Банківська діяльність ПАТ "Фінанси і кредит"

Тип работы:
Отчет
Предмет:
Экономические науки


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

ЛЬВІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

УНІВЕРСИТЕТУ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЧУ ПРАКТИКУ

у Акціонерному товаристві «Банк «Фінанси і кредит» (публічне)

(повна назва банківської установи)

Львів 2011

Зміст

 • Вступ
 • Розділ 1. Організаційна структура та організація обліково-операційної роботи у банку ПАТ «Фінанси і кредит»
 • 1.1 Організаційна структура банку
 • 1.2 Організація операційно-облікової роботи у банку
 • Розділ 2. Організація роздрібного бізнесу та обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»
 • 2.1 Організація обслуговування роздрібного бізнесу у банку
 • 2.2 Організація процесу кредитування в обслуговуванні роздрібного бізнесу
 • 2.3 Організація розрахункових відносин з клієнтами роздрібного бізнесу
 • Розділ 3. Організація корпоративного бізнесу в ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»
 • Розділ 4. Організація касової діяльності ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»
 • Розділ 5. Операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» з цінними паперами
 • Розділ 6. Операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» з іноземною валютою
 • Розділ 7. Внутрішньобанківські операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»
 • 7.1 Облік основних засобів і нематеріальних активів банку
 • 7.2 Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами
 • Розділ 8. Результати діяльності ПАТ «Банк «Фінанси і кредит». Звітність банку
 • Розділ 9. Культура обслуговування клієнтів ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»
 • 9.1 Етика та взаємини в банківській установі
 • 9.2 Корпоративні правила ділового спілкування
 • Висновки по практиці

Вступ

Банки виступають важливими складовими грошово-кредитної системи. Їх існування обумовлене наявністю вільних коштів у одних суб'єктів господарської діяльності і потребою в них у інших. Саме банки виступають посередниками між цими суб'єктами, залучаючи вільні кошти і направляючи їх у найбільш перспективні галузі економіки.

Сучасний розвиток банківської системи України характеризується ускладненням функціональної ролі банків, і тому зростає потреба у банківських установ у висококваліфікованих спеціалістів банківської справи.

У кожному вузі України передбачено проходження студентами виробничої практики, яка є обов’язковим складовим елементом підготовки будь-якого спеціаліста. Під час проходження практики студент закріплює здобуті знання і навички, отримуючи практичний досвід роботи в реальних економічних умовах. Процес підготовки майбутніх спеціалістів з банківської справи передбачає проходження студентами виробничої практики в установах банків. Виробнича практика передбачає отримання необхідного обсягу практичних знань та умінь відповідно до кваліфікаційного рівня.

Метою виробничої практики є ознайомлення та закріплення набутих теоретичних знань зі структури та організації роботи банківської установи.

Проходження практики студентами ІV курсу денної форми навчання зі спеціальності «Банківська справа» відбувається в установах банків або їх філіях на робочих місцях фахівців різних структурних підрозділів.

Завдання практики — надати студентам основи знань та практичних навичок з організації роботи в банківській установі, ознайомити їх з функціональними обов’язками працівників різних структурних підрозділів фінансової установи.

кредитування банківський розрахунковий обслуговування

Розділ 1. Організаційна структура та організація обліково-операційної роботи у банку ПАТ «Фінанси і кредит»

1.1 Організаційна структура банку

ПАТ «Фінанси і кредит» при здійсненні банківської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України: «Про банки і банківську діяльність», «Про господарські товариства», «Акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими законодавчими актами України, а також нормативно-правовими актами України, в тому числі нормативно-правовими актами Національного банку України. Органи управління ПАТ банк «Фінанси і кредит»: Загальні збори акціонерів, Спостережна Рада та Правління Банку.

ПАТ «Фінанси і кредит» при здійсненні своїх функцій керується також внутрішніми нормативними актами: Статутом банку, Положенням про Спостережну раду банку, Положенням про Правління банку, Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми документами, що регламентують здійснення банківських операцій: Положеннями, Правилами, Інструкціями, Порядками, Технологічними картками тощо; наказами, розпорядженнями Голови Спостережної ради та Голови Правління банку.

Банк «Фінанси та Кредит» зареєстровано 30 жовтня 1991 року як Комерційний Банк «Український комерційний банк ділової співпраці», з 13 жовтня 1995 року перереєстровано в Комерційний Банк «Фінанси та Кредит». У грудні 2002 року згідно з Законом «Про банки і банківську діяльність» до Статуту Банку було внесено зміни. Банк було зареєстровано як Банк «Фінанси та Кредит», ТОВ. У 2007 році Банк «Фінанси та Кредит» було реорганізовано з Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) у Відкрите акціонерне товариство (ВАТ). У 2009 році Банк було реорганізовано в Публічне акціонерне товариство (АТ). Спеціалізація Банку: універсальний банк.

Акціонери Банку: ТОВ «Асканія» (48,8773%) ЗАТ «F&C Realty» (47,0592%) ВАТ «Київмедпрепарат Україна» (3,01%) НАК «Нафтогаз «України» (0,6343%) ТОВ «Хімреактив» (0,0008%).

Станом на кінець дня 31. 12. 2009 р. статутний капітал Банку становив 2 000 млн. гривень. Статутний капітал Банку поділено на 4 000 млн. простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривні кожна. Привілейовані акції Банком не випускаються.

До мережі Банку станом на кінець дня 31 грудня 2009 р. входить Головний банк, 16 філій та 308 відділень, розташованих у економічно привабливих регіонах України.

Річна фінансова звітність [Додаток А, Додаток Б] станом на кінець дня 31. 12. 2009 р. складена відповідно до нормативних актів НБУ та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та звітності. Основою складання фінансової звітності Банку є зведена звітність Головного банку та його філій. Основні критерії, принципи та методи бухгалтерського обліку наведені у примітці 1 «Облікова політика» [Додаток В] до річної фінансової звітності Банку.

Банк в межах наданих НБУ ліцензій та дозволів надає великий спектр банківських послуг клієнтам — суб'єктам усіх форм господарювання: фінансовим банківським та небанківським установам, державним та приватним підприємствам, суб'єктам підприємництва, фізичним особам, резидентам, нерезидентам, на внутрішньому та зовнішніх ринках, бере участь у державних та міжнародних програмах фінансування.

Види діяльності та операції, які має право здійснювати Банк:

1. Операції з валютними цінностями:

— ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

— відкриття в інших банках кореспондентських рахунків в іноземній валюті та здійснення операцій за ними;

— ведення кореспондентських рахунків банків в іноземній валюті та у грошовій одиниці України;

— неторговельні операції з валютними цінностями;

— перевезення валютних цінностей та інкасація коштів;

— залучення та розміщення іноземної валюти на валютному ринку України;

— залучення та розміщення іноземної валюти на міжнародних ринках;

— операції з банківськими металами на валютному ринку України;

— операції з банківськими металами на міжнародних ринках;

— інші операції з валютними цінностями на міжнародних ринках.

2. Операції з цінними паперами та інвестиції:

— емісія власних цінних паперів;

— купівля та продаж цінних паперів за дорученням клієнтів;

— операції на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);

— інвестиції у статутні фонди та акції інших юридичних осіб.

3. Операції за дорученням клієнтів або від свого імені:

— з інструментами грошового ринку;

— з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках;

— з фінансовими інструментами.

4. Довірче управління коштами та цінними паперами за договорами з юридичними та фізичними особами.

5. Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів.

Управління банком. Відповідальність та функції Спостережної ради та Правління Банку. Органами управління Банку є Загальні збори акціонерів, Спостережна рада та Правління Банку.

Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Банку. До їх компетенції належить визначення основних напрямків діяльності банку, зміни розміру статутного капіталу Банку, призначення та звільнення голів та членів Спостережної ради Банку, Ревізійної комісії, затвердження річного звіту Банку, розподіл прибутку та збитку Банку, строку, порядку та розміру виплати дивідендів акціонерам, випуску акцій Банку.

Керівництво Банку не має у своєму володінні акцій Банку.

Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що володіють у сукупності більш ніж 60 відсотків голосів. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція — один голос. Право участі у зборах мають особи, які є власниками акцій на день проведення зборів. Загальні збори акціонерів скликаються Правлінням Банку не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються у випадку, якщо цього вимагають інтереси Банку в цілому.

Для забезпечення ефективної роботи у Банку створено чотири постійно діючих комітети: Кредитний комітет, Комітет по управлінню активами та пасивами (далі - КУАП), Бюджетний комітет, Тендерний комітет.

Безперервно підвищуючи свою надійність як партнера для своїх клієнтів та контрагентів, ПАТ «Фінанси і кредит» проводить послідовну роботу з вдосконалення органів та процедур корпоративного управління.

1.2 Організація операційно-облікової роботи у банку

Ведення бухгалтерського обліку і звітності в ПАТ «Фінанси і кредит» здійснюється згідно з нормативними актами, затвердженими НБУ, а саме:

— інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків;

— положенням про організацію бухгалтерського обліку і звітності в банках України;

— правилами організації фінансової та статистичної звітності банків України;

— методичними вказівками про ведення параметрів аналітичного обліку;

— планом рахунків бухгалтерського обліку комерційних банків України.

В основу організації системи бухгалтерського обліку і звітності в ПАТ «Фінанси і кредит» покладено загальноприйняті елементи бухгалтерського обліку: об'єкти обліку і бухгалтерські рахунки; метод подвійного запису; план рахунків і баланс, звіт про фінансові результати; синтетичний і аналітичний облік; документація. Разом з цим організація цих елементів у банках взагалі має деякі особливості, що випливають зі специфіки діяльності банку як фінансового посередника (вид діяльності: торгівля грошима; у загальному плані об'єкт обліку — це грошовий обіг, що обліковується за банківськими рахунками); функцій комерційних банків.

Завдання внутрішньобанківського аудиту полягає в тому, щоб упередити податкові органи своєю перевіркою щодо достовірності формування бухгалтерією доходів і витрат та своєчасно виправити власні помилки і порушення. Нагальна необхідність у такій упереджувальній перевірці внутрішнім аудитом особливо актуальна тому, що зовнішній аудит, як правило, здійснює її після річного звіту, який може бути складений з помилками і порушеннями, а, отже, і недостовірне.

Розділ 2. Організація роздрібного бізнесу та обслуговування фізичних осіб в ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»

2.1 Організація обслуговування роздрібного бізнесу у банку

ДЕПОЗИТНІ ВКЛАДИ.

Завдяки модернізації своєї продуктової лінійки для максимального задоволення попиту всіх ринкових сегментів вкладників, продуктовий ряд за строковими депозитами фізичних осіб на кінець року складається з 15 видів.

За результатами 2009 року обсяг коштів на рахунках фізичних осіб склав 4 509 млн. грн. Кошти клієнтів захищені державною гарантією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Банк «Фінанси та Кредит» є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб з «02» вересня 1999 року.

Зобов’язання Банку зі своєчасного повернення депозитів виконуються в повному обсязі.

Упроваджені програми та вклади.

Програма короткострокових депозитів «Блискуча сімка», яка дозволяє вкладникам розміщувати кошти на надкороткі строки з можливістю автоматичної пролонгації вкладу кожні 7 днів, знівелювавши момент побоювання за своє фінансове благополуччя.

Вклад «Ювілейний», у рамках якого строком на 24 тижні встановлювалася підвищена відсоткова ставка. Ще однією інновацією в продуктовому ряді Банку стала поява вкладів зі зростаючою відсотковою ставкою, залежно від терміну перебування коштів на рахунку (щотижнево, щомісячно), що позитивно позначилося на роботі Банку.

Вклад «Різдвяний» — вклад строком на 1 місяць з можливістю автоматичної пролонгації та зростаючою відсотковою ставкою.

Вклад «Преміальний» надає вкладникам обмін національної валюти на долари США/євро за комерційним курсом, встановленим у касі Банку на день проведення операції. Згідно з умовами депозитного вкладу частина нарахованих на вклад відсотків виплачується авансом, а інші - у кінці строку.

Введено в дію новий продукт, орієнтований на фізичних осіб — моряків, — пакет «Свіжий бриз». У цьому пакеті враховано всі вимоги, які висуває такий сегмент споживачів. Клієнт може ефективно зберігати, примножувати та розпоряджатися своїми коштами. Основними перевагами пакета «Свіжий бриз» є: відкриття та обслуговування поточного рахунку за пільговими тарифами, безкоштовне підключення до системи «Інтернет-банк», можливість дистанційного керування коштами, обслуговування пластикових карток за пільговими тарифами, можливість випуску додаткової пластикової картки, відкриття депозитного вкладу «Свіжий бриз» з конкурентними ставками, що дозволяє ефективно накопичувати кошти, а також можливість застрахуватися від нещасного випадку, в т. ч. на випадок смерті.

Унікальний вклад «Фунтовий» в англійських фунтах стерлінгів разом з ексклюзивною платіжною карткою в цій же валюті. Особливістю такого вкладу — можливість накопичення коштів у англійських фунтах стерлінгів (цей продукт, в першу чергу, зацікавить клієнтів, які планують поїздку або навчання у Великобританії).

Для клієнтів малого бізнесу введено 3 нових вклади, які дозволяють оптимізувати фінансові потоки підприємців-фізичних осіб: «Актив плюс» — у вигляді депозитної лінії, «Зручний» — короткостроковий вклад на будь-який термін від 7 до 30 днів та «Терміновий», що дозволяє розмістити грошові кошти на термін від 1 місяця до року.

2.2 Організація процесу кредитування в обслуговуванні роздрібного бізнесу

Банк пропонує своїм клієнтам наступні види платіжних карток:

1. Платіжну картку Visa Domestic призначено для обслуговування у всіх торгівельних точках, банкоматах і пунктах видачі готівки на території України.

2. Картка миттєвого випуску Visa Electron Instant Issue — неперсоніфікована платіжна картка міжнародного класу, яка оформлюється безкоштовно клієнту-резиденту України протягом 20 хвилин з моменту звернення клієнта у відділення Банку.

3. Visa Electron та Maestro — дебетові картки міжнародних платіжних систем, доступні широкому колу споживачів.

У 2009 році було представлено унікальну платіжну картку у фунтах стерлінгів, яка надає можливість громадянам України безперешкодно здійснювати розрахунки при поїздках до Великобританії, уникаючи при цьому витрат, пов’язаних з конвертаціями валют.

Visa Classic та MasterCard Mass — найбільш універсальні платіжні картки з найширшою в світі мережею прийому — це оптимальне співвідношення ціни та якості.

Спільно з Visa в 2009 році було впроваджено картку футбольного фаната «Фан-Картка», головний приз за її використання — поїздка на Чемпіонат світу з футболу-2010 у ПАР.

Visa Gold та MasterCard Gold — престижні платіжні картки, які підкреслюють статус їх власника і є гарантією особливої уваги під час обслуговування.

Visa Platinum — міжнародна платіжна картка елітного класу, метою якої є забезпечення індивідуального підходу в роботі з VIP-клієнтами.

У банкоматах Банку «Фінанси та Кредит» за допомогою платіжних карток Банку клієнти можуть придбати електронні ваучери поповнення рахунків передплаченого сервісу операторів мобільного зв’язку «Kyivstar», «MTC», «Beeline», «Life».

До послуг держателів платіжних карток Банку «Фінанси та Кредит»:

— Миттєве поповнення карткового рахунку через POS — термінали

— Послуги регулярного списання з карткового рахунку

— SMS-банкінг

— Інтернет-банкінг

— Можливість зміни ПІН-коду через банкомати Банку

— Активація картки держателем після отримання за допомогою проведення будь-якої операції з використанням ПІН-коду.

Станом на 01. 01. 2010 пасивні залишки на карткових рахунках фізичних осіб зросли на 20%.

2.3 Організація розрахункових відносин з клієнтами роздрібного бізнесу

ГРОШОВІ ПЕРЕКАЗИ. «AVERS»

Банк «Фінанси та Кредит» пропонує своїм клієнтам швидко, надійно та безпечно отримувати та відправляти грошові кошти. Системи переказів, якими можна скористатися:

Перекази за системою «AVERS» Перекази за системою «Western Union» Перекази за системою «Anelik» Перекази за системою «MoneyGram» Перекази за системою «Xpress Money» Перекази за системою «BLIZKO».

Банк «Фінанси та Кредит» рекомендує своїм клієнтам скористатися системою грошових переказів «AVERS» — власною системою Банку.

«AVERS» — це система миттєвих грошових переказів, на яку припадає 25−27% внутрішнього українського ринку переказів у гривнях. Міжнародна система грошових переказів «AVERS» отримала сертифікат НБУ № 1 як зареєстрована українська

Western Union, Anelik, MoneyGram, Xpress Money, BLIZKO AVERS

Результати роботи за 2009 рік свідчать про позитивну динаміку зростання грошових переказів, що позитивно позначається на результатах діяльності Банку.

БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ. МОНЕТИ. ВАЛЮТА

Банк «Фінанси та Кредит» є одним з лідерів на ринку банківських металів та інвестиційних монет. Клієнти Банку мають можливість купувати золоті, срібні зливки, інвестиційні монети та валюти інших країн на вигідних умовах.

Банківські метали.

Ввезення/вивезення доларів США (млн. дол. США)

Банк пропонує за найвигіднішими цінами зливки банківських металів вагою від 1 грама і більше, які відповідають світовим стандартам якості:

— золото 999,9 проби

— срібло

— платина

— паладій.

Монети.

Банк «Фінанси та Кредит» регулярно ввозить до України інвестиційні монети різноманітного номіналу і походження. Упродовж 2008−2009 рр. Банк ввіз унікальні серії золотих та срібних інвестиційних монет загальною вагою 14 502,77 (г) і

Упродовж 2008 — 2009 рр. Банком було ввезено 1 661 млн. дол. США, а також близько 263 млн. євро. Вивезено — 63 млн. дол. США та 7 млн. євро.

Упродовж 2009 року Банком «Фінанси та Кредит» було ввезено 230 тис. англійських фунтів стерлінгів. Вивезено — 2 460.

ВИПЛАТА ПЕНСІЙ ТА ГРОШОВОЇ ДОПОМОГИ.

Банк уповноважений Пенсійним Фондом України здійснювати виплату пенсій та грошової допомоги у філіях і відділеннях по всій Україні через карткові пенсійні рахунки.

За картковими пенсійними рахунками нараховуються відсотки на залишок коштів на рахунку у розмірі 15% річних. Отримувати пенсію та грошову допомогу можна в будь-який зручний час через банкомати або у відділеннях Банку. Кількість пенсіонерів, які одержують пенсії через Банк, за 2009 рік збільшилася на 16 тис. і склала 55 тис.

Пенсіонери-клієнти Банку мають можливість отримувати додаткові прибутки до пенсії, розмістивши тимчасово вільні кошти на вклад «Пенсійний», з підвищеною відсотковою ставкою, з можливістю поповнення та щомісячною виплатою відсотків. На додаток до вкладу пенсіонеру безкоштовно емітують платіжну картку міжнародних платіжних систем.

ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ ВІД ФІЗИЧНИХ ОСІБ НА КОРИСТЬ ЮРИДИЧНИХ

Банком «Фінанси та Кредит» укладено 50 системних договорів на прийом платежів, у тому числі з компаніями ТОВ «ВЕЛТОН. ТЕЛЕКОМ», ТОВ «Голден Телеком», ДП «Оріфлейм Косметікс Україна», ТОВ СП «Тур Етно», ВАТ «ХДІ страхування», ТОВ «Туристична компанія «Жара», спільне українсько-словацько-голландське підприємство ТОВ «КАНОН», ТОВ «ФЕЙВОРІТУР» і т.д.

За 2009 рік за системою Банку «Фінанси та Кредит» підписано 600 договорів на прийом платежів від фізичних осіб на користь юридичних. Кількість чинних договорів про прийом платежів на 01. 01. 2010 склала 4 000 договорів.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ БАНКІВСЬКИХ СЕЙФІВ

Зберігання цінних речей в індивідуальних банківських сейфах має наступні переваги: цінності будуть знаходитись під охороною 24 години на добу, а броньовані двері сховища та спеціальне технічне та електронне оснащення надійно збережуть те, що має цінність для клієнта, доступ до сейфа в будь-який зручний час протягом операційного дня Банку, ніхто, окрім клієнта, не знатиме, що знаходиться в індивідуальному банківському сейфі та не зможе скористатися ключем від сейфа.

У 2009 році гарантоване збереження цінностей клієнтам Банку «Фінанси та Кредит» забезпечували 1 252 індивідуальні банківські сейфи. Загальний комісійний дохід Банку за 2009 рік склав 585 753,49 грн. Комісійний дохід порівняно з 2008 роком збільшився майже в 2 рази.

Розділ 3. Організація корпоративного бізнесу в ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»

Клієнти та партнери ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»:

— НАК «Нафтогаз України»

— ЗАТ «Карло Пазоліні Трейдінг»

— Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України»

— Авіакомпанія «АероСвіт»

— ВАТ «Полтавський ГОК»

— ХК «АвтоКрАЗ»

— ВАТ «Стаханівський вагонобудівний завод»

— ВАТ «Гемопласт»

— ВАТ «Суднобудівний завод «Залив»

— ЗАТ «Росава»

— ВАТ «Київмедпрепарат Україна»

— СК «Омега»

— Мережа гіпермаркетів «Ашан»

— «Одеський припортовий завод»

— Порт «Південний»

— ГК «Терра Фуд» (ТМ «Тульчинка», ТМ «Тульчин»)

— ДП «Одеська залізниця».

Враховуючи кон’юнктуру ринку в 2009 році, Банк розробив та впровадив нові депозитні продукти, зокрема «Генеральний плюс», які дозволили клієнтам Банку оптимально управляти своїми фінансами в період фінансової кризи.

У 2009 році найбільші клієнти Банку «Фінанси та Кредит» за підтримки Банку продовжили активну роботу, незважаючи на прогресуючу світову фінансову кризу.

Співпраця зі страховими компаніями.

У фінансовому секторі основними партнерами Банку «Фінанси та Кредит» стали страхові компанії.

Банк пропонує своїм клієнтам надійних представників страхового ринку для страхування заставного майна, що відповідає інтересам Банку, клієнта та страхової компанії.

ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ

Банк має великий досвід надання клієнтам послуг зі всіх видів документарних операцій, які прийняті в світовій банківській практиці. За дорученням клієнтів Банк у 2009 році здійснив значний обсяг операцій із застосуванням експортних та імпортних акредитивів і різних банківських гарантій (тендерних, платіжних та ін.).

У 2009 році Банком проведено документарних операцій на суму $ 126,39 млн. Обсяг операцій із застосуванням імпортних акредитивів і акредитивів «стенд-бай» у 2009 році склав $ 5,44 млн. За 2009 рік на користь клієнтів Банку було виставлено 35 експортних акредитивів на загальну суму $ 28,55 млн. і 590 гарантій на загальну суму $ 92,4 млн.

У цілому за системою Банку від проведення документарних операцій в 2009 році отримано дохід обсягом 7,5 млн. грн.

ПОСЛУГИ ЗБЕРІГАЧА

Банк має ліцензію ДКЦПФР АВ № 493 416 від 28. 10. 2009р. на здійснення професійної депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та надає клієнтам-резидентам і нерезидентам повний комплекс депозитарних послуг:

— відкриття рахунку в цінних паперах;

— зберігання цінних паперів;

— знерухомлення документарних цінних паперів для їх подальшого обігу в електронному вигляді;

— облік переходу права власності на цінні папери за розпорядженням клієнтів;

— сповіщення клієнта про всі корпоративні дії емітента, що стосуються зміни прав, які закріплюються цінним папером, з фіксацією на рахунках у цінних паперах цих змін, а також передача клієнту будь-якої інформації, отриманої від емітента або реєстратора;

— отримання доходу за цінними паперами з подальшим переказом на грошові рахунки;

— надання власникам цінних паперів звітів про стан їх рахунків і рух на рахунку за будь-який запитуваний період;

— послуги депозитарію інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційних компаній;

— комплексне обслуговування емітентів, які здійснили випуск ціних паперів у бездокументарній формі зберігання, облік і реєстрація цінних паперів, переданих під заставу або обтяжених іншими зобов’язаннями на рахунку в цінних паперах;

— постачання цінних паперів проти оплати.

У 2009 році Банк здійснював свою діяльність Зберігача цінних паперів щодо 817 фізичних та юридичних осіб. Обсяг проведених операцій за номіналом склав 1468,739 млн. грн.

Розділ 4. Організація касової діяльності ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»

Взаємовідносини між ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» і його клієнтами будуються на договірних засадах і здійснюються на платній основі. Банк укладає договір з клієнтом на розрахунково-касове обслуговування, яке включає комплекс взаємних платіжних зобов’язань банку і клієнта щодо користування коштами і банківськими послугами, а саме:

— користування банком тимчасово вільними коштами клієнта;

— здійснення розрахункових операцій;

— касове обслуговування;

— транспортне обслуговування перевезень готівки.

Розрахункові операції банку включають в себе відкриття поточного та інших рахунків клієнту, плату за кожний відпрацьований документ, плату за дублікат виписки тощо, а також плату, встановлену за відповідними тарифами між установами НБУ і банком та між комерційними банками за проведення електронних розрахунків і надання інформаційних послуг через систему електронної пошти.

ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» відкриває клієнтам чотири види рахунків:

— поточні;

— бюджетні;

— кредитні;

— депозитні.

Поточний рахунок відкривається підприємствам усіх форм власності, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам для зберігання коштів і здійснення розрахунків. Поточний рахунок призначений для обігу коштів до запитання. Кожне підприємство і його відокремлений підрозділ можуть відкривати один основний поточний рахунок, всі інші поточні рахунки цього підприємства вважаються додатковими. На основному рахунку обліковується заборгованість, яка списується у безспірному порядку. Номери поточних рахунків підприємство повинен повідомити в податкові органи, а також в банки, де відкриті інші рахунки.

Для відкриття поточного рахунку підприємство подає до банку пакет таких документів: заява на відкриття рахунку [Додаток В], підписана керівником та головним бухгалтером підприємства; копія свідоцтва про державну реєстрацію, посвідчену нотаріально; посвідчена нотаріально копія зареєстрованого статуту; копія документа, що підтверджує взяття підприємства на облік податковим органом; картка із зразками підписів осіб [Додаток Г], яким надано право розпоряджатися рахунком та підписувати розрахунково-касові документи; нотаріально посвідчена копія документа про реєстрацію підприємства в органах Пенсійного фонду України.

При відкритті поточних рахунків відокремленим структурним підрозділам підприємства до установ банків додатково подаються ще й такі документи: копія положення про відокремлений підрозділ, посвідчена нотаріусом чи органом, який створив цей підрозділ.

Фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, що працюють без створення юридичної особи, відкривають поточні рахунки на своє ім'я. Для цього вони подають до банків: заяву; копію свідоцтва про державну реєстрацію; картку із зразком підпису, посвідчену працівником банку, що відкриває рахунок, чи нотаріально; документ, що засвідчує особу; копії документів про взяття на податковий облік та про реєстрацію в органах Пенсійного фонду, посвідчену нотаріально чи органами, що їх видали.

Депозитні рахунки відкриваються на підставі депозитної угоди між власником рахунку і банком на термін, визначений в угоді. Депозитний рахунок може поповнюватись за рахунок відсотків, нарахованих на депозит. Проведення розрахункових операцій з депозитного рахунку забороняється, як і видача коштів готівкою з нього юридичним особам. Депозитні рахунки для фізичних осіб називаються вкладними.

Відділ касових операцій є структурним підрозділом Дирекції і керується Законом України «Про банки і банківську діяльність», Статутом Дирекції, іншими законодавчими актами України, нормативними актами НБУ. Взаємодія відділу касових операцій з іншими підрозділами банку основується на правилах, встановлених інструкцією НБУ № 1 від 07. 06. 94р.

При касовому обслуговуванні клієнтів використовуються бланки документів єдиної форми, а саме:

— об'ява на внесення готівки;

— приходний касовий ордер [Додаток Д];

— чек на отримання готівкових коштів [Додаток Є];

— видатковий касовий ордер [Додаток Ж];

— заява на переказ готівки [Додаток З].

Функціональні обов’язки відділу розрахунково-касового обслуговування ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»:

1. Прийняття коштів та цінностей прибутковою касою.

2. Видача коштів та цінностей видатковою касою.

3. Прийняття та видача коштів (в т. ч. валюти) валютною касою

4. Експертиза грошових білетів.

5. Перерахунок готівки.

6. Обробка, формування та пакування грошових білетів.

7. Щоденна звірка каси з виведенням залишків на кінець операційного дня.

8. Забезпечення належного зберігання грошей та цінностей.

9. Недопущення недостач, надлишків та прорахунків в касі.

10. Щоденне встановлення надлімітних залишків грошей та поповнення кореспондентського рахунку шляхом здавання готівки в НБУ.

11. Організація чіткого касового обслуговування підприємств, організацій, громадян — клієнтів.

Розділ 5. Операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» з цінними паперами

На підставі банківської Ліцензії НБУ ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» має право на:

— Емісію власних цінних паперів

— Операції купівлі та продажу цінних паперів за дорученням клієнтів

— Здійснення операцій на ринку цінних паперів від свого імені (в тому числі андерайтинг).

У банківській практиці ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» поширене кредитування під забезпечення цінними паперами. Як застава приймаються і державні цінні папери, і папери комерційних структур.

Серед банківських послуг мають місце операції виконання по цінних паперах та їх забезпечення. Клієнти можуть доручати обслуговуючим банкам отримання платежів або іншого виконання по цінних паперах. Таке доручення оформлюють здійсненням передавального надпису (індосаменту), який підтверджує перехід права по вказаних документах до іншої особи. При виконанні доручення індосамент знищують.

ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» здійснює з векселями різноманітні угоди: емісію, купівлю-продаж, заставу й облік векселів. Облік векселів є операцією купівлі-продажу векселя банку до настання строку платежу по ньому з переходом до банку прав векселедержателя.

До обліку в банках приймаються високоліквідні векселі, тому перевага надається товарним векселям, в основу яких покладено товарні угоди. Також ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» займається виконанням агентських функцій і обслуговування обігу цінних паперів. Сюди належать операції проведення реєстрів власників іменних цінних паперів і реєстрації угод переведення права власності на такі цінні папери; сприяння виконанню по цінних паперах (виплата дивідендів і відсотків), погашення цінних паперів, реєстрація угод з метою оподаткування і виконання доручень інвестиційних фондів щодо їх цінних паперів у рамках депозитарного договору.

Відносини між інвестиційним фондом і банком-депозитарієм оформляються депозитарним договором. Банк-депозитарій здійснює угоди з цінними паперами фонду від його імені і за його дорученням, відкриває фонду поточний рахунок, рахунок в іноземній валюті та інші рахунки і здійснює по них розрахункові, касові та інші банківські операції; приймає на зберігання і забезпечує зберігання майна фонду; веде облік цінних паперів, виплачує дивіденди акціонерам фонду, винагороду керуючому, підтверджує письмове отримання повідомлення про збори акціонерів, а також надає відомості про документи, що стосуються цінних паперів, належних фонду, одержує дивіденди тощо.

ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» може купувати і продавати цінні папери від свого імені і за свій рахунок як через фондову біржу, так і на позабіржовому ринку цінних паперів, а також на основі доручення клієнта про купівлю-продаж цінних паперів. При цьому банк виступає повіреним або комісіонером свого клієнта.

ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» займається і зберіганням цінних паперів, для чого пропонує клієнтам в оренду сейфи. За дорученням свого клієнта банк здійснює управління портфелем його цінних паперів. За договором про управління цінними паперами клієнта банк надає йому такі види послуг. Банк зобов’язується зберігати цінні папери свого клієнта, забезпечувати їх облік, провадити інкасацію відсотків і дивідендів, а також сум по погашених цінних паперах, обмін акцій та облігацій на інші цінні папери, інформувати клієнта про чергові збори акціонерів, випускати нові акції, у яких клієнт має переважне право на купівлю.

Найбільш перспективним видом банківських операцій ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» є довірче управління коштами та цінними паперами. При здійсненні зазначених операцій виникають відносини за довіреністю, за яких одна сторона (довірена особа) на основі укладеного між зацікавленими сторонами договору набуває відповідних прав і виступає розпорядником певного майна на користь бенефіціара, яким може бути сам довіритель майна або третя особа. По таких операціях банк одержує комісійну винагороду, яка диференційована залежно від виду здійснюваних послуг.

Розділ 6. Операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит» з іноземною валютою

Послуги неторгового характеру в іноземній валюті, які надає банк:

— відкриття та ведення поточних рахунків (резидентів та нерезидентів);

— відкриття та ведення депозитних рахунків по обслуговуванню депозитних вкладів;

— оплата (купівля) платіжних документів (дорожніх та іменних чеків в іноземній валюті);

— продаж дорожніх чеків в іноземній валюті (Visa, American Express);

— інкасо готівкової валюти, дорожніх та іменних чеків в іноземній валюті;

— виплата переказів, що надійшли з-за кордону на користь фізичних осіб;

— переказ грошових коштів в країни далекого зарубіжжя;

— купівля та продаж іноземної валюти [Додаток К, Л];

— видача готівкових коштів по платіжних картках міжнародних фінансових систем Eurocardм / MasterCard, Visa;

— емісія карток системи Eurocard/MasterCard;

— обслуговування підприємств, що приймають до оплати картки міжнародних фінансових систем Eurocard/MasterCard, Visa, American Express GCB;

— приймання на інкасо та виплата відшкодування по зношених банкнотах

Організація роботи пунктів обміну валют з використанням поширеного переліку операцій неторгового характеру. А саме:

— купівля та продаж іноземної валюти;

— продаж дорожніх чеків міжнародних фінансових компаній;

— виплата готівки по дорожніх чеках міжнародних фінансових компаній;

— виплата готівки по пластикових картках міжнародних платіжних систем;

Для юридичних осіб:

— відкриття валютних рахунків;

— обслуговування переказів;

— ведення валютних рахунків клієнтів: зарахування валютних надходжень на рахунок резидентів і нерезидентів (включаючи транзитні) та списання сум перерахувань, що передбачено чинним законодавством;

— неторгові операції: операції з перерахуванням валютних цінностей, не пов’язаних із здійсненням розрахунків за експортом та імпортом товарів та послуг; купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті; видача грошових акредитивів; організація роботи та порядок проведення операцій в обмінних пунктах; інкасо готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті.

Основним документом, який установлює режим здійснення валютних операцій на території України, і яким керується ПАТ «Банк «Фінанси і кредит», визначає загальні принципи валютного регулювання, повноваження державних органів і функції банків та інших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютних операцій, права й обов’язки суб'єктів валютних відносин, порядок здійснення валютного контролю, відповідальність за порушення валютного законодавства, є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 19 лютого 1993 р.

Головним органом, що здійснює валютний контроль на території України, є Національний банк України. НБУ надане право здійснювати контроль за виконанням правил регулювання валютних операцій на території України з усіх питань, не віднесених до компетенції інших державних органів, та забезпечувати виконання уповноваженими банками функцій щодо здійснення валютного контролю.

Державна податкова адміністрація України здійснює фінансовий контроль за валютними операціями, які провадяться резидентами і нерезидентами на території України.

Держкомзв’язок України контролює додержання правил поштових переказів та пересилання валютних цінностей через митний кордон України, а Державна митна служба України — додержання правил переміщення валютних цінностей через митний кордон України.

Уповноважені банки також здійснюють контроль за валютними операціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через ці банки. До компетенції уповноважених банків відносять запобігання ними проведенню резидентами і нерезидентами незаконних валютних операцій та/або інформування уповноваженими банками у випадках та в порядку, встановленому законодавством, відповідних державних органів про порушення резидентами і нерезидентами валютного законодавства та додержання ними актів органів валютного контролю.

Розділ 7. Внутрішньобанківські операції ПАТ «Банк «Фінанси і кредит»

Внутрішньобанківські операції - операції банку, що не пов’язані з виконанням доручень клієнтів.

7.1 Облік основних засобів і нематеріальних активів банку

Згідно з визначеннями П © БО 7, основні фонди — це матеріальні активи, які:

— утримуються підприємством для використання у виробництві або постачанні товарів та наданні послуг, для оренди іншим суб'єктам господарювання або для адміністративних цілей;

— будуть використовуватись, як очікується, понад один господарський період.

Об'єкт основних засобів визнається за актив, коли: існує ймовірність того, що в майбутньому підприємство отримає економічні вигоди, пов’язані з цим активом;

У складі нематеріальних активів, згідно з П © БО 8 «Нематеріальні активи», відображаються придбані банком права користування землею, водою, об'єктами інтелектуальної власності, програмним забезпеченням тощо.

Нормативні положення щодо обліку основних засобів викладено в «Інструкції з бухгалтерського обліку основних засобів і нематеріальних активів комерційних банків», що її затверджено постановою Правління НБУ від 11. 12. 00 за № 475.

Основні засоби та нематеріальні активи банку — це необоротні активи, які можуть бути придбані або створені банком самостійно. На баланс банку вони зараховуються за первісною вартістю, яка включає всі витрати, пов’язані з придбанням (створенням), доставкою, установкою і введенням їх в експлуатацію.

Банк самостійно встановлює вартісні ознаки предметів, що входять до складу необоротних матеріальних активів. У зв’язку зі зміною вартісних ознак зміни в бухгалтерському обліку щодо необоротних активів, зарахованих на баланс, не проводяться.

Об'єкт основних засобів або нематеріальний актив (придбаний чи отриманий) визнається активом за наявності об'єктивних умов для одержання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з його використанням, і можливості достовірного визначення його вартості.

Нематеріальний актив, що його отримано банком в процесі розробки, відображається в балансі, якщо банк має:

— намір, технічну можливість та ресурси для доведення нематеріального активу до стану, придатного для реалізації або використання;

— змогу отримати певні економічні вигоди у майбутньому від його реалізації чи використання;

— інформацію для достовірного визначення витрат, пов’язаних зі створенням нематеріального активу.

Невідповідність нематеріального активу зазначеним критеріям визнання означає, що витрати, пов’язані з його придбанням чи створенням, слід визнавати за витрати того звітного періоду, протягом якого їх було здійснено.

Не визнаються нематеріальними активами, але відображаються в періоді їх здійснення такі витрати: на дослідження; на підготовку і перепідготовку кадрів; на рекламу; на створення, реорганізацію банку; на формування внутрішньої ділової репутації банку; на видавничу діяльність.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт.

Оприбуткування необоротних активів здійснюється на підставі затверджених актів приймання-передавання. В акті зазначається основна інформація щодо необоротного активу, зокрема характеристика об'єкта, дата введення в експлуатацію, необхідні відомості про нарахування амортизації (визначена ліквідаційна вартість об'єкта, первісна вартість, строк корисного використання).

На підставі даних акта приймання-передавання та іншої інформації про об'єкт відкривається інвентарна картка.

Для контролю та реєстрації інвентарних карток банки повинні вести опис інвентарних карток (інвентарну книгу) з обліку необоротних активів.

Записи в інвентарній книзі виконуються щодо кожного предмета окремо. Облік зброї ведеться в спеціальній інвентарній книзі. Ведення інвентарної книги та інвентарних карток може здійснюватись автоматизовано або вручну (крім книги обліку зброї). При цьому будь-яка форма ведення зазначених реєстрів має забезпечувати наявність усіх необхідних реквізитів і можливість звіряння аналітичного обліку з синтетичним на будь-яку дату.

За ведення обліку в автоматизованому режимі матеріали звіряння даних аналітичного обліку із синтетичним роздруковуються в разі потреби. В обов’язковому порядку роздруковуються інвентарні картки у разі вибуття об'єкта необоротних активів. Ці картки разом з іншими документами, на підставі яких актив списується з балансу банку, вміщуються в документи дня.

Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний об'єкт — закінчений пристрій з усіма належними до нього пристосуваннями і приладами або конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій.

Придбання основних засобів за національну валюту в обліку відображається такими бухгалтерськими проведеннями.

Попередня оплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

і одночасно:

Д-т рахунка 4400 «Операційні основні засоби»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом та за не введеними в експлуатацію операційними основними засобами».

За умови, що первісна вартість об'єкта основних засобів відповідає сумі, указаній у розрахунково-платіжних документах постачальника, облікові записи будуть такими:

на суму попередньої оплати:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунків 1200 «Кореспондентський рахунок в НБУ», 1001 «Банкноти та монети в касі банку», 2600 «Поточні рахунки суб'єктів господарської діяльності»;

отримання основних засобів:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

Д-т рахунка 4500 «Інші необоротні матеріальні активи»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

Створення основних засобів і нематеріальних активів відображається такими проведеннями:

передоплата виконаних робіт:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»

К-т рахунка 1001 «Рахунок готівкових коштів»;

нарахування заробітної плати працівникам:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3652 «Нарахування працівникам банку за заробітною платою»

К-т рахунка 3653 «Утримання з працівників на користь третіх осіб»;

нарахування платежів у фонд соціального страхування та інші фонди:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або

Д-т рахунка 4430 «Kaпiтaльнi інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3622 «Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток»;

прийняті виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

або Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

віднесення суми завершених капітальних інвестицій на вартість основних засобів і нематеріальних активів:

Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

К-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Облік обладнання, що потребує монтажу, відображається так:

передоплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т рахунка 1200 «Кореспондентський рахунок у НБУ»

К-т рахунка 1001 «Рахунок готівкових коштів»;

отримання обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4431 «Обладнання, що потребує монтажу»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»;

передавання для монтажу обладнання, що його потребує:

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 4431 «Обладнання, що потребує монтажу»;

введення в експлуатацію обладнання, що потребує монтажу:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами».

Основні засоби в процесі експлуатації потребують капітального та поточного ремонту.

Капітальний ремонт основних засобів відображається такими проведеннями.

Передоплата:

Д-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів»

К-т кореспондентського рахунка, поточного рахунка, рахунка готівкових коштів.

Виконані роботи:

Д-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами»

Д-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 3511 «Дебіторська заборгованість з придбання нематеріальних активів та основних засобів».

Віднесення суми завершеного капітального ремонту на збільшення вартості об'єкта:

Д-т рахунка 4400 «Основні засоби»

Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

К-т рахунка 4430 «Капітальні інвестиції за незавершеним будівництвом і за не введеними в експлуатацію основними засобами»

К-т рахунка 4310 «Капітальні інвестиції за не введеними в експлуатацію нематеріальними активами».

Операції з обліку будівництва основних засобів здійснюються так само, як і з обліку капітального ремонту.

Сума дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу, а сума уцінки — у складі витрат звітного періоду.

Результати дооцінки нематеріальних активів відображаються таким проведенням:

Д-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

К-т рахунка 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів»;

одночасно:

Д-т рахунка 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів»

К-т рахунка 4309 «Знос нематеріальних активів».

Уцінка нематеріальних активів здійснюється за рахунок дооцінки за цим об'єктом, а за недостатності суми дооцінки — за рахунок витрат банку (рахунок 7499 «Інші небанківські операційні витрати», аналітичний рахунок «Переоцінка нематеріальних активів»). При цьому здійснюється таке проведення:

Д-т рахунків 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів», 7499 «Інші небанківські операційні витрати», аналітичний рахунок «Переоцінка нематеріальних активів»

К-т рахунка 4300 «Нематеріальні активи»

одночасно:

Д-т рахунка 4309 «Знос нематеріальних активів»

К-т рахунка 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів».

Сума попередніх уцінок, що перевищує суму попередніх до — оцінок залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів, під час чергової дооцінки вартості цього об'єкта включається до складу доходів звітного періоду (рахунок 6499 «Інші небанківські операційні доходи») з відображенням різниці між сумою чергової (останньої) дооцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і сумою перевищення в складі іншого додаткового капіталу (рахунок 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів»).

Сума попередніх дооцінок, що перевищує суму попередніх уцінок залишкової вартості об'єктів нематеріальних активів, під час чергової уцінки залишкової вартості цього активу спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу (рахунок 5101 «Результати переоцінки нематеріальних активів») з включенням різниці між сумою чергової (останньої) уцінки залишкової вартості об'єкта нематеріальних активів і сумою перевищення до витрат звітного періоду (рахунок 7499 «Інші небанківські операційні витрати»).

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой