Аналіз організаційно-виробничої діяльності і резервів росту продуктивності праці на підприємстві ТОВ "Альфатех", м. Дніпропетровськ

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

Дніпропетровський УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

Кафедра економіки підприємства

ЗВІТ

про проходження виробничої практики

зі спеціальності «Економіка підприємства»

на ТОВ «Альфатех» (ЕДРПОУ 35 203 852), м. Дніпропетровск

Дніпропетровськ — 2010 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Розділи та підрозділи програми

Кількість робочих днів

Дата виконання

Підрозділ (відділ)

підприємства,

керівник

1

2

3

4

1. Вирішення організаційних питань проходження виробничої практики на підприємстві

2. Підприємство у ринковій економіці та його структура. Ознайомлення з організацією роботи економічних підрозділів, засвоєння функціональних обов’язків цих підрозділів

1

3. Управління діяльністю підприємства

1

4. Організація технологічних та виробничих процесів на підприємстві

0,5

5. Здійснення та реалізація процесу планування на підприємстві. Розробка стратегії підприємства в сучасних умовах

1

6. Виробнича програма, її ресурсне забезпечення, обґрунтування і аналіз виконання

7. Формування й аналіз необоротних та оборотних активів підприємства, ефективності їх використання

1

8. Організація інноваційної діяльності підприємства. Аналіз і прийняття проектних рішень на підприємстві

0,5

9. Організаційні аспекти соціально-трудових відносин та аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві

1

10. Формування та аналіз фінансових ресурсів підприємства

1

11. Формування та ефективність використання потенціалу підприємства

0,5

12. Витрати виробництва, калькулювання собівартості і ціноутворення на підприємстві та їх аналіз

1

13. Результати діяльності підприємства

1

14. Аналіз виконання зобов’язань підприємства перед державою

0,5

15. Підготовка матеріалів та проведення розрахунків по індивідуаль-ному завданню на виконання наукової роботи за темою «Продуктивність праці, її роль в економічному зростанні підприєм-ства. Аналіз і резерви росту про-дуктивності праці на підприємстві ТОВ „Альфатех“, м. Дніпропет-ровськ»

16. Підготовка та оформлення матеріалів звіту

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПРАВА

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА

РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ

Дата

Яка робота була проведена

Підпис керівника

При-мітки

Затвердив календарний графік проходження практики. Пройшла інструктаж з охорони праці та техніки безпеки

Ознайомився із історією утворення та функціонування підприємства; законодавчою базою створення підприємства; зі статусом та статутом підприємства; з основними зовнішніми силами, що впливають на діяльність підприємства; з процесом розробки загальних стратегій виробництва; з методами аналізу стратегій, що застосовуються на підприємстві.

Ознайомився: з класифікацією виробничих процесів, з видами виробничих процесів та технологічними операціями; з основними елементами виробничого процесу; з рівнем організації виробництва; з виробничим циклом виготовлення виробів; з основними ознаками непотокового виробництва; з характеристиками серійного, масового виробництва; з основними параметрами виробничої лінії; з ознаками, за якими розрізняють структуру виробничого процесу.

Опрацьовано: особливості планування технологічного й організаційного розвитку виробництва; стан заходів з підвищення технічного та організаційного рівня виробництва на підприємстві; методику розрахунку виробничої потужності.

Ознайомився: з системою грошових розрахунків на підприємстві; з системою комерційних розрахунків через розрахункові рахунки в банках, з віддаленим управлінням розрахунками за системою «Клієнт-банк», з організаціїю видачі заробітної плати та коштів на відрядження за допомогою пластикових банківських карток.

Ознайомився: з планом собівартості продукції, з методикою розрахунку собівартості продукції, з законодавчою базою щодо ціноутворення на підприємстві, із методами та порядком обрання стратегії ціноутворення; з основними чинниками ефективності цінової політики; з чинними на підприємстві механізмом формування внутрішніх цін на продукцію; з основним елементами у складанні ціни та методами їх визначення; з порядком формування внутрішніх цін за виробничими підрозділами; з роллю витрат у формуванні ціни; з методами визначення прибутку в ціні; з механізмом визначення в ціні посередницько-збутової націнки та торгівельної надбавки.

Ознайомився: з бухгалтерською звітністю підприємства «Балансом» ті «Звітом про фінансові результати»; з бізнес-планом підприємства; з техніко-економічним аналізом підприємства; з особливостями визначення різних видів точки беззбитковості; з впливом амортизації на величину грошового потоку; з основним причинами зміни вартості грошей у часі; з методичними принципами розрахунку проектного грошового потоку; з особливостями визначення проектного грошового потоку; з методикою розрахунку основних фінансових критеріїв; з розрахунком чистої теперішньої вартості; з порівнянням проектів за допомогою різних критерієві правилами їх використання; з методами оцінки ефективності проектів; з використанням операційного лівериджу для прийняття проектних рішень.

Ознайомився: зі структурою відділу фінансового та податкового планування на підприємстві; положенням про планово-економічний відділ; посадові інструкції; з системою стратегічного планування на підприємстві; з функціонуванням системи планування на підприємстві; з нормами і нормативами, що їх використовує підприємство при складанні планів господарської діяльності; з методами внутрішнього планування на підприємстві та інструментами планових розрахунків; з альтернативними планами випуску продукції; з чинною на підприємстві виробничою програмою по виготовленню товарів; з планом ресурсного забезпечення діяльності підприємства; з різновидами планів та їх комплексами; з оперативно-календарними планами; із складовими частинами бізнес-плану і технологією його розробки; зі змістом фінансового плану підприємства; з особливостями планування потреби у фінансових ресурсах.

Ознайомився: з системою управління основним капіталом на підприємстві ТОВ «Альфатех», з особливостями обґрунтування бізнес-плану інноваційного проекту; з формами фінансування інноваційних процесів; з методами зниження комерційного ризику інвестицій і інноваційній діяльності.

Ознайомився: з системою управління оборотним капіталом на підприємстві ТОВ «Альфатех», з основними показниками виробничої діяльності підприємства; з інформаційною базою для аналізу виробничої програми підприємства; з методикою аналізу виконання виробничої програми на підприємстві.

Ознайомився: з інформаційною базою щодо аналізу виробничих ресурсів підприємства; з методикою оцінки на підприємстві рівня забезпечення та ефективності використання виробничих ресурсів, з діяльністю підприємства ТОВ «Альфатех» на фінансовому ринку та ринку страхових послуг.

Попрацював: з інформаційною базою щодо аналізу фінансового стану на підприємстві.

Попрацював: з основними методологічними підходами проведення фінансового аналізу; з метою та сутністю проектування бухгалтерського балансу; з критеріями раціоналізації фінансових ресурсів проекту; з оцінкою фінансового стану і фінансових результатів у діяльності фірми; з фінансовою звітністю підприємства; з методикою аналізу фінансових результатів на підприємстві; з напрямками та тенденціями розподілу прибутку.

Підготував: матеріали для проведення розрахунків по індивідуальному завданню на виконання наукової роботи за темою «Оцінка продуктивності праці та перспекктив її підвищення в ТОВ „Альфатех“, м. Дніпропетровськ»

Оформлення та затвердження звіту практики.

Зміст

Вступ

1. Вирішення організаційних питань проходження виробничої практики на підприємстві ТОВ «Альфатех»

2. Підприємство у ринковій економіці та його структура. Організація роботи та функціональні обов’язки економічних підрозділів ТОВ «Альфатех»

3. Управління діяльністю підприємства ТОВ «Альфатех»

4. Організація технологічних та виробничих процесів на підприємстві ТОВ «Альфатех»

5. Здійснення та реалізація процесу планування на підприємстві. Розробка стратегії підприємства ТОВ «Альфатех» в сучасних умовах

6. Виробнича програма, її ресурсне забезпечення, обґрунтування і аналіз виконання в ТОВ «Альфатех»

7. Формування й аналіз необоротних та оборотних активів підприємства ТОВ «Альфатех», ефективності їх використання

8. Організація інноваційної діяльності підприємства. Аналіз і прийняття проектних рішень на підприємстві ТОВ «Альфатех»

9. Організаційні аспекти соціально-трудових відносин та аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві ТОВ «Альфатех»

10. Формування та аналіз фінансових ресурсів підприємства ТОВ «Альфатех»

11. Формування та ефективність використання потенціалу підприємства ТОВ «Альфатех»

12. Витрати виробництва, калькулювання собівартості і ціноутворення на підприємстві ТОВ «Альфатех» та їх аналіз

13. Результати діяльності підприємства ТОВ «Альфатех»

14. Аналіз виконання зобов’язань підприємства ТОВ «Альфатех"перед державою

15. Індивідуальне завдання на виконання наукової роботи за темою «Продуктивність праці, її роль в економічному зростанні підприємства. Аналіз і резерви росту продуктивності праці на підприємстві ТОВ „Альфатех“, м. Дніпропетровськ»

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

Додатки

Вступ

Дійсний звіт складений за результатами виробничої практики в фінансовій службі ТОВ «Альфатех"(35 203 852, м. Дніпропетровськ), пройденої з _____2010 по ____2010, згідно наданим для аналізу організаційним, бухгалтерським, фінансовим та податковим документам підприємства за 2007 — 2010 роки.

1. Основи організації практики на підприємстві ТОВ «Альфатех»

а) Вимоги до виробничої практики, програма і завдання практиканта

За час проходження виробничої практики в ТОВ «Альфатех» згідно з «Робочою програмою проходження виробничої практики для студентів, які навчаються для напряму 0501 — «Економіка і підприємництво», спеціальність

6. 50 107 — «Економіка підприємства»" (затвердженою кафедрою економіки

ДУЕП, протокол № 1 від 28. 08. 2009) потрібно було ознайомитися з:

— основними напрямками бізнесу підприємства, його структурою, виробничими та технологічними процесами

— фінансовою діяльністю підприємства та організацією робіт економічних підрозділів підприємства;

— виробничою програмою та її ресурсним забезпеченням;

— системою управління основним та оборотним капіталом на підприємстві;

— організацією інноваційної діяльності на підприємстві;

— системою соціально-трудових відносин та використання трудових ресурсів на підприємстві

— системою формування фінансових ресурсів на підприємстві;

— формуванням та використанням потенціалу підприємства;

— системою прогнозування, планування фінансових результатів на підприємстві;

— системою формування собівартості, ціноутворення та розрахунків на підприємстві;

— відносинами підприємства з бюджетно-податковою системою країни;

— підготувати матеріали та провести розрахунки по індивідуальному завданню на виконання наукової роботи за темою «Продуктивність праці, її роль в економічному зростанні підприємства. Аналіз і резерви росту продуктивності праці на підприємстві ТОВ „Альфатех“, м. Дніпропетровськ».

б) Загальні правила техніки безпеки

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці.

При укладенні трудового договору громадянин має бути проінформований власником під розписку про умови праці на підприємстві, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, можливі наслідки їх впливу на здоров’я та про його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до законодавства і колективного договору.

Умови праці на робочому місці, безпека технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, стан засобів колективного та індивідуального захисту, що використовується працівником, а також санітарно-побутові умови повинні відповідати вимогам нормативних актів про охорону праці.

На адміністрацію підприємства покладається проведення інструктажу працюючих:

Вступний інструктаж проводить інженер по охороні праці із усіма поступаючими на роботу, незалежно від їхньої освіти і стажу роботи, а також з учнями і студентами, що прибули на виробниче навчання і практику.

Первинний інструктаж на робочому місці проводить індивідуально безпосередній керівник робіт із усіма робітниками, відрядженими, учнями і студентами, що вперше приступають до даного виду роботи. До ряду професій пред’являються підвищені вимоги з погляду забезпечення безпеки праці. Робітники таких професій перед первинним інструктажем повинні проходити навчання по спеціальних програмах.

Повторний інструктаж проводять із усіма працівниками, що проходять первинний інструктаж, з метою перевірки і підвищення рівня їхніх знань по охороні праці. Його необхідно проводити систематично через визначений проміжок часу.

Позаплановий інструктаж необхідно проводити при змінах різного роду в об'єктах, що обслуговуються, при порушенні працівниками інструкцій з охорони праці і при зміні правил по охороні праці.

Працівник має право відмовитися від дорученої роботи, якщо створилася виробнича ситуація, небезпечна для його життя чи здоров’я або для людей, які його оточують, і навколишнього середовища.

Власник зобов’язаний відшкодувати працівникові шкоду, заподіяну йому каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням трудових обов’язків, у повному розмірі втраченого заробітку відповідно до законодавства, а також сплатити потерпілому (членам сім'ї та утриманцям померлого) одноразову допомогу.

Працівники, зайняті на роботах з важкими та шкідливими умовами праці, безплатно забезпечуються лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, газованою солоною водою, мають право на оплачувані перерви санітарно-оздоровчого призначення, скорочення тривалості робочого часу, додаткову оплачувану відпустку, пільгову пенсію, оплату праці у підвищеному розмірі та інші пільги і компенсації, що надаються в передбаченому законодавством порядку.

Правила трудового розпорядку підприємства

Об'єктом для проходження виробничої практики є ТОВ «Альфатех»

ТОВ «АЛЬФАТЕХ» (ЄДРПОУ 35 203 852) зареєстроване 22. 06. 07 Виконавчим Комітетом Дніпропетровської Міської Ради, свідоцтво про державну реєстрацію від 22. 06. 2007 р. № 41 435 [35].

ТОВ «Альфатех» входить в состав фінансово-промислової корпорації «Алеф» (м. Дніпропетровськ), в яку входить наступний ряд підприємств м. Дніпропетровська та Дніпропетровської області: «Агроальянс», «Альфатех «, «Агросфера», «Астерра», «Укрсельхозпром», «Алеф-виналь», «Арда», «ТНП», «Акварель», «Днепр логистик сервис», «Актабанк», «Альтрус», «СК Альянс», «Аверс-Групп», «Миропласт», «Эльба», «АКАМ», «MSM TECHNOLOGY GROUP», «Аеф-Истейт», «Лунапак», «GMS Service» та інші [33]

Компанія ТОВ «Альфатех» працює на ринку продажу імпортної будівельної техніки України з 2004 року (до 2007 року як окремий відділ ТОВ «Агроальянс» корпорації «Алеф»). Компанія представляє провідних світових виробників по кар'єрній, дорожній, вантажопідйомній і складській техніці: HYNDAI (Південна Корея), SHANTUI, SCM, NHL (КНР), BOBCAT, TELSMITH (США).

Основні напрямки діяльності компанії - продаж і обслуговування спецтехніки: кар'єрна й дорожньо-будівельна техніка, устаткування для будівельної індустрії, техніка для вантажно-розвантажувальних робіт, гірничорудне устаткування, різні види додаткового устаткування.

Компанія має розвинену регіональну мережу філій, що охоплює Київ, Львів, Донецьк, Луганськ, Харків, Одесу й Сімферополь.

Головний виставочно-торгівельний центр компанії площею близько 8400 м² (г. Дніпропетровськ) уміщає до 50 одиниць великогабаритної техніки, сервісний центр, більше 54 тис. позицій запасних частин у складських приміщеннях, а також адміністративний будинок компанії.

Місцезнаходження підприємства згідно з установчими документами: 49 000, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1(згідно угоди № 73/07 А від 01. 07. 07р. з ВАТ «Металургмаш» (код ЄДРПОУ 5 410 719), загальною площею 12 кв.м., орендна плата становить 360,0 грн. (з ПДВ) в місяць, термін дії до 31. 05. 2010 р.

Взято на податковий облік у Державній податковій інспекції у АНД районі м. Дніпропетровська 22. 06. 07 за № 6399 та перебуває на обліку в ДПІ у Амур-Нижньодніпровському районі м. Дніпропетровська.

Суб'єкт господарювання знаходиться на загальній системі оподаткування та є платником:

— податку на прибуток приватних підприємств;

— податку на додану вартість;

— податку з доходів фізичних осіб;

— комунального податку;

— податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;

— збору за забруднення навколишнього природного середовища;

Статутний капітал ТОВ «Альфатех» відповідно до установчих документів на момент його створення складав 42 тис. грн. 26. 05. 08р відбулася зміна засновників. Станом на 30. 09. 2009р. статутний капітал сформовано в сумі 42 тис. грн., 100% частка засновника — Компанія «ALFATECH COMERCE LTD» (США, Віргінські острови, ТОРТОЛА, МІСТО РОД-ТАУН, БУДІВЛЯ КВОМАР ТРЕЙДИНГ БІЛДІНГ, ПОВЕРХ 3-Й, КІМ. 6). ТОВ «Альфатех» не має філій.

Види діяльності які має право здійснювати ТОВ «Альфатех», згідно з Довідкою про включення до ЄДРПОУ (КВЕД, назва):

— 51. 12. 0-Посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;

— 51. 82. 0- Оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

— 65. 21. 0- Фінансовий лізинг;

— 51. 87. 0- Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням;

— 29. 32.4 — Ремонт, технічне обслуговування і монтаж інших машин та устаткування для сільського та лісового господарства;

— 51. 90.0 — Інші види оптової торгівлі

Підприємство ТОВ «Альфатех» здійснює оптову торгівлю будівельною технікою, запасними частинами до неї та сервісне обслуговування будівельної техніки.

Товарний асортимент продаж та послуг ТОВ «Альфатех» наведений в табл.1.1 (див. рис. 1.2 -1. 3):

Таблиця 1. 1

КАТАЛОГ ТЕХНІКИ ТОВ «АЛЬФАТЕХ» [35]

Землеройная техника

Гусеничные экскаваторы

Колесные экскаваторы

Фронтальные погрузчики

Бульдозеры

Карьерные самосвалы

Дорожно-строительная техника

Автогрейдеры

Вибрационные катки

Компакторы

Складская техника

Электропогрузчики

Вилочные погрузчики дизельные

Вилочные погрузчики газовые

Мини-техника

Мини-погрузчики Bobcat

Погрузчики с телескопической стрелой Bobcat

Экскаваторы Bobcat

Навесное оборудование Bobcat

Мини-погрузчики Hyundai

Грузоподъемная техника

Башенные краны SCM

Башенные краны Alfa

Саморазвертывающиеся краны Alfa

Мачтовые подъемники

Навесное оборудование

Гидромолоты

Горнорудное оборудование

Щековые дробилки TELSMITH

Конусные дробилки TELSMITH

Роторные дробилки с горизонтальным валом Telsmith

Ударные дробилки TELSMITH

Вибрационные питатели TELSMITH

Вибрационные грохота TELSMITH

Щековые дробилки KPI JCI VANGUARD

Щековые дробилки KPI JCI LEGENDARY

Конусные дробилки KPI JCI

Роторные дробилки с горизонтальным валом KPI JCI

Роторные дробилки с вертикальным валом KPI JCI

Ударные дробилки KPI JCI

Вибрационные питатели KPI JCI

Вибрационные грохота KPI JCI

Спиральные классификаторы

Мобильные установки для сортироки и дробления на шассиTELSMITH

Мобильные установки на гусеничном ходу TELSMITH и KPI JCI

Гусеничні екскаватори

Колісні екскаватори

Фронтальні погрузчики

Бульдозери

Рис. 1.2. Зразки товарної продукції ТОВ «Альфатех» [35]

Виробничі відділи підприємства на працюють в 2 зміни по 8 -12 годин (незалежно від тривалості світового дня), керівництво, служби постачання та фінансова служба підприємства працює з 9−00 до 18−00 в 1 зміну.

Проходження інструктажу з охорони праці та техніки безпеки

У відділі персоналу відповідальним по техніці безпеки ТОВ «Альфатех» був проведений інструктаж з техніці безпеки і протипожежній безпеці.

До заходів щодо техніки безпеки і пожежної безпеки на підприємстві відносяться:

— заходи щодо попередження технологічної пожежовибухонебезпечності виробничих процесів;

— заходи щодо попередження виробничого травматизму;

— заходи щодо запобігання електротравматизму;

— заходи щодо підвищення безпеки при експлуатації систем під тиском;

— заходи щодо запобігання затоплень;

— заходи щодо пожежної безпеки;

— заходи щодо підготовки до ліквідації виробничих аварій;

Основними причинами пожеж на підприємстві можуть бути:

несправність електроустановок та електрообладнання, відсутність калібровочних плавких запобіжників, вихід з строю вузлів автоматичного захисту від коротких замикань електроустановок, не виконання вимог електробезпеки при проектуванні електроустановок;

несправність технологічного обладнання, пов’язана з відсутністю нормальних промащень механізмів де є тертя, порушення термоізоляції;

відсутність засобів пожежної безпеки при використані ГСР;

порушення правил зберігання пожежонебезпечних ГСР;

неправильне рішення систем витяжної вентиляції з утворенням в воздухопроводах пожежо- та вибухонебезпечних сумішей;

порушення трудової дисципліни та правил пожежної безпеки робітниками в виробничому приміщенні;

паління у недозволеному місці.

В офісі адміністративної служби ТОВ «Альфатех» передбачені такі первині засоби пожежогасіння:

вогнегасник вуглекислотний ВУ-5 — 3 шт;

вогнегасник вуглекислотний-бромметиловий ВВБ — 2 шт;

— щит з протипожежним інвентарем;

Підготовка наказу про проходження практики на підприємстві та закріплення керівника практики від підприємства.

Прибувши на базу практики, студенткою було подано усі необхідні документи до відділу кадрів підприємства, оформлено наказ директора підприємства про зарахування студентки для проходження практики та владнано усі організаційні питання.

Затвердження календарного графіка проходження практики

Згідно наказу був призначений керівник від базового підприємства, якому була представлена програма проходження виробничої практики, вимоги інституту щодо проходження практики студентами, було скореговано та затверджено календарний графік проходження практики. Відразу після прибуття студента на підприємство керівник практики від базового підприємства ознайомила студентку з денним внутрішнім розпорядком, основними відділами і дільницями, напрямками діяльності, потужностями, продукцією, історією створення підприємства.

2. Підприємство у ринковій економіці та його структура. Організація роботи та функціональні обов’язки економічних підрозділів ТОВ «Альфатех»

Підприємство ТОВ «Альфатех» здійснює оптову торгівлю будівельною технікою, запасними частинами до неї та сервісне обслуговування будівельної техніки [35]. У 2008 -2009 рр. ТОВ «Альфатех», не маючи на балансі власних офісних та виробничих приміщень, використовувало у своїй діяльності 15 орендованих офісно-торговельних площадок в м. Дніпропетровську, м. Києві, м. Харкові, м. Луганську, м. Одесі, м. Львові, м. Донецьк, м. Сімферополь

— наступні офісні, виробничі (складські приміщення тощо):

1. Договір оренди № 73/07 А від 01. 07. 07 р., укладений з ВАТ «Металлургмаш» (код 3 894 308) на оренду нежитлового приміщення — офіс за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, 1, загальною площею 12 кв. м, орендна плата складає 360,00 грн. за 1 кв.м. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 05. 2010 г.

2. Договір оренди № 01/07−3 від 01. 07. 07р., укладений з ЗАО «АГРА» (код 31 659 485) на оренду нежитлового приміщення-виставковий комплекс за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 62А, загальною площею 522,65 кв. м та площадка площею 319,2 кв. м орендна плата складає 17 671. 00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 01. 06. 2010р.

3. Договір оренди № 0202/09/Ст/Оа від 01. 01. 09р., укладений з УКСП «Лига» (код 24 999 072) на оренду нежитлового приміщення — офіс за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Стартова, 7 загальною площею 260,06 кв. м орендна плата складає 7 068,69 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2009р.

4. Договір оренди № 191А від 14. 08. 09р., укладений з ВАТ «Дніпрополімермаш» (код 218 615) на оренду нежитлового приміщення — відкритого майданчика за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 147 загальною площею 1 400 кв. м орендна плата складає 13 994,40 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Cрок дії договору по 31. 07. 2010р.

5. Договір оренди № АП 30/03/09 від 30. 03. 09 р., укладений з ЗАТ «Радмир-Центр» (код 33 067 067) на оренду нежитлового приміщення — склад за адресою м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271, загальною площею 37 кв. м, орендна плата складає 1 500,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2009 р.

6. Договір оренди № 001−2008/Дон/Ар від 01. 07. 08 р., укладений з ТОВ «Донецкая Областная Ассоциация и Правопорядок» (код 25 343 244) на оренду нежитлового приміщення — критий бокс, площею 200 кв. м та офісне приміщення, загальною площею 15 кв. м за адресою м. Донецьк, вул. Світлого Шляху, 12А орендна плата складає 100,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Cрок дії договору по 31. 12. 2009 р.

7. Договір оренди № 01/05/08−1 від 01. 05. 08 р., укладений з ТОВ «АСТА» (код 32 281 016) на оренду нежитлового приміщення — виставкова площадка за адресою м. Київ, вул. Кайсарова 9, загальною площею 1 500,00 кв. м, орендна плата складає 2 592,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 30. 04. 2011 р.

8. Договір оренди № 13 від 01. 10. 07 р., укладений з МПП «Пеко» (код 22 871 008) на оренду нежитлового приміщення — офіс та виставкова площадка за адресою м. Київ, вул. Трублаїні, 2-А, загальною площею 873,01 кв. м, в т. ч. виставочний майданчик- 820кв.м., офіс- 53,01кв.м. орендна плата складає 27 529,79 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2008 р.

9. Договір оренди № 4/І/8 від 01. 07. 08 р., укладений з ФОП Машталер Ігор Миронович на оренду нежитлового приміщення — офіс за адресою м. Львів, вул. Водогінна, 2 загальною площею 17,8 кв. м, орендна плата складає 1 465,10 грн. на місяць, без ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2008 р.

10. Договір оренди № 10/5/9 від 01. 01. 09 р., укладений з ФОП Коваль Михайло Васильович на оренду нежитлового приміщення — офіс за адресою м. Львів, вул. Водогінна, 2 загальною площею 17,8 кв. м, орендна плата складає 1 182,08 грн. на місяць, без ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2009 р.

11. Договір оренди № 01-Льв/Дн від 30. 07. 08 р., укладений з СП ТОВ «Серпанок» на оренду нежитлового приміщення — відкритого майданчика за адресою Львівська обл, Пустомитівський р-н, с. Підбірці, вул. Такт Глинянський, 29б загальною площею 200 кв. м, орендна плата складає 2700,00 грн. на місяць, без ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2009 р.

12. Договір оренди № 2412/2007 від 24. 12. 07 р., укладений з ЧП «Автодель» (код 30 266 766) на оренду нежитлового приміщення — офіс, виставкова площадка за адресою м. Сімферополь, вул. Московське Шосе, 11-й км загальною площею 236 кв. м, в тому числі адміністративне приміщення (офіс) — 36 кв. м, склад — 200,00 кв.м., орендна плата складає 3434,40 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 10. 2009 р.

13. Договір оренди № б/н від 01. 10. 09 р., укладений з ТОВ «Золотий Вік.» (код 32 318 941) на оренду нежитлового приміщення — офіс, виставкова площадка за адресою м. Сімферополь, вул. Євпаторійська, 61 А загальною площею 270 кв. м, в т. ч. офіс-20кв. м, майданчик -250 кв. м орендна плата складає 3000,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 31. 12. 2010 р.

14. Договір оренди № 006Лг від 20. 04. 09 р., укладений з ПП «Автокомплекс Луганськ Плюс» (код 34 720 326) на оренду нежитлового приміщення — офіс, виставкова площадка за адресою м. Луганськ, сел. Тепличне, вул. Степна, 2-б, загальною площею 200 кв. м, орендна плата складає 1 000,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ. Термін дії договору по 20. 04. 2010 р.

15. Договір оренди № б/н від 01. 12. 07 р., укладений з ВАТ «Агротехніка» (код 3 566 682) на оренду нежитлового приміщення — офіс, виставкова площадка за адресою Одеська обл, Біляівський р-н, смт Хлібодарське Тираспольське Шосе 11-й км загальною площею 130 кв. м, в т. ч. офіс-30кв. м, майданчик — 100 кв. м орендна плата складає 750,00 грн. на місяць, у т.ч. ПДВ Термін дії договору по 01. 11. 2010 р

Загальна сума витрат на оренду приміщень склала 565 453,36 грн. з ПДВ., у т.ч. за 3−4 квартали 2008 року — 343 981,36 грн. з ПДВ, за 9 місяців 2009 року — 221 472,00 грн. з ПДВ.

1. Відділ продажів

На сьогоднішній день відділ продажів компанії «Альфатех» являє собою збалансовану команду високопрофесійних і компетентних фахівців. Відділ продажів ділиться на напрямки по типах продаваної будівельної техніки. Менеджери відділу розташовуються в семи представництвах компанії по території України: Київ, Одеса, Дніпропетровськ, Сімферополь, Донецьк, Луганськ і Львів. Тим самим забезпечується оперативний контакт із клієнтами, що перебувають у будь-якій точці країни. Координація діяльності відділу продажів здійснюється з головного офісу в Дніпропетровську. Головний принцип роботи відділу продажів — наявність будівельної техніки на виставочних площадках філії. У Дніпропетровську розташований найбільший по площі в Україні виставочний комплекс площею 8500 метрів квадратних, котрий уміщає більше 50 одиниць техніки. Також техніка розташовується й в інших регіональних представництвах. Відділ продажів пропонує клієнтові різні умови придбання будівельної техніки. Для співробітників відділу продажів системно організовуються тренінги й навчання від виробника. При необхідності клієнтові можуть показати, як працює техніка.

2. Відділ сервісу та запасних частин

Одним із ключових параметрів при виборі будівельної техніки для покупця є якість і швидкість надання сервісних послуг, тому що навіть короткочасний простої техніки приводить до більших фінансових втрат.

Компанія «Альфатех» має розвинену мережу сервісних центрів, кваліфікований персонал яких пройшов навчання за рубежем, і який постійно підвищує рівень свого професіоналізму, проходячи навчання, беручи участь у тренінгах і семінарах, проведених представниками сервісних служб фірм виробників будівельної техніки, як на території України, так і за рубежем. Після проходження навчання співробітники сервісної служби на практиці використовують отримані навички, демонструючи високий рівень підготовки. Девіз сервісної служби: «Швидке й комплексне обслуговування протягом доби» завдяки постійному відновленню складу запасних частин.

3. Управління діяльністю підприємства ТОВ «Альфатех»

Головний офіс компанії та фінансове управління зосереджене в м. Дніпропетровську. В 7 представництвах по найбільшим містам України виконується повний комплекс продаж та обслуговування техніки. При цьому виконується оперативний телекомунікаційний зв’язок менеджерів відділу продаж та відділу сервісного обслуговування з відділом планування та маркетингу з використанням власного Інтернет-сайту та внутрикорпоративної «електронної» пошти.

Оперативне управління діяльністю ТОВ «Альфатех» по роботі з клієнтами здійснює інформаційно-довідковий call-центр.

Слід зазначити, що компанія «Альфатех» приділяє особливу увагу недавно створеному call-центру, завдяки якому здійснюється зв’язок із клієнтами. Оператори центра оперативно реагують на запити й виниклі проблеми. Call-центр обслуговування — структурний підрозділ усередині компанії, де клієнти можуть розміщати замовлення, одержувати інформацію й консультацію, а також викликати фахівців з обслуговування будівельної техніки. Call-Центр компанії «Альфатех» дозволяє підвищити інформованість клієнтів.

4. Організація технологічних та виробничих процесів на підприємстві ТОВ «Альфатех»

Технологічні та виробничі процеси на підприємстві організовані за територіальним принципом розташування менеджерів відділу продажів та служб сервісного обслуговування.

Так, станом на 30. 09. 09 за місцями зберігання загальною площею 5 429,65 кв.м. залишки товарів складали 248 од. на загальну суму 231, 3 млн. грн.

Розподіл техніки по метражу:

а) м. Дніпропетровськ, вул. Запорізьке шосе, 62а на орендованій площі 522,65 кв.м. зберігалось: автогрейдер Shantui — 4 од., бульдозер Shantui- 6 од., дробильно-сортувальна установка — 1 од., гідромолот KWANGLIM — 34 од., грохот -1 од., долото д/гідромолота — 1 од., каток Shantui — 8 од., ковші для екскаваторів — 5 од., міні-погрузчик Bobcat — 10 од., погрузчик Bobcat і Hyundai — 35 од., штабеллер Hyster -1 од., щекова дробилка Telsmith -1од., екскаватор Hyundai -12 од., електроштабелер Hyundai — 1 од., що в середньому складає 4,36 од. /кв.м.

Всього 120 одиниць на суму 92 091 286,00 грн.

б) м. Дніпропетровськ, вул. Героїв Сталінграду, 147 на орендованій площі 1 400 кв.м. зберігалось: кран баштовий — 7 од., под"ємник мачтовий — 5 од., екскаватор Hyundai -34 од., бульдозер Shantui — 18 од., бетононасос — 3 од., що в середньому складає 20,9 од. /кв.м.

Всього 67 одиниць на суму 81 195 844,00 грн.

в) м. Донецьк, вул. Світлого Шляху, 12а на орендованій площі 200 кв.м. зберігалось: екскаватор Hyundai -2 од., погрузчик Hyundai — 1 од., що в середньому складає 66,7 од. /кв.м.

Всього 3 одиниць на суму 4 007 196,00 грн.

г) м. Київ, вул. Кайсарова, 9 на орендованій площі 1 500 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 2 од., гідромолот KWANGLIM — 1 од., погрузчик Hyundai — 10 од., екскаватор Hyundai — 5 од., ковш землерійний — 1 од., навісне обладнання — 2 од., що в середньому складає 71,4 од. /кв.м.

Всього 21 одиниць на суму 17 484 572,00 грн.

д) м. Луганськ, с. Тепличне, вул. Степна, 2б на орендованій площі 200 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 1 од., погрузчик Hyundai — 4 од., екскаватор Hyundai — 5 од., що в середньому складає 20 од. /кв.м.

Всього 10 одиниць на суму 12 945 315,00 грн.

е) м. Львів, вул. Тракт Глинянський, 29б на орендованій площі 200 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 1 од., гідромолот KWANGLIM — 1 од., погрузчик Hyundai — 3 од., екскаватор Hyundai — 2 од., що в середньому складає 28,6 од. /кв.м.

Всього 7 одиниць на суму 8 480 575,00 грн.

ж) м. Одеса, вул. Тираспільське шосе, 11-й км. на орендованій площі 100 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 1 од., погрузчик Hyundai — 1 од., екскаватор Hyundai — 2 од., що в середньому складає 33,3 од. /кв.м.

Всього 3 одиниць на суму 1 780 742,00 грн.

з) м. Сімферополь, вул. Московське шосе, 11-й км. на орендованій площі 200 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 1 од., погрузчик Hyundai — 2 од., екскаватор Hyundai — 3 од., що в середньому складає 33,3 од. /кв.м.

Всього 6 одиниць на суму 5 227 328,00 грн.

к) м. Харків, вул. Академіка Павлова, 271 на орендованій площі 37 кв.м. зберігалось: бульдозер Shantui — 2 од., погрузчик Hyundai — 4 од., екскаватор Hyundai — 5 од., що в середньому складає 3,36 од. /кв.м.

Всього 11 одиниць на суму 8 133 042,00 грн.

У кожному регіональному представництві компанії організовується або стаціонарна, або мобільна станція обслуговування. Вибір залежить від характеристик регіону. Так, для районів, де працює більше одиниць техніки, підійде стаціонарна станція обслуговування. Однак для районів з менш развитой інфраструктурою ефективніше використовувати мобільний сервіс. Сервісна служба має шістнадцять мобільних екіпажів, оснащених автомобілями, комплектами устаткування, всіма необхідними інструментами. «Альфатех» гарантує найвищу швидкість реагування сервісних команд. Асортименти складу нараховує більше 50 тисяч позицій запасних частин. Одним з головних принципів компанії «Альфатех» — це продаж запасних частин зі складу, а не під замовлення.

На сьогоднішній день компанія «Альфатех» пропонує весь спектр оригінальних запасних частин до техніки провідних світових виробників: HYUNDAI (Південна Корея), SHANTUI (КНР), SCM (КНР) і інші.

Невід'ємною частиною в роботі сервісної служби є координація сервісних команд. Координатори не тільки розподіляють навантаження по командах, але й здійснюють зв’язок із клієнтом. «Альфатех» демонструє найвищу швидкість реагування на запити споживачів, а саме — протягом двох доби з моменту обігу.

Спеціальне діагностичне й ремонтне устаткування дозволяє мобільній сервісній службі обслужити продану техніку в найкоротший термін. Використання оригінальних запасних частин гарантує її довгу й безвідмовну роботу.

Компанія «Альфатех» підтримує гарантію на всі основні види продажів: на техніку Hyundai і Shantui, устаткування Kwanglim, баштові крани SCM, самоскиди NHL, а також широкий спектр запасних частин. Ці гарантії надає безпосередньо сама компанія за допомогою мобільної сервісної служби й наявності широкого спектра запасних частин на складі.

«Альфатех» пропонує наступні гарантійні умови на всю наявну техніку й устаткування:

1. На техніку Hyundai «Альфатех» пропонує гарантію, що діє протягом одного року з моменту поставки користувачеві або протягом тисячі п’ятисот моточасов. Гарантія на двигуни встановлені на техніку Hyundai діє 1 рік або 1500 моточасов.

Протягом гарантійного періоду, «Альфатех» зробить ремонт або замінить будь-яку частину або частини, у яких були виявлені дефекти.

2. На техніку Shantui компанія надає гарантію на 1500 моточасов або 12 місяців від дати поставки техніки покупцеві. Гарантія на матеріали й механізми ходової частини становить 12 місяців або 1500 моточасов з моменту уведення техніки в експлуатацію.

3. Гарантія на встаткування Kwanglim. поширюється протягом 12 місяців або 1000 моточасов. від дати поставки на адресу Покупця, незалежно від того, чи був гідромолот у дії або не працював протягом вищевказаного періоду.

4. Гарантія на баштовий кран SCM діє протягом одного року з моменту поставки першому користувачеві або протягом двох тисяч чотирьохсот машино-годин, що реєструється лічильником машино-годин Протягом гарантійного періоду, що позначено вище, представники нашої компанії зроблять ремонт або замінять будь-яку частину або частини, у яких були виявлені дефекти в матеріалах або як виготовлення.

5. Гарантія на самоскиди NHL діє протягом 12 місяців або тисячі п’ятисот моточасов, з моменту поставки покупцеві. Компанія надає якісні сервісні роботи й своєчасну заміну запасних частин, гарантія на які поширюється протягом 6 місяців.

6. Також компанія «Альфатех» надає гарантії, які дійсні протягом трьох місяців, на запасні частини й сервісні роботи. Ці гарантії дійсні, у тому випадку, якщо запасні частини й сервісні роботи при ремонті або заміні устаткування будуть надані компанією «Альфатех».

5. Здійснення та реалізація процесу планування на підприємстві. Розробка стратегії підприємства ТОВ «Альфатех» в сучасних умовах

Основною стратегією ТОВ «Альфатех» на ринку реалізації будівельної техніки в Україні при обмеженій платоспроможності будівельних організацій є використання продажу техніки в кредит та надання техніки в фінансовий лізинг.

1. Умови продажу «ТЕХНИКА У КРЕДИТ».

Компанія «Альфатех» надає можливість придбання будівельної техніки й устаткування в кредит.

Покупець може взяти кредит на покупку в будь-якому банку, що працює на території України. З багатьма провідними банками компанія «Альфатех» має договори про співробітництво, які дозволяють максимально прискорити й спростити одержання кредиту.

Первинний внесок по кредитній програмі становить 20−30% від вартості техніки. Строк надання кредиту — до 5-ти років залежно від величини первинного внеску. Заставою кредиту виступає покупаєма техніка. Ставки по кредиту становлять 16−18% річних у національній валюті.

3. Умови продажу «ЛІЗИНГ».

Важливим критерієм при виборі постачальника техніки є фінансові умови продажу. Компанія «Альфатех» пропонує глибоко індивідуальні умови оплати, які залежать від побажань і можливостей клієнта: від передоплати в розмірі повної вартості до надання техніки в кредит або лізинг.

Для залучення більшої кількості клієнтів розроблена лізингова програма разом з Райффайзен-банком, що дозволяє при оплаті авансу в розмірі 10% виплачувати техніку протягом 3-х або 5-ти років. Дана пропозиція поширюється у відділеннях самого банку, а також менеджерами відділу продажів.

ТОВ «Альфатех» пропонує сучасну будівельну техніку Hyundai, Shantui на умовах лізингу. Нижче наведена таблиця з розрахунком лізингових платежів на самі популярні моделі техніки. Протягом терміну дії лізингу покупець оплачуєте нижче вказані платежі (за принципом постійної суми внеску):

Таблиця 5. 1

Тип

Виробник

Модель

Щомісячний платіж, грн. Строк лізингу 3 роки

Щомісячний платіж, грн. Строк лізингу 5 років

Бульдозер

Shantui

SD16

19 907,56

13 467,48

Бульдозер

Shantui

SD23

31 663,99

21 420,72

Екскаватор гусеничний

Hyundai

R320 LC-7

31 789,39

21 505,55

Екскаватор гусеничний

Hyundai

R500 LC-7

52 123,32

35 261,47

Екскаватор колісний

Hyundai

R170 W-7

23 605,35

15 969,04

Фронтальний навантажувач

Hyundai

HL 780−7A (L5)

46 222,37

31 269,47

Розрахунок зроблений на умовах авансу 10%

Компанія «Альфатех» разом з «Райфффайзен Лізинг Аваль» пропонують програму фінансування сучасної будівельної техніки Hyundai, Shantui на умовах лізингу.

Переваги лізингу:

1. Всі платежі, котрі зазначені в лізинговому договорі, крім виплат вартості самого предмета лізингу, відносяться до валових видатків. Завдяки цьому зменшується податок на прибуток;

2. Одержувач лізингу бере на баланс предмет лізингу, що амортизується. Це дозволяє поліпшити базу оподатковування;

3. Райффайзен Лізинг Аваль бере на себе реєстрацію, страхування, укладання договорів купівлі - продажу й подачу необхідної звітності;

4. Вибір графіка банківських платежів клієнтом.

Щомісячний платіж включає:

1. На весь строк лізингу — страхування повне КАСКО,

2. Документальна реєстрація техніки в органах Держтехнадзора,

3. Щорічний технічний огляд техніки, а також оплата транспортного податку,

4. Всі необхідні платежі на весь строк лізингу.

Налагоджені контакти із провідними закордонними виробниками й регулярні поставки будівельної техніки дозволяють компанії «Альфатех» пропонувати оптимальне комплексне рішення поставлених завдань із урахуванням індивідуального підходу до вимог кожного замовника.

Розвинена регіональна мережа, кваліфікований персонал, необхідне діагностичне встаткування й наявність оригінальних запасних частин дозволяють мобільній сервісній службі справлятися із завданнями будь-якої складності, у найкоротший термін.

У найближчих планах компанії «Альфатех» — значне розширення мережі філій в Україні й відкриття виставочних площадок у всіх обласних центрах країни.

6. Виробнича програма, її ресурсне забезпечення, обґрунтування і аналіз виконання в ТОВ «Альфатех»

Компанія «Альфатех» працює на ринку спеціальної й будівельної техніки з 2007 року. Основні види діяльності - продаж і обслуговування важкої техніки: машин для землерійних робіт і навісного встаткування до них, дорожньо-будівельної й вантажопідйомної техніки, техніки для вантажно-розвантажувальних робіт, а також мінітехніки з усіма видами навісного устаткування. Компанія пропонує системний підхід у рішенні виробничих завдань, як при продажі техніки, так і при її сервісному обслуговуванні. З огляду на потреби й наявні можливості споживачів, поставляються всі необхідні компоненти технологічного забезпечення, з наданням гарантійного й післягарантійного обслуговування техніки.

На сьогоднішній день, «Альфатех» — ексклюзивний дистриб’ютор брендів HYUNDAI (Південна Корея) і SHANTUI (КНР) на території України, а також представляє продукцію провідних світових виробників: SCM (КНР), «SQCM» (КНР), «ALFA» (Італія), TEREX NHL (КНР), BOBCAT (США), TELSMITH (США), KWANGLIM і DEMO (Південна Корея).

По брендах ТОВ «Альфатех» поставляє:

1. HYUNDAI: екскаватори колісні й гусеничні, фронтальні навантажувачі, мініекскаватори, вилочні навантажувачі (складські), штабелери й мініпогрузчики бічного повороту.

2. SHANTUI: важкі бульдозери, трубоукладачі, автогрейдери, котки одновальцеві (ґрунтові), компактери.

3. TEREX NHL (КНР): важкі кар'єрні самоскиди

4. BOBCAT (США): мініпогрузчики фронтальні й бічний поворот, телескопічні навантажувачі, дизельні генератори, компресори, будівельні освітлювальні вишки, мініекскаватори й повний перелік навісного устаткування.

5. TELSMITH (ASTEC, США): мобільні й стаціонарні дробильні заводи та ін.

6. Баштові крани: «ALFA» (Італія), SCM (КНР), «SQCM» (КНР)

7. Щоглові підйомники (будівельні ліфти) SCM (КНР): одно й двох кабінні.

8. Навісне устаткування KWANGLIM і DEMO (Південна Корея): гідромолоти, ножиці для бетону, металу, грейфери та ін.

Ресурсне забезпечення програми продаж ТОВ «Альфатех» забезпечується в рамках корпорації «Алеф» наступною схемою:

а) Спеціалізовані на імпорті підприємства корпорації (ТОВ «Комбінат Укрпромпереробка». ТОВ «Група Авторесурс», ТОВ «Торгівельна компанія Автохаус-Люкс», ТОВ «Група Автоком», ТОВ «Компанія Альпарі», ТОВ «Бізнесстандарт», ТОВ «Актима-5») імпортують та проводять розмитнення будівельної техніки широкого асортименту.

б) ТОВ «Альфатех» проводить емісію власних строкових векселів, якими розплачується з підприємствами корпорації, що мають можливість під векселі отримати кредит рефінансування в внутрикорпораційному комерційному банку «Актабанк».

в) Векселі враховуються внутрикорпораційним комерційним банком «Актабанк» та погашаються на протязі 1−2 років ТОВ «Альфатех» при реалізації отриманого для продажу обладнання;

г) Таким чином, при статутному капіталі в 42 тис. грн., в обороті на торгівельно-демостраційних площадках ТОВ «Альфатех» знаходиться у 2010 році від 250 до 300 одиниць техніки на загальну суму віж 230 до 270 млн. грн.

Як показує аналіз даних табл.6.1 — 6. 2, основний прибуток при продажу техніки отримують підприємства — імпортери корпорації «Алеф», але при врахуванні векселів ТОВ «Альфатех» з дисконтом в 25−30% вдається уникнути сплати податку на прибуток, розсередивши прибуток на багаланцюговій економічній схемі.

Таблиця 6. 1

Перелік товару, отриманого ТОВ «Альфатех» у постачальника ТОВ «Торгівельна компанія «Автохаус-Люкс»

№ дата видаткової накладної

Найменування товару

кіл-сть

Ціна оприбуткування на ТОВ «Альфатех», без ПДВ

Ціна імпорту

Різниця

%

РН-25 от 12. 08. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R250LC-7 с.н. 70 111 201

1

765 513,33

396 244,56

369 268,77

193,19

РН-26 от 19. 08. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R320LC-7 с.н. 90 111 414

1

883 333,33

399 720,75

483 612,58

220,99

РН-68 от 19. 09. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R210LC-7 с.н. 60 717 644

1

656 666,67

399 720,75

256 945,92

164,28

РН-63 от 18. 09. 08

Колесный экскаватор Hyundai м. R170W-7 с.н. 50 311 650

1

654 445,00

399 720,75

254 724,25

163,73

РН-67 от 17. 09. 08

Колесный погрузчик Hyundai м. HSL850−7 S12310612

1

201 000,00

198 465,00

2 535,00

101,28

РН-66 от 12. 09. 08

Колесный мини-погрузчик Bobcat м. T40170 A8GB 12 094

1

497 000,00

90 737,49

406 262,51

547,73

РН-60 от 11. 09. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R360LC-7 с.н. 210 309

1

1 068 333,33

648 802,00

419 531,33

164,66

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R360LC-7 с.н. 210 289

1

1 057 500,00

648 802,00

408 698,00

162,99

РН-57 от 08. 09. 08

Колесный мини-погрузчик Bobcat м. S175, с.н. A8M420699

1

187 500,00

80 000,00

107 500,00

234,38

РН-55 от 03. 09. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R320LC-7 с.н. 90 111 441

1

855 833,33

399 720,75

456 112,58

214,11

РН-75 от 23. 09. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R500LC-7 с.н. NB0210237

1

1 493 333,33

362 516,00

1 130 817,33

411,94

РН-77 от 23. 09. 08

Гусеничный экскаватор Hyundai м. R210LC-7 с.н. 60 717 651

1

674 166,67

160 451,65

513 715,02

420,17

РН-76 от 23. 09. 08

Колесный погрузчик Hyundai м. HL760−7 LC0410478

1

745 000,00

207 850,50

537 149,50

358,43

РН-79от 2509. 08

Колесный экскаватор Hyundai м. R170W-7 с.н. 50 311 587

1

667 500,00

647 682,35

19 817,65

103,06

Таблиця 6. 2

Перелік товару, отриманого ТОВ «Альфатех» у постачальника ТОВ «Група Автоком»

№ дата видаткової накладної

Наименування товару

кіл-сть

Ціна оприбуткування на ТОВ «Альфатех», без ПДВ

Ціна імпорту

Різниця

%

РН-392 від 03. 11. 08

Башенный кран SCM FO/23 BCK 2 008 0208G

1

2 130 225,00

743 008,24

1 387 216,76

286,7

Башенный кран SCM FO/23 BCK 2 008 0209G

1

2 236 225,00

414 629,28

1 821 595,72

539,3

Башенный кран SCM FO/23 BCK 2 008 0210G

1

2 242 391,66

454 523,42

1 787 868,24

493,4

Башенный кран SCM FO/23 BCK 2 008 0307G

1

2 133 521,66

829 965,63

1 303 556,03

257,1

Башенный кран SCM FO/23 BCK 2 008 0308G

1

2 133 521,66

829 965,63

1 303 556,03

257,1

Строительный подъемник SC200W842819100 CK200882022S

1

364 363,34

211 322,75

153 040,59

172,4

Строительный подъемник SC200W842819100 CK200882023S

1

403 147,50

211 322,75

191 824,75

190,8

Строительный подъемник SC200W842819100 CK200882024S

1

356 604,17

211 322,75

145 281,42

168,7

Всього

12 000 000

3 906 060,4

7. Формування й аналіз необоротних та оборотних активів підприємства ТОВ «Альфатех», ефективності їх використання

Аналіз руху основних фондів за перший рік роботи ТОВ «Альфатех» (10. 07. 2007 — 30. 06. 2008)

Згідно з наказом по ТОВ «Альфатех» № 1 від 01. 01. 08 «Про облікову політику на підприємстві» у бухгалтерському обліку товариства визнання, оцінка та облік основних засобів здійснюється згідно з П (С)БУ № 7 «Основні засоби». Одиницею обліку є відокремлений об'єкт основних засобів та інших матеріальних необоротних активів. Групування основних засобів в аналітичному обліку здійснюється відповідно до вимог Інструкції про використання Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань та господарських операцій підприємств та закладів, яка затверджена наказом Міністерства Фінансів України від 30. 11. 99 № 291.

Для відокремлення в складі основних засобів малоцінних необоротних активів встановлена вартісна межа у розмірі 500 грн.

Основні засоби розподілені по групах, які встановлені п. 8.2 ст. 8 Закону України від 22. 05. 97 № 283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств».

Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється згідно з П (С)БУ № 8 «Нематеріальні активи». Одиницею обліку є відокремлений об'єкт нематеріальних активів.

Предмети із строком використання менше одного року, які супроводжують виробничий процес протягом звітного періоду, обліковуються на рахунку 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети». При наданні цих активів в експлуатацію їх списують з балансу та організують їх оперативний кількісний облік по місту експлуатації та відповідним особам протягом строку їх фактичного використання.

Таблиця 7. 1

Склад основних засобів (по бухгалтерському обліку) ТОВ «Альфатех» з 10. 07. 2007 по 30. 06. 2008 (тис. грн)

Найменування

показника

Станом на 10. 07. 07

Станом на 01. 01. 08

Станом на 30. 06. 08

Відхилення (+,-)

Питома вага станом на (%)

01. 01. 08

30. 06. 08

Всього

323,4

951,9

628,5

100

100

Машини та обладнання

-

110,0

110,0

0

34

11,6

Транспортні засоби

-

150,2

651,6

501,4

46,4

68,4

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)

-

35,2

162,3

127,1

10,9

17,0

Інші

-

27,5

27,5

0

8,5

2,9

Малоцінні необоротні матеріальні активи

-

0,5

0,5

0

0,2

0,1

Станом на 30. 06. 08 вартість основних засобів, що рахується на балансі ТОВ «Альфатех», становила 951,9 тис. грн., що більш ніж станом на 01. 01. 08 на 628,5 тис. грн. за рахунок придбання основних засобів.

В складі основних засобів основну питому вагу на початок 2008 року займають транспортні засоби (46,4%) і машини та обладнання (34%), а станом на кінець перевіряємого періоду (30. 06. 08) транспортні засоби — 68,4%, інструменти, прилади, інвентар — 17%

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой