Аналіз напруженого стану складених тонкостінних оболонок

Тип работы:
Контрольная
Предмет:
Производство и технологии


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ

Тема

АНАЛІЗ НАПРУЖЕНОГО СТАНУ СКЛАДЕНИХ ТОНКОСТІННИХ ОБОЛОНОК

Виконав

студ. гр. М-ІV-4

Веремей А. В

Перевірив

Бабко Є. М

КИЇВ 2010р.

Визначення силових характеристик

Зона І

Зона І включає в себе кришку апарата, яка являє собою сегмент сфери. Ця зона навантажена тільки надлишковим тиском газу Рн. Як відомо, в усіх діаметральних перерізах сферичної оболонки меридіональні і колові напруження будуть однакові і за рівномірного зовнішнього навантаження можуть бути знайдені за виразом:

Па

де Sсф — товщина сферичної кришки.

Зона ІІ

Відсікаємо частину апарата по даній зоні коловим перерізом 1−1 і відкидаємо нижню частину. Дію відкинутої частини апарата на ту, що залишилася, замінюємо дією меридіональних сил Nм.

У цьому випадку частина апарата перебуває у стані рівноваги.

Колові напруження в даній зоні можуть бути визначені за рівнянням Лапласа

Оскільки у нашому випадку Rм=?, а Rк=D/2, рівняння набуває вигляду

оболонка циліндричний напруження апарат

MПа

Для визначення меридіональних напружень складемо рівняння рівноваги відсіченої зони

Зовнішня сила внутрішнього надлишкового тиску

Внутрішні меридіональні сили Nм визначаємо за діючим в перерізі 1−1 меридіональним напруженням ум

Підставимо ці значення в рівняння рівноваги і одержимо

де Sц — товщина циліндричної частини апарата.

Звідси розв’язуючи рівняння відносно ум маємо

MПа

Зона ІІІ

Зона ІІІ включає в себе ділянку циліндричної обичайки апарата, незмінну за своєю геометрією та навантажену також незмінними за своїм характером зовнішніми силами (хоча і змінними за своєю величиною).

В меридіональному перерізі даної зони діють такі зовнішні сили:

— внутрішнього надлишкового газового тиску;

— гідростатичного тиску рідини, яка знаходиться над рівнем перерізу оболонки, в якому визначаються напруження.

Колові напруження будуть змінюватись по довжині оболонки, бо одна із зовнішніх діючих сил змінна в осьовому напрямку.

Меридіональні напруження будуть постійними і рівними меридіональним напруженням в зоні ІІ

Колові напруження шукаємо з рівняння Лапласа, де потрібно взяти до уваги зміну гідростатичного тиску по висоті апарата

Тоді колові напруження в цьому перерізі будуть дорівнювати

Меридіональні напруження визначимо аналогічно зоні ІІ з умови рівноваги

MПа

Зона ІV

У меридіональному перерізі, де виникають колові напруження, зовнішніми силами є внутрішній надлишковий газовий тиск і гідростатичний тиск рідини, тобто такі самі сили, як і в зоні ІІІ.

У коловому перерізі, де діють меридіональні напруження, зовнішніми силами є внутрішній надлишковий газовий тиск і маса рідини, що міститься як над перерізом, так і під ним, тобто маса всієї рідини, що міститься в апараті, і, як і тиск газу, утворює осьову силу розтягнення.

Колові напруження визначають за виразом, який є справедливим як для зони ІІІ, так і для зони ІV

Для визначення меридіональних напружень складемо рівняння рівноваги

,

де — меридіональні сили пружності;

— сила внутрішнього газового тиску;

— сила гідростатичного тиску рідини, що міститься над перерізом;

— маса рідини, що міститься нижче перерізу і створює силу в

циліндричній частині оболонки

— маса рідини, що міститься нижче перерізу і створює силу в конічній частині оболонки.

Підставимо вирази діючих сил у рівняння рівноваги:

Із рівняння рівноваги визначимо меридіональні напруження:

Зона V

Відсікаємо частину оболонки в даній зоні кінцевим перерізом на відстані х від вершини конуса і відкидаємо верхню частину оболонки.

Визначаємо радіус кривизни

— радіус кола конуса у перерізі

м

де

Колові напруження визначаємо виходячи з рівняння Лапласа. Враховуючи, що Rм=?, а Rк=Rкр і що Р являє собою суму зовнішніх навантажень, записуємо

Для визначення меридіональних напружень розглянемо сили, що діють на відсічену кільцевим перерізом частину оболонки.

На відсічену частину оболонки діють такі зовнішні сили:

— сила надлишкового тиску газу Р над поверхнею рідини в апараті;

— сила гідростатичного тиску рідини, яка є в оболонці над рівнем перерізу;

— сила яку створює маса рідини, що міститься у відсіченій частині конуса;

— внутрішні сили, що діють на відсічену частину.

Складемо рівняння рівноваги в проекціях на вертикальну вісь

Підставимо значення сил у рівняння рівноваги і отримаємо

Звідки визначаємо меридіональне напруження

За результатами розрахунку будуємо епюру внутрішніх напружень в апараті за заданих умов навантажень (рис. 6).

Список використаної літератури

1. Основи розрахунку і конструювання елементів машин та апаратів харчових виробництв:. Метод. Вказівки до викон. Розрахунк. — графіч. Роботи «Аналіз напруженого стану складених тонкостінних оболонок» для студ. Спец. 7,90 221 «Обладнання харчових і переробних виробництв» ден. та заоч. форми навчання / укладачі.: А. С. Диченко. — К.: УДУХТ, 2001. — 20 с.

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой