-

-

-

1) Обсяг продукції, взято з фінансового звіту, код 010

Абсолютний приріст = Зв. -Мин.= 14 754? 9314,9=5439,1 (4. 1)

Темп приросту = Абс. /Мин. Ч100%=5439,1/9314,9Ч100%=58,4% (4. 2)

Отже, підприємство стало працювати краще, адже абсолютний приріст змінився на 5439,1, а темп приросту = 58,4%.

2) Основні засоби (залишкова вартість) становить 83,9 за минулий і за звітний рік (фінансовий звіт, код 031) Абсолютний приріст не змінився. Це добре для підприємства, адже спостерігається стабільність.

3) Коефіцієнт зносу = (4. 3)

Дані взято з фінансового звіту, код 032 та 031.

За минулий рік ==0,49

За звітний рік = =0,59

Абсолютний приріст = 0,59? 0,49 = 0,1

Темп приросту = = 20,4%

Це добре, для підприємства, оскільки абсолютний приріст змінився на 0,1. Темп приросту = 20,4%

4) Коефіцієнт придатності = 1? Коеф. Зносу (4. 4)

На минулий рік = 1? 0,49=0,51

На звітний рік = 1? 0,59=0,41

Абсолютний приріст = 0,41? 0,51 =? 0,1.

Темп приросту = =? 19,6%

Це погано для підприємства, оскільки абсолютний приріст змінився на? 0,1. Темп приросту =? 19,6%.

5) Коефіцієнт оновлення = ОВЗкін? ОВЗпоч. = 83,9? 83,9=0 (4. 5)

Коефіцієнт оновлення = 0, що означає стабільність для підприємства.

6) Коефіцієнт вибуття = (4. 6)

Ми не можемо здійснити розрахунок, оскільки відсутні дані на підприємстві.

7) Фондовіддача = (4. 7)

Для розрахунку фондовіддачі дані беремо в фінансовому звіті на 010 рахунку та на 031 рахунку.

Фв= = 111,02 в минулому році

Фв= = 175,85 в звітному році

Абсолютний приріст = 175,85? 11,02 = 64,83

Темп приросту =

Це добре для підприємства, оскільки абсолютний приріст змінився на 64,83. Темп приросту = 58,4%

8) Фондомісткість= (4. 8)

Фм= = 0,009

Фм = = 0,005

Абсолютний приріст = 0,005? 0,009=? 0,004

Темп приросту = =? 44,4%

Це погано для підприємства, оскільки абсолютний приріст змінився на? 0,004. Темп приросту =? 44,4%

9) Фондоозброєність =. (4. 9)

Ми не можемо здійснити розрахунок, оскільки відсутні дані на підприємстві

10) Матеріаломісткість = (4. 9)

Дані для розрахунку ми беремо в фінансовому звіті з рахунків 230 та 010

Минулий рік = = 0,076

Звітний рік = = 0,028

Абсолютний приріст = 0,028? 0,076=? 0,048

Темп приросту = =? 63,2%

Абсолютний приріст змінився на? 0,048, Темп приросту =? 63,2%.

Це не дуже добре для підприємства.

11) Чисельність працюючих. Дані знаходять в фінансовому звіті малого підприємства.

Ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

12) Продуктивність праці = (4. 10)

Ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

13) Фонд заробітної плати. Дані беруться з 090 рахунку фінансового звіту.

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

14) Заробітна плата середня = (4. 11)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

15) Виробнича собівартість продукції. Дані беруться з фінансового звіту, код 040.

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

16) Адміністративні витрати. Дані беруться з фінансового звіту, код 070.

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

17) Операційні витрати в т. ч:

· Матеріал.

· Оплата праці.

· Соціальні заходи.

· Амортизація.

· Інші.

Дані беремо з фінансовий звіту, код рядка 090.

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

18) Валовий прибуток від реалізації продукції. Дані беремо в фінансовому звіті, код рядка 100.

Абсолютний приріст = 179,9? 164,4 = 15,5

Темп приросту = = 9,43%

Валовий прибуток від реалізації продукції зріс на 15,5. Темп приросту = 9,43%. Це є хороший показник для підприємства.

19) Чистий прибуток. Дані беруться в 030 рахунку фінансового звіту.

Абсолютний приріст = 34,2? 42,1=? 7,9

Темп приросту = = ?18,76

Чистий прибуток зменшився на 7,9. Темп приросту =? 18,76

20) Рентабельність реалізованої прод. = (4. 12)

Дані про рентабельність продукції беруться в фінансовому звіті підприємства на рахунках 050 та 010.

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

21) Валюта балансу Дані беремо в фінансовому звіті на рахунку 640.

Абсолютний приріст =5676,6? 3337,5 =2339,1

Темп приросту = = 70,08%

Абсолютний приріст змінився на 2339,1. Темп приросту = 70,08%

Це є дуже добре для підприємства

22) Власний оборотний капітал = Власний капітал? Необоротні активи.

(4. 13)

Минулий рік: 612,6? 473,8=138,8

Звітний рік: 1075,5? 465,9=609,6

Абсолютний приріст = 609,6? 138,8 = 470,8

Темп приросту = = 3,39%

Власний оборотний капітал збільшився на 470,8, що є дуже хорошим показником для підприємства. Темп приросту = 3,39%

23) Ліквідність:

· Коефіцієнт покриття = (4. 14)

Кп. мин. = = 1,001

Кп. зв. = = 1,103

Абсолютний приріст = 1,103? 1,001 = 0,102

Темп приросту = = 10,19

Коефіцієнт покриття збільшився на 0,102, що є дуже добре для підприємства. Темп приросту = 10,19

· Коефіцієнт швидкої ліквідності =; (4. 15)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

· Коефіцієнт абсолютної ліквідності =. (4. 16)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

24) Коефіцієнт автономії = (4. 17)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

25) Коефіцієнт фінансової залежності = 1? коефіцієнт автономії. (4. 18)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

26) Коефіцієнт маневрування власним капіталом = (4. 19)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

27) Коефіцієнт мобільності оборотних активів = (4. 20)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

28) Критичний обсяг виробництва і реалізації продукції = (4. 21)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

29) Маржинальний дохід = Прибуток + Постійні витрати (4. 22)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

30) Ймовірність банкрутства (Z двофакторна)

В даному випадку ми не можемо здійснити розрахунки, оскільки дані відсутні.

По даній таблиці ми можемо зробити такі висновки. Обсяг продукції зріс на 5439,1, що є дуже хорошим показником для підприємства. У той же час сума основних засобів не змінилась, що вказує на стабільність підприємства. Коефіцієнти зносу, вибуття, оновлення підтверджують дані про неефективну політику управління основними засобами. Валовий прибуток від реалізації прибутку зріс на 15,5, а чистий прибуток зменшився на 7,9. Щодо матеріальних витрат, то ми здійснили їх аналіз у другому розділі та вказали на резерви підвищення ефективності їх використання. Також дослідження показників ліквідності та платоспроможності у другому розділі дало можливість охарактеризувати фінансовий стан як задовільний, адже підприємство повністю відповідає за своїми зобов’язаннями. Власний оборотний капітал зріс на 470,8, тобто на 3,39%.

Висновки

Матеріальними ресурсами вважаються запаси предметів праці, які включають сировину, основні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріали, що призначені для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, обслуговування виробництва та адміністративних потреб, і наявність яких є необхідною умовою ритмічної роботи підприємства.

Для оцінки використання матеріальних ресурсів ми обрали Товариство з відкритою відповідальністю «Тетра-Агро» яке створене з метою задоволення потреб населення та народного господарства й продукції виробничо-технічного призначення, товарах народного споживання продукції харчування та послуг.

Отже, ми визначили, що Товариство з обмеженою відповідальністю має таку організаційну структуру — власниками даного підприємства є учасники, в яких і перебуває контрольний пакет акцій. Підприємство ТзОВ «Тетра-Агро» можна назвати рентабельним та таким, що розвивається.

Загальна господарсько-фінансова ситуація на підприємстві є задовільною, адже підприємство повністю відповідає за своїми боргами та є фінансово незалежним. Виявлені певні відхилення у нормативних показниках. Фактичні показники використання матеріальних ресурсів були вищими, аніж планувалося. Варто зауважити, що негативний вплив інфляції спостерігався за всіма напрямками та за всіма складовими ресурсів. Тому, як резерв зменшення суми матеріальних витрат, можливим є заміна матеріальних ресурсів на більш дешеві або ті, які в довгостроковій перспективі виявляються більш дешевими.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой