Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) та витрат діяльності

Тип работы:
Курсовая
Предмет:
Экономика


Узнать стоимость новой

Детальная информация о работе

Выдержка из работы

КУРСОВА РОБОТА

з предмету «Аналіз виробничої та комерційної діяльності»

на тему:

«Аналіз собівартості продукції (робіт, послуг) та витрат діяльності»

(на прикладі СЗАТ «Нове життя»)

Зміст

 • Вступ
 • 1. Поняття, сутність собівартості продукції та витрат діяльності
 • 2. Аналіз собівартості продукції СЗАТ «НОВЕ ЖИТТЯ»
 • 2.1 Організаційно-економічна характеристика СЗАТ «Нове життя»
 • 2.2 Аналіз обсягу й асортименту продукції
 • 2.3 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві
 • 2.4 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності
 • 3. Резерви зниження собівартості продукції та рекомендації щодо виявлених резервів
 • Висновок
 • Список використаної літератури
 • Додатки

Вступ

Перехід до нових умов господарювання на основі ринкових відносин ставить перед сільськогосподарськими підприємствами нові завдання щодо підвищення ефективності господарювання. Для товаровиробника важливо знати не тільки обсяг виробленої продукції, а й скільки витрачено матеріальних засобів і праці, яка собівартість цієї продукції, наскільки ефективна та чи інша галузь виробництва. Тому важливе значення серед економічних показників ефективності має собівартість продукції.

Собівартість продукції - важливий узагальнюючий економічний показник виробничо-фінансової діяльності підприємства. На практиці її обчислення необхідне для об'єктивної оцінки господарської діяльності підприємства в цілому, окремих його підрозділів та видів продукції, для розрахунку чистого доходу, прибутку і рівня рентабельності, які залежать від собівартості. Рівень собівартості лежить в основі можливого зниження цін на продукцію і промислові товари. Крім того, показник собівартості є основою для раціонального розміщення і спеціалізації виробництва та госпрозрахунку. її використовують для аналізу господарської діяльності підприємств, вона дозволяє порівнювати ефективність різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, що дає змогу знаходити напрями раціонального використання земельних угідь, трудових ресурсів, основних і оборотних засобів. (5)

Теорія виробничих витрат і собівартості продукції є однією з основних в економічній науці, що вивчає функціонування ринкової системи. Рівень виробничих витрат безпосередньо пов’язаний з різноманітними аспектами виробничих процесів підприємства, його розмірами, галузевою структурою, технологією виробництва, сумами кредитів і податків, ціноутворенням на продукцію сільського господарства, рівнем прибутковості. Існування категорії собівартості об'єктивно визначається наявністю товарно-грошових відносин і дією закону вартості у сфері як виробництва, так і обігу. Тому собівартість проявляється в обох сферах.

У сільському господарстві, як і в інших галузях народного господарства, виробництво продукції пов’язано з використанням виробничих ресурсів галузі - трудових, земельних, водних, матеріальних, в процесі якого вони частково або повністю споживаються і переносяться на новостворену продукцію. Сукупність спожитих і перенесених на продукцію виробничих ресурсів становить витрати виробництва. Розрізняють суспільні витрати і витрати виробництва певного підприємства.

Суспільні витрати — це сукупність витрат суспільства в цілому на виробництво того чи іншого виду продукції. Вони становлять вартість продукту, що включає: вартість спожитих засобів виробництва ©, вартість продукту, створеного необхідною працею (V), і вартість продукту, створеного додатковою працею (М). Суспільні витрати виробництва характеризують середні його умови, розмір та співвідношення їх частин у сільському господарстві і залежать від розвитку продуктивних сил держави, технічної оснащеності і продуктивності. Кожне підприємство здійснює витрати, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції. Вся сукупність живої праці і матеріальних засобів на виробництво і реалізацію продукції становлять витрати підприємства. Зокрема, вони несуть витрати, що складаються з витрат на оплату праці та вартості спожитих матеріальних ресурсів, а також вартості спожитих у процесі виробництва матеріалів. В умовах товарно-грошових відносин витрати сільськогосподарських підприємств набувають форми собівартості продукції. (4). Отже, собівартість є шляхом збільшення прибутковості підприємства і рівня його рентабельності. При написанні курсової роботи були використані дані фінансових звітів за 2006 — 2008 роки СЗАТ «Нове життя». При дослідженні обраної теми використовувались такі методи, як аналітичний, статистичний, економіко-математичний, табличний та метод порівняння.

1. Поняття, сутність собівартості продукції та витрат діяльності

Собівартість як економічна категорія проявляється в показнику індивідуальної собівартості продукції кожного підприємства, а узагальнений її вираз — у показнику собівартості продукції галузі. На підставі цього в сільському господарстві розрізняють собівартість індивідуальну і галузеву. Індивідуальна відображає витрати окремого підприємства або його підрозділів. Галузева розраховується як середньозважена величина індивідуальних витрат підприємств району, області, зони, держави в цілому і є грошовим виразом частини суспільної вартості продукції.

Залежно від характеру витрат, які включають до собівартості продукції, у практичній діяльності підприємств розрізняють виробничу і повну (комерційну) собівартість. До виробничої собівартості відносять витрати, пов’язані з виробництвом та внутрішньогосподарським транспортуванням продукції до місця зберігання. Крім того, кожний виробник несе певні витрати по збуту продукції. Собівартість, розраховану з урахуванням витрат по її збуту, називають повною або комерційною.

Виробничу і повну собівартість залежно від часу розрахунку та джерел даних поділяють на нормативну і фактичну. Нормативну собівартість розраховують, виходячи з нормативних витрат на виробництво продукції. Розрахунок планових витрат здійснюють як по підприємству в цілому, так і по його виробничих підрозділах. При цьому використовують норми і нормативи, розроблені по природно-кліматичних зонах областей з урахуванням спеціалізації та інших природно-технічних і економічних умов. Розрахунки проводять у відповідності з технологічними картами, на відповідні сільськогосподарські культури, види худоби, птиці та ін., які містять перелік робіт і матеріально-технічних засобів, необхідних для їх виконання.

Визначають також очікувану, або провізорну, собівартість, яка є різновидом планово-нормативної. її визначають станом на 1 жовтня звітного року. При цьому за три квартали беруть фактичні витрати і вихід продукції, а за останній квартал року — очікувані дані. Наприкінці року при складанні річного звіту обліковують фактичну собівартість, яку розраховують на підставі фактичних витрат на виробництво продукції. (3)

Різниця між плановою і фактичною собівартістю полягає тільки в тому, що в першій враховуються очікувані, нормативні витрати, а в другій — фактичні. В плановій собівартості не враховані додаткові витрати і витрати, пов’язані з відхиленням від прийнятої технології виробництва продукції.

Крім собівартості одиниці продукції, розраховують собівартість виконання одиниці робіт: у допоміжних виробництвах обліковують собівартість 1 кВТ год. електроенергії, 1 т км перевезень, 1 коне-дня та ін.

Рівень собівартості продукції рослинництва і тваринництва формується під впливом розміру витрат та обсягу виробленої продукції. На собівартість значно впливають якість земельних угідь господарства, ціни, за якими сільськогосподарські підприємства купують засоби виробництва — трактори, комбайни, автомобілі, обладнання.

У процесі виробництва продукції аграрних підприємств здійснюються найрізноманітніші витрати. Вони неоднорідні за своїм складом і економічним змістом. Правильна їх класифікація відіграє велику роль у плануванні, обліку й аналізі собівартості продукції.

Ресурси, що беруть участь у процесі виробництва, різняться за природою їх створення, особливостями функціонування і періодом часу, протягом якого вони використовуються у процесі виробництва. Так, до витрат, пов’язаних з функціонуванням землі як виробничого ресурсу, можуть входити плата за землю, орендна плата за користування нею. До витрат, пов’язаних з використанням трудових ресурсів, — заробітна плата працівників. Функціонування основних засобів виробництва зумовлює такі витрати, як амортизація, капітальний і поточний ремонт будівель, споруд, машин і - обладнання.

собівартість продукція витрата асортимент

Особливість формування виробничих витрат пов’язана з періодом часу і формою їх участі у виробничому процесі. У зв’язку з цим виробничі витрати поділяють на постійні і змінні. Постійні - це ті, що безпосередньо не пов’язані з обсягом виробництва продукції (робіт, послуг). Вони залишаються сталими і при максимальному рівні виробництва, а також в умовах, коли виробництво взагалі зупинено. Наприклад, до постійних виробничих витрат можуть бути віднесені плата за землю або фіксована орендна плата за користування нею; амортизаційні відрахування на повне відновлення, проценти за банківські кредити. Особливістю постійних виробничих витрат є те, що їх інколи важко розподілити між видами продукції, на виробництво якої вони понесені. У зв’язку з цим у зарубіжній практиці постійні виробничі витрати фермерських господарств не розподіляють між окремими видами продукції і враховують тільки при визначенні прибутку.

До змінних витрат належать оплата праці, вартість використаних кормів, насіння й садивного матеріалу, органічних і мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних послуг, підстилки для худоби, транспортних робіт тощо.

До складу собівартості продукції сільського господарства відносять такі витрати: на виконання виробничих операцій, зумовлених технологією і організацією виробництва; на утримання і ремонт основних засобів; на проведення агрозоотехнічних та інженерних заходів з метою підвищення продуктивності землеробства і тваринництва, поліпшення якості продукції, зростання продуктивності праці, економічного використання матеріальних ресурсів; поточні витрати на заходи з охорони навколишнього середовища, охорони праці, професійної підготовки і підвищення кваліфікації працівників; на протипожежну і сторожову охорону виробничих об'єктів; на організацію та управління виробництвом. (4)

До собівартості продукції включають також відрахування на соціальне страхування; платежі по державному обов’язковому страхуванню майна сільськогосподарських підприємств; відрахування профспілковій організації на проведення культурно-масової і фізкультурної роботи; витрати по винахідництву і раціоналізації та ін.

Витрати на заходи по поліпшенню землі, здійснювані у встановленому порядку за рахунок власних оборотних коштів сільськогосподарського підприємства, плануються і враховуються як витрати майбутніх періодів і включаються до собівартості сільськогосподарської продукції протягом ряду років, виходячи з конкретних для окремих заходів строків їх дії чи використання.

За економічним значенням у створенні продукції виробничі витрати поділяються на основні та витрати на організацію і управління виробництвом. Основні витрати безпосередньо пов’язані з технологічним процесом, без них виробництво певного виду продукції неможливе. У тваринництві до основних відносять витрати на догляд за поголів'ям продуктивної худоби і одержання від цього продукції: на оплату праці з нарахуваннями, корми, послуги автотранспорту, амортизацію основних засобів, на поточний ремонт, електроенергію, медикаменти, утримання літніх таборів, вартість малоцінного інвентаря, страхування тварин і основних засобів виробництва, на проведення зооветеринарних та інженерних заходів (крім тих, що здійснюються за рахунок капітальних вкладень).

Витрати на організацію і управління виробництвом визначають по окремих виробничих підрозділах і підприємству в цілому. Це бригадні (фермерські) і цехові витрати.

Бригадні (фермерські) витрати включають: оплату праці з нарахуваннями на соціальне страхування працівників апарату управління та іншого персоналу; амортизацію і витрати на утримання і ремонт будівель, споруд та інвентаря, витрати на охорону праці та інші, пов’язані з організацією і управлінням виробництва у відповідних підрозділах і цехах підприємства. Ці витрати включаються у собівартість лише тієї продукції, яка виробляється в даній бригаді (фермі) і цеху.

Виробничі витрати сільськогосподарських підприємств неоднорідні за своїм якісним складом, зокрема, включають витрати на оплату праці, насіння і садивний матеріал, корми, органічні і мінеральні добрива, електроенергію, амортизацію основних засобів, страхові платежі та ін. Відповідно до цього всі виробничі витрати групуються за окремими статтями, які мають певні галузеві відмінності. Собівартість сільськогосподарської продукції складається з багатьох статей витрат, які характеризують їх виробниче призначення.

Собівартість окремих видів продукції, яку одержують від відповідних культур і видів тварин, обчислюють на основі витрат, віднесених на дану культуру або вид (групу) тварин. Усі витрати за способом включення в собівартість продукції поділяються на прямі і непрямі (розподілювальні). Прямі витрати безпосередньо відносять на відповідні культури і види тварин, непрямі - розподіляються на ці об'єкти планування і обліку.

До прямих витрат належить переважна частина основних витрат (наприклад, у тваринництві - оплата праці з нарахуваннями, вартість кормів і засобів захисту тварин, витрати на утримання основних засобів галузі, страхові платежі та ін.)

Непрямі витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції, тому вони не можуть бути віднесені на один продукт, а розподіляються між ними за відповідною методикою.

Обчислення собівартості окремих видів сільськогосподарської продукції ґрунтується на загальних принципах планування і обліку витрат, які вимагають єдності об'єктів калькуляції, статей витрат і методики їх розподілу між різними продуктами. Це забезпечує необхідні умови для правильного та ідентичного обчислення собівартості окремих видів продукції в сільськогосподарських підприємствах, дає можливість аналізувати її рівень у динаміці та порівняно з іншими господарствами, за планом встановлювати причини відхилень і розробляти заходи щодо зниження собівартості. (5)

2. Аналіз собівартості продукції СЗАТ «НОВЕ ЖИТТЯ»

2.1 Організаційно-економічна характеристика СЗАТ «Нове життя»

СЗАТ «Нове життя» розташоване у південно-західній частині Сумської області. Центральна садиба знаходиться в селі Бацмани за 20 км від районного центру м. Ромни. До території господарства належать землі тільки с. Бацмани. На території господарства знаходиться 1 тваринницький комплекс.

Сільськогосподарські угіддя СЗАТ «Нове життя» розташовані у лісостеповій зоні. На території господарства переважають такі види грунтів як чорноземи, сірі лісові, деревно-підзолисті. Середньорічна кількість опадів становить 650 мм.

Температура повітря взимку становить 7 градусів нижче 0, мінімальна температура — 34 градусів нижче 0. При настанні весни характерна відлига. Середня температура літнього періоду становить 19 градусів вище 0. Абсолютно максимальна — 38 градусів вище 0.

Природно-кліматичні умови дозволяють здійснювати змішаний напрям господарської діяльності. Орні землі розташовані навколо населених пунктів, які входять до території господарства, розчленовані балками і мають нахил 1−7 градусів, а іноді і до 10 градусів, що сприяє розвитку ерозії. І тому для покращення родючості потрібно впроваджувати заходи боротьби з ерозією грунтів та меліорацію земель. А взагалі природно-кліматичні умови сприяють вирощуванню технічних і зернових культур.

Підприємство має змішане сільськогосподарське направлення.

Щоб провести економічну характеристику господарства, потрібно проаналізувати ряд показників, які впливають на його діяльність. Спочатку визначимо спеціалізацію СЗАТ «Нове життя».

Розміщення і спеціалізація — два важливих елемента виробництва. Перший відображає кількісне розміщення виробництва різних видів сільськогосподарської продукції галузей сільськогосподарського господарства за природно-економічними зонами, другий — суспільний поділ праці у виробництві продукції.

Спеціалізація — це переважаючий розвиток однієї або кількох галузей з метою масового виробництва того чи іншого виду продукції.

Основним показником, що характеризує спеціалізацію підприємства є структура товарної продукції.

Таблиця 1

Обсяг та структура товарної продукції СЗАТ «Нове життя»

Найменування галузі та видів с/г продукції

2006р.

2007р.

2008р.

В середньому за з роки

Виручка від реалізації тис. грн.

Питома вага, %

Виручка від реалізації, тис. грн.

Питома вага, %

Виручка від реалізації, тис. грн.

Питома вага, %

Виручка від реалізації, тис. грн.

Питома вага, %

Зернові та зернобобові

664,11

28,95

1056,5

51,35

1097,4

45,39

939,34

41,63

Цукрові буряки

224,4

9,78

346,3

16,83

240,6

9,95

270,43

11,99

Інша продукція рослинництва

Разом по рослинництву

8,8

897,31

0,38

39,11

11,0

1413,8

0,53

68,71

29,8

1367,8

1,23

56,59

16,53

1226,3

0,73

54,35

Приріст ВРХ

288,0

12,55

273,6

13,29

557,1

23,05

372,9

16,53

Молоко

Мед

262,6

8,4

11,45

0,37

321,3

1,8

15,62

0,09

389,0

4,7

16,09

0, 19

324,3

4,97

14,37

0,22

Інша

продукція тваринництва

Разом по тваринництву

Промислова продукція

0,5

559,5

194,0

0,02

24,39

8,46

1,1

597,8

46,0

0,05

29,05

2,24

22,2

973,0

76,4

0,92

40,25

3,16

7,93

710,1

105,47

0,35

31,47

4,67

Реалізація іншої продукції, робіт і послуг

592,8

25,84

197,6

8,76

Реалізація товарів

50,7

2,21

-

-

-

-

16,9

0,75

Усього по підприємству

2294,31

100,01

2057,6

100,0

2417,2

100

2256,37

100

Аналізуючи дану таблицю, структуру товарної продукції, ми розрахували по всій товарній продукції, а не тільки по рослинництву і тваринництву, оскільки істотну роль при реалізації продукції у 2006р займала реалізація іншої продукції, робіт і послуг 25,84% і промислова продукція 8,46% у 2006р і 3,16% у 2008р.

Аналізуючи структуру товарної продукції, слід звернути увагу на те, що за аналізований рік вона істотно змінилась, так як частка зернових і зернобобових збільшилась з 28,95% до 45,39%, частка цукрових буряків — з 9,78% до 9,95%. Також зросла кількість виробництва продукції тваринництва з 24,39% до 40,25%, приріст ВРХ з 12,55% до 23,05%, молоко з 11,45% до 16,09% у порівнянні даних 2008р з даними 2006р.

Вагоме місце у формуванні виручки займає м’ясо ВРХ — 16,53%, молоко — 14,37%, цукрові буряки — 11,99%.

В цілому по господарству найбільшу частку займає продукція рослинництва — 54,35%, продукція тваринництва — 31,47%, реалізація іншої продукції, робіт та послуг — 8,76% і промислова продукція — 4,67%

Таким чином можна констатувати, що господарство має молочно-зернову спеціалізацію з розвиненим виробництвом зернових культур і вирощуванням ВРХ

Так як питома вага основного виду продукції складає більше 30%, то можна зробити висновок, що господарство має середній рівень спеціалізації.

Для визначення рівня спеціалізації сільськогосподарського виробництва в даному підприємстві визначимо коефіцієнт спеціалізації за формулою:

Кс = 100 / Пт (2Н — 1),

де Пт — питома вага даної галузі в загальній вартості товарної продукції;

Н — порядковий номер галузі в ранжируваному ряді, в якому галузі проставляються в послідовності по мірі спадання їх питомої ваги в структурі товарної продукції.

Якщо коефіцієнт спеціалізації Кс < 0,2, то рівень спеціалізації низький, при Кс (0,2−0,4) — середній, при Кс (0,4−0,6) — високий, при Кс > 0,6 — поглиблений. На підставі даних таблиці коефіцієнт спеціалізації на підприємстві становить:

Кс = 100 / (41,63*1 +16,53*3 + 14,37*5 + 11,99*7 + 8,76*9 + 4,67*11 + 0,75*13 + 0,73*15 + 0,35*17 + 0,22*19) = 100/408,04 = 0,25

Отже, підприємство має середній рівень спеціалізації, прив’язуючись до кон’юнктури ринку, намагається надавати перевагу багатогалузевому характеру, витісняючи поступово збиткові галузі.

Земля є основним засобом виробництва. Від того наскільки раціонально вона використовується, залежить кількість виробленої сільськогосподарської продукції. Тому доцільно проаналізувати земельну площу господарства.

Таблиця 2.

Склад та структура землекористування

Види угідь

2006р.

2007р.

2008р.

Відхилення (+, —) 2008р. від 2006р., га

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

Площа, га

Питома вага, %

В т. ч взято в оренду

Усього с. — г. угідь

1104

100

1104

100

1059

100

1059

-45

У т. ч. рілля

988

89,5

988

89,5

987

93,2

987

-1

Сінокоси і пасовища

116

10,5

116

10,5

72

6,8

72

-44

Рівень розораності

-

89,5

-

89,5

-

93,2

-

3,7

Аналіз даних таблиці свідчить, що у 2008р. порівняно з 2006р. площа с. — г. угідь зменшилась на 45га і становить 1059га. Хоча площа ріллі зменшилась, проте її питома вага у загальній площі с. — г. угідь збільшилась на 3,7%, а питома вага сінокосів і пасовищ навпаки, зменшилась на 3,7%. Збільшення рівня розораності з 89,5% до 93,2%, свідчить проте, що господарство почало ефективніше використовувати земельні угіддя.

Отже, резервом збільшення ефективності земельних угідь є їх трансформація, тобто зміна одного виду угідь в інший.

Результати господарської діяльності будь-якого підприємства багато в чому зумовлюються забезпеченістю трудовими ресурсами та ефективністю використання цього найбільш активного і вирішального фактора виробничого процесу. Недостатня забезпеченість господарства робочою силою може призвести до невиконання запланованого обсягу виробництва продукції. Розглянемо використання трудових ресурсів в СЗАТ «Нове життя»

Таблиця 3

Динаміка середньооблікової чисельності працівників та ефективність її використання

Показники

2006р

2007р

2008 р

2008р. у % до 2006р.

1. Валова продукція в спів ставних цінах 2005р., всього, тис. грн

2017,0

2517,4

2547,6

126,4

в т. ч. в рослинництві

1037,2

1246,9

1412,6

136,2

в тваринництві

979,8

1270,5

1135,0

115,8

2. Середньооблікова чисельність працівників, всього, чол.

127

124

88

69,3

в т. ч. в рослинництві

44

41

35

79,5

в тваринництві

83

83

53

63,9

3. Відпрацьовано 1 робітником днів за рік, в середньому по господарству

205,2

228,3

251,4

122,5

4. Вироблено В П на 1 середньооблікового працівника, всього, тис. грн

35,4

45,7

61,8

352,6

в т. ч. в рослинництві

23,6

30,4

40,4

171,2

в тваринництві

11,8

15,3

21,4

181,4

5. Оплата праці на 1 працівника, всього, тис. грн

9,7

10,6

15,2

311,4

в т. ч. в рослинництві

6,0

6,7

9,6

160,0

в тваринництві

3,7

3,9

5,6

151,4

Аналізуючи дані таблиці можна констатувати, що у 2008р. порівняно з 2006р. валова продукція у спів ставних цінах, в цілому по господарству, збільшилась на 530,6 тис. грн і становить 2547,6 тис. грн. Проте скоротилась чисельність працівників на 39 осіб, що призвело до збільшення виробництва валової продукції ні 1 середньооблікового працівника на 26,4 тис. грн і яка становить 61,8 тис. грн. Також збільшилась і оплата праці на 1 працівника за рахунок галузі рослинництва на 5,5тис. грн і становить 15,2 тис. грн

Отже, можна зробити висновок, що технологія виробництва здійснюється на належному рівні, і тому завдяки збільшенню кількості відпрацьованих днів 1 працівником збільшилось виробництво валової продукції.

Важливою задачею аналізу економічних умов господарства, є визначення забезпеченості СЗАТ «Нове життя» основними фондами та ефективності їх використання.

Таблиця 4

Забезпеченість господарства основними фондами та ефективність їх використання

Показники

2006р

2007р

2008р

2008р в % до 2006р

Вартість основних виробничих фондів, тис. грн

1855,5

1569

1787,5

96,3

Фондозабезпеченість, тис грн

168,1

142,1

168,8

100,4

Фондоозброєність, тис грн

14,6

12,7

20,3

139,0

Фондовіддача, грн

1,09

1,6

1,4

128,4

Фондоємкість, грн

0,9

0,6

0,7

77,8

Вироблено ВВП в спів ставних цінах на 1 середн. працівника тис. грн

35,4

45,7

61,8

174,6

Аналізуючи дану таблицю можна констатувати, що у 2008р порівняно з 2006р. фондозабезпеченість збільшилась на 0,4%, що призвело до збільшення вартості основних фондів. Щодо фондоозброєності, то цей показник збільшився на 39%. Це відбулось за рахунок зменшення чисельності робітників на 39 осіб і збільшення вартості основних фондів. Фондовіддача у звітному році порівняно з базисним збільшилась на 0,31 грн, що пояснюється збільшенням валової продукції в спів ставних цінах на 530,6 тис. грн, при тому, що вартість ОВФ скоротилась на 3,6%. Показник фондоємності навпаки зменшився на 0,2 грн., так як він є оберненим показнику фондовіддачі.

Таким чином можна констатувати, що підприємство в достатній мірі забезпечене фондами, так як підвищилась фондозабезпеченість.

Але основними показниками, що характеризують господарську діяльність є фінансово-економічні показники.

На фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємства впливають різні чинники такі як результати від реалізації, позареалізаційні витрати і доходи.

Проаналізуємо результати фінансово-економічної діяльності СЗАТ «Нове життя» в наступній таблиці.

Таблиця 5

Динаміка основних економічних показників СЗАТ «Нове життя»

Показники

2006р

2007р

2008р

Відхилення 2008р від 2006р в %

В середньому по області

2007р

2008р

Валова продукція в спів ставних цінах 2005р:

на 100 га с/г угідь, тис. грн

182,7

228,0

240,6

131,7

155,7

225,1

на 1серед. річн. робітника. тис. грн

35,4

45,7

61,8

174,6

41,5

66,6

на 100 грн ОВФ, тис. грн.

108,1

161,5

126,4

116,9

144,4

204,1

Товарна продукція:

на 100 га с/г угідь, тис. грн.

207,8

186,4

228,3

109,9

157,4

188,3

на 1 серед. річн. робітника, тис. гр

18,1

16,6

27,4

151,4

41,9

55,7

Валовий прибуток (+, —):

180,8

700,9

759,9

420,3

на 100 га с/г угідь, тис. грн

16,4

63,5

71,8

437,8

32,3

30,0

на 1 серед. річн. робітника, тис. грн

1,4

5,7

8,6

614,3

8,587

8,870

Чистий прибуток (+, —):

138,0

236,0

299,0

216,7

На 100 га с/г угідь, тис. грн

12,5

21,4

28,2

225,6

28,8

-11,2

На 1 серед. робітника, тис. грн

1,1

1,9

3,4

309,1

7,657

-3,309

Собівартість реалізованої продукції, тис. грн

2113,5

1656,7

2157,3

102,1

Рівень рентабельності (+), рівень збитковості (-):

+6,5

+14,2

+13,9

213,8

23,0

-7,1

Аналізуючи дану таблицю можна констатувати, що валова продукція на 100 га с. — г. угідь у 2008р порівняно з 2006р збільшилась на 57,9 тис грн за рахунок того, що збільшилась валова продукція в спів ставних цінах на 530,6 тис грн, хоча площа с. — г. угідь зменшилась на 45 га. Це свідчить про ефективне використання землі. При цьому валова продукція на 1середньооблікового робітника зросла на 74,6% за рахунок збільшення валової продукції. Як показали розрахунки відбулось зростання товарної продукції на 100 га с. — г. угідь на 11 тис. грн за рахунок збільшення площі с. — г. угідь. Щодо валового прибутку, то він у звітному році порівняно з базисним збільшився на 55,4 тис. грн і становить 71,8 тис. грн, також і на 1 середньорічного працівника на 7,2 тис грн і становить 8,6 тис грн. При цьому збільшилась собівартість реалізованої продукції на 43,8тис грн і становить 2157,3 тис грн. Необхідно відмітити, що збільшилась і рентабельність підприємства на 7,4% і становить 13,9%.

Отже, проаналізувавши ряд показників, можна зробити висновок, що СЗАТ «Нове життя» на належному рівні здійснює свою діяльність, завдяки ефективному використанні своїх земельних, матеріальних, грошових та трудових ресурсів.

2.2 Аналіз обсягу й асортименту продукції

Одним з напрямків деталізації обсягу випуску продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі. Під асортиментом розуміють перелік всіх видів продукції, що виробляються з зазначенням обсягів випуску. Вужчим поняттям є номенклатура випуску, яка характеризує тільки кількість і різноманітність продукції. Отже, визначимо вплив факторів на рівень валових зборів у СЗАТ «Нове життя»

Таблиця 6

Вплив факторів на рівень виробництва продукції рослинництва СЗАТ «Нове життя»

Площа, га

Урожайність ц/га

Валовий збір, ц

Відхилення (+,-), ц

2006

2008

2006

2008

2006

умо вно

2008

Всього

в т. ч. за рахунок зміни

пло щі

урожайності

1

2

3

4

5

6=2x3

7

8=7−5

9=6−5

10=7−6

Пшениця

353,0

329,0

20,037

33,511

7073,0

6592,2

11 025,0

3952,0

-480,8

4432,8

Кукурудза на зерно

54,0

135,0

44,519

40,726

2404,0

6010,1

5498,0

3094,0

3606,1

-512,1

Ячмінь

120,0

136,0

23,725

35,897

2847,0

3226,6

4882,0

2035,0

379,6

1655,4

Овес

15,0

60,0

23,333

39,35

350,0

1399,98

2361,0

2011,0

1049,98

961,02

Цукрові буряки

143,0

97,0

187,931

242,124

26 874,0

18 229,3

23 486,0

-3388,0

-8644,7

5256,7

Аналізуючи дану таблицю, можна констатувати, що у 2008 році найбільший валовий збір господарство отримало від вирощування цукрового буряка і пшениці. Порівняно з 2006 роком валовий збір по вирощуванню цукрового буряка зменшився на 3388 ц, що в абсолютному виразі становить 23 486ц, за рахунок зменшенню посівної площі на 8644,7 га та збільшенню урожайності на 5256,7 ц/га, а виробництво пшениці навпаки, збільшилось на 3952 ц і становить 11 025ц, завдяки збільшенню урожайності 4432,8 ц/га і зменшенню площі до 480,8 га. Це означає, що план валового збору по пшениці перевиконано на 3952 ц і становить 11 025 ц.

В діяльності СЗАТ «Нове життя» вагому частку в обсязі й асортименті продукції займає продукція тваринництва, тому необхідно проаналізувати фактори, які впливають на її виробництво.

Таблиця 7

Вплив факторів на зміну валового виробництва продукції тваринництва СЗАТ «Нове життя»

Продукція

Поголів"я гол.

Продуктивність 1 гол., ц.

Валовий вихід продукції, ц

Відхилення (+,-), ц

2006

2008

2006

2008

2006

умовно

2008

всього

В т. ч. за рахунок зміни

Поголів'я Таблиця.,. ,іг.,. Вплив факторів на зміну валового виробництва продукції тваринництва

Продукція

Поголів"я гол.

Продуктивність 1 гол., ц.

Валовий вихід продукції, ц

Відхилення '!"4 ¦:! Ј*!""

план

фак тич но

план

фак тич но

план

умо вно

всьо го

всього

" В Т.Ч. іЗЗ'* (< И! иірахундк, з|/і|н; «,ь

пого лів"я

про^ ¦ДУКТІ^н"-.

1

2

3

4

5

6=2x3

7

8=7−5

9=6−5

10=7−6,

Молоко

Приріст ВРХ

свиней

Яйця

Вовна

я

Продуктивності

1

2

3

4

5

6=2x3

7

8=7−5

9=6−5

10=7−6

Молоко

155,0

115,0

26,916

28,62

4172,0

3095,34

3291,0

-881,0

-1076,66

195,66

Приріст ВРХ

317,0

278,0

1,55

2,014

492,0

430,9

560,0

68,0

-61,1

129,1

Мед

70,0

70,0

7,2

4,96

504,0

504,0

347,0

-157,0

0

-157,0

За даними таблиці можна констатувати, що у 2008 році найбільше валового виходу продукції господарство отримало від виробництва молока 3291 ц, за рахунок зниження поголів'я на 1076,66 гол. Та підвищення продуктивності на 195,66 ц. Проте зменшився валовий вихід меду на 157 ц, за рахунок зменшення продуктивності на 157 ц та не змінній кількості поголів'я 70 голів.

Одним з напрямків деталізації обсягу випуску продукції є вивчення його в асортиментно-структурному розрізі.

Під асортиментом розуміють перелік всіх видів продукції, що виробляються з зазначенням обсягів випуску. Тому необхідно проаналізувати його зміну і структуру.

Таблиця 8

Зміна структури і асортименту виробленої продукції

Види продукції

Обсяг виробництв продукції, тис. грн.

Темпи росту

Зараховано у викон. плану

Структура виробництва, %

2007

2008

2007

2008

1

2

3=2/1*100

4

5

6

Пшениця

488,5

618,4

126,6

618,4

40,35

37,99

Горох

79,4

43,9

55,3

43,9

6,56

2,69

Цукровий буряк

394,8

338,8

85,8

338,8

32,61

20,81

Кукурудза на зерно

65,0

262,7

404,2

262,7

5,37

16,14

Ячмінь

113,0

269,6

238,6

269,6

9,33

16,56

Овес

70,0

94,5

135,0

94,5

5,78

5,81

Всього по рослинництву

1210,7

1627,9

134,5

1627,9

100

100

Коеф. асортименту = 1627,9/1210,7 = 1,34

Із даних розрахунків можна зробити висновок про те, що в нашому господарстві план по асортименту продукції перевиконаний на 34%. Це означає, що господарство отримало понад запланований прибуток. Слід відмітити, що цьому посприяло достатній рівень організації виробництва, а також задовільний технічний стан машин та устаткування.

Ритмічність виробництва — це чітка, стійка та збалансована діяльність підприємства, що дає можливість рівномірно випускати продукцію і виконувати свої зобов’язання перед споживачами.

Оцінку рівня ритмічності проводять за допомогою коефіцієнта ритмічності, який розраховується як відношення абсолютної величини звітного обсягу випуску продукції за окремі проміжки часу в межах плану до абсолютної величини обсягу виробництва за планом за окремі проміжки часу.

Отже, проаналізуємо ритмічність випуску продукції тваринництва на СЗАТ «Нове життя».

Таблиця 9

Ритмічність вирощування великої рогатої худоби на СЗАТ «Нове життя»

Декади

Випуск продукції тваринництва, тис. грн

Виконання плану,%

Частка продукції,%

Частка продукції зарахована у виконання плану, %

2006

2008

2006

2008

Перша

80,5

218,3

271,2

27,5

43,3

27,5

Друга

100,0

120,0

120,0

34,1

23,8

23,8

Третя

112,5

166,4

147,9

38,4

32,9

32,9

Всього

293,0

504,7

172,3

100

100

84,2

Коеф. ритм. = 27,5 + 23,8 + 32,9 /100 = 0,842

Аналізуючи дану таблицю можна констатувати, що у першій декаді план по вирощування ВРХ був перевиконаний на 171,2%, при тому частка продукції зарахована у виконання плану становить 27,5%. Також перевиконано план і в третій декаді на 47,9%, що становить 32,9% продукції зарахованої у виконання плану. Проте коефіцієнт ритмічності становить лише 0,842.

Також проаналізуємо ритмічність вирощування озимої пшениці.

Таблиця 10

Ритмічність вирощування озимої пшениця

Декади

Випуск продукції рослинництва, тис. грн

Виконання плану,%

Частка продукції,%

Частка продукції зарахована у виконання плану, %

2006

2008

2006

2008

Перша

84,5

194,1

229,7

29,9

31,4

29,9

Друга

91,0

224,3

246,5

32,3

36,3

32,3

Третя

106,5

200,0

187,8

37,8

32,3

32,3

Всього

282,0

618,4

219,3

100

100

94,5

Коеф. ритм = 29,9 + 32,3 + 32,3/100 = 0,945

Аналізуючи дану таблицю, можна зробить висновок, що коефіцієнт ритмічності вирощування озимої пшениці, порівняно з коефіцієнтом ритмічності по вирощуванню ВРХ, вищий і становить 0,945. Як бачимо за даними таблиці найбільше план було перевиконано у другій декаді, на 146,5%, що становить 32,3%. Такий же відсоток частки продукції становить і в третій декаді, проте план було виконано лише на 87,85%

2.3 Аналіз фінансових результатів та фінансового стану на підприємстві

Серед показників, що характеризують діяльність підприємства, прибуток займає особливе місце. Він є найбільш узагальнюючим результативним показником і характеризує ефективність використання капіталу. Прибуток є джерелом зростання власного капіталу. За рахунок прибутку формуються показники фінансової стійкості підприємства. В умовах ринку підприємець вкладає капітал у ті галузі, що дають максимум прибутку. А тому під час аналізу прибуток досліджують особливо детально з метою виявлення резервів його зростання.

Спочатку потрібно дослідити звіт про фінансові результати діяльності підприємства.

У звіті про фінансовий результат відображається інформація про валовий прибуток, фінансовий результат від операційної діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування, фінансовий результат від звичайної діяльності після оподаткування, надзвичайні доходи і витрати та податок з надзвичайного прибутку, а у підсумку звіту про фінансові результати — чистий прибуток підприємства.

Отже, проаналізуємо звіт про фінансові результати СЗАТ «Нове життя»

Аналізуючи таблицю 11, можна зробити висновок, що валовий прибуток у 2008 році порівняно з 2006 роком збільшився на 579,1 тис. грн, що в абсолютному виразі становить 759,9 тис. грн. завдяки цьому відповідно зріс і фінансовий результат, тобто прибуток на 161тис. грн і становить 299 тис. грн. Зростання цих показників залежить від зміни виручки від реалізації продукції, яка у 2008 році збільшилась на158,2 тис. грн і становить 2775,2 тис. грн

Таблиця 11

Показники фінансових результатів діяльності СЗАТ «Нове життя»

Стаття

2006р

2007р.

2008р.

Відхилення 2008р від 2006р

+/-

%

Доход /виручка/ від реалізації продукції /пов. робіт і послуг/

2617,0

2347,3

2775,2

158,2

106,5

Податок на додану вартість

323,0

289,7

358,0

35,0

110,84

Чистий доход /виручка/ від реалізації /Т.Р.П. /

2294,3

2057,6

2417,2

122,9

105,36

Собівартість реалізованої продукції /Т.Р.П. /

2113,5

1656,7

2157,3

43,8

102,07

Валовий: прибуток

180,8

700,9

759,9

579,1

420,30

збиток

-

-

-

-

-

Фінансові результати від операційної діяльності: прибуток

138,0

236,0

324,0

186,0

234,78

збиток

-

-

-

-

-

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: прибуток

138,0

236,0

299,0

161,0

216,66

збиток

-

-

-

-

-

Податок на прибуток від звичайної діяльності

-

-

-

-

-

Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток

138,0

236,0

299,0

161,0

216,66

збиток

-

-

-

-

-

Надзвичайні: доходи

-

-

-

-

-

витрати

-

-

-

-

-

Податки з надзвичайного прибутку

-

-

-

-

-

Чистий: прибуток

138,0

236,0

299,0

161,0

216,66

збиток

-

-

-

Так як фінансовий результат напряму залежить від виручки від реалізації продукції, то потрібно виявити, які фактори на неї впливають. Це можна здійснити за допомогою таблиці 12.

Таблиця 12

Фактори, що впливають на виручку від реалізації продукції

Види продукції

Кількість продукції, ц.

Ціна реалізації 1 ц, грн.

Виручка, тис. грн.

Відхилення (+,-), тис. грн.

2006

2008

2006

2008

2006

умовно

2008

всього

вт. ч. за рахунок зміни

кількості

ціни

1

2

3

4

5

6=2x3

7

8=7−5

9=6−5

10=7−6

Зерно

13 723,0

15 466,0

48,4

70,9

664,11

74,9

1097,4

433,3

-589,2

1022,5

Цук. буряки

14 414,0

16 069,0

15,6

14,9

224,4

250,7

240,6

16,2

26,3

-10,1

Молоко

3729,0

3154,0

70,4

123,3

262,6

222,0

389,0

126,4

-40

167,0

Яловичина

642,0

643,0

488,6

866,4

288,0

314,2

557,1

269,1

26,2

242,9

Мед

677,0

315,0

12,4

14,9

8,4

3,9

4,7

-3,7

-4,5

0,8

Аналізуючи дані таблиці, можна констатувати, що у 2008 році найбільше господарство отримало виручки від реалізації зернових та зернобобових культур, яка збільшилась на 433,3 тис. грн і становить 1097,7 тис. грн. це відбулось за рахунок за рахунок збільшення продукції до 15 466 ц та зростання цін до 70,9 грн. Також збільшилась виручка від реалізації молока до 389 тис. грн, за рахунок зменшення кількості продукції до 3154 ц та підвищення ціни до 123,3 грн

Так, як підприємство реалізує продукцію потрібно визначити її товарність.

Таблиця 13

Динаміка товарності виробництва основних видів с. — г. продукції

Види продукції

Вироблено, ц

Реалізовано, ц

Рівень товарності, %

2006р.

2008р.

2006р.

2008р.

% виконання

2006р.

2008р.

Зернові

13 929,0

24 841,0

13 723,0

15 466,0

112,7

98,5

62,3

Цукровий буряк

26 874,0

23 486,0

14 414,0

16 069,0

111,5

53,6

68,4

М’ясо ВРХ

492,0

560,0

642,0

643,0

100,2

130,5

114,8

Молоко

4172,0

3291,0

3729,0

3154,0

84,6

89,4

95,8

Мед

504,0

347,0

677,0

315,0

46,5

134,3

90,8

Аналізуючи дані таблиці, можна констатувати, що у 2008 році, порівняно з 2006 роком, план виконання по реалізації підприємство недовиконало по реалізації меду на 53,5%, відповідно і товарність становить лише 90,8%, та по виробництву молока — на 15,4%, тому і товарність становить 98,5%.

Величина прибутку в цілому по підприємству залежить від впливу чотирьох факторів: обсягу реалізованої продукції; ціни реалізації; собівартості реалізованої продукції; структури реалізованої продукції.

Розглянемо вплив факторів на зміну прибутку по господарству за допомогою методу ланцюгових підстановок.

Таблиця 14

Вплив факторів на зміну прибутку на СЗАТ «Нове життя»

Показники

2006рік

Розрахунковий показник

2008рік

1. Повна собівартість продукції, тис. грн.

2299,9

2022,75

2475,3

2. Виручка від реалізації (тис. грн.)

2294,3

2055,01

2417,2

3. Прибуток

-5,6

32,26

-55,1

4. Відхилення

Х

Х

-49,5

в. т. ч. за рахунок

обсягу реалізації

Х

Х

-0,58

— ціни

Х

Х

362, 19

— собівартості

Х

Х

-449,55

— структури

Х

Х

38,44

Допоміжна таблиця

Види продукції

Кількість продукції, ц (2008р)

Ціна 1 ц, грн (2006р)

Собівартість 1ц (2006р)

Умовна виручка

Умовна собівартість

Зернові

24 841

48,39

40,42

1202,06

1004,07

Цукрові буряки

23 486

15,57

15,70

365,68

386,73

Разом по рослинництву

*

*

*

1567,74

1390,8

М’ясо ВРХ

560

448,59

644,55

251,21

360,95

Молоко

3291

70,42

81,07

231,75

266,8

Мед

347

12,41

12,11

4,31

4,2

Разом по тваринництву

*

*

*

487,27

631,95

Разом по господарству

*

*

*

2055,01

2022,75

Аналізуючи дану таблицю, можна констатувати, що у 2008 році, порівняно з 2006 роком, збиток від діяльності збільшився на 49,5тис. грн і становить 55,1 тис. грн, за рахунок обсягу реалізації, який зменшився до 0,58тис. грн і ціни, яка зросла до 362,19 грн/ц. Також на збитокток вплинула собівартість, яка у 2008 році зменшилась на 449,55 тис. грн.

Прибутковість реалізованої продукції окремих видів, залежить від впливу трьох факторів:

1. Обсягу реалізації.

2. Ціни реалізації.

3. Собівартості.

Тому проаналізуємо фінансові результати від реалізації продукції за окремими видами.

Таблиця 15

Аналіз фінансових результатів від реалізації продукції за окремими видами.

Види продукції

Реалізовано, ц

1

Ціна реалізації 1ц, грн

2

Собівартість 1ц реалізованої продукції, грн

3

Прибуток на 1ц, грн (2−3)

4

Прибуток від реалізації всієї товарної продукції, тис. грн (1*4)

2006р

2008р

2006р

2008р

2006р

2008р

2006р

2008р

2006р

2008р

Зернові

13 723,0

15 466,0

48,4

70,9

37,1

52,9

11,3

18,0

155,1

278,4

Цукровий буряк

14 414,0

16 069,0

15,6

14,9

14,4

14,4

1,2

0,5

17,3

8,0

М’ясо ВРХ

642,0

643,0

488,6

866,4

592,4

835,9

-103,8

30,5

-66,6

19,6

Молоко

3729,0

3154,0

70,4

123,3

74,5

138,1

-4,1

-14,8

-15,3

— 46,7

Мед

677,0

315,0

12,4

14,9

11,1

19,4

1,3

-4,5

0,9

-1,4

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити висновок, що господарство найбільше прибутку отримує від реалізації зернових, який у 2008 році склав 278,4 тис. грн. В цьому році підприємство отримало збитки від реалізації молока у розмірі 46,7 тис грн та від реалізації меду — 1,4 тис. грн, завдяки перевищенню собівартості продукції над її ціною реалізації.

В зарубіжних країнах для забезпечення системного підходу при вивченні факторів, які впливають на прибуток і для прогнозування величини прибутку, використовують маржинальний аналіз, в основі якого лежить аналіз маржинального доходу. Він полягає в розподілі виробничо-збутових витрат на змінні (V) і постійні (H) на категорію маржинального доходу.

Аналіз показав, коли характеризують, яку питому вагу займають змінні і постійні витрати у структурі собівартості, змінні - 70% (оплата праці, матеріальні витрати), постійні - 30% (амортизація, загальногосподарські, управлінські витрати).

Отже, проаналізуємо спочатку фактори, які впливають на прибуток від реалізації молока.

Вплив факторів на прибуток від реалізації молока по системі «Директ костинг»

Показники

2006

2008

Відхилення

1. Кількість реалізованої продукції, ц

3729

3154

-575

2. Ціна реалізації 1 ц. грн

70. 42

123. 3

52. 88

3. Собівартість 1 ц, грн

81. 07

158. 27

77. 2

в т. ч. змінні (V) на 1 ц, 70%, тис. грн

56. 75

110. 79

54. 04

4. Сума постійних витрат (H), 30%, тис. грн

24. 32

47. 48

23. 16

Прибуток

П=К* (Ц-V) — H

50. 59

39. 41

-11. 54

По плану: П=3729* (70,42−56,75) — 24,32=50,95

По факту: П=3154* (123,3−110,79) — 47,48=39,41

П=3729* (70,42−56,75) — 24,32=50,95

П=3154* (70,42−56,75) — 24,32=43,09

П=3154* (123,3−56,75) — 24,32=209,82

П=3151* (123,3−110,79) — 24,32=39,43

П=3154* (123,3−110,79) — 47,48=39,41

П-П

П (х1) =43,09−50,95=-7,86 (за рахунок обсягу реалізації)

П (х2) =209,82−43,09=166,73 (за рахунок ціни)

П (х3) =39,43−209,82=-170,39 (вплив змінних витрат)

П (х4) =39,41−39,43=-0,02 (вплив постійних витрат)

Перевірка: П= П (х1) + П (х2) + П (х3) + П (х4)

П=-7,86+166,73−170,39−0,02=-11,54

Таким чином порівнявши розрахунки одержані за даною методикою з попередніми, спостерігаємо деякі відмінності. Так за рахунок зміни кількості реалізованого молока, підприємство недоотримало 11,54 тис. грн, а внаслідок збільшення витрат сума прибутку зменшилась на (-170,39−0,02) =-170,41 тис. грн Після цього можна розрахувати точку беззбитковості виробництва продукції.

Беззбитковість — стан підприємства, коли воно неотримує ні прибутку, ні збитку.

Точка беззбитковості =

=

Точка беззбитковості=47,48/ (123,3−110,79) =3795,4 ц

При отриманні даної кількості продукції (3795,4 ц) діяльність підприємства буде беззбитковою

Рентабельність — це показник, що характеризує економічну ефективність підприємства.

Рентабельність характеризує відносну ступінь прибутковості підприємства або продукції, яка виробляється. В загальній формі рентабельність виражається, як відношення прибутку підприємства до витрат або застосованих ресурсів (капіталу).

Отже, проаналізуємо рентабельність виробництва молока за ситемою Директ — кастинг.

За системою Директ — костинг рентабельність окремого виду продукції визначається за формулою:

R =

Рентабельність виробництва молока

2006 рік

R=3729* (70. 42−56. 75) — 24. 32/ 3154*56. 75+24. 32*100=24,07%

2008 рік

R=3154* (123,3−110,79) — 47,78/ 3154*110,79+47,78*100=11,3%

Абсолютне відхилення

11,3−24,07

Розрахуємо вплив факторів на рівень рентабельності молока за системою Директ-костинг.

R=3729* (70,42−56,75) — 24,32/3154*56,75+24,32 * 100%=24,07%

R=3154* (70. 42−56. 75) — 24. 32/3154*56. 75+34. 32 * 100%=24. 07%

R=3154* (123. 3−56. 75) — 24. 32/3154*56. 75+24. 32 *100%=117. 2%

R=3154* (123. 3−110. 79) — 24. 32/3154*110. 79+24. 32 * 100%=11. 3%

R=3154* (123. 3−110. 79) — 47. 78/3154*110. 79+47. 48 * 100%=11. 3%

R (K) =R-R=24. 07−24. 07=0 (за рахунок кількості)

R (Ц) =R-R=117. 2−24. 07=93. 13 п. в. (за рахунок ціни)

R (V) =R-R=11. 3−117. 2=-105.9 п. в (за рахунок змінних витрат)

R (H) R-R=11. 3−11. 3=0

Перевірка: R= R (К) + R (Ц) + R (V) + R (H)

R=0+93. 13−105. 9+0=-12. 77

Таким чином, спостерігаються деякі відмінності. А саме, за рахунок незмінності обсягу реалізованої продукції і за рахунок підвищення ціни, збільшилась рентабельність і становить 93,13 п. в.

2.4 Аналіз собівартості продукції та витрат діяльності

Собівартість — це показник, який характеризує сукупність всіх понесених витрат на виробництво продукції. І тому її аналіз розпочнемо з аналізу витрат на основне виробництво.

Таблиця 16

Витрати на основне виробництво СЗАТ «Нове життя»

Елементи витрат

2006р

2007р

2008р

Відхилення 2008р. від 2006р

Тис грн

Питома вага. %

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн

Питома вага, %

Тис. грн

Питома вага,%

Оплата праці

574,7

30,64

598,2

28,75

630,2

19,86

55,5

109,66

Відрахування по заробітній платі

62,4

3,33

97,4

4,68

144,5

4,56

82,1

231,57

Матеріальні витрати

1051,4

56,05

1127,5

54, 19

2066,9

65,22

1015,5

196,59

В т. ч.

Насіння та посадковий матеріал

126,0

6,72

164,5

7,91

287,0

9,06

161,0

277,78

Корми

193,7

10,33

164,8

7,92

316,7

9,99

123,0

163,50

Інша продукція сільськогосподарської продукції

37,1

1,98

44,2

2,12

58,2

1,84

21,1

156,87

Мінеральні добрива

114,5

6,10

137,4

6,60

283,9

8,96

169,4

247,95

Нафтопродукти

145,2

7,74

161,3

7,75

493,5

15,57

348,3

339,88

Електроенергія

47,8

2,55

42,7

2,05

51,8

1,63

4,0

108,37

Паливо

-

-

-

-

-

-

-

Запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту

220,2

11,74

219,9

10,57

238,1

7,51

17,9

108,13

Оплата послуг стороннім організаціям та інші матеріальні витрати

166,9

8,89

192,2

9,24

337,7

10,66

170,8

202,34

Амортизація основних засобів

29,9

1,59

114,9

5,52

169,7

5,35

139,8

567,56

Інші витрати включаючи плату за оренду

157,3

8,39

142,4

6,84

157,8

4,97

0,5

100,32

Повна собівартість

1875,7

100,00

2080,4

100

3169,1

100

1293,4

168,96

Аналізуючи дану таблицю, можна констатувати, що повна собівартість у 2008 році порівняно з 2006 роком, збільшилась на 1293,4 тис. грн або на 68,96%, завдяки збільшенню матеріальних витрат, так як вони займають найбільшу питому вагу у структурі витрат і становлять 65,22%. Необхідно відмітити, що з кожним роком вони зростають.

19,86% у структурі витрат займають витрати з оплати праці. Але ці витрати навпаки, з кожним роком зменшуються.

Отже, можна зробити висновок, що для того, щоб зменшилась повна собівартість виробництва продукції, потрібно зменшувати вартість матеріальних витрат.

Розглянувши витрати на основне виробництво проаналізуємо собівартість продукції галузі рослинництва на СЗАТ «Нове життя»

Таблиця 17

Собівартість продукції рослинництва

Види продукції

Отримано в 20 068., ц

Продукція 2008 року по собівартості

2008р. у % до 2006р.

2006р.

2007р.

2008р.

1ц, грн

Всього, тис. грн.

1ц, грн

Всього, тис. грн

1 ц, грн

Всього, тис. грн.

Зернові і зернобобові (без кукурудзи)

19 343,0

39,2

451,5

47,3

770,1

54,7

1057,2

5,47

Кукурудза на зерно

5498,0

32,3

77,7

42,5

65,0

47,8

262,7

338,09

Цукрові буряки

23 486,0

14,4

387,8

13,2

394,8

14,4

338,8

87,36

Силосні культури

19 207,0

3,3

70,2

4,3

89,11

7,4

141,6

201,71

Всього по рослинництву

*

*

987,2

*

1319,01

*

1800,3

182,36

Економія (-), перевитрати (+), тис. грн.

*

*

*

*

*

*

813,1

*

З проведених розрахунків ми бачимо, що собівартість продукції рослинництва з кожним роком збільшується. Так от собівартість зернових збільшилась з 451,5 тис. грн до 1057,2 тис. грн, а собівартість цукрових буряків навпаки, зменшилась з 387,8 тис. грн до 338,8 тис. грн. І тому у 2008 році перевитрата становить 813,1 тис. грн

На собівартість будь-якої продукції впливає ряд факторів. І тому розглянемо, що впливає на собівартість продукції рослинництва

Таблиця 18

Вплив факторів на зміну собівартості продукції рослинництва

Культури

Затрати на

1га, грн.

Урожайність,

ц

Собівартість 1 ц, грн

Відхилення (+,-) від плану

2006

2008

2006

2008

2006

умовно

2008

всього

вт. ч. за рахунок зміни

затрат на 1га

урожайності

1

2

3

4

5

6=1: 4

7

8=7−5

9=7−6

10=6−5

Зернові та зернобобові (без кукурудзи)

789,3

1825,9

24 351,4

33 407,6

39,2

0,02

54,7

15,5

54,7

-39,18

Кукурудза на зерно

1438,9

1945,9

44,519

40,726

32,3

35,3

47,8

15,5

12,5

3,0

Цукрові буряки

2711,9

3492,8

187,931

242,124

14,4

11,2

14,4

0

3,2

-3,2

Аналізуючи дану таблицю, можна констатувати, що у 2008 році собівартість по вирощуванню зернових та зернобобових підвищилась на 15, 5 грн/ц. завдяки зростанню затрат на 1 га, які становлять 1825,9 грн та збільшенню урожайності до 33 407,6 ц. Щодо цукрових буряків, то собівартість по їх вирощуванню залишилась не змінною і становить 14,4 грн/ц

Так як СЗАТ «Нове життя» має змішаний вид спеціалізації, то собівартість виробництва продукції тваринництва має також важливе значення. Тому проведемо її аналіз за нижче зображеною таблицею.

Таблиця19

Собівартість продукції тваринництва

Види продукції

Отрима-но в 2008р., ц

Продукція 2005 року по собівартості

2008р. в

%до

2006р.

2006р.

2007р.

2008р.

1ц, грн

Всього, тис. грн.

1ц, грн

Всього, тис. грн.

1 ц, грн

Всього, тис. грн.

Молоко

3291,0

74,5

310,8

92,8

353,4

138,1

454,5

146,2

Приріст ВРХ

560,0

595,5

293,0

621,77

350,0

901,3

504,7

172,3

Мед

70,0

11,1

5,6

15,0

6,2

19,3

6,7

119,6

Всього по тваринництву

*

*

609,4

*

709,6

*

965,9

438,1

Економія (-), перевитрати (+), тис. грн

*

*

*

*

*

*

356,5

*

Всього по підприємству

*

*

1596,6

*

2028,66

*

1169,6

620,5

Аналізуючи дану таблицю, можна зробити висновок, що найбільше зросла собівартість по приросту ВРХ до 504,7 тис. грн або на 72,3%, порівняно з 2006 роком. Щодо собівартості молока, то вона також підвищилась на 46,2% і в абсолютному виразі становить 454,5 тис. грн. Також збільшилась собівартість меду з 506 тис. грн до 6,7 тис. грн. Завдяки цьому перевитрата становить 965,9 тис. грн. І тому потрібно провести аналіз впливу факторів на зміну собівартості продукції тваринництва.

Таблиця 20

Вплив факторів на зміну собівартості продукції тваринництва

Види продукції

Затрати на 1 голову, грн

Продуктивність 1 голови, ц.

Собівартість 1ц. грн.

Відхилення від плану +, —

2006

2008

2006

2008

Показать Свернуть
Заполнить форму текущей работой