Аналіз показників звіту про фінансовий результат діяльності підприємства

Тип работы:
Дипломная
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. ВАДИМА ГЕТЬМАНА

КРИВОРІЗЬКИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Обліково-економічний факультет

Кафедра обліку і аудиту

ДИПЛОМНА РОБОТА

м. Кривий Ріг 2011 р.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

П (С)БО — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку;

МСБО — Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку;

МСФЗ — Міжнародні стандарти фінансової звітності;

Грн. — гривня;

Ф. № 1 — форма № 1;

ВП (МД) -- валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД (ВР) -- чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

ЧП — чистий прибуток;

ГП — грошовий потік;

ФР — фінансовий результат;

ОА — оборотні активи;

СВ — собівартість продукції;

ІОД — інші операційні доходи;

АВ — адміністративні витрати;

ВЗ — витрати на збут;

ІОВ — інші операційні витрати;

ФР (ОД) — фінансовий результат від операційної діяльності;

ДК — дохід від участі в капіталі;

ІФД — інші фінансові доходи;

ФР (ЗД) — фінансовий результат від звичайної діяльності;

ПП (ЗД) — податок на прибуток від звичайної діяльності.

ВСТУП

Актуальність гармонізації у сфері бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності зростає у зв’язку з розширенням Європейського Союзу, яке відкриває нові перспективи для партнерства, економічної інтеграції та співробітництва.

Основною метою діяльності підприємства є забезпечення отримання запланованої величини прибутку від здійснення господарської діяльності. Не менш важливою проблемою є правильність обчислення, визначення та обліку фінансових результатів діяльності - прибутків чи збитків, оскільки від цього залежить вирішення важливих соціальних, економічних, політичних, етичних проблем суспільства як на мікро-, так і на макрорівні. Все це додає цим господарським поняттям підвищену актуальність і значимість. Дохід від реалізації продукції виступає основним джерелом прибутку, який повинен забезпечити розвиток підприємства, створює визначені гарантії для подальшого існування підприємства, допомагає переборювати наслідки економічного ризику. Тому проблема удосконалення обліку фінансових результатів діяльності підприємства — одна з найбільш гострих у сфері фінансового обліку за останні роки.

Окремі аспекти обліку фінансових результатів є предметом дослідження багатьох українських науковців та практиків: О. Бородкіна, Ф. Бутинця, Б. Валуєва, С. Голова, В. Єфіменка, М. Кужельного, М. Лучка, О. Петрик, М. Пушкаря, В. Сопка, а також зарубіжних дослідників: Ч. Гаррісона, К. Друрі, Р. Ентоні, В. Івашкевича, Р. Каплана, Р. Манна, Е. Майера, Б. Нідлза, В. Палія, Дж. Ріса, М. Ткача, Дж. Фостера, Д. Хана, А. Шеремета, А. Яругової та інших. Віддаючи належне науковим напрацюванням вчених, слід відзначити, що окремі питання удосконалення обліку фінансових результатів в умовах переходу до міжнародних стандартів обліку потребують подальшого науково-практичного дослідження та уточнення.

Мета курсової роботи — дослідження теоретичних основ та методики аналізу показників звіту про фінансовий результат діяльності підприємства.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання:

— визначити економічний зміст показників Звіту про фінансові результати;

— розглянути літературні джерела та наукові розробки стосовно методики аналізу показників Звіту про фінансові результати;

— визначити джерела аналізу та обґрунтування методичних прийомів дослідження;

— дослідити та проаналізувати динаміку та структуру основних показників звіту про фінансові результати;

— здійснити факторний аналіз прибутку підприємства;

— оцінити рентабельність діяльності підприємства у звітному періоді;

— дослідити та обґрунтувати резерви зростання прибутку і рентабельності діяльності підприємства.

Об'єктом дослідження є показники звіту про фінансові результати.

Предметом дослідження є теоретичні, практичні та методологічні аспекти аналізу показників звіту про фінансові результати.

У роботі використано метод діалектичного пізнання при вивченні теоретичних основ визначення прибутку, його обліку та аналізу. На етапі наукового спостереження, збору, вимірювання, реєстрації, систематизації і обробки інформації для проведення факторного аналізу використовувався індуктивний метод, а в процесі теоретичного осмислення проблеми — дедуктивний.

Джерелами дослідження є закони, нормативно-правові документи, статистичні довідники, підручники, навчальні та практичні посібники, монографії та наукові публікації вітчизняних фахівців, практичні дані бухгалтерського обліку, фінансова, та статистична звітність ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1"за 2009 рік.

Основним напрямом діяльності ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» є виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво сухарів, печива, пирогів і тістечок тривалого зберігання; неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.

РОЗДІЛ 1 ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

1.1 Економічний зміст показників Звіту про фінансові результати

Дохід є надходженням економічних вигод, які виникають у результаті діяльності підприємства у вигляді виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), гонорарів, відсотків, дивідендів тощо. В бухгалтерському обліку дохід відображається у вигляді надходження активів або зменшення зобов’язань, яке призводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників (власників)).

Поняття фінансових результатів діяльності трактується в П (С)БО 3 «Звіт про фінансові результати». Прибуток — сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними витрати. Збитки — перевищення суми витрат над сумою доходів, для отримання яких здійснені ці витрати.

Визначення фінансового результату полягає у визначенні чистого прибутку (збитку) звітного періоду. З цією метою в бухгалтерському обліку передбачається послідовне зіставлення доходів і витрат.

Згідно з принципом висвітлення у фінансовій звітності повинні наводитися інформація про доходи та фінансові результати, здатна впливати на управлінські рішення. Інформація узагальнюється в єдиній грошовій одиниці, що забезпечується завдяки дії принципу єдиного грошового вимірника. Для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, які були понесені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів. У цьому полягає сутність принципу нарахування та відповідності доходів і витрат.

Зміст і форма Звіту про фінансові результати визначені Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку П (С)БО 3 «Звіт про фінансові результати», який є аналогом Звіту про прибутки та збитки за Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку МСБО 1. Це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Вимоги цього Звіту стосуються підприємств, організацій, установ та інших юридичних осіб усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ). Складання консолідованого Звіту про фінансові результати визначається окремим П (С)БО 20 «Консолідована фінансова звітність». Звіт про фінансові результати за спрощеною формою складають малі підприємства, згідно П (С)БО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємства».

Звіт про фінансові результати (форма № 2) складається із трьох розділів [15, с. 468]:

1. Фінансові результати.

2. Елементи операційних витрат.

3. Розрахунок показників прибутковості акцій.

Розділ 1 «Фінансові результати» побудований згідно з класифікацією доходів і витрат за видами діяльності та функціонуваннями, що забезпечує послідовне зіставляння доходів і витрат для визначення чистого прибутку (збитку) звітного періоду.

У «Звіті про фінансові результати» діяльність підприємства, яка призводить до змін розміру і складу власного та позикового капіталів, наведені статті, пов’язані з цими видами діяльності:

— Дохід від участі в капіталі (код 110);

— Інші фінансові доходи (код 120);

— Інші доходи (код 130);

— Фінансові витрати (код 140);

— Витрати від участі в капіталі (код 150);

— Інші витрати (160).

Розділ 1 «Фінансові результати». За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання, які призводять до зменшення власного капіталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками).

Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у Звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

Витрати слід негайно відображати у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами підприємства.

Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Доходи і витрати наводять у Звіті про фінансові результати з метою визначення чистого прибутку або збитку звітного періоду (крім випадків, коли відповідні положення (стандарти) передбачають винятки з цього правила).

У статті «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 010) відображається загальний дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт або послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів та податків з продажу (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

У статті «Податок на додану вартість» (код рядка 015) відображається сума податку на додану вартість, яка включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Акцизний збір» (код рядка 020) підприємства платники акцизного збору відображають суму, яка врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Підприємства, які сплачують інші податки та збори або податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.

У статті «Інші вирахування з доходу» (код рядка 030) підприємства показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати. Підприємства, які відповідно до законодавства є страхувальниками, у цьому рядку наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведенню лотерей на території України, у цьому рядку відображають відрахування на створення (на формування) за звітній період призового фонду та резерву, що покриває розмір джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї.

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (код рядка 035) визначається шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо.

У статті «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» (код рядка 040) показується виробнича собівартість реалізованої продукції (робіт, послу) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 «Запаси».

Валовий прибуток (збиток) (код рядка 045,050) розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

У статті «Інші операційні доходи» (код рядка 060) відображаються суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та ін.

У статті «Адміністративні витрати» (код рядка 070) відображаються загальногосподарські витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.

У статті «Витрати на збут» (код рядка 080) відображаються витрати, пов’язані з реалізацією продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо.

У статті «Інші операційні витрати» (код рядка 090) відображаються собівартість реалізованих виробничих запасів, відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості відповідно до пункту 11 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», витрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (окрім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

Прибуток (збиток) від операційної діяльності (код рядків 100, 105) визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.

У статті «Дохід від участі в капіталі № (код рядка 110) відображається дохід отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі.

У статті «Інші фінансові доходи» (код рядка 120) показуються дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються методом участі в капіталі).

У статті «Інші доходи» (код рядка 130) показується дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від не операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

У статті «Фінансові витрати» (код рядка 140) показуються витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов’язані із залученням позикового капіталу.

У статті «Втрати від участі в капіталі» (код рядка 150) відображається збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства облік яких провадиться методом участі в капіталі.

У статті «Інші витрати» (код рядка 160) відображаються собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від поопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов’язані з операційною діяльністю підприємства.

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (код рядків 170, 175) визначається як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від основної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

У статті «Податки на прибуток» (код рядка 180) показується сума податків на прибуток від звичайної діяльності визначена згідно з Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток».

Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податку з прибутку. Збиток від звичайної діяльності дорівнює збитку від звичайної діяльності до оподаткування та суми податків на прибуток.

У статтях «Надзвичайні доходи» і «Надзвичайні витрати» (код рядків 200, 205) відображаються відповідно: невідшкодовані збитки від звичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо), включаючи затрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха та техногенних аварій, які визначені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій та операцій, які відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному у цьому Положенні (стандарті). Збитки від звичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності в наслідок цих збитків. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події слід окремо розкривати в примітках до фінансових звітів.

У статті «Податки з надзвичайного прибутку» (код рядка 210) відображається сума податків, що підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.

Чистий прибуток (збиток) розраховується (коди рядків 220, 225) як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності та надзвичайного прибутку, надзвичайного збитку та податків з надзвичайного прибутку.

У розділі 2 «Елементи операційних витрат» Звіту про фінансові результати наводяться відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управлянні та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду, за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

Розділ 3 «Розрахунок показників прибутковості акцій» Звіту про фінансові результати заповнюють (коди рядків 230−270) акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У проміжній (квартальній) фінансовій звітності наводяться показники, передбачені статтями «Чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію» і «Скоригований чистий прибуток (збиток), що припадає на одну просту акцію».

У статті «Середньорічна кількість простих акцій» (код рядка 300) наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду.

У статті «Скорегована середньорічна кількість простих акцій» (код рядка 310) наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скорегована на середньорічну кількість потенційних простих акцій, що можуть бути випущені в обігу згідно з укладеними угодами (опціон, ф’ючерсний контракт тощо).

У статті «Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію» (код рядка 320) наводиться показник, що розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість потенційних простих акцій.

У статті «Скорегований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію» (код рядка 330) відображається показник, який розраховується діленням скорегованої суми чистого прибутку (збитку) на скореговану середньорічну кількість простих акцій в обігу.

Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку (збитку) на одну просту акцію та їх корегування здійснюється згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію».

У статті «Дивіденди на одну просту акцію» (код рядка 340) відображається показник, який розраховується шляхом діленням суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди [15, с. 468].

Приклад заповнення Звіту про фінансові результати наведено у Додатку А.

1.2 Огляд літературних джерел та наукових розробок стосовно методики аналізу показників Звіту про фінансові результати

Про актуальність тематики обліку доходів і фінансових результатів свідчить рівень її розгляду в наукових працях. Серед видатних вчених, які здійснили вагомий внесок у розвиток тематики доходів і результатів діяльності в бухгалтерському обліку на різних історичних етапах, слід назвати Л. Флорі, Д. Манчіні, Ф. Ескобара, Ф. Марчі, Д. Чербоні, Ф. Беста, А. Гільбо, Е. Леоте, І.Ф. Шера, Г. Сімона, Е. Шмаленбаха, Л.І. Гомберга, Є.Є. Сіверса, О. М. Галагана, А. Л. Бикова, В. Г. Макарова, В.Ф. Палія, Я. В. Соколова.

Значний внесок зробили також українські вчені-професори О.С. Бородкін, Ф. Ф. Бутинець, А. М. Герасимович, Г. Г. Кірейцев, М. В. Кужельний, В.Г. Лінник, П.П. Німчинов, В. В. Сопко, Ю.І. Осадчий, М. Г. Чумаченко.

Питанням обліку доходів і фінансових результатів присвячено багато наукових праць, зокрема, дисертаційних робіт, основними з яких є дисертації: Л. О. Гуцайлюк, С. М. Деньги, О.Е. Кузьмінської, Я. В. Лебедзевич, А. В. Приходько, Д.Є. Свідерського2, А. В. Шайкана, Є.Ю. Шари.

На особливу увагу заслуговує праця І.А. Бланка «Управління прибутком» з точки зору теоретичного дослідження прибутку як економічної категорії. На жаль, з проблем обліку доходів і фінансових результатів відсутні такі наукові видання як монографії. Тому ця тематика потребує поглиблених теоретичних досліджень і може бути рекомендована для дослідження магістрантами, аспірантами та докторантами [14, с. 573].

Питанням розходжень між обліковім і податковим прибутком присвячена стаття магістрант Серкіної Н.В. (спеціальність бухгалтерський облік і аудит) «Удосконалення обліку фінансових результатів». У роботі розглянути два метода визначення прибутку: по даним бухгалтерського (фінансового) и податкового обліку, а також наводяться причини які призвели до розходжень між обліковім і податковим прибутком. Також у роботі наводяться розходження між класифікацією видів діяльності і фінансових результатів і конкретні заходи щодо усунення виявлених проблем. Основною проблемою є розходження у формуванні «бухгалтерського» і «податкового» фінансового результату діяльності будь-якого підприємства.

У працях Чумаченка М. Г. висвітлено такі питання аналізу прибутку, витрат, фінансових результатів:

1) По-перше аналізуються доходи за їх видами, витрати та відрахування з доходів;

2) Аналізується прибуток від реалізації продукції, а також його розмір та моделювання основної тенденції розвитку;

3) Розглядається аналіз доходів від цінних паперів;

4) Вивчаються можливі резерви збільшення прибутку;

5) Проводиться аналіз рентабельності продукції.

З позиції Сопко В. доцільним є застосування таких напрямів аналізу:

1) Організація інформаційного та технічного забезпечення аналізу;

2) Організація планування аналізу, види планів розвитку аналізу і їх зміст;

3) Методика організації впровадження окремих аналітичних завдань, їх ефективність щодо розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аналізу;

4) Ефективність автоматизації аналізу.

1.3 Джерела аналізу та обґрунтування методичних прийомів дослідження

Мета аналізу фінансових результатів -- визначити повноту та якість їх отримання, оцінку динаміки абсолютних і відносних показників, з’ясувати спрямованість, ступінь впливу факторів на заміну прибутку і рентабельності, визначити можливі резерви його зростання [22, c. 38].

Джерелами аналітичної інформації для аналізу є:

Бізнес-план.

Фінансовий план.

Баланс підприємства (форма 1).

Звіт про фінансові результати (форма 2).

Звіт про рух грошових коштів (форма 3).

Звіт про власний капітал (форма 4).

Декларація про прибуток підприємства.

Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Зведена таблиця основних показників (форма 22).

Дані бухгалтерського обліку -- рахунки класу 7. Рахунок 79 «Фінансові результати» та його субрахунки:

791 «Результат основної діяльності»;

792 «Результат фінансових операцій»;

793 «Результат іншої звичайної діяльності»;

794 «Результат надзвичайних подій» [33, c. 427].

Основними джерелами інформації для проведення аналізу рентабельності є: Баланс (ф. № 1), Звіт про фінансові результати (ф. № 2), Звіт про рух грошових коштів (ф. № 3), Звіт про власний капітал (ф. № 4), Примітки до річної фінансової звітності (ф. № 5), статистична звітність та деякі інші форми фінансової звітності підприємства.

Даними для проведення аналізу рентабельності підприємства є Звіт про фінансові результати, зокрема такі його статті:

— виручка від реалізації;

— собівартість реалізованої продукції;

— витрати на збут, адміністративні та інші операційні витрати;

— прибуток від операційної діяльності;

— прибуток від звичайної діяльності до оподаткування;

— прибуток від звичайної діяльності (прибуток від звичайної діяльності до оподаткування — податок на прибуток від звичайної діяльності);

— чистий прибуток.

Крім того, використовують Довідку про рентабельність окремих видів продукції (ф. № 6) та Звіт про випуск продукції (ф. № 1) статистичні збірники та бізнес-плани.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2.1 Аналіз динаміки та структури основних показників звіту про фінансові результати

У процесі аналізу важливо дати оцінку динаміки прибутку, визначити фактори впливу на його величину та визначити резерви зростання рентабельності господарської діяльності підприємства.

Аналізуючи прибуток у зіставленні з попереднім періодом, доцільно застосовувати прийоми вертикального, горизонтального і трендового аналізу. Горизонтальний аналіз фінансових результатів за звітний період -- це дослідження змін кожного показника у часі з розрахунками абсолютних і відносних відхилень (темпів). Вертикальний аналіз полягає у визначенні у відсотках структури прибутку від звичайної діяльності, операційних витрат тощо. За допомогою вертикального аналізу можна порівнювати відносні показники підприємств, що відрізняються за абсолютними показниками господарської діяльності.

Трендовий аналіз дозволяє простежити у загальному вигляді динаміку зміни показників фінансових результатів за кілька звітних періодів. Це порівняння 5-ти років, а не динаміки.

Використовуючи названі способи аналізу, дамо оцінку динаміки і структури фінансових результатів господарської діяльності підприємства (табл. 2. 1).

Таблиця 2.1 Оцінка складу фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1»

№ п/п

Стаття

Період

Звітний 2009 р.

2008 р.

2007 р.

2006 р.

2005 р.

1.

Чистий дохід (виручка) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг)

40 485

43 932

36 505,1

34 493,6

36 168,1

2.

Собівартість реалізованої готової продукції (товарів, робіт, послуг)

28 557

31 759

27 791,1

21 474,8

29 066,6

3.

Валовий прибуток (збиток) від реалізації (р.1 — р. 2)

11 928

12 173

8714

13 018,8

7101,5

4.

Інші операційні доходи

15 520

15 870

4546,6

20 043,2

11 498,6

5.

Адміністративні витрати

3507

3406

2646,9

2461,1

1493,9

6.

Витрати на збут

9223

9028

7188,1

7632,1

6172,8

7.

Інші операційні витрати

13 947

14 456

4759,6

22 595

10 400,1

8.

Фінансові результати від операційної діяльності (р. 3+р. 4-р. 5-р. 6-р. 7)

771

1153

-1334

+373,8

+533,3

9.

Інші фінансові доходи

170

270

2

62,9

192,1

10.

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток (збиток) (гр. 8+гр. 9+гр. 10)

619

-283

-1615,3

+178. 7

+488

11.

Податок на прибуток від звичайної діяльності

71

0

13

151,7

202,8

12.

Чистий прибуток (гр. 11-гр. 12)

548

-283

-1628. 3

+27

+285,2

Динаміку всіх цих показників можна зобразити графічно (рис. 2.1.)

Рис. 2.1 Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» (2005−2009 рр)

Отже, за даними табл. 2.1 та рис. 2.1 можна зробити висновок, що у звітному році підприємство працювало більш ефективно порівняно з попередніми періодами, оскільки в попередніх роках спостерігалося поступове зменшення чистого прибутку у сумі 285,2 тис. грн., 27 тис. грн., (-1628,3) тис. грн., (-283) тис. грн. відповідно, а в звітному 2009 році підприємство ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» отримав чистий прибуток у розмірі 548 тис. грн. Протягом п’яти років чистий дохід від реалізації продукції то зростав, то зменшувався, а саме у 2006 р. та 2009 р. спостерігається зменшення виручки на 1674,5 тис. грн. (36 168,1−34 493,6=1674,5), 3447 тис. грн. (43 932−40 485=3447) відповідно. Позитивним є зменшення собівартості реалізованої готової продукції в 2006 році порівняно з 2005 р. на 7591,8 тис. грн. (29 066,6−21 474,8=7591,8) та у 2009р. порівняно з 2008 роком на 3202 тис. грн. (31 759−28 557=3202). Також позитивним є збільшення інших операційних доходів у 2008 році, у порівнянні з 2007 р. на 11 323,4 тис. грн. (15 870−4546,6=11 323,4). Показники адміністративних витрат та витрат на збут протягом всіх періодів стабільно зростали. А разом з тим і зросли інші операційні витрати у 2008 році на 9696,4 тис. грн. (14 456−4759,6=9696,4), що є негативним для фінансових результатів діяльності підприємства. Показник фінансового результату від операційної діяльності протягом 2005, 2006 та 2007 рр. поступово зменшувався, в 2008 р. порівняно з 2007 р. цей показник збільшився майже вдвічі, а в 2009 році знову зменшився. Аналогічна ситуація з показником інших фінансових доходів. Показник фінансових результатів від звичайної діяльності підприємства до оподаткування з 2005 — по 2007 рік поступово зменшувався, в 2007 році досяг критичної точки — (16 615,3), а після 2007 року цей показник почав збільшуватися. [17, с. 45]. Показник податку на прибуток з 2005 року по 2008 рік поступово зменшувався і досяг 0 грн. у 2008 році, так як в цей рік підприємство було збитковим. А в 2009 році підприємство отримало прибуток з якого і утримало податок на прибуток у розмірі 71 тис. грн.

Розглянемо структуру основних показників Звіту про фінансовий результат діяльності підприємства.

Виручка від реалізації продукції складається з доходу від реалізації хліба та хлібобулочних виробів (табл. 2. 2)

Таблиця 2.2 Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фіз. од. вим.)

у грошовій формі (тис. грн)

у % до всієї вир-ної прод.

у натуральній формі (фіз. од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у % до всієї реалізованої прод.

1

Вир-во хлiба та хлiбобулочних виробiв

11 207

37 601. 4

97. 90

11 166

37 463. 1

97. 90

Фактична собівартість продукції необхідна для визначення фактичних результатів діяльності господарства, ціноутворення, визначення ефективності технологічних та організаційних рішень, встановлення раціональності затрат тощо. Інформація про собівартість реалізованої продукції зазначена в табл. 2.3.

Таблиця 2. 3

№ з/п

Склад витрат (Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції)

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у %)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

61. 60

2

Витрати на оплату працi

20. 10

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

7. 50

4

Iншi операцiйнi витрати

9. 20

Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

2.2 Факторний аналіз прибутку підприємства

Факторний аналіз -- це методика комплексного системного вивчення і вимірювання впливу чинників на величину результативних показників.

Одним із прийомів проведення факторного аналізу є прийоми елімінування. Елімінувати означає усунути, вилучити вплив усіх чинників крім одного на величину результативного показника.

Використовуючи цей прийом, на основі даних табл. 2.4 визначимо вплив кожного чинника на прибуток від реалізації.

Таблиця 2.4 Факторний аналіз прибутку підприємства ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1»

Показник

Код рядка

Попередній (базисний) рік Хо

Звітний рік Х1

Зміни ДХ

1. Виручка від реалізації продукції без урахування ПДВ, акцизного збору та інших відрахувань з доходів (В)

035

43 932

40 485

-3447

2. Собівартість реалізованої продукції (С)

040

31 759

28 557

-3202

3. Адміністративні витрати (АВ)

070

3406

3507

101

4. Витрати на збут (ВЗ)

080

9028

9223

195

5. Інші операційні витрати (ІОВ)

090

14 456

13 947

-509

6. Фінансові доходи (ФД)

130

700

9

-691

7. Фінансові витрати (ФВ)

140

1768

293

-1475

8. Податок на прибуток (ПНП)

180

0

71

71

9. Чистий прибуток (ЧП)

220

-283

548

831

В=40 485−43 932=-3447

С=28 557−31 759=-3202

АВ=3507−3406=101

ВЗ=9223−9028=195

ІОВ=13 947−14 456=-509

ФД=9−700=-691

ФВ=293−1768=-1475

ПНП=71−0=71

ЧП=548-(-283)=831

У нашому випадку вплив факторних показників на прибуток (результативний показник) можна подати у вигляді адитивної моделі

(2. 1)

де В -- виручка від реалізації продукції;

С -- собівартість реалізованої продукції;

АВ -- адміністративні витрати;

ВЗ -- витрати на збут;

IОВ -- інші операційні витрати;

ФД -- фінансові доходи;

ФВ -- фінансові витрати;

ПНП -- податок на прибуток;

ЧП -- чистий прибуток.

Як відомо, розмір виручки від реалізації залежить від таких коефіцієнтів, як ціна реалізованої продукції, частка кожного виду продукції в загальному обсязі реалізації та кількість реалізованої продукції. Таку залежність можна відобразити за формулою

(2. 2)

де УД -- показник структури реалізованої продукції;

N -- обсяг реалізованої продукції;

Ц -- ціна продукції.

Факторна модель собівартості реалізованої продукції матиме такий вигляд

(2. 3)

де Вз -- змінні витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість одиниці).

Звіт про фінансові результати не дає змоги визначити вплив усіх перелічених чинників на фінансовий результат з причини відсутності даних про частку реалізованої та виробленої продукції, обсягу випуску й реалізації, ціни, собівартості одиниці продукції. Однак це можна зробити на основі середнього індексу ціни (визначити вплив на розмір чистого прибутку зміни цін, обсягів реалізованої та виробленої продукції).

Припустимо, що ціни на продукцію у звітному році зросли на 5%, тобто індекс цін (Іц) становить 1,05. Визначимо вплив чинників на зміну виручки від реалізації. Загальну зміну виручки від реалізації обчислимо за формулою

(2. 4)

де В1, В0 -- відповідно виручка за звітний і базовий періоди.

Отже, за звітний період виручка від реалізації продукції зменшилася на 3447 тис. грн. Ця зміна є результатом впливу двох чинників: ціни реалізації й обсягу реалізованої продукції (з урахуванням структури). Вплив цих чинників можна визначити так:

(2. 5)

(2. 6)

де Іц -- індекс цін.

Отже, зростання цін сприяло збільшенню виручки від реалізації продукції на 1927,858 тис. грн., а зменшення обсягу випуску продукції сприяло зменшенню виручки на 5374,858 тис. гривень. Як випливає із розрахунків, на підприємстві спостерігається скорочення виробництва.

Аналогічно розраховують вплив чинників на зміну собівартості реалізованої продукції

(2. 7)

де С1, С0 -- відповідно собівартість у звітному і базовому періодах.

Припустимо, що собівартість одиниці продукції змінилася лише за рахунок зовнішніх чинників, а саме за рахунок загальної зміни цін. Тоді

(2. 8)

(2. 9)

Отже, за рахунок зменшення обсягу випуску собівартість продукції зменшилася на 4561,858 тис. грн., за рахунок зміни цін -- зросла на 1359,858 тис. грн.

Як видно із розрахунків, зміна цін вплинула на чистий прибуток через виручку і собівартість. Вплив зміни цін на розмір чистого прибутку в складі виручки і собівартості має різноспрямований характер: зростання виручки від реалізації продукції сприяло збільшенню чистого прибутку, і зменшення собівартості призвело до збільшення прибутку. З урахуванням цього, вплив зміни цін на розмір чистого прибутку можна визначити так:

, (2. 10)

За рахунок зростання цін чистий прибуток підприємства збільшився на 568 тис. грн.

Розрахуємо вплив на зміну розміру чистого прибутку інших чинників вплив зміни розмірів адміністративних витрат, витрат на збут і інших операційних витрат.

При визначенні впливу даного чинника потрібно врахувати, що він є чинником зворотного впливу щодо прибутку. У зв’язку з цим у розрахункову формулу додається знак «-», тобто

(2. 11)

де Пр -- зміна чистого прибутку за рахунок зміни величини вказаних витрат.

(2. 12)

Це означає, що перевитрати за непрямими витратами призвели до збільшення прибутку в звітному році на 213 тис. грн.

Вплив зміни величини фінансових доходів на зміну розміру чистого прибутку визначають за формулою

(2. 13)

де Д ПФД -- зміна чистого прибутку за рахунок зміни суми фінансових доходів;

ФД1, ФД0 -- відповідно фінансовий дохід звітного й базового періодів.

Вплив цього показника розрахуємо за даними табл. 2. 2

(2. 14)

Розмір чистого прибутку змінився за рахунок зменшення суми фінансових доходів на 681 тис. гривень.

Вплив зміни величини фінансових витрат можна визначити за формулою

(2. 15)

де Д ПФВ -- зміна чистого прибутку за рахунок зміни розміру фінансових витрат;

ФВ1, ФВ0 -- відповідно фінансові витрати у звітному й базовому роках.

За даними табл. 2.4 вплив цього чинника становить:

(2. 16)

Отже, чистий прибуток за рахунок зменшення суми понесених фінансових витрат збільшився на 1475 тис. грн.

Вплив суми сплаченого податку на чистий прибуток можна визначити за формулою:

(2. 17)

де Д ППП -- зміна чистого прибутку за рахунок змін величини сплаченого податку на прибуток.

За даними табл. 2.4 цей вплив становить:

(2. 18)

Збільшення розміру сплаченого податку на прибуток призвів до зниження розміру чистого прибутку на 71 тис. грн.

Узагальнимо вплив чинників, що впливають на розмір чистого прибутку (табл. 2. 5).

Таблиця 2.5 Зведена таблиця впливу факторів на чистий прибуток ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1» за 2009 р

№ пор.

Показники

Сума, тис. грн

1

Зміна цін

568

2

Обсяг реалізованої продукції

— 5374,858

3

Обсяг виробленої продукції

— 4561,858

4

Адміністративні витрати, витрати на збут, інші операційні витрати

213

5

Фінансові доходи

— 681

6

Фінансові витрати

1475

7

Податок на прибуток

-71

Усього

-8290,716

Отже, можна зробити висновок, що на величину прибутку максимально позитивно вплинув фактор зміни ціни, а саме, це дало змогу збільшити обсяг прибутку на 568 тис. грн. Зменшення обсягу виробленої та реалізованої продукції призвело до зменшення обсягу чистого прибутку на 4561,858 тис. грн. та на 5347,858 тис. грн. відповідно. Збільшення адміністративних витрат (101 тис. грн.) та витрат на збут (195 тис. грн.), а також значне зменшення інших операційних витрат (509 тис. грн.) призвело до збільшення обсягу прибутку на 213 тис. грн. Зменшення розміру фінансових доходів на 691 тис. грн. призвело до зменшення чистого прибутку на 681 тис. грн. Позитивно вплинуло на збільшення прибутку на 1475 тис. грн. зменшення фінансових витрат на 1475 тис. грн. Так як, в минулому 2008 році підприємство отримало збиток у розмірі 283 тис. грн., то податок на прибуток дорівнював нуль гривень. В звітному році підприємство отримало прибуток у розмірі 584 тис. грн. і сплатило податок у розмірі 71 тис. грн.

2.3 Оцінка рентабельності діяльності підприємства

Рентабельність (від нім. rentabel -- дохідність, прибутковість) -- це рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках. Підприємство вважають рентабельним, якщо доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) покривають витрати виробництва і, крім того, забезпечує суму прибутку, достатню для нормального функціонування підприємства.

Основні завдання аналізу (оцінки) рентабельності:

— оцінити ефективність діяльності підприємства на поточний момент;

— виявити зміни рентабельності протягом певного періоду;

— визначити чинники, які вплинули на зміну рентабельності;

— визначити резерви зростання рентабельності.

Рентабельність підприємства можна оцінити тільки через характеристику системи показників.

Аналіз показників рентабельності є важливим для оцінки потенційних можливостей підприємства щодо формування прибутку та оцінки фінансового стану. Тому в складі фінансового аналізу обов’язковим є проведення порівняльного їх аналізу.

Оскільки на рентабельність підприємства впливає сукупність різних чинників, таких як: рівень організації виробництва й управління, структура капіталу та його джерела формування, ступінь використання виробничих ресурсів, обсяг, якість і структура продукції, витрати на виробництво виробів, прибуток за видами діяльності та спрямування його використання, то рентабельність розраховують за різними алгоритмами, що дає змогу врахувати вплив цих чинників та рівень і динаміку, а також оцінити рівень ефективності управління і розробити необхідні управлінські рішення.

Аналіз рентабельності на підприємстві здійснюють за системою показників, використання кожного з яких залежить від характеру оцінки ефективності діяльності підприємства. Від поставленої мети аналізу залежить вибір оціночного показника (при-бутку), що використовується у розрахунках. Найчастіше використовують чотири таких показники: валовий прибуток (рядок 060 ф. № 2), операційний прибуток (рядок 100 ф. № 2), прибуток до оподаткування (рядок 170 ф. № 2), чистий прибуток (рядок 220 ф. № 2).

Усі показники рентабельності можна поділити на чотири основні групи:

— показники рентабельності щодо реалізації;

— показники рентабельності щодо активів;

— показники рентабельності щодо власного капіталу та зобов’язань;

— показники рентабельності витрат і продукції.

Першої група включає такі показники:

1. Рентабельність за валовим прибутком (маржинальним доходом). Визначається як (відношення валового прибутку (маржинального доходу) до (чистого доходу) і розраховується за формулою

, (2. 19)

де Rвп -- рентабельність по валовому прибутку (маржинальному доходу);

ВП (МД) -- валовий прибуток (маржинальний дохід);

ЧД (ВР) -- чиста виручка від реалізації (чистий дохід);

Показує, скільки гривень (копійок) валового прибутку при падає на 1 грн. чистої виручки. Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

2. Рентабельність за операційним прибутком (ОП) (Rоп). Визначається як відношення суми операційного прибутку до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

(2. 20)

Показує, скільки гривень (копійок) операційного прибутку припадає на 1 грн. чистого доходу (виручки). Може визначатися й у процентах. Чим вище цей показник, тим краще.

3. Рентабельність за чистим прибутком (RЧП). Визначається як відношення суми чистого прибутку (ЧП) до чистого доходу (виручки) від реалізації і розраховується за формулою

(2. 21)

Ці показники називають також показниками рентабельності реалізованої продукції за валовим, операційним і чистим прибутками або показниками рентабельності реалізованої продукції.

Друга група включає такі показники:

1. Рентабельність активів (RА). Визначають як відношення чистого прибутку до середньої величини активів підприємства (А) і розраховується за формулою

, (2. 22)

Показує, скільки чистого прибутку припадає на 1 грн. вкладених активів (інвестицій). Може визначатися у процентах. Цей показник називається також рентабельністю інвестицій (RОЕ).

2. Термін окупності активів (інвестицій) (ТОА (І)). Визначається відношенням 100% до рентабельності активів, вираженої у процентах і розраховується за формулою

(2. 23)

де RА% -- рентабельність активів виражена у процентах.

Показує, за який період будуть компенсовані чистим прибутком інвестовані в активи кошти, тобто за який термін окупляться всі активи підприємства, враховуючи досягнутий їх рівень рентабельності за аналізований період.

3. Рентабельність необоротних активів (RНА). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини необоротних активів (НА) і розраховується за формулою

(2. 24)

Характеризує величину чистого прибутку, що припадає на кожну гривню необоротних активів. Може розраховуватися у процентах. Зростання є позитивним результатом.

4. Термін окупності необоротних активів (ТОНА). Визначається як відношення 100% до рентабельності необоротних активів у процентах (% RНА) і розраховується за формулою

(2. 25)

5. Рентабельність оборотних активів в RОА. Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини оборотних активів (ОА) і розраховується за формулою

(2. 26)

6. Термін окупності оборотних активів (ТООА). Визначається як відношення 100% до рентабельності оборотних активів у процентах (% RОА)

(2. 27)

7. Рентабельність виробничих фондів. Визначається як відношення валового або чистого прибутку до середньої величини виробничих фондів (ВФ) і розраховується за формулою

(2. 28)

Показує величину валового (чистого) прибутку, що припадає на кожну гривню виробничих ресурсів (фондів) підприємства.

Третя група включає такі показники:

1. Рентабельність власного капіталу (RВК). Визначається як відношення чистого прибутку і розраховується за формулою

(2. 29)

2. Термін окупності власного капіталу (ТОВК). Визначається як відношення 100% до рентабельності власного капіталу, виражену у процентах (RВК)

(2. 30)

3. Рентабельність позикового капіталу (RПК). Визначається як відношення чистого прибутку до середньої величини позикового капіталу (ПК) і розраховується за формулою

(2. 31)

4. Термін окупності позикового капіталу (ТОПК). Визначається як відношення 100% до рентабельності позикового капіталу, у процентах (% RПК)

(2. 32)

5. Рентабельність діяльності підприємства (RД). Визначається як відношення прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до середньої величини власного та позикового капіталу або суми всіх активів (валюти балансу) і розраховується за формулою

(2. 33)

або

(2. 34)

Визначає, який прибуток одержало підприємство на 1 грн. капіталу, тобто характеризує ефективність використаних ресурсів підприємства.

Четверта група включає такі показники:

1. Рентабельність операційних витрат (RОВ). Визначається як відношення прибутку від операційної діяльності (ПОД) до величини операційних витрат (ОВ) і розраховується за формулою

(2. 35)

Характеризує прибутковість операційних витрат. Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. понесених операційних витрат, тобто вигідність для підприємства виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг, продажу товарів, понесених інших витрат операційної діяльності та являє собою витратний показник рентабельності.

2. Рентабельність продукції за валовим прибутком (RПВП). Визначається як відношення валового прибутку (ВП) до собівартості реалізованої продукції (СРП) і розраховується за формулою

(2. 36)

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. собівартості реалізованої продукції. Характеризує прибутковість (вигідність) виробництва продукції, виконання, надання послуг або продажу товарів.

3. Рентабельність витрат діяльності (КВЗД). Визначається як відношення загального прибутку від звичайної діяльності (ПЗД) до всіх витрат від звичайної діяльності (ВЗД)

(2. 37)

Характеризує витратну рентабельність, показує, скільки прибутку припадає на кожну гривню всіх понесених за звітний період витрат.

Другорядними показниками виступатимуть:

4. Коефіцієнти адміністративних витрат (КАВ). Визначається як відношення адміністративних витрат до собівартості реалізованої продукції і визначається за формулою

(2. 38)

5. Коефіцієнт витрат на збут (Квзб). Він визначається як відношення витрат на збут до собівартості реалізованої продукції і розраховуються за формулою

(2. 39)

Ці коефіцієнти застосовуються на підприємстві для ціноутворення.

6. Рентабельність окремих видів продукції (RОВП). Визначається як відношення різниці між ціною і собівартістю одиниці реалізованої продукції до собівартості одиниці реалізованої продукції і визначається за формулою

(2. 40)

де Ц -- ціна одиниці продукції;

С -- собівартість одиниці реалізованої продукції.

Показує, скільки прибутку припадає на 1 грн. собівартості реалізованої продукції.

Розрахунки показників рентабельності виконано на основі даних балансу ф. 1 та звіту про фінансові результати (ф. 2) (Додатки Б, А).

Спочатку здійснимо загальну оцінку активів за даними балансу.

Як видно з Балансу, розмір активів підприємства в 2009 р. порівняно з 2008 р. збільшився на 55,45% (21 575: 13 879 · 100 = 155,45). Разом з тим відбулося невелике збільшення необоротних активів на 2,36% (5682: 5551 · 100 = 2,36), а оборотні активи збільшилися на 96,9%, що й зумовило збільшення розміру активів підприємства.

Щодо пасиву Балансу, то в 2009 р. розмір власного капіталу збільшився на 30,8% (4727: 3614 · 100 = 130,796) в основному за рахунок поповнення іншого додаткового капіталу, який, у свою чергу, зріс на 30,9% (2394: 1829 · 100 = 130,89), що матиме вплив на рентабельність власного капіталу, а також за рахунок зменшення розміру непокритого збитку на 32,87%. Відбулося суттєве збільшення на 91,52% (13 483: 7040 · 100 = 191,52).

Для розрахунку рентабельності активів з Балансу підприємства використовують такі дані: валюта балансу для розрахунку рентабельності власного капіталу, розмір власного капіталу (рядок 380) для розрахунку рентабельності виробництва -- вартість основних засобів та вартість запасів (рядок 100).

За даними Звіту про фінансові результати проаналізуємо, які чинники вплинули в звітному періоді на валовий прибуток підприємства (чистий дохід від реалізації та собівартість реалізованих товарів), на фінансовий результат від операційної діяльності підприємства (валовий прибуток, інші операційні доходи та витрати, адміністративні витрати, витрати на збут), на фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (фінансовий результат від операційної діяльності та інші фінансові доходи).

Майже всі позиції Звіту про фінансові результати будуть використані в подальших розрахунках. Аналізуючи структуру фінансових результатів, слід зазначити, що виручка від реалізації в 2009 р. порівняно з 2008 р. зменшилася на 7,87% (48 802: 52 973 · 100 — 100 = -7,87), собівартість продукції зменшилася на 10,08% (28 557: 31 759 · 100 — 100 = -10,08).

При цьому відбулося значне зменшення фінансових витрат на 83,43% (293: 1768· 100 — 100 = -83,43) та інших витрат (рядок 160) на 94,4% (38: 638 100 — 100 = -94,04)чистий прибуток підприємства збільшився на 100%.

На основі даних Балансу та Звіту про фінансові результати підприємства складемо аналітичну таблицю для проведення розрахунків.

Таблиця 2.6 Дані для проведення розрахунків показників рентабельності для ВАТ «Криворізький хлібокомбінат № 1», тис. грн

№ пор.

Показник

2008

2009

Відхилення, (+) -- збільшення, (-) -- зменшення

1

Усього активів

13 879

21 575

+7696

2

Виробничі запаси

1956

1804

-152

3

Власний капітал

3614

4727

+1113

4

Довгострокові зобов’язання

3225

3365

+140

5

Виручка від реалізації продукції

52 973

48 802

-4171

6

Собівартість реалізованої продукції

31 759

28 557

-3202

7

Інші операційні доходи

15 870

15 520

-350

8

Адміністративні витрати

3406

3507

+101

9

Інші операційній витрати

14 456

13 947

-509

10

Прибуток від операційної діяльності

1153

771

-382

11

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування

-283

619

+902

12

Чистий прибуток

-283

548

+ 831

Розрахуємо та узагальнимо показники рентабельності на початок і кінець періоду (табл. 2. 6) на основі таких вихідних даних для розрахунків:

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой